Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту

Abstract

Розроблено методи синтезу нових похідних кумінового спирту: кумінгліци- дилового етеру, кумінфосфату, флуоровмісного та алкоксисилільного кумінових етерів. Будова одержаних сполук підтверджена ІЧ-спектроскопією та елементним аналізом. Синтезовані речовини доповнюють ряд функціональних сполук цього класу та розширюють можливості їхнього застосування, а саме, – в галузі біотехнології та в медицині. Завдяки наявності активного ізопропільного центра у бензеновому ядрі вони можуть бути використані як агенти передачі кінетичного ланцюга у радикальній полімеризації для одержання полімерів з різноманітними функ- ціональними групами.
Methods of synthesis of new derivatives of cuminyl alcohol: cuminyl glycydyl ether, cuminyl phosphate, cuminyl fluorine-containing ether, alkoksysylilcuminyl ether were developed. The structure of the synthesized products is confirmed by IR spectroscopy and element analysis. Synthesied substances complement a number of functional compounds of this class and might be usied in biotechnology and medicine. Thanks to the reactive center in isopropyl benzene cycle they can be used as chain transfer agents in radical polymerization to produce polymers with various functional groups.

Description

Keywords

куміновий спирт, похідні кумінового спирту, синтез, методики, cuminyl alcohol, derivatives of cuminyl alcohol, synthesis, methods

Citation

Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту / Н. І. Кінаш, О. Л. Паюк, Л. В. Долинська, З. Я. Надашкевич, О. І. Гевусь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 40–44.