Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – №604

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету "Львівська політехніка" та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп'ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп'ютеризованих засобів розв'язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – № 604 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 260 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", № 604
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", № 604.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Швидкий синтез нееквідистантних конфігурацій комбінаторних структур з використанням числових в’язанок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Різник, О.; Балич, Б.; Парубчак, В.
  Розглянуто швидкий синтез нееквідистантних конфігурацій комбінаторних структур на основі числових в'язанок для кодування інформації. Розроблена методика дає можливість побудови не лише одновимірних лінійок-в’язанок мінімальної довжини на послідовностях упорядкованих чисел, але й багатовимірних лінійок-в’язанок мінімальних розмірів з нееквідистантною структурою. In the article the rapid synthesis of uneven configurations of комбінаторних structures is examined on the basis of numerical bundles. The developed method enables construction not only unidimensional lines-bundles minimum length on sequences well-organized numbers but also multidimensional lines-bundles of low-limit with a uneven structure.
 • Item
  Каскадна декомпозиція множин великої розмірності при кластеризації ключів образів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мельник, Р.; Тушницький, Р.
  Розглянуто застосування методу кластеризації до розв’язання задачі зберігання та пошуку ключів, що відображають графічні образи. З метою зменшення алгоритмічної складності програми формування кластерів візуальних образів розроблено підхід каскадної декомпозиції множин ключів та їх кластерів. Продемонстровано результати дослідження впливу коефіцієнтів ділення на якісні показники розбиття. The clustering algorithm for storage and searching of visual patterns keys is considered. To reduce algorithmic complexity of the application to formulate the visual patterns clusters the cascade decomposition approach for keys and clusters is proposed. Some results with quality characteristics of decomposition depending from partitioning parameters are presented.
 • Item
  Перспективи та проблеми застосування автоматизованих інформаційно-аналітичних систем у мікробіології
  (Грицик В. Перспективи та проблеми застосування автоматизованих інформаційно-аналітичних систем у мікробіології / В. Грицик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 604 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 244–249. – Бібліографія: 3 назв., 2007) Грицик, В.
  Досліджено проблематику побудови інформаційно-аналітичних систем для досліджень у мікробіології. In the article is reviewed problem of construction of information - analytic systems.
 • Item
  Інформаційна система «слухачі центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України»
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Задорожна, Н.; Кільченко, А.; Середа, Х.
  Розглянуто проблему забезпечення ефективної організації документообігу в інформаційних системах галузі освіти, вирішенню якої сприяє автоматизована база даних “Слухачі ЦІПМО”. Визначено передумови створення системи. Наведено техно¬логію роботи з базою даних, яка забезпечує автоматизацію процесів діловодства навчальної роботи в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АМН України. In the article the problem of providing of document flow effective organization in the informative systems of industry of education is considered. Pre-conditions of the system creation are determined. The automated database “CIPPE students” http://www.students.edu-ua.net which provides processes automation of educational work document flow in the Central Institute of Post-graduate Pedagogical Education of APS of Ukraine is described.
 • Item
  Досконалі коди на симетричних групах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Різник, В.
  Розглядається новий клас завадостійких позиційних кодів, перевагою яких є простота виявлення помилок завдяки гуртуванню однойменних символів у вигляді монолітних блоків з оптимальним розподілом вагових розрядів за критерієм кодування чисел натурального ряду фіксованим числом способів та досліджується їх зв’язок з групами обертової симетрії. A new class of the positional noise immunity codes, which advantage is detecting simplicity of the codes due to grouping the same symbols as the monolithic blocks with optimum distributed of digit weights by criterion encoding of natural row numbers, using fixed number of ways, is considered, and its connection with turning symmetrical groups is researched.
 • Item
  Підсистема ідентифікації силуетів літаків та номерів їх бортів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Олексів, М.; Пуйда, В.
  Представлено результати розроблення підсистеми ідентифікації силуетів літаків АНТК ім. О.К.Антонова і номерів їх бортів на основі штучних нейронних мереж. Here are presented results of development of a subsystem of identification of silhouettes of Antonov ASTC airplanes and numbers of their boards on the basis of artificial neural networks.
