Еталонний геодезичний базис оригінальної конструкції

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Обгрунтовується необхідність збільшення кількості еталонних базисів на теренах України для атестації та перевірки сучасних геодезичних інструментів, а також технологій лінійних вимірювань. Для вирішення завдань метрологічної атестації сучасних геодезичних приладів упродовж останніх 13-14 років був створений новий багатофункціональний (Яворівський) науковий геодезичний полігон (НГП). Складовою частиною Яворівського НГП є еталонний геодезисний базис, що призначений для виконання атестації та перевірки світловіддалемірів, електронних техлометрів, лазерних рулеток, GPG приймачів, традиційних геодезичних інструментів і технологій лінійних вимірювань. Описані конструктивні особливості збудованого еталонного базису 2-го розряду. Наведені результаті його метрологічних атестацій з 2003 до 2009 рр.прецизійним лазерним віддалеміром, високоточними електронними тахеометрами та GPS-вимірами. Зроблені висновки,що пункти елалонного базису є стабільними, базис відповідає нормативній точності й успішно використовується для тестування геодезичних приладів. Розроблено метод метрологічного контролю ліній еталонного базису на основі супутникових технологій, який забезпечує точність визначення їх довжини <=1 мм. Обосновывается необходимость увеличения количества эталонных базисов в Украине для аттестации и поверок современных геодезических инструментов, а также технологий линейных изменений. Для решение задач метрологической аттестации современных геодезических приборов на протяжении последних 13-14 лет был создан новый многофункциональный (Яворовський) научный геодезический полигон (НГП). Составной частью Яворовского НГП является эталонный геодезический базис, который предназначен для выполнения аттестации и поверки светодальнометров, электронных тахеометров, лазерных рулеток, GPS приемников,традиционных геодезических инструментов и технологий линейных изменений. Описаны конструктивные особенности построенного эталонного базиса 2-разряда. Приведены результаты его метрологических аттестаций с 2003 по 2009 р. прецизионным лазерным светодальнометром, высокоточными электронными тахеометрами и GPS-измирениями. Сделаны выводи, что пункты эталонного базиса являются стабильными, базис отвечает нормативной точности и успешно используется для тестирования геодезических инструментов.Разработан метод метрологического контроля линии эталонного базиса на основании спутниковых технологий, который обеспечивает точность их длины <=1 мм. The necessity of increase of quantity of standard bases on walking of life Ukraine for attestation and check of modern geodesic instruments, and also technologies of the linear measuring. For the decision of tasks of metrology attestation of modern geodesic devices on extent of the last 13–14 years a new multifunction (Yavorovskij) scientific geodesic ground was created (SGG). Component part of Yavorovskij SGG there is a standard geodesic base, that intend for implementation of attestation and check of light-range, electronic tacheometers, laser roulettes, GPS receivers, traditional geodesic instruments and technologies of the linear measuring. Describe structural features of build standard base 2-th digit. Lead results of his metrology attestations with 2003 on 2009 y. precise to the laser range, high-precise electronic tacheometers and GPS-measurements. Done inferences, that points of standard base are stable, the base answers a normative exactness and successfully uses for testing geodesic devices. The method of metrology control of lines develops standard base on the basis of satellite technologies, which secures exactness of determination of their lengths <=1 mm.

Description

Keywords

еталонний базис, метрологічна атестація, еталонна геодезична мережа

Citation

Еталонний геодезичний базис оригінальної конструкції / І. Тревого, О. Денисов, І. Цюпак, В. Гегер, В.Тимчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 43–49. – Бібліографія: 16 назв.