Проблеми економіки та управління. – 2000. – №391

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу та співробітників факультету економіки і менеджменту Державного університету “Львівська політехніка”, інших вітчизняних та закордонних вищих закладів освіти. Розглядаються актуальні питання економіки, а саме інвестиційного забезпечення розвитку її реального сектору, формування конкурентної стратегії підприємств, впровадження інноваційних процесів в сучасних умовах, визначення перспектив розвитку грошово-кредитної політики нашої держави, а також проблеми управління, серед яких функціонування підприємств в нестабільному середовищі, застосування нових технологій в інформаційних системах менеджменту, використання маркетингового аналізу, логістичних методів та контролінгових заходів, стимулювання інноваційної діяльності у виробничих системах. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих закладів освіти і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – № 391 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 320 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 391
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Item
  Реструктуризація підприємств як засіб забезпечення віддачі виробничого потенціалу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Лакуста, В. С.
  Ефективність реформування економіки України значною мірою залежить від спроможності менеджменту ефективно задіяти колосальний виробничий потенціал, і зокрема, в галузі машинобудування. Дієвим інструментом відродження “лежачих” машинобудівних гігантів повинна стати їхня реструктуризація. В роботі досліджуються можливі варіанти і пропонується алгоритм заходів з реструктуризації машинобудівних підприємств. The efficiency of reforming of economics of Ukraine largely depends on a competence of management effectively to involve an enormous manufacturing potential, and in particular in the field of engineering. The effective tool of revival “лежачих” of the mechanical engineering jumbos should become their re-structuring. In the robot the optional versions are investigated and the algorithm of measures on re-structuring mechanical engineering firms is offered.
 • Item
  Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів для фінансування інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Прокопенко, В. І.; Ємельянов, О. Ю.; Гавриляк, А. С.
  Розглянуто існуючі методичні підходи до оцінки доцільності залучення кредитних ресурсів. Обгрунтована необхідність урахування часових параметрів кредитування. Подано низку нових критеріїв доцільності взяття позики з метою фінансування інвестиційних проектів. The existing methodical approaches to the estimation of benefit of an emploiment of a credit is considered. The necessity of taking into account of dynamic parameters of credit process is substantiated. The row of the new indexes of benefit of an employment of a loan for realization of investment projects is offered.
 • Item
  Логістика і контролінг як інтегровані функції менеджменту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Поліщук, Н. В.
  Перехід до ринкової економіки вимагає нових підходів до управління. Вимоги, які стоять перед підприємствами. стосуються гнучкої реакції на бажання споживачів. Розвиток логістики і контролінгу, впровадження світових досягнень в практичну діяльність підприємств допомагають їм досягти необхідного рівня конкурентоспроможності. Proceeding to the market economy will require new access to the management. Living demands which are put before the enterprises will require a flexible reaction upon the customer’s needs. The development of logistic and controling, the introduction of world’s achievments in practical activity of the enterprises will help them to achieve required level of competitiness.
 • Item
  Логістика розподілу газу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Шандрівська, О. Є.
  Розкрито можливість застосування логістики в сфері розподілу газу на фізичному та інституціональному рівні. Поставлені головна та окремі цілі у сфері розподілу газу, визначені логістичні функції в системі. Наведені конфлікти економічних цілей як всередині функціональних галузей розподілу, так і між ними. Подані перспективні напрями проектування логістичних рішень у сфері розподілу газу. The possibility of using of logistics in an orb of distribution of gas is uncovered. Are put main, and also separate purposes in an orb of distribution of gas. The logistics functions in a system are determined. The conflicts of economic targets both inside functional areas of distribution, and between them are adduced. The perspective directions of designing of the logistics solutions in an orb of distribution of gas are shown.
 • Item
  Деякі підходи до формування інфраструктури товарного ринку в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Васильців, Т. Г.; Мамчин, Р. О.
  Дана стаття розглядає деякі підходи до формування маркетингової інфраструктури товарного ринку в Україні. З метою розв’язання цієї проблеми на прикладі лікеро-горілчаної галузі аналізується конкретна можливість створення Торгового дому, який би представляв інтереси виробників лікеро-горілчаної галузі Львівського регіону, а також версія об’єднання виробників, дистриб’юторів та інших організацій у холдинги. This article examines some approaches of forming a goods marketing infrastructure in Ukraine. Just for solving this problem on liquer and vodka branch example is examining a concrete possibility of creating a Trading House which would represent an interests of liquer and vodka branch producers of Lviv region and also a version of uniting producers, distributors and other organisations to Holding.
 • Item
  Транспорт як об’єкт маркетингових досліджень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Андрусів, С. В.; Струтинський, Т. І.
