Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 2-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки інтерактивних засобів навчання у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 18–20 жовтня 2011 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 168 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Проектування бази знань в адаптивній навчальній cистемі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Федорук, П.; Пікуляк, М.
  В роботі описано основи проектування та наповнення бази знань навчального контенту та бази знань сценарних прикладів, які використовуються в адаптивній навчальній системі для для побудови індивідуальної траєкторії студента. This paper describes the principles of design and content knowledge base of educational content and knowledge base scenario examples that are used in an adaptive learning system for the individual to construct trajectory student.
 • Item
  Алгоритм створення дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кут, В.
  У статті розглядаються питання специфіки навчання слухачів з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання.The article addresses the specifics of teaching students with special needs. In this case, the traditional educational technologies are replaced by distance, which makes use of modern interactive information technology training.
 • Item
  Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Триус, Ю. В.
  В роботі розглядаються питання, пов’язані з використанням інноваційних інформаційних технологій у навчанні математичних дисциплін, зокрема вільно поширюваних web-орієнтованих систем комп’ютерної математики і технологій мобільного мавчання математики.Considered issues related to the use of innovative information technology in learning mathematics, particularly open source web-oriented systems of computer mathematics and mobile technology learning mathematics.
 • Item
  Інформаційно-мультимедійний продукт у вищій школі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кунанець, Н. Е.; Малиновський, О. Б.
  Розглянуто переваги і ефективність подання інформації за допомогою мультимедійних технологій та можливість наповнення їх інформаційного контенту різними типами інформації. The report considers the benefits and effectiveness of information displaying by multimedia technology and the ability to fill its information content by different types of information.
 • Item
  Структура та програмна реалізація електронного підручника «Основи теорії електронних кіл»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Голощук, Р. О.; Сєров, Ю. О.
  У роботі розглянуто досвід розроблення електронного підручника «Основи теорії електронних кіл». Подано концепцію, структуру та принципи розроблення електронного підручника. Докладно описано процедуру перевірки та оцінювання отриманих знань. This work has considered the experience of developing electronic textbook «Fundamentals of the theory of electronic circuits». Filed under concept, structure and principles of development of the electronic textbook. Detailed procedure for evaluation of knowledge.
 • Item
  Організація освітніх та інформаційних процесів для людей з вадами зору із застосуванням спеціальних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кунанець, Н. Е.; Лозицький, О. А.; Пасічник, В. В.
  У статті розглядається проблематика стану комп’ютерного інформаційного забезпечення людей з вадами зору, наводиться аналіз світових розроблень та досліджень за цією тематикою. У роботі описуються різні проекти, націлені на створення віртуальних навчальних середовищ, пристосованих для людей з вадами зору та незрячих. В сучасних електронних навчальних підручниках може використовуватись контент з вставками рисунків, діаграм, формул та ін.The problems of computer information providing of blind and visually impaired people is examined in this article. The main world developments and researches are shown in this article. This paper describes a few projects aimed to design virtual educative applications specifically for the visually impaired people. DAISY books can be enriched with different media content like images, diagrams and equalizations.
 • Item
  Електронний навчальний курс "Економічна інформатика" для студентів фінансових спеціальностей ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яцько, О.
  У статті розглядаються мета, предмет, завдання і зміст дисципліни «Економічна інформатика» для студентів економічних, зокрема фінансових, спеціальностей, а також структура електронного навчального курсу для вивчення цієї дисципліни на базі системи Moodle. The article discusses the purpose, object, objectives and content of the discipline "Economic Science" for students of economic, particularly financial, specialties, and the structure of e-learning course to study this discipline at the base of Moodle.
 • Item
  Розвиток інтернет-комунікацій університету як засіб підвищення його всесвітнього рейтингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Воловець, Я. В.
  В роботі обґрунтовується потреба розвитку інформаційної політики та інфраструктури інтернет-комунікацій вищих навчальних закладів. Щоб зберегти тенденцію до зросту свого рейтингу внз необхідно приділяти постійну увагу своїй інформаційній політиці і налагодженій роботі своїх інформаційних систем. Проаналізовано причини незадовільного стану справ у цьому напрямку. Дано рекомендації з метою покращанняінформаційної політики та розвитку інфраструктури інтернет-комунікацій ВНЗ.The paper substantiates the need for development of information policy and infrastructure communications interns universities. To maintain its growth trend in ranking universities must pay constant attention to its information policy and established the work of their information systems. The reasons unsatisfactory state of affairs in that direction. The recommendations to improve the information policy and infrastructure development of Internet communications universities.
 • Item
  Вимоги до сучасних електронних навчальних матеріалів і можливості їх реалізації у середовищі Аdobe Сaptivate
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Анохін, В.
