Проблеми української термінології. – 2007. – №593

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 593 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 112 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми української термінології" № 593
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Видові перфективи двовидових безпрефіксних дієслів чужомовного походження на -ува(ти)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Роман, Рожанківський
  Досліджено наявні двовидові безпрефіксні дієслова чужомовного походження на -ува(ти) разом з їхніми префіксними перфективами з метою виявити стан і можливості утворення видових пар. The existent two-aspectual prefix-free foreign-origin “-ува(ти)” ending verbs together with prefix perfective verbs are investigated for the purpose of discover the condition and possibility to constitution the aspectual pairs.
 • Item
  Підходи до формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп'ютерних лінгвістичних технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шкурко, Владислав; Ющенко, Світлана
  У статті викладено методику формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій та показано її дієвість на прикладі правової галузі «Автоматизація законотворчого процесу». The procedure of the formation and adjustment of the legislative terminology by use of computer linguistics technologies is under consideration and its efficiency is shown in the field «The automation of the legislative process».
 • Item
  Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Процик, Ірина
  У статті висвітлено основні аспекти роботи над лінгвокраїнознавчим словником власних назв української мови. Основну увагу зосереджено на особливостях опису назв пам’яток природи. This article brightes the main aspects of work on linguistic regional geography vocabulary of Ukrainian proper names. The main focus of article is on peculiarities of sights of nature named description.
 • Item
  Система богословських термінів: семантика лексем Апостол, Біблія, Євангеліє
