Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2000. – №400

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 400 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 170 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Аналіз робочого стану авіаційного мотора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Кватер, Т.
  Запропоновано методику діагностики робочого стану авіаційного мотора, яка базується на оцінці характеристик його вібрацій. Наведено результати розрахунку.
 • Item
  Власна і взаємна індуктивності розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.
  Отримані вирази для власної і взаємної індуктивностей розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток, розмірів і властивостей екрана.
 • Item
  Вплив похибок виготовлення щітково-колекторного вузла на пульсації машин постійного струму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Чучман, Ю. І.
  Розглянутий вплив похибок виготовлення щітково-колекторного вузла на вихідні характеристики вимірювальних і виконавчих електричних машин постійного струму. Наведено результати досліджень впливу зсувів щіток з геометричної нейтралі, нерівномірностей розподілу колекторних пластин по обводу колектора та радіального биття поверхні колектора.
 • Item
  Обчислення магнітної провідності повітряного проміжку з двобічною зубчастістю
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Ткачук, В. І.; Григоренко, М. К.
  Наведена методика, розрахункові формули та результати обчислення магнітної провідності повітряного проміжку з двобічною зубчастістю на основі методу Р.Поля.
 • Item
  Методика та дидактика комп’ютерного лабораторного практикуму з електротехніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Стахів, П. Г.; Коруд, В. І.; Гамола, О. Є.
  Розглянуті особливості методики та дидактики формування лабораторного практикуму з електротехніки в системі комп’ютерного навчання. Відзначені переваги й недоліки комп’ютерних технологій в напрямку лабораторного практикуму, а також доведена необхідність наявності дидактичного забезпечення технологій. Обґрунтована методика формування такого лабораторного практикуму з потужним комп’ютерним забезпеченням.
 • Item
  Вимикач ВВБ-750 КВ як загострювач імпульсних напруг
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Собчук, B. C.; Пащенко, В. Н.; Собчук, Н. В.
  Розглянуто вимикач ВВБ-750 кВ як загострювач імпульсних напруг грозового походження. Наслідком роботи вимикача як загострювача є порушення конструктивної координації ізоляції епоксидних вводів самого вимикача, що призвело до їх електричного пробою. Аналіз характеру дефектів, які виникають, свідчить про суттєве збільшення крутизни фронту грозового імпульсу до небезпечних значень. Побудована електрична схема заміщення вимикача ВВБ-750 кВ під час роботи в імпульсному режимі. Зроблено висновок про небезпеку для по¬здовжньої ізоляції обмоток електрообладнання від дії загострених грозових імпульсів.
 • Item
  Компенсація реактивної потужності в електричних мережах зі змінним навантаженням
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Сегеда, М. С.; Дончик, В. В.
  У статті розглянуто проблему компенсації реактивної потужності в електричних мережах зі змінним навантаженням. Показано форсувальну здатність запронованої схеми. Наведено математичну та цифрову моделі, а також досліджено усталені режими.
 • Item
  Порівняльний аналіз методів розрахунку усталених режимів і характеристик явнополюсних синхронних машин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Попічко, В. В.; Корецький, О. В.
  Наведені результати розрахунку характеристик графо-аналітичними методами з використанням векторної діаграми Блонделя без врахування насичення та з його врахуванням, діаграми Потьє та числовим методом за рівняннями електричного стану в осях d-q і рівняннями магнітного стану заступної схеми машини. Розрахунки виконані для різного ступеня насичення машини.
 • Item
  Математичне моделювання процесів в електроприводі з каскадним інвертором напруги
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Плахтина, О. Г.; Боднар, Г. Й.; Куцик, A. C.; Плахтина, I. O.
  У статті описано спосіб покращання форми вихідної напруги перетворювача частоти компенсацєю вищих гармонік у її складі та схему електропривода з використанням перетворювача частоти “випрямляч - каскадний інвертор” і асинхронного короткозамкненого двигуна. Розроблена математична модель такої системи. Досліджені електромагнітні та електромеханічні процеси у запропонованій системі електропривода методами математичного моделювання.
 • Item
  Дослідження впливу конструкційних факторів на рівень пульсацій ЕРС спеціальних машин постійного струму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Осідач, Ю. В.; Макарчук, О. В.; Мирка, A. B.
