Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п’ятичленними кисневмісними гетероциклами

Abstract

Проведено реакції трет-бутилгідропероксиду зі сполуками, що містять три-, чотири- та п’ятичленні дизаміщені кисневмісні гетероцикли. Встановлено, що основними продуктами взаємодії є відповідні β-, γ- та δ-гідроксипероксиди. Вивчено вплив умов проведення процесу на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено даними елементного, функціонального аналізу та ІЧ- і ЯМР-спектрів. Одержані пероксидні сполуки можуть становити інтерес як перспективних ініціаторів для отримання олігомерів з гідроксильними або пероксидними групами, а також як напівпродукти для синтезу інших класів органічних функціональних пероксидів.
The reactions of tert-butyl hydroperoxide with compounds containing three-, four-, and five-membered disubstituted oxygen-containing heterocycles were carried out. It was established that the main products of the interaction are the corresponding β-, γ- and δ- hydroxyperoxides. The influence of conditions for conducting the process on the output and the composition of the products of interaction was studied. The structure of the compounds obtained is confirmed by the data of elemental, functional analysis and infrared and NMR spectra. The resulting peroxide compounds may be of interest as promising initiators for the production of oligomers with hydroxyl or peroxide groups, as well as intermediates for the synthesis of other classes of organic functional peroxides.

Description

Keywords

дизаміщений оксиран, дизаміщений оксетан, дизаміщений діоксолан, трет-бутилгідропероксид, disubstituted oxirane, disubstituted oxetane, disubstituted dioxolane, tertbutylhydroperoxide

Citation

Боброва К. І. Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п’ятичленними кисневмісними гетероциклами / К. І. Боброва, Р. І. Флейчук, О. І. Гевусь // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 52–57. — (Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. органічна хімія).