Вплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті окреслено роль правової культури та її вплив на формування і розвиток правового суспільства, оскільки будівництво громадянського суспільства, демократичної, правової держави – це не тільки внутрішньополітична потреба, але й зовнішня необхідність, яка диктується розвитком України в умовах глобалізації. По суті, за всієї різноманітності світ єдиний у тому, що справжній прогрес здійснюється лише там, де створені суспільні умови для розкриття головного ресурсу цивілізації – людини. Демократичні перетворення, які відбуваються в Україні, є початком великих і всебічних інноваційних трансформувань в усіх сферах українського суспільства. Ці зміни наочно демонструють не тільки пріоритети майбутнього розвитку, але й недоліки, що заважають динаміці розвитку цього процесу. Спостереження політичних подій сьогодення свідчать про те, що активізація громадянського, правового суспільства стала потребою української державності, оскільки політичний процес в Україні зіткнувся з ситуацією правового беззаконня і кризи політичної влади. Світ сьогодні більш взаємопов’язаний, ніж колись. Тому Україна може стати рівноправним партнером у світовій прогресивній спільноті тільки тоді, коли буде демократичною і правовою країною з розвинутими економічними відносинами, високим культурним і духовним потенціалом громадянського суспільства. Досягти цього можна лише за верховенства закону, сильного правопорядку, ефективної власності, конструктивної виконавчої і законодавчої влади, незалежної судової системи, вільних і незалежних ЗМІ, громадського самоврядування. Усі ці аспекти поєднує у собі саме правове суспільство.
The article outlines the role of legal culture and its influence on the formation and development of legal society, as building a civil society, democratic, rule of law is not only a domestic political need, but also an external necessity dictated by Ukraine’s development in globalization. In fact, for all its diversity, the world is united in the fact that real progress is made only where the social conditions for the discovery of the main resource of civilization – man. The democratic transformations taking place in Ukraine are the beginning of large and comprehensive innovative transformations in all spheres of Ukrainian society. These changes clearly demonstrate not only the priorities for future development, but also the shortcomings that hinder the dynamics of this process. Observations of today’s political events show that the intensification of civil and legal society has become a need of Ukrainian statehood, as the political process in Ukraine has faced a situation of legal lawlessness and a crisis of political power. The world today is more interconnected than it used to be. Therefore, Ukraine can become an equal partner in the world progressive community only if it is a democratic and legal country with developed economic relations, high cultural and spiritual potential of civil society. This can be achieved only with the rule of law, strong law and order, effective ownership, constructive executive and legislative power, an independent judiciary, free and independent media, and public self-government. All these aspects are combined in the legal society itself.

Description

Keywords

правова культура, правове суспільство, глобалізація, правова держава, правовий прогрес, legal culture, legal society, globalization, rule of law, legal progress

Citation

Шай Р. Вплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні / Роман Шай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 142–147.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By