Проблеми української термінології. – 2012. – №733

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/15243

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 733 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Лев Полюга. – 264 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 53
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 733
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Thumbnail Image
  Item
  Професор Лев Полюга (квітка на могилу)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сербенська, Олександра
 • Thumbnail Image
  Item
  Да пытання аб сцісласці формы тэрмінаў
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Буракова, Марина
  У статті на матеріалі електротехнічних термінів простежується система й закономірності утворення вторинних скорочених термінів на базі багатокомпонентних первинних термінів, виявляються способи й типи утворення коротших термінів-варіантів. In this article a system and patterns of formation of secondary contracted terms on the basis of multicomponent initial terms are observed after studying the material on electrotechnical terms; methods and types of formation of more short-form term variants are also revealed in it.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Рицар, Богдан; Мисак, Роман; Мацейовська, Ольга
  Описано діяльність і здобутки Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології за двадцять років із часу створення за такими напрямками: розроблення та експертування термінологічних стандартів, наукова діяльність, організація термінологічних конференцій та семінарів, видавнича діяльність, розроблення програмного забезпечення для супроводу науково-технічної термінології, міжнародна співпраця. In the paper are described activities and achievements of the Technical Committee for Standardization of scientific and technical terminology in twenty years since the foundation in the following areas: development and expertise of terminology standards, scientific research, organizing of conferences and seminars on terminology, publishing activity, software development for support scientific and technical terminology, international cooperation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Основоскладання як спосіб термінотворення в українській термінології дизайну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мар’янко, Яніна
  У статті досліджено специфіку української термінології дизайну, що розглядається як складний комплексний об’єкт. Здійснено спробу опису та аналізу дериваційних процесів досліджуваної термінології. The specification of design terminology in the Ukrainian language is investigated in this work; it is considered as the complicated process. The description and the analysis of production processes in this terminology are examined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Автохтонна та запозичена лексика на позначення номенів туристичної сфери
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Півньова, Лілія
  У статті проаналізовано теоретичні погляди мовознавців на поняття «номен» та «номенклатура», розглянуто співвідношення номенів і термінів, класифіковано за тематичним принципом номени, які функціюють у туристичній сфері. The theoretical views concerning concepts of «nomen» and «nomenclature» are analyzed in the article, the correlation between nomens and terms is examined, the nomens used in tourist sphere are classified by the thematic principle.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика викладання української мови як іноземної: системна організація термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Туркевич, Оксана
  У статті описано системну організацію методичних термінів на логічному рівні. Здійснено тематичну класифікацію термінів, які належать до семантичного ядра фахової мови методики викладання української мови як іноземної. The system organization of terms of methods of teaching Ukrainian as foreign is described at logical level. Thematic classification of terms that belong to the semantic core of language for special purpose of methods of teaching Ukrainian as foreign is analysed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Частини мови: поняттєво-термінологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ярошевич, Ірина
  У статті простежено шляхи випрацювання й кодифікованого закріплення в мовознавчій літературі термінів на позначення основних морфологічних одиниць – частин мови – із урахуванням традиційно сформованих і сучасних новітніх поглядів. In the article the ways of making and codified fixing of terms are traced in linguistic literature on denotation of basic morphological units – parts of speech – with taking into account of the traditionally formed and modern newest looks.
 • Thumbnail Image
  Item
  Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Фаріон, Ірина
  У статті досліджено периферійні лінгвономени діялект, наріччя, річ, бесіда в діяхронії на тлі основного вживання термінів мова – язик. Виявлено їхнє функціювання, еволюцію лексико-семантичної структури та етимологію. Встановлено, що зазначені терміни не посідали першорядних позицій у номінації метатерміна мова, однак у час неусталеної термінології вони творили лінгвонімний синонімний ряд як світлину тодішнього мовного світосприйняття. In the article it is analysed peripheral linguistic phenomena such as dialect, speech, conversation through diachrony against the main use of such terms as мова – язик (language). It was revealed their functioning, evolution of lexical and semantic structure and etymology. It was determined that above terms did not occupy first-rate positions in the nomination of meta term language, although in the period of not established terminology they created linguistic synonymic row as a picture of lingual world perception of that time.
 • Thumbnail Image
  Item
  Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет «Дзеркало тижня», «Газета по-українськи», «Високий замок», «Скриня»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Поліщук, Наталія
  У статті розглянуто терміни зі сфери культури та мистецтва, які вживають сучасні журналісти й державні діячі, характеризуючи внутрішню українську політику. Ці терміни, потрапляючи в політичну публіцистику, точно й влучно передають суть міжпартійних відносин і міжособистісних стосунків в українському політикумі. The article deals with the term sculture and art, used by modern jouralists and politicians describing internal Ukrainian politics. After arising in other brunches, the seterms exactly and accurately explain the core of rather complicated interpersonal and interfactional relations in ukrainian politics.