Логістика. – 2001. – №416

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – № 416 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 379 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Національна стратегія інтеграції Польщі з Європейським Союзом - маркетингові аспекти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Віктор, Я.
  Обґрунтовано необхідність інтеграції Польщі з Європейським Союзом. Запропоновано напрямки трансформації маркетингового оточення польських підприємств. The reasons of necessity of Poland integration with the European Union is given. The directions of transformation of an marketing environment of the Polish enterprises are offered.
 • Item
  Співпраця учасників каналів дистрибуції в реалізації стратегії ефективного обслуговування покупців
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Чубала, А.
  Розглядається можливість адаптації сучасних форм організації дистрибуції польськими підприємствами. Обгрунтовується необхідність співпраці підприємств у стратегії ефективного обслуговування клієнта для отримання синергічних ефектів у сфері витрат, рівня логістичного обслуговування, конкуренто¬спроможності. The opportunity of adaptation of the modern forms of organization of distribution by the Polish enterprises is considered. The necessity of cooperation of the enterprises for strategy of effective service of the client for reception of synergy effects in sphere of expenses, level of logistic service is proved.
 • Item
  Логістичні інформаційні системи в стратегічному розвитку організацій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Чорнописька, Н. В.
  Розглянуто інтегруючу роль інформації, детальну структуру логістичної інформаційної системи, подано рекомендації щодо впровадження логістичних інформаційних систем. The intégration role of information is shown in this article. The structure logistics information system and recommendations of implement logistics information system are considered.
 • Item
  Логічний взаємозв’язок попиту і корисності товару як чинників ціноутворення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Харченко, І. В.; Ягоферов, А. Н.
  Розглянуто розроблену авторами систему логічного взаємозв'язку чинників ціноутворення і запропоновано методику “парного” аналізу. “Парний” розгляд цінових чинників дозволяє визначити взаємозалежність змінних і можливість оперативного управління ними з метою підвищення точності вибору тактики рішень і встановлення цін на товар. In the article worked out system of logical connection of factors of costs formation is introduced and methodic of twin analysis is offered. The twin examination of factors of costs lets to define connection of variable and possibility of operative management of them, with the aim of choice of decision tactics and arrangement of price for good.
 • Item
  Логістичне моделювання інвестиційного забезпечення підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Таранський, І. П.; Кубів, С. І.; Довба, М. О.
  Викладено метод логістичного моделювання інвестиційного забезпечення підприємства, на основі якого розроблена процедура модельної оптимізації управління інвестиційним розвитком підприємств. Stated method of logistic modeling of investment ensuring an enterprise, on the base which developing procedure to model optimization of governing investment development of enterprises.
 • Item
  Сіткова модель як інструмент дослідження логістичного середовища підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Сорока, Л. А.; Садовий, А. І.; Ільчук, Г. І.
  Пропонується сіткова модель як один із можливих апаратів дослідження логістичної системи підприємства, що подана у вигляді логістичного ланцюга. Формально модель логістичного ланцюга підприємства подається орієнтованим графом, параметрами якого є час і вартість, причому розглядається модель, що передбачає багатоваріантність параметрів сіткового графіка. Розглянуто алгоритм оптимізації сіткової моделі логістичного ланцюга. It is offered network model as one from possible devices of research logistic of system of the enterprise, which submitted as logistic of a circuit. Formally model logistic of a circuit of the enterprise is submitted focused line, which parameters are time and cost. The model is considered which provides multialternativeness of parameters network of the diagram. The algorithm of optimization network of model logistic of a circuit moves.
 • Item
  Деякі концептуальні положення логістики сфери послуг
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Скоробогатова, Т. Н.
  Розглянуто новий напрямок в теорії та практиці логістики - сфери послуг. Показані її основні відмінності від логістики матеріального виробництва, порядок формування логістичного куща як нової форми логістичного ланцюга. Проаналізовано комплексність послуг на рівні міста. This article is devoted to a new direction in the theory and practice of logistics - logistics of sphere of services. It’s fundamental distinctions from logistics of material production are shown. The order of forming of logistics bush as a new form of logistics chain is considered. Complex of services on municipal level is analyzed.
 • Item
  Оперативний випереджувальний контроль виконання плану поставок у реалізації стратегії розвитку постачання на підприємстві
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Решетнікова, І. Л.; Плахута, А. А.
  Розглянуто питання удосконалення управління матеріальними потоками на стадії закупівлі матеріалів. З метою підвищення надійності постачання пропонується випереджувальний контроль виконання плану поставок, що грунтується на короткостроковому прогнозі. In this article the questions of making perfect the management of the streams of materials in enterprise during the purchase of materials are considered. With the object to increase the safety of supply the logistic decision of establishing control over the execution of the supply plan, based on a short-term prognosis, is suggested.
 • Item
  Функції та системи управління запасами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Попко, О. В.
  Розглянуто основні функції та системи, котрі дозволяють ефективно керувати запасами підприємства. Проаналізовано сучасні тенденції використання АВС- та XYZ-аналізів, обгрунтовано доцільність їх комбінування. The main functions and order of inventory formations are characterized in this article. Also the methods of ABC- and XYZ-analyses and their combinations results are shown.
 • Item
  Інтеграція цілей логістики і контролінгу в ієрархії цілей менеджменту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Поліщук, Н. В.
