Проблеми української термінології. – 2012. – №733

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 733 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Лев Полюга. – 264 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 733
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Професор Лев Полюга (квітка на могилу)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сербенська, Олександра
 • Item
  Да пытання аб сцісласці формы тэрмінаў
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Буракова, Марина
  У статті на матеріалі електротехнічних термінів простежується система й закономірності утворення вторинних скорочених термінів на базі багатокомпонентних первинних термінів, виявляються способи й типи утворення коротших термінів-варіантів. In this article a system and patterns of formation of secondary contracted terms on the basis of multicomponent initial terms are observed after studying the material on electrotechnical terms; methods and types of formation of more short-form term variants are also revealed in it.
 • Item
  Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Рицар, Богдан; Мисак, Роман; Мацейовська, Ольга
  Описано діяльність і здобутки Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології за двадцять років із часу створення за такими напрямками: розроблення та експертування термінологічних стандартів, наукова діяльність, організація термінологічних конференцій та семінарів, видавнича діяльність, розроблення програмного забезпечення для супроводу науково-технічної термінології, міжнародна співпраця. In the paper are described activities and achievements of the Technical Committee for Standardization of scientific and technical terminology in twenty years since the foundation in the following areas: development and expertise of terminology standards, scientific research, organizing of conferences and seminars on terminology, publishing activity, software development for support scientific and technical terminology, international cooperation.
 • Item
  Основоскладання як спосіб термінотворення в українській термінології дизайну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мар’янко, Яніна
  У статті досліджено специфіку української термінології дизайну, що розглядається як складний комплексний об’єкт. Здійснено спробу опису та аналізу дериваційних процесів досліджуваної термінології. The specification of design terminology in the Ukrainian language is investigated in this work; it is considered as the complicated process. The description and the analysis of production processes in this terminology are examined.
 • Item
  Автохтонна та запозичена лексика на позначення номенів туристичної сфери
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Півньова, Лілія
  У статті проаналізовано теоретичні погляди мовознавців на поняття «номен» та «номенклатура», розглянуто співвідношення номенів і термінів, класифіковано за тематичним принципом номени, які функціюють у туристичній сфері. The theoretical views concerning concepts of «nomen» and «nomenclature» are analyzed in the article, the correlation between nomens and terms is examined, the nomens used in tourist sphere are classified by the thematic principle.
 • Item
  Методика викладання української мови як іноземної: системна організація термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Туркевич, Оксана
  У статті описано системну організацію методичних термінів на логічному рівні. Здійснено тематичну класифікацію термінів, які належать до семантичного ядра фахової мови методики викладання української мови як іноземної. The system organization of terms of methods of teaching Ukrainian as foreign is described at logical level. Thematic classification of terms that belong to the semantic core of language for special purpose of methods of teaching Ukrainian as foreign is analysed.
 • Item
  Частини мови: поняттєво-термінологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ярошевич, Ірина
  У статті простежено шляхи випрацювання й кодифікованого закріплення в мовознавчій літературі термінів на позначення основних морфологічних одиниць – частин мови – із урахуванням традиційно сформованих і сучасних новітніх поглядів. In the article the ways of making and codified fixing of terms are traced in linguistic literature on denotation of basic morphological units – parts of speech – with taking into account of the traditionally formed and modern newest looks.
 • Item
  Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Фаріон, Ірина
  У статті досліджено периферійні лінгвономени діялект, наріччя, річ, бесіда в діяхронії на тлі основного вживання термінів мова – язик. Виявлено їхнє функціювання, еволюцію лексико-семантичної структури та етимологію. Встановлено, що зазначені терміни не посідали першорядних позицій у номінації метатерміна мова, однак у час неусталеної термінології вони творили лінгвонімний синонімний ряд як світлину тодішнього мовного світосприйняття. In the article it is analysed peripheral linguistic phenomena such as dialect, speech, conversation through diachrony against the main use of such terms as мова – язик (language). It was revealed their functioning, evolution of lexical and semantic structure and etymology. It was determined that above terms did not occupy first-rate positions in the nomination of meta term language, although in the period of not established terminology they created linguistic synonymic row as a picture of lingual world perception of that time.
 • Item
  Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет «Дзеркало тижня», «Газета по-українськи», «Високий замок», «Скриня»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Поліщук, Наталія
  У статті розглянуто терміни зі сфери культури та мистецтва, які вживають сучасні журналісти й державні діячі, характеризуючи внутрішню українську політику. Ці терміни, потрапляючи в політичну публіцистику, точно й влучно передають суть міжпартійних відносин і міжособистісних стосунків в українському політикумі. The article deals with the term sculture and art, used by modern jouralists and politicians describing internal Ukrainian politics. After arising in other brunches, the seterms exactly and accurately explain the core of rather complicated interpersonal and interfactional relations in ukrainian politics.
 • Item
  Дериваційні особливості термінолексики української фольклористики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) М’ягкота, Ірина
  У статті розглядається термінолексика української фольклористики, описуються її дериваційні особливості, досліджуються загальні проблеми термінотворення, способи словотворення термінологічних одиниць фольклористики як науки. The article deals with Ukrainian folklore terms, namely with the description of its derivative peculiarities. The general aspects of term formation, the word-formative methods of tems have been researched.