  У цій роботі викладені результати досліджень впливу співвідношень розмірів магнітопроводів якоря та індуктора, а також щітково-колекторного вузла на рівень зубцевих та колекторних пульсацій ЕРС якірної обмотки машини постійного струму без додаткових полюсів із зубцевим якорем у їх взаємозв’язку. Вказані дослідження здійснені з використанням розробленої математичної моделі і методів теорії планування експерименту, отримано аналітичний вираз, що дозволяє розрахувати рівень пульсацій ЕРС обмотки якоря машини постійного струму як функцію вищезгаданих факторів, а також досліджувати їх вплив на рівень вказаних пульсацій.
 • Item
  Застосування об'єктно-орієнтованого підходу в моделюванні керованих електромеханічних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мороз, В. І.
  У статті розглянуті переваги об'єктно-орієнтованого підходу до побудови моделей керованих електромеханічних систем.
 • Item
  Характеристики существующих и перспективных способов нагрева стрелочных переводов
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мещан, И. В.
  Розглянуто існуючі та перспективні електричні нагрівачі для очистки стрілочних переводів від снігу та льоду, проаналізовано різні способи нагрівання. Запропоновано використання індукційного нагрівання стрілочних переводів і на підставі проведених експериментальних досліджень доводяться переваги цього способу над нагріванням за допомогою ТЕНів.
 • Item
  Синтез двократно-інтегруючих систем підпорядкованого регулювання швидкості в електроприводі ТП-Д методом узагальненого характеристичного полінома
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Марущак, Я. Ю.; Кушнір, А. П.
  Синтезовано параметри двократно-інтегруючої СПР в електроприводі ТП-Д, при яких забезпечується аперіодичний перехідний процес швидкості заданої швидкодії, а також відсутність статичної похибки швидкості при дії моменту статичного навантаження.
 • Item
  Адаптивна стохастична система регулювання струмів дуг дугової сталеплавильної печі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Лозинський, О. Ю.; Паранчук, Я. С.
  Запропоновано структуру стохастичної системи регулювання струмів дуг дугової сталеплавильної печі. Наведена методика адаптивної оптимізації швидкодіючого контуру регулювання струмів дуг за критерієм мінімальної середньої квадратичної похибки та алгоритм її реалізації.
 • Item
  Аналіз моделей дуги і дослідження адекватності процесів у модельованій та реальній ДСП
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Лозинський, О. Ю.; Гудим, В. І.; Костинюк, Л. Д.
  Розглянуто проблеми експериментальних досліджень процесів, пов’язаних з дугами ДСП. Розроблено математичну модель динамічної дуги ДСП. Адекватність моделі перевірено порівнянням миттєвих значень струмів дуги, отриманих експериментально та методом симулювання, а також за умовою розподілу другої гармоніки струму дуги на стадії розтоплення. Розроблену модель дуги можна використовувати для дослідження режимів ДСП на різних стадіях.
 • Item
  Про використання передатних функцій з нулями для формування оптимальних перехідних процесів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Лозинський, О. Ю.; Бойчук, Б. Г.
  Для налаштування систем автоматичного керування на "модульнии оптимум” пропонується застосувати передатні функції з нулями. Виведені формули для визначення їх коефіцієнтів. Наводяться графіки перехідних функцій, які забезпечують вказаний критерій.
 • Item
  Системи відносних одиниць в оптимальному керуванні нормальними режимами EEC
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Лежнюк, П. Д.; Бевз, С. В.
  Розглянуто особливості і переваги застосування систем відносних одиниць при автоматизації оптимального керування режимами EEC.
 • Item
  Композиції початкових розподілів параметрів РЕП і розподілів їх відхилень під час експлуатації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Лазько, О. В.
  У статті наведено композиції початкових розподілів параметрів РЕП та їх відхилень під час експлуатації. Розглянуто композиції нормального, обмеженого нормального, рівномірного та анормального законів.
 • Item
  Дослідження і вибір раціонального режиму підмикання асинхронного генератора вітроенергетичної установки до мережі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Копчак, Б. Л.; Шуфлат, А. Р.
  Розроблено математичну модель вітроенергетичної установки, за допомогою якої вибрано раціональний режим підмикання асинхронного генератора до мережі при обмеженні пускового струму на заданому рівні.
 • Item
  Вищі гармоніки у багатофазній електромережі без нульового проводу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Кенс, Ю. А.
  Розглянуто розрахунок та аналіз вищих гармонік у багатофазних електричних мережах без нульового проводу в загальному випадку - нелінійне та несиметричне навантаження живиться від несиметричної ЕРС з вищими гармоніками.