Філософські науки. – 2009. – №636

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті, присвячені проблемам сучасної філософії, зокрема – проблемам онтології, гносеології, історії української філософії, релігієзнавству, етичним та естетичним питанням, відображені події наукового життя. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 636 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 144 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" № 636
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" № 636
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Ф. М. Достоєвський та філософія російського Срібного віку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Лімонченко, Віра
  Здійснено розгортання та обґрунтування такої тези: для російського релігійно-філософського ренесансу Ф. М. Достоєвський може розглядатися його парадигмальною основою, задаючи ідеальний прообраз, що має параметри справжнього, первинного і непідробного існування та постає якоюсь мірою як зразкова модель як для постановки проблем, так і для їх певного вирішення. The main thesis the author provides confirms that F. M. Dostoyevsky can be considered the paradigmal basis for Russian religious–philosophycal renaissance for providing the ideal paradigm which has dimensions of real and original existence and in some sense becomes an ideal model for rising problems and for their solving.
 • Item
  Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Повторева, Світлана
  Проаналізовано спільні і відмінні аспекти розуміння поняття „структура” у структуралізмі і постструктуралізмі. Доведено, що це основоположне для обох напрямів поняття тлумачиться як засіб пізнання, модель (епістемологічно), а не як онтологічна основа об’єктивного світу. The author analyses the join and different aspects of interpretation of category structure in the structuralism and poststructuralism. It is affirmed that this general for the both directs category interprets as a epistemological method (but not as a ontological base of reality).
 • Item
  Розробка проблеми індивідуації та її методів в аналітичній психології К. Юнґа
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Колесник, Ігор
  Розглянуто особливості індивідуаційного процесу, в якому бере участь людина впродовж свого життя, виявляючи та стверджуючи творчі потенції. Виокремлено основні стадії індивідуації та методи, які використовуються під час дослідження та вивчення кожного окремого випадку індивідуації. Проаналізовано наслідки реалізації людської особи та її інтеграцію в міжлюдські стосунки, формування нових етичних засад, які створюють умови для нового рівня адаптації свідомості людини до вирішення життєвих труднощів. The author examines features of individuation which is main process of whole human life. The individuation opens creative potential and shows its powerful influence on activity. There are showed main stages of individuation and methods which are used by analytical psychologists. Also the author analyses the results of realization of creative human nature and its integration in cooperation with people which is built on new type of ethical principles. These principles are called to help a person to defeat problems in its spiritual life.
 • Item
  Онтологічний вимір екзистенції в філософії М. Гайдеґґера: “Das Selbst” versus “Das Man”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шевченко, Сергій
  Визначено основні характеристики еволюції поняття “екзистенція” у фундаментальній онтології М. Гайдеґґера та особливості інтерпретації мислителем автентичності людського існування. На основі історико-філософського аналізу ключових положень про справжнє існування людини, висунутих у філософії М. Гайдеґґера, відтворено цілісну картину формування поглядів філософа щодо проблеми визначення автентичності екзистенції. Було встановлено, що М. Гайдеґґер один з перших відкинув метафізично-сутнісне розуміння людини, піддавши гострій критиці усю сучасну йому гуманістично-філософську традицію розуміння істинності людського буття. Натомість мислитель звертається до проблеми існування людини в онтологічно-історичному вимірі, протиставляючи безликій людині – людину як самість, в якій і проявляється автентична екзистенція. The article is devoted to definition of main characteristics of the evolution of “existence” concept in fundamental ontology of M. Haidegger philosophy and to peculiarities of authenticity of human being. It was reconstructed holistic picture of formation philosopher’s views on the problematic of existence autenticity detection on the ground of historical and philosophical analysis of key principles in real existence of human, that is formulated in M. Haidegger’s philosophy. It was determined, that M. Haidegger was one of the first who disclaim of metaphysically-essential understanding of human by criticize all modern to him humanistically-phylosophical tradition of human being truth comprehension. Instead of this, thinker refer to the problem of human existence in ontological and historical dimension by opposing of faceless human to a human as an identity in which authentic existence become apparent.