 • Item
  Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кульчицький, Ігор; Філь, Богдан
  У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів options, password, bullets, endnote, footnote, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки інформатикою. Запропоновано вдаліші, на думку авторів, відповідники, які розкривають суть англомовних термінів. The article deals with the problem of the correct rendering of the terms ‘options’, ‘password’, ‘bullets’, ‘endnote’, ‘footnote’, whose use is not restricted to informatics any more, into the Ukrainian language. The authors suggest more felicitous equivalents which uncover the essence of the English terms.
 • Item
  До питання утвердження терміна «реторика» в українській науці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Куньч, Зоряна
  У статті проаналізовано походження й історію функціювання в українській науці термінів «риторика» і «реторика» в діахронному розрізі від найдавніших часів і до сьогодні. На основі проведеного історичного дослідження, а також розгляду сучасних тенденцій упорядкування чинного українського правопису зроблено висновок щодо доцільності використання терміна «реторика». The article analyzes the origin and history of functioningtheterms «rytoryka» and «retoryka» (rhetoric) in Ukrainian science in diachronic terms from ancient times until today. Based on historical research and review of current trends in ordering of current Ukrainian spelling was concluded that term «retoryka» should be used.
 • Item
  Омонімія в українській термінології менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Краснопольська, Наталя
  Статтю присвячено аналізу омонімії в українській термінології менеджменту. Виявлено основні різновиди омонімії та проаналізовано причини її виникнення. The present article deals of homonyms in the Ukrainian terminology of management analisis. The variety of homonyms units is specified and the causes of its appearance are analyzed.
 • Item
  Явище експлікації терміна в літературознавчому тексті (на матеріалі статті І. Денисюка)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Крохмальна, Галина
  У статті описано ознаки явища експлікації літературознавчого терміна в межах термінологічної парадигми шевченкознавчої праці І. Денисюка. Автор окреслює особливості окремої літературознавчої терміносистеми, вказує на специфічні риси утворення й функціювання терміноодиниці в науковому тексті. The paper deals with features of phenomenon of the literary term explication within the terminological paradigm of the Shevchenko research by Ivan Denisyuk. The author outlines peculiarities of the separate literary terminological system, and show specific features of creation and functioning of a terminological unit in the scholarly text.
 • Item
  Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Муляр, Ірина
  У статті проаналізовано іншомовні запозичення в складі меблевої термінолексики української мови та лінгвальні й інтерлінгвальні чинники цих запозичень. The article analyzes the foreign language borrowings in the furniture terminology, lingual and interlingual factors of such borrowings.
 • Item
  Аналіз законодавчої закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дуцяк, Ігор
  Досліджено терміни культурна цінність та об’єкт культурної спадщини. Проаналізовано зміст цих термінів. Співставлено зміст термінів з їх означеннями, які містяться в законодавчих актах. Зроблено висновок про необхідність внесення термінологічних змін щодо термінів культурна цінність та об’єкт культурної спадщини в законах України. Terms are investigational cultural property and object of cultural heritage. Maintenance of these terms is analysed. Maintenance of terms with their determinations, which are contained in legislative acts, is confronted. Drawn conclusion about the necessity of bringing of terminology changes in relation to terms cultural property and object of cultural heritage in the laws of Ukraine.
 • Item
  Суспільно-політична лексика як засіб вираження емоційності та експресивності в історичній прозі Романа Іваничука
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Городиловська, Галина
  Статтю присвячено дослідженню особливостей ідіостилю Романа Іваничука, зокрема з огляду на специфіку функціювання в художніх творах письменника елементів публіцистичного стилю на лексичному мовному рівні – суспільно-політичної лексики. З’ясовано доцільність і прийоми використання таких засобів, показано тенденції в їхньому вживанні та функції в авторській мові й мовних партіях персонажів. Звернено увагу на особливості манери письма прозаїка, розкрито деякі «секрети» творчості романіста. The article deals with the research of features of Roman Ivanychuk’s idiostyle, particularly specificity of functioning of the elements of publicistic style on the lexical level of language – social and political vocabulary. The feasibility and methods of use of such means are clarified; the tendencies of their use in the language of the author and characters are shown. The attention is drawn to the prose writer’s manner. Some «secrets» of Roman Ivanychuk’s novelism are revealed.
 • Item
  Явище паронімії в українській гомеопатичній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Луковенко, Тетяна
  У статті розглянуто особливості вияву паронімії в українській гомеопатичній термінології. Визначено шляхи творення термінів-паронімів та проаналізовано способи розрізнення значень зазначених термінологічних одиниць. Досліджено пароніми субмови гомеопатії з погляду походження. This article devotes to the studying of the pecularity of the manifestation of the Ukrainian homeopathic terminology. Ways of the formation of terms-paronyms are determined and methods of distinguishion of the meanings of mentioned terminological units. Paronyms of sublanguage of homeopathy are examined.
 • Item
  Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гнатюк, Мирослава
  У статті репрезентовано корпус найуживаніших термінів на позначення фонетичних процесів у говірковому мовленні лемків, переселених у середині ХХ ст. з Північної Лемківщини в західні області України. The article contains terms most used to refer to phonetic processes in the Lemko dialect. In the middle of the twenties century Lemkos were forcibly resettled from North Lemkivshchyna to Western region of Ukraine.