Проблеми української термінології. – 2007. – №593

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3176

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 593 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 112 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 23
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми української термінології" № 593
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Thumbnail Image
  Item
  Видові перфективи двовидових безпрефіксних дієслів чужомовного походження на -ува(ти)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Роман, Рожанківський
  Досліджено наявні двовидові безпрефіксні дієслова чужомовного походження на -ува(ти) разом з їхніми префіксними перфективами з метою виявити стан і можливості утворення видових пар. The existent two-aspectual prefix-free foreign-origin “-ува(ти)” ending verbs together with prefix perfective verbs are investigated for the purpose of discover the condition and possibility to constitution the aspectual pairs.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підходи до формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп'ютерних лінгвістичних технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шкурко, Владислав; Ющенко, Світлана
  У статті викладено методику формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій та показано її дієвість на прикладі правової галузі «Автоматизація законотворчого процесу». The procedure of the formation and adjustment of the legislative terminology by use of computer linguistics technologies is under consideration and its efficiency is shown in the field «The automation of the legislative process».
 • Thumbnail Image
  Item
  Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Процик, Ірина
  У статті висвітлено основні аспекти роботи над лінгвокраїнознавчим словником власних назв української мови. Основну увагу зосереджено на особливостях опису назв пам’яток природи. This article brightes the main aspects of work on linguistic regional geography vocabulary of Ukrainian proper names. The main focus of article is on peculiarities of sights of nature named description.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система богословських термінів: семантика лексем Апостол, Біблія, Євангеліє
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Яремчук, Сергій
  У статті йдеться про українські богословські терміни «Апостол», «Біблія», «Євангеліє», розглянуто їх значення, походження, простежено історію дослідження богословських термінів. Тhis article is about Ukrainian theological terms “Apostle”, “Bible”, “Gospel”. It deals with their meanings, ethymology and the history of exploration of the theological terms.
 • Thumbnail Image
  Item
  Іншомовна лексика в косметиці та косметології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гимер, Надія
  У статті розглянуто чотири групи слів-термінів іншомовного походження, що входять до терміносистеми косметики та косметології, на позначення структури шкіри, її хвороб та вад зовнішності, назв товару та іноземних косметичних фірм, з’ясовано їхнє походження та значення у сучасній науці. The article describes four groups of words-terms of foreign origin that are included to the termsystem of cosmetics and cosmetology and mean the structure of skin, its diseases and defects of appearance, product names and foreign cosmetics firms, clears up their origin and meaning in modern science.
 • Thumbnail Image
  Item
  Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Міщенко, Надія
  У статті розглянуто особливості творення українською мовою низки термінів на позначення властивостей програмних систем, які уможливлюють здатність програмних систем піддаватися діянню, вираженому перехідними дієсловами. In the article some peculiarities of Ukrainian terms composition used to characterize the capabilities of software systems and components to be undergone the action put into transitive verb are discussed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Джура, Марія; Нікіпчук, Сергій
  Йдеться про філософське обґрунтування необхідности витвору наукової термінології мовними засобами рідної мови та про шкідливість запозичень. Запропоновано деякі практичні поради щодо витвору термінів. Подано терміни, що існували раніше, та ті, що використовують сьогодні, а також запропоновано нові вирази в царині транспорту та шляхів. The authors of the article treat the issue of the philosophical background for creating scientific terminology on the basis of the Ukrainian language as well as that of the linguistic damage caused by borrowings. Some practical pieces of advice concerning the creation of terms are suggested. Some terms which were used in the past along with those used nowadays, as well as new terms in the field of transport and roads created by the authors of the article are given in it.
 • Thumbnail Image
  Item
  Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Цісар, Наталія
  У статті здійснено спробу виокремити основні критерії розмежування метафори та метонімії як художніх та мовних феноменів; проаналізовано медичні терміни, що виникли внаслідок метонімії; виділено найпродуктивніші моделі метонімічних транспозицій у медичній термінології, що є актуальним для систематизації, стандартизації та уніфікації медичної термінології. Main criteria of distinction between metaphor and metonymy as literary and language phenomenon are found in the article; medical terms arisen as the results of metonymy are analyzed; the most productive models of metonymy transpositions in system of medical terms are singled out. The research work is directed to the medical terminology systematization, standardization and unification.
 • Thumbnail Image
  Item
  Будова складних і складених епонімів української фізичної термінології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Микульчик, Роман
  У статті досліджено сполучуваність складних і складених епонімів. З’ясовано, що для складних епонімів характерною є словотвірна сполучуваність з міжнародними терміноелементами. Виділено лексеми, які найчастіше входять у складені епоніми. The goal of this paper is the research of connectivity in compound and complex eponymes. It has been cleared, that word building connectivity is typical for compound eponymes with international term elements. Lexemes, most frequently connected with complex eponymes are found out.