 • Item
  Задачі оптимізації потокорозподілу в газотранспортних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Притула, Н.
  У роботі наведено характеристику об’єкта оптимізації, факторів впливу на його режимні параметри, постановки оптимізаційних задач. Для деяких оптимізаційних задач запропоновано алгоритми їх розвязування. Проведено числовий аналіз впливу окремих факторів на оптимальність розподілу потоків у газотранспортних системах. The work presents the characteristics of the optimization object, factors influence on its operating conditions, the posing of optimization tasks. For some tasks proposed optimization algorithms to solve them. A numerical analysis of the influence of individual factors on the optimal distribution of gas flow in the system is operated.
 • Item
  Вдосконалений нейромережевий підхід для швидкого виявлення облич
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Палій, І.
  Описано підхід до виявлення облич за допомогою сегментації за кольором шкіри, Хаар-подібних рис та нейронних мереж. На етапах виявлення облич-кандидатів знаходяться області вхідного зображення, які можуть містити обличчя. Потім каскад нейронних мереж з різними локальними рецепторними полями класифікує ці області з використанням покращеної стратегії пошуку облич за масштабом та розміщенням. The paper describes the face detection approach using skin color segmentation, Haar- like features and neural networks. The face candidate selection stages label promising input image areas that may contain faces. Then, the cascade of the neural networks with different local receptive fields performs the final classification of these image windows using improved face search strategy across scale and position.
 • Item
  Інформація і духовний розвиток людини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Огородник, І.
  Розглядаються проблеми духовного розвитку людини з використанням сучасних знань про інтелект, свідомість, підсвідомість та інформаційне поле Землі, а також про роль біополя в процесах мислення, про медитацію, про призначення людини. Запропоновано узагальнену схему управління духовним розвитком людини. Визначені деякі шляхи вирішення цієї проблеми. The problems of spiritual development of the humanity are examined with the using of modern knowledges about an intellect, consciousness, subconsciousness and informative field of Earth, and also about the role of the biofields in thinking processes, about the meditation and the mission of a man. The offered is generalized chart of management of spiritual development humanity. Some ways of decision of this problem are certain.
 • Item
  Cистема підтримки колективної роботи на основі GRID-технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Лебедєва, О.; Лобур, М.; Матвійків, О.
  Розглянуто аспекти створення системи підтримки спільної колективної роботи при виконанні складних проектів, запропоновано ієрархічні рівні розподіленої САПР на основі GRID-технології. The system support creation aspects of collaborative work are examined at project implementation in the article. The hierarchical levels of distributed CAD are offered on the basis of GRID-technologies.
 • Item
  Алгоритм автоматичного виділення дифтонгів польської мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Рашкевич, Ю.; Кватер, Т.; Шиманьські, З.
  Розроблено алгоритм автоматичної сегментації та маркірування дифтонгів ą та e польської мови в неперервному мовному потоці для задач перетворення часового масштабу мовного сигналу. The algorithm of automatic segmentation and labeling of Polish diphthongs ą and e in continuous speech signal is developed for use in speech time-scale modification.
 • Item
  Про збіжність спектрального алгоритму навчання нейронних елементів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гече, Ф.; Коцовський, В.; Ковальов, С.
  Розглядаються узагальнені нейронні елементи відносно системи характерів, наводиться алгоритм навчання цих елементів та доводиться його збіжність. Generalized neural devices over the character set have been studied in the paper. Learning algorithm has been given and its convergence has been proved in the paper.
 • Item
  Програмні засоби для пошуку кластерів в базі даних Oracle на основі технології ADO.NET
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Федорчук, Є.; Сметана, Д.
  Наведено алгоритм, технологію і результати пошуку кластерів для бази даних Oracle. Algorithm, technology and results of the searching for an clusters for Oracle database are described.
 • Item
  Методи інтеграції реляційних та XML-даних у гетерогенних системах електронного контент-бізнесу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Берко, А.