  В роботі наведені вимоги до сучасних електронних навчальних матеріалів (ЕНМ). Проведена класифікація типів ЕНМ. Наведені рекомендації по створенню ЕНМ, які втілені автором при розробці навчально-методичного комплексу за допомогою середовища Adobe Captivate. There are the requirements for modern electronic training materials (ETM) in the work. There is the classification of types of ETM in the work. The recommendations for the creation of ENM were performed, which the author has embodied to training method complex by means of Adobe Captivate environment.
 • Item
  Принципи і прийоми розробки навчальних матеріалів для дистанційних курсів з урахуванням психологічних закономірностей засвоєння знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Носенко, Е. Л.; Салюк, М. А.
  Розглянуто принципи, на які доцільно спиратись при розробці навчальних матеріалів із застуванням сучасних комп’ютерних технологій: 1) урахування закономірностей збереження інформації у семантичній пам’яті людини; 2) спирання на множинність форм репрезентації інформації у свідомості; 3) орієнтація на майбутню реальну професійну діяльність при моделюванні бази виконавчих знань. The paper presents the description of the principles to be accounted for when designing teaching materials for the computer-assisted instruction:1) considering the regularities of the semantic human memory related to the information retention; 2) accounting for the multiple forms of mental representation of knowledge; 3) using professionally–oriented cases for developing executive knowledge.
 • Item
  Інтеграція Віртуального Навчального середовища Львівської політехніки з інтерактивними технологіями проведення занять
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Федасюк, Д. В.; Озірковський, Л. Д; Чайківський, Т. В
  В статті показано розширення можливостей Віртуального навчального середовища Львівської політехніки за допомогою інтерактивних засобів проведення занять Adobe Connect та OpenMeeting. The article shows the empowerment of The Virtual learning environments of Lviv Polytechnic by means of interactive lessons Adobe Connect and OpenMeeting.
 • Item
  Принципи розроблення веб-сайту сучасного університету: приклад Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Жежнич, П. І.; Пелещишин, А. М.; Березко, О. Л.
  Розглянуто загальні принципи розроблення веб-сайту сучасного університету на прикладі комплексного веб-сайту Національного університету “Львівська політехніка”. General principles of modern university’s website development is considered as well as Lviv Polytechnic National University complex website case study.
 • Item
  Автоматизація навчального процесу в ЛДКДУМ ім. І.Труша
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Зачковська, Х.
  В роботі розглянуто проблему інформатизації вищих навчальних закладів. Наведено опис основних можливостей системи управління навчальним процесом “Деканат”, проведено аналіз практичного використання даної автоматизованої системи, який дозволяє зробити висновок, що автоматизація управління вищим навчальним закладом сприяє організації навчального процесу і забезпечує якісну підготовку фахівців. In this article problem of informatization of higher educational establishment are described. Opportunities of the system of educational process “Dekanat” are described. The analysis practical usage of automated system results in the conclusion that automation control of higher educational establishment promotes the organization of educational process and provides the qualitative training of specialists.
 • Item
  Інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Білоочко, Т. В.
  У статті розглянуто поняття інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу та його структуру. The article discusses the concept of information-educational environment of higher education and its structure.
 • Item
  Популяризація ресурсів, продуктів і послуг бібліотеки: досвід, інновації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Зінькова, І.
  В роботі наведено опис можливих шляхів популяризації бібліотек за рахунок використання інформаційних технологій. The present work demonstrates the possible ways of library popularization by means of using information technology.
 • Item
  Віртуальний тренажер для розробки структурно-алгоритмічних моделей надійності відновлюваних електромеханічних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Щербовських, С. В.
  У статті подано опис віртуального тренажеру для автоматизованої розробки моделей надійності відновлюваних електромеханічних систем. In the paper the description of virtual simulator for automated development of renewal electromechanical system reliability models is shown.
 • Item
  Інформаційні технології вимірювання залишкових знань студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Глазунова, О. Г.
  У статті розглянуті питання методики вимірювання залишкових знань студентів вищих навчальних закладів з розподіленою структурою з використанням сучасних інформаційних технологій. Проаналізовано результати педагогічного експерименту, проведеного на базі НУБіП України. The questions techniques of measuring remaining knowledge of university students with use of modern information technology, the results of pedagogical experiment conducted on the basis of NUBIP of Ukraine have been considered in this article.
 • Item
  Використання можливостей системи підтримки навчального процесу Moodle для удосконалення тестових завдання з курсу загальної фізики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Подласов, С. О.
  Проведено апробацію системи тестових завдань з курсу загальної фізики. За одержаними даними проведено статистичний аналіз і здійснена корекція завдань тестів. Порівняння даних тестування та іспиту у традиційній формі дозволило зробити висновок про адекватність оцінювання знань студентів за допомогою тестів. Approbation of the system of test tasks is conducted from the course of general physics. From got data a statistical analysis is conducted and the correction of tasks of tests is carried out. Comparisons given of testing and examination in a traditional form allowed to draw a conclusion about adequacy of evaluation of knowledges of students by tests.