 • Item
  Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Саноцька, Наталя
  Робиться спроба реконструкції сутнісних основ феномена творчості в процесі історико-культурного здійснення та стверджується, що творчість як значуща одиниця буття не споконвічна і можна зафіксувати вихідний момент в окресленні сутності творчості. З’ясовано, що творчість є принцип скріплення буття та сущого і виявляє себе як людський екзистенціал. The phenomenon of creativity in the context of historical-cultural realization is analyzed in this article. As it turns out creative work is not from immemorial time. It becomes clear that creation is principle of consolidate being and sheer. It proves oneself as existencial human being.
 • Item
  Наукові заходи кафедри філософії Національного університету "Львівська політехніка" (2008 – початок 2009 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Петрушенко, Віктор
 • Item
  До проблеми ефективності викладання філософії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Онищук, Оксана
 • Item
  Феномен техніки і перспективи її розвитку у філософському дискурсі ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Чурсінова, Оксана
 • Item
  Двоїсте системне моделювання процесів інтеграції та диференціації наукового знання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тихомірова, Фарида
  Розглянуто інтеграцію та диференціацію як єдиний процес розвитку науки. Проаналізовано найпростіші системні моделі наукового знання – компонування і декомпонування. Зв’язки між інтеграцією та диференціацією представлено через подвійне системне моделювання (запропоноване А. Уйомовим). The author devotes the integration and differentiation as a united process of development of the science. In the article analysis the most simple of system models of the science knowledge – the composition and decomposition. The relations between integration and differentiation are examined as a double system model (invented by A. Ujomov).
 • Item
  Проблема відчуження у докторській дисертації К. Маркса
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Одарченко, Микола
 • Item
  Світ ідей Василя Зіньківського: методологічні рефлексії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тіменик, Зиновій
  Розглянуто деякі аспекти функціонування ідей у спадщині Василя Зіньківського як філософа. З’ясовано гармонійність і суперечливість історіософських контактів і взаємозв’язків на межі філософії релігії та християнської філософії. Some aspects of function of ideas in Zin’kivs’kyj’s heritage as philosopher is considered іn article. The harmonise and contradiction of contacts, correlacion between philosophy of religion and Christian philosophy is ascertained.
 • Item
  Серце як осереддя душі і духу у філософії Памфіла Юркевича
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Войтків, Леся
  Розглядається проблема серця як осереддя душі і духу у філософії Памфіла Юркевича. Показано, що: серце – це осереддя всієї пізнавальної діяльності людини; центр багатогранних духових станів; центр морального життя особистості. In the given article the problem of heart as a concentration of soul and spirit in Pamphil Yurkevych’s pfilosophy is considered. We show that heart is a location of all cognitive activity of a man, a centre of multisided spiritual conditions, a centre of moral life of a personality.
 • Item
  Формування принципів конструктивістських онтологій. Пам'яті Нелсона Ґудмена (1906–1998 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Бразуль-Брушковський, Євгеній
  Досліджено формування принципів конструктивістських онтологій на засадах плюралізму як методології, аналізуючи у зв’язку із цим погляди Р. Карнапа, В. Куайна та Н. Ґудмена. Продемонстровано, що онтологічні твердження в конструктивізмі виникають не як метафізичні засновки, а як наслідки з прагматично орієнтованих епістемологій. Author explores formation of the principles of constructivist ontologies on the foundation of pluralism being taken as methodology. Views of R. Carnap, W. Quine and N. Goodman are analysed thereby. It’s being demonstrated that ontological statements in constructivism emerge not as metaphysical foregrounds, but rather as consequences of pragmatically oriented epistemologies.
