Особливості комплексу маркетингу бальнеологічного курорту

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Комплекс маркетингу бальнеологічного курорту формують ті самі елементи, що й традиційний маркетинг. Відмінності полягають у сутнісному розумінні кожної складової маркетингу-мікс. Зокрема під товаром у територіальному маркетингу розуміється курорт як територія, його ресурсний потенціал, інфраструктура, природні умови тощо. Тобто курорт як товар містить матеріальну і нематеріальну складові. Тому курорт як товар розглядається як із споживацького погляду, так і з господарського. Враховуючи складність розуміння курорту як товару виникає необхідність розуміння ціни на такий “товар”. Оскільки деякі складові, які формують курорт як товар, неможливо оцінити фактично, адже вони є нематеріальними компонентами, то доцільно визначити вартість курорту у вигляді рейтингової оцінки, яка в певний спосіб дасть змогу визначити вартість курорту як товару. Відповідно виникає питання щодо вибору методів розповсюдження товарної пропозиції курорту, яка полягає в укладанні угод через ділове інформування, представлення можливостей і переваг курорту організацією виставок, ярмарків. У просуванні курорту як товару використовуються фактично ті самі інструменти, що й у традиційному маркетингу. Особливість полягає у суб’єктах їх реалізації, якими виступають місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування. Крім того, до комунікаційного процесу залучається і бізнес-середовище курорту. Визначені особливості складових комплексу маркетингу бальнеологічного курорту із врахуванням особливостей територіального маркетингу та території дають змогу підійти до ефективної маркетингової політики управління розвитком бальнеологічного курорту. Marketing mix of a balneological resort is formed by the same elements, as traditional marketing. Distinctions are shown in intrinsic sense of each component of marketing-mix. Particularly product in territorial marketing are understood as a resort area, its resource potential, an infrastructure, an environment etc. There is a resort as the product contain a material and non-material component. Therefore the resort as the product is considered as from the consumer point of view, and economic. Proceeding from complexity of understanding of a resort as goods there is a necessity of understanding of the price for such “product” .As some components which form a resort as cannot be estimated the product practically, after all they are non-material components definition of cost of a resort in the form of a rating estimation which definitely will allow to define resort cost as the product is expedient. Accordingly there is a question on a choice of methods of distribution of the commodity offer of a resort which consists in fulfilment of transactions through business informing, representation of possibilities and advantages of a resort by the organisation of exhibitions, fairs. In promoting the resort as a product used the same tools as in traditional marketing. Feature consists in subjects of their realisation as whom local authorities and local Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 73 governments act. Besides in communication process are involved also business environment of the resort. The features component of the marketing mix balneological resort to the specific regional marketing and territories allow to approach the effective marketing of the development of balneological resort.

Description

Keywords

комплекс маркетингу, бальнеологічний курорт, територіальний маркетинг, marketing mix, balneological resort, territorial marketing

Citation

Добуш Ю. Я. Особливості комплексу маркетингу бальнеологічного курорту / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 72-78. – Бібліографія: 10 назв.