  Розглянуто можливість підходу до організації-постачальника транспортних послуг як до об’єкта маркетингу. Охарактеризовані можливі цілі та обґрунтовано необхідність маркетингових досліджень з метою визначення портфеля замовлень для транспортної організації. Звернено увагу на можливі методи при виборі стратегії розвитку згаданих організацій із врахуванням факторів зовнішнього середовища. The possibility of approach to the transport service supplier-company as to the object of marketing is described in this paper. The possible aims are characterized and the necessity of marketing research for backlog determination are grounded. The possible methods of strategy determination and the influenced external factors were taken to the consideration.
 • Item
  Впровадження систем МRР II у практику виробничо-торговельних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Васєлєвскі, М.
  Розглядаються питання впровадження та використання сучасних технологій у галузі управління виробничим процесом. Описуються особливості функціонування системи планування виробничих ресурсів MRP II, аналізуються переваги, які отримуються при впровадженні даної системи. Детально аналізуються основні етапи впровадження системи на промисловому підприємстві. The question of introduction and using of the modern technologies in the field of production control are considered. The features of the Manufacturing Resources Planning (MRP II) are described; the advantages of the introduction of this system are analyzed. The basic stages of introduction of system at the industrial enterprise are described.
 • Item
  Соціально-економічні аспекти становлення підприємництва в Україні на фоні сучасних тенденцій розвитку світового господарства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Панас, Я. В.
  У статті запропонована оцінка ситуації, що склалася у сфері підприємництва України на фоні розвитку світової економіки. Визначені і описані причини, які сприяли формуванню сучасної неефективної моделі національного господарства. Запропоновані заходи, що дають змогу сформуватися і успішно розвиватися цивілізованому підприємництву в нашій державі. The estimation of the situation that formed in the sphere of business undertakings of Ukraine against a background of world economy’s development is proposed in the article. Defined and described reasons that contributed to formation of contemporary ineffective model of national economy. Proposed measures that would allow to form and develop successfully civilised business undertakings in our country.
 • Item
  Інтерпретація зв’язку між комплексом маркетинг-мікс і кінцевими результатами діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Король, Б. О.
  У статті розглядається методологія і результати комплексного аналізу впливу маркетингових дій промислового підприємства, оптимізація витрат для компонентів маркетинг-мікс і тенденції їхнього впливу на остаточні результати діяльності. Враховуються іноземні й українські публікації з питань ефективності маркетингу. This graduation paper considers the methodology and results of general analysis of the industrial enterprise marketing activity, the optimization of expenditures for marketing-mix components and their influence on final activity results as well as the methods of these expenditures planing and prognosing. There is also taken in view the foreign and ukrainian economists publications in the question of marketing efficiency.
 • Item
  Маркетинговий підхід до управління якістю продукції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Кузимчак, І. А.
  У статті розглянуті проблеми, що виникають в управлінні якістю, аспекти маркетингу продукції, важливі з погляду забезпечення її якості, визначені причини, що перешкоджають впровадженню методів стратегічного маркетингу на сучасному етапі; пояснюється роль маркетингу в управлінні якістю. Problems, which appeared in quality management, aspects of product marketing, from point of view of ensuring its quality; reasons, which prevent from strategic marketing methods now, were considered in the article; the role of marketing in quality management was explained.
 • Item
  Методи стимулювання інноваційної діяльності на промисловому підприємстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Ніронович, Н. І.
  З метою активізації інноваційної діяльності в Україні необхідно сформувати ефективну систему методів стимулювання впровадження нововведень на вітчизняних підприємствах. Суспільно-економічна ефективність, механізм дії, побічні ефекти стимулювання повинні стати об’єктом серйозного вивчення. У статті розглядаються різні методи стимулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах. Подані пропозиції щодо активізації інноваційних процесів в Україні. In order to activate the innovation activity in Ukraine it’s necessary to form the effective system of the stimulation methods of innovation introduction. Social and economic effectiveness, mechanism of affection, side effects of stimulation has to become the object of serious studding. In this article, the different methods of stimulating the innovation activity at the industrial enterprises are considered. The proposals concerning activation of the innovation processes in Ukraine are given.
 • Item
  Класифікація легкових автомобілів як вид сегментації ринку за продуктом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Кищун, В.