  Розглянуто місце цілей логістики і контролінгу в системі цілей менеджменту. This article deals with the place of the aims of logistic and controlling’s goals of management.
 • Item
  Взаємозв’язок комерційної інформації з логістичними потоками підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Підцерковна, І. О.
  Розглянуто основні складові інформаційних логістичних потоків. Визначено роль комерційної інформації у їх формуванні на підприємстві. Класифіковано види комерційної інформації. Обгрунтовано критерії, що формують якість комерційної інформації у логістичній системі The given abstract considers main components of informative logistic flows; defines a role of commercial information in their formation at an enterprise; the author classifies types of commercial information; the criteria are grounded that affect the quality of commercial information within a logistic system
 • Item
  Комплекс просування при використанні маркетингу в управлінні регіональними економічними системами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Окландер, М. А.
  Розглядаються теоретичні засади комплексу просування регіонального маркетингу. Пропонуються показникі ефективності комплексу просування. It observes theoretical basis of promotion mix régional marketing. Propose index’s effective promotion mix.
 • Item
  Застосування інформаційної логістики для формування інформаційної системи менеджменту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Новаківський, І. І.
  Розглянуто проблеми інформаційної логістики, яка передбачає можливість вдосконалення управління процесами виробництва товарів чи послуг в основному на базі нових інформаційних технологій. The article is devoted to problems of information logistics, which provided a possibility of improvement of management of processes of production of the goods or services in main on basis of new information technologies.
 • Item
  Моніторинг процесів утворення заборгованості - логістична функція в менеджменті суб’єктів енергетичного ринку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Недін, І. В.; Рижов, В. В.; Чередніченко, О. С.
  Обгрунтовується необхідність моделювання, аналіз та прогнозування товарно-фінансових потоків енергетичного ринку. Розглядається система моніторингу процесів утворення взаємної заборгованості, основні аспекти її функціонування. The necessity of modeling, analysis and forecasting of good-financial flows of the power market is proved. The system of monitoring of processes of formation of mutual debts, basic aspects of its functioning is considered.
 • Item
  Особливості каналів дистрибуції на ринку споживчих товарів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Мамчин, P. O.; Ковальська, І. Я.
  Розглядаються особливості дистрибуційної політики підприємств, які спеціалізуються на випуску споживчих товарів. Особлива увага звертається на використання дистрибуційних каналів і аналізується іноземний досвід вибору каналів дистрибуції аналогічних підприємств і тенденції змін каналів дистрибуції, які можна спостерігати в окремих галузях товарів споживчого призначення. Consider the peculiarities of distributive enterprises policy, which specialize on issue of consumer goods. Special attention treats on use of distributive channels and analyses foreign channels of distribution choice experience of analogic enterprises and distribution channels changes tendencies, which one can be observed in separate goods industries of consumer destination.
 • Item
  Комерційна логістика та методика розрахунку логістичних витрат
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Лифар, В. В.
  Розглянуто основні аспекти комерційної логістики, особливості створення логістичної системи на промисловому підприємстві, а також методи обліку сукупних логістичних витрат. The author of this article shows the main aspects of commercial logistics, describes the peculiarities of logistical system creation on the industrial enterprises and the calculation methods of general logistical costs.
 • Item
  Методологічні аспекти проектування логістичних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кузьо, Н. Є.
  Розглядаються проблеми взаємодії складових логістичної системи - транспортної, складської, виробничої, інформаційної, кадрової та фінансової підсистем. Запропоновані порядок та методи їх системного дослідження, сформульовані основні вимоги до інтегрованого проектування. The problems of interaction elements system of logistic - transport, warehouse, industrial, information, personnel and financial subsystems are considered. Offered the order and methods of their system research and formulated basic requirements to the integrated designing.
 • Item
  Інформаційно-фінансові аспекти інноваційної діяльності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Корнєва, О. В.
  Визначено основні передумови ефективності інноваційних процесів на мікрорівні. Обгрунтовано можливість збалансованої фінансово-кредитної системи інвестування інновацій, вибору адекватних форм новаторського процесу. Проаналізовано проблему вдосконалення інформаційного забезпечення інноваційної діяльності. Main preconditions of the efficiency of innovative processes on the microlevel have been determined. Possibility of balanced finance-and-credit system of investing, selection of adequate forms of innovative process have been proved. The problem of improving information supply of innovative activity has also been analysed.
 • Item
  Формування логістичних систем - необхідна складова реінжинірингу водогогосподарської галузі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кожушко, Л. Ф.; Окорський, В. П.; Костюкевич, Р. М.
  Проаналізовано економічний потенціал логістичних систем при здійсненні реінжинірингу галузі водного господарства. Визначені основні форми взаємодії водогосподарських об’єктів, сформована структура управління галуззю та схеми грошових потоків при застосуванні логістичного підходу в управлінні меліоративними об’єктами. The article analyzes the economic potential of logistical systems for reengineering the water management. Basic forms of water management objects interaction defended, structures of branch management and diagrams of money flows (streams) with logistical approach in management of reclamation objects formed.
 • Item
  Біржові торги матеріальними ресурсами в системі стратегічного управління
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ковалко, О. М.
  Розглядаються методи ціноутворення у паливно-енергетичному комплексі на прикладі ВАТ “Укрнафта”. The methods of price formation in the fuel and energy complex on an example of open actionary society “Укрнафта” are considered.