 • Item
  Проблема симулякрів в культурі: культурологічний аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кандзюба, Марія
  Досліджується природа симулякра та еволюція цього поняття в контексті європейської філософської традиції. Аналізуються сфери та наслідки впливу симуляції на життя суспільства, зокрема феномена моди як сфери циркуляції симулякрів. З'ясовуються особливості симулятивного телепростору та відповідного йому типу суспільства – “суспільства спектаклю”. Стверджується залежність усіх сфер культури від симулякрів різних рівнів. Крім того, доводиться небезпека впливу симулятивних образів на свідомість індивіда, його самоідентичність та формування ціннісно-смислових пріоритетів. Визначається статус новітніх змін у культурі, пов’язаних із активністю симулятивних процесів. This article deals with the analysis the character of simulacres and the evolution of the concept in the context of European philosophical tradition. The spheres of simulacres' effect on society are analyzed. Special attention is drawn to the phenomenon of fashion as a sphere of circulation of simulacres. We try to clear up the matter of communication between the simulative realm of TV and responsive type of society – “show society”. The dependence of the all spheres of culture from simulacres on different levels is asserted. The author also attempts the danger of the influence simulative appearances on the consciousness of human, his selfidentify and on the forming of valuable priorities. The status of modern shifts in culture, which caused by spread of simulative process is determined.
 • Item
  Роль філософії в інтеграції сучасної науки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Семенюк, Едуард
  В добу науково-технічної революції інтеграція науки відіграє особливо важливу роль у її розвитку. Це можна бачити, зокрема, в галузях знання, пов’язаних з концепцією сталого розвитку. Світоглядним фундаментом та методологічною основою інтегративних процесів у науці залишається філософія. The integration of science plays especially important role in its development during the scientific and technological revolution epoch. One can see it specifically in the branches of knowledge which are connected with sustainable development. Philosophy retains the meaning of the world outlook foundation and the methodological basis of the integrative processes in science.
 • Item
  Духовність як парадигмальна засада осягнення співвідношення філософії і науки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Осипов, Анатолій
  Стверджується, що перспективним напрямком у переорієнтації світоглядних орієнтирів виступає феномен духовності. Головною властивістю духовності є гармонійне поєднання розуму, знань, логіки як пізнавальних здібностей із морально-етичними та естетичними настановами людини тощо. Традиція духовності прослідковується з часів філософії Стародавнього Світу, зокрема – у античній філософії. In the article proud, that Postmodern, having criticized all this statements could not provide another positive concept not only for philosophical principals, in general, but also for the correlation of philosophy and science in particular. A perspective school in the redirecting of the ideology objectives is the phenomenon of spirituality. The main characteristic feature of the spirituality is the harmonious combination of mind, logic, knowledge as a cognitive ability with moral and ethical instructions of a human-being etc. The tradition of the spirituality retraces from the times of Antiquity, in particular from the time of antique philosophy.
 • Item
  Філософсько-методологічні засади вивчення етнокатастроф в Україні в сучасній політології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мирський, Рудольф
  У філософсько-політологічному ракурсі розглядаються зіставлення Голодомору і Голокосту в Україні, їх загальні і відмінні ознаки. Для посилення ефективності вивчення проблем етнокатастроф в курсі політології вищої школи України подано методичні і методологічні рекомендації, що випливають із практики впровадження в навчальний процес цієї проблематики Регіональним Центром проблем Голодомору і Голокосту при Національному університеті «Львівська політехніка». Contraposition of the Holodomor and the Holocaust in Ukraine as well as their common and differentiating features are scrutinized in this paper. In order to empower the efficiency of studying the problems of ethnocatastrophies within the course of political science in institutions of higher education in Ukraine the author proposes methodical and methodological recommendations derived from the practice of implementation of the said problematic by the Regional Centre of Holocaust Problems of Lviv Polytechnic National University.
 • Item
  Утопія і наука: аспекти єдності та протистояння
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Петрушенко, Оксана
  Окреслено взаємозв’язки та протиставлення утопії та науки як утворень суспільної свідомості. Простежується також ставлення до науки у представників утопічної думки, починаючи від передісторії утопічного жанру (Платон), в подальшому – у Т. Мора, Ф. Бекона (ХVІІ ст.), Л.-С. Мерсьє (ХVІІІ ст.), Ш. Фур’є (ХІХ ст.), а також в антиутопіях О. Хакслі та Дж. Оруела (ХХ ст.). The article is dedicated to description of the main connections and oppositions between utopia and science as formations of social consciousness. Attitude towards science of representatives of utopian thought (from Plato – later to Th. More, F. Bacon in 17 cent., L.-S. Mercier in 18 cent., Ch. Fourier in 19 cent., and also in negative utopias of A. Huxsley and G. Orwell in 20 cent. – is traced.