Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосом

Date
2015
Authors
Гаргай, Х. І.
Дончак, В. А.
Ріпак, Л. М.
Воронов, С. А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Взаємодією фолієвої кислоти зі спиртами за реакцією Стегліха (у присутності дициклогексилкарбодііміду) або з епоксипероксидами (у присутності каталізатора – четвертинної алкілариламонієвої солі або твердого лугу) одержано нові органорозчинні естери фолієвої кислоти, які містять як гідрофобні, так і гідрофільні фрагменти або пероксидні функційні групи. Синтезовані сполуки охарактеризовані ІЧ і 1H ПМР спектроскопією та аналізом на вміст функційних груп. Пероксидні похідні фолієвої кислоти здатні іммобілізуватися на поверхні штучних ліпосом за рахунок реакції передачі ланцюга і в такий спосіб слугувати векторами для доставки цих ліпосом у клітини органу-мішені. New well soluble esters of folic acid containing both hydrophobic and hydrophilic fragments as well as peroxide groups were synthesized by Steglich reaction (at the presence N,NI-dicyclohexylcarbodiimide) or by interaction of folic acid with epoxyperoxides (at the presence of a catalyst - quaternary alkilarylammonium salt or solid alkali). Synthesized substances were characterized by IR, 1H NMR spectroscopy as well as functional analysis. The peroxide derivatives of folic acid are capable to immobilize on the liposome’s surface due chain transfer reaction and thus to serve as vectors for delivery of these liposomes into the targeted cells.
Description
Keywords
фолієва кислота , естери фолієвої кислоти , пероксиди , ліпосоми , системи доставки ліків в орган-мішень , folic acid , folic esters , peroxides , liposome , target drug delivery systems
Citation
Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосом / Х. І. Гаргай, В. А. Дончак, Л. М. Ріпак, С. А. Воронов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 58–64. – Бібліографія: 26 назв.