Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембран

Abstract
Синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани на основі акрилових мономерів (зокрема, сульфовмісних) та наночастинок кремнезему, сформованих у результаті in situ золь-гель перетворення тетраетоксисилану (ТЕОС). Досліджено сорбційні характе- ристики мембран з різним вмістом сульфогруп і зшиваного агента – N,N’- метиленбісакриламіду для початкової стадії процесу дифузії парів води та розраховано коефіцієнти дифузії парів води у мембранах. Одержані нанокомпозитні мембрани характеризуються однорідною структурою, що підтверджено методом скануючої електронної мікроскопії.
Hybrid polymer-inorganic membranes based on acrylic monomers (including those with sulfogroups) and silica nanoparticles formed in in situ tetraethoxysilane (TEOS) sol-gel reaction were synthesized. Sorption characteristics of membranes with different content of coupling agent N,N’-methylenebisacrylamide composition have been investigated for the initial stage of the process. Diffusion coefficients of water vapour into membrane structure were calculated. The obtained nanocomposite membranes have homogeneous structure, what is confirmed by scanning electron microscopy.
Description
Keywords
органо-неорганічна мембрана, паливний елемент, протонна провідність, золь-гель технологія, тетраетоксисилан, organic-inorganic membrane, fuel cell, ionic conductivity, sol-gel technique, tetraethoxysilane
Citation
Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембран / О. І. Демчина, Х. В. Демидова, І. Ю. Євчук, З. М. Коваль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 325–332.