Особливості вирощування епітаксійних плівок ферит-гранатів з субмікронними ЦМД

Date
2007
Authors
Юр’єв, С. О.
Юрчишин, П. І.
Ющук, С. І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Для зменшення швидкості росту МПФГ з ЦМД, покращання технологічності та відтворюваності їх магнітних параметрів при багатопозиційному методі отримання запропоновано ферит-гранатову систему 3 5 12 (Y,Sm,Ca,Bi) (Fe,Ge,Si) O та розчинник 2 3 3 PbO − Bi O −MoO і встановлені молярні співвідношення між оксидами у вихідній шихті. Використання розчинника 2 3 3 PbO − Bi O −MoO дало змогу понизити температуру наси- чення розплавів до 1151...1189 К, температуру росту МПФГ до 1048...1103 К та швидкість росту плівок до 0,10...0,60 мкм/ хв . За допомогою введення до складу шихти оксиду вісмуту 2 3 Bi O отримано задовільні вищі значення полів одновісної магнітної анізотропії H E K = 1800...3150, температури Кюрі T K K = 483...513 з одночасним покращанням контрастності доменів за рахунок збільшення вмісту в МПФГ іонів Bi3+ . Наявність в шихті оксиду кремнію 2 SiO зменшує неузгодження параметрів решіток плівок та підкладок до значень Δa = −5 ⋅10−3... + 9 ⋅10−3 Å. Встановлені інтервали вмісту оксидів в шихті відповідають оптимальним магнітним параметрам та їх відтворюваності у вирощених МПФГ. For decreasing of speed growing of MFGF with BCD, the improvement of technologicalness and reproduction of their magnetic parameters at the multiposition method of reception the ferro-garnet system 3 5 12 (Y,Sm,Ca,Bi) (Fe,Ge,Si) O and solvent 2 3 3 PbO − Bi O − MoO are offered and molar correlations between oxides in an initial charge are set. The usage of 2 3 3 PbO − Bi O − MoO solvent allowed to reduce the temperature of liquid phase saturation to 1151...1189 K, the temperature growth of MFGF to 1048...1103 K and the films speed growing to 0,10...0,60 μm/min. The intercalation in to the composition of charge of bismuth oxide 2 3 Bi O allowed to get the satisfactory higher values of uniaxial magnetic anisotropy fields H Oe K = 1800...3150 , Curie temperature T K K = 483...513 with the simultaneous improvement of domain contrasting at the expense of increase of Bi 3+ ions contents in MFGF. A presence in the charge of silicon oxide 2 SiO decreases the mismatch of films and substrates grates parameters to the values of Δa = −5 ⋅10−3... + 9 ⋅10−3 Å. The determined intervals of oxides contents in the charge correspond to optimum magnetic parameters and their reproduction in growing of MFGF.
Description
Keywords
епітаксійні плівки , ферит-гранат , субмікронні ЦМД
Citation
Юр’єв С. О. Особливості вирощування епітаксійних плівок ферит-гранатів з субмікронними ЦМД / С. О. Юр’єв, П. І. Юрчишин, С. І. Ющук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 592 : Електроніка. – С. 42–47. – Бібліографія: 12 назв.