  Розглянуто певні способи і можливості створення інтегрованих моделей даних для зберігання інформаційного наповнення в гетерогенних системах електронного контент-бізнесу, що базуються на технологіях XML. Проаналізовано проблеми структурної, синтаксичної та семантичної інтеграції даних. Some ways and possibilities of integrated data model development for information storage of heterogeneous electronic content- business systems based on XML technologies are considered in this paper. Problems of structure, syntax and semantic transforming of data are analyzed.
 • Item
  Технологія функціонального тестування програмного продукту за допомогою скриптів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Батюк А., А.; Васіна, Н.
  Щоб програмне забезпечення безпомилково працювало в призначеному середовищі, необхідне тестування, за допомогою якого мають не тільки ефективно знаходитися дефекти, але також, наскільки можливо, швидко і дешево виконуватись тести. Автоматизація тестування дасть змогу значно зменшити зусилля, необхідні для адекватного тестування або значно покращити тестування, проведення якого обмежено часом. Software must be tested to have confidence that it will work as it should in its intended environment. Software testing needs to be effective at finding any defects which are there, but it should also be efficient, performing the tests as quickly and cheaply as possible. Automating software testing can significantly reduce the effort required for adequate testing, or significantly increase the testing which can be done in limited time
 • Item
  Від теорії безнадлишкових шкал до прогресивних інформаційних технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бандирська, О.
  Розглядаються засади теорії безнадлишкових шкал, яка ґрунтується на комбінаторних властивостях оптимальних структурних пропорцій (ОСП) і може знайти застосування в прогресивних інформаційних технологіях для побудови систем кодування та перетворення інформації з використанням ідеального кільцевого монолітного коду (ІКМК), що передбачає високоякісне кодування, пересилання та перетворення даних не лише у вигляді одновимірних масивів, але й досконало розподілених з погляду мінімізації інформаційної надлишковості векторних даних. The non redundancy scales theoretical basis, based on remarkable properties of the Optimal Structural Proportions (OSP)s, which allows on application progressive information technologies for coded systems and transforming information technologies design, using The Ideal Ring Monolithic Code (IRMC), which provides high performance data coding, translating and transforming not only one-dimensional data, but vector data arrays to be of perfectly distributed with point of data redundancy minimization, are considered.
 • Item
  Порівняльний аналіз алгоритмів прийняття рішень в задачі розпізнавання мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Зірнєєва, Г.
  Побудовані алгоритми прийняття рішень в задачі розпізнавання мови основані на методах локальних екстремумів, за принципом максимуму Понтрягіна та на основі нейронних мереж. Створена програмна реалізація цих алгоритмів та проведено порівняльний аналіз створених алгоритмів між собою та із стандартним методом динамічного програмування. The algorithms of making decision in the task of speech recognition based on methods of local extreme, a principle of Pontryagin’s maximum are constructed and on the basis of neural networks. Program’s realization of these algorithms is created and analysis of the created algorithms is lead among themselves and with a standard method of dynamic programming.
 • Item
  Моделювання взаємозв’язаних тепломасообмінних і деформаційно-релаксаційних процесів при сушінні гігроскопічних матеріалів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Соколовський, Я.; Поберейко, Б.
  Побудовано фізико-математичну модель взаємодії тепломасообмінних, релаксаційно-деформівних та міцнісних процесів та на її основі отримано критерій короткочасної міцності деревини. Актуальність проблеми. Розроблення методів моделювання взаємозв’язаних деформаційно- релаксаційних і тепломасообмінних процесів у гігроскопічних матеріалах сприяє вирішенню важливої науково-технічної проблеми, пов’язаної зі створенням програмно-технічних комплексів, зокрема автоматизованих систем наукових досліджень енергоощадних технологічних процесів сушіння матеріалів із забезпеченням необхідних показників якості. Was the obtained physical-mathematical model of mass heat transfer processes and deformation-relaxation processes and durability process communication is built and on its basis the criterion of brief durability of wood is got.