  У статті на основі споживчих якостей легкові автомобілі поділені на чотири типи (дорожні, позадорожники, мінівени і спортивні), а типи, своєю чергою, – на класи. В основу класифікації дорожніх легкових автомобілів покладена їх габаритна довжина. Визначені дев’ять класів (мікро, міні, особливо малий, нижній середній та інші), які охоплюють діапазон довжин від 2,5 до 5,2 і більше матрів. Запропонована універсальна класифікація може використовуватись як спеціалістами з маркетингу, так і виробниками автомобілів. Cousumers and produce are nof the only units of market segmentation. A motorcar is a commodity with such qualitses that harmonize with the main factors of market segmentation according to the cousumers needs. According to the consumption qualities of motor-cars the latter can be divided into the following four types: road motor, offroad motor-cars, minivans and sports motor-cars . These tupes in thei turn can be subdivided into claises. The leugth of a motor-car is laid down the foundation of the roadway motor-car classification. The following nine tupes of motor-cars have been determined frow this point of view (microcars, minicars, especially small cars, small cars, sub-middle cars, ete). These types embrace cars ranging in length from 2.5 m to 5.2 m and more. Theproposed universal classification provides ist adoption both by specialists in marketing and by car manufacturers.
 • Item
  Прогнозний план продажу як головний вхідний елемент планування виробничої діяльності на підприємстві з метою задоволення потреб споживачів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Гаталяк, З. П.
  У даній статті розглянуто основні критерії продукту, на які звертає увагу споживач під час його купівлі, подано розроблену систему управління ланцюжком постачання. Розглянуто прогнозний план продажу як головний вхідний елемент планування виробництва на підприємстві для задоволення потреб споживачів та систему управління прогнозним планом продажу, інструментом, який використовують для розроблення й управління прогнозним планом продажу готової продукції. In the given article was considered the main product's criterions on which the customers pay attention during buying and was submitted the supply chain management systems. It was considered the sales forecast as the main entrance to the production plan at the company with a goal to satisfy customers needs and a sales forecasts management system, which is a support tool used to generate and manage sales forecasts for finished goods.
 • Item
  Особливості фінансового аналізу підприємства в умовах перехідної економіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Грибик, І. І.
  У даній статті пропонуються деякі інструменти для вирішення проблеми фінансової рівноваги підприємства. Запропонований баланс руху, баланс змін, cash – flow дають змогу покращити інформаційно-аналітичний матеріал, що надходить в розпорядження керівника, і змінити характер поведінки апарату управління з реагуючих дій на аналітичні і активізуючі адаптаційні технології управління. In the given article was proposed some tools for deciding the problem of financial balance at enterprise. The proposed balance of movement, the balance of change, cash flow permit to improve the information – analytical material, which the leadership have in dispose and to change the behaviour’s character from reactive action to analytic.
 • Item
  Показник рівня ресурсного менеджменту та можливості його практичного застосування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Ярошевич, Н. Б.
  Стаття містить обґрунтування необхідності введення узагальнюючого показника ефективності ресурсного менеджменту організацій, а також рекомендації щодо його практичного застосування в системі матеріального стимулювання праці та системі економічного аналізу діяльності підприємства. This article includes a number of argumented proofs of possible using a dinamic coefficient from a well-known classic Kobb-Duglas function as a demention of resources management level on the microeconomy. The recommends for practic using the demention at the labor motivating system and the firm economic activity analising system are also here.
 • Item
  Корисність в управлінні виробничим споживанням основних засобів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Дейнега, О. В.; Підцерковна, І. О.
  Розкрита сутність терміна “споживча вартість основних фондів”. Обґрунтовані пропозиції диференціації цього терміна щодо певних сфер виробництва. The uncovered essence of the term "the consumer cost of a fixed capital". The reasonable proposals of differentiation of this term of rather definite orbs of production.
 • Item
  Управління ризиками при проведенні валютних операцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Підхомний, О. М.
  У статті запропоновано підхід до управління валютними ризиками, який враховує параметри фінансової політики фірми. The approach to currency risk management with taking into account firms financial policy is represented in this article.
 • Item
  Організаційно-методичні аспекти формування логістичних інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Чорнописька, Н. В.
  У статті розглянуті методичні аспекти формування логістичних інформаційних систем організацій. Аналізується вплив на логістичне середовище організації факторів макро- та мікросередовища. Наводяться рекомендації із створення логістичних інформаційних систем. Пропонується організаційна структура логістичних інформаційних систем. Тhе methodical aspects of formating logistics information system of organization are considered in this article. The influence of macro and microinveironment on the logistics inveironment is shown. Recommendation of create logistics information system of organization are considered. The organization structure logistics information system is determined.
 • Item
  Роль інноваційних процесів в умовах реструктуризації корпоративних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Банах, Ю. В.; Коркуна, І. І.
  В даній статті розглянуто умови реформування великих підприємств з метою економічних перетворень та розвитку інноваційних процесів. The conditions of large enterprises reforming with the purpose of economic transformation and innovations development are considered in this article.