Термінологічна культура фахівця – освітньо-навчальний проєкт

Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті йдеться про термін як мовно-мовленнєву одиницю. Термін розглянуто в системі відношень об’єкт–утямок–дефініція–термін. Термін як завершальний етап наукового пізнання навколишнього світу, з’єднуючи думку з мовою, пронизує всі складові освітньо-навчальної дисципліни «Термінологічна культура фахівця». Розглянуто функції терміна в їхній взаємодії, яка уможливлює подання багатомірної семантики лінійно упорядкованим фаховим текстом. The article deals with a term as a language–speech unit. A term is considered in the object-concept-definition-term relation system. A term, as a final stage of scientific cognition of the world, connecting a notion with a language, saturates all elements of educational discipline «Terminology culture of a specialist». The functions of term and their interactions are considered that enables a presentation of multi-view semantics by linearly ordered professional text.
Description
Keywords
термінологічна культура фахівця, фахова мова, дефініційний словник, лінійна організація фахового тексту, термінознавство, історія термінознавства, міжнародна термінологія, застосовне термінознавство, terminology culture of a specialist, professional language, definitional vocabulary, linear organization of professional text, terminology, history of terminology, international terminology, applied terminology
Citation
Пшенична Л. Термінологічна культура фахівця – освітньо-навчальний проєкт / Людмила Пшенична, Володимир Шевченко, Наталія Шишкіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 733 : Проблеми української термінології. – С. 34–41. – Бібліографія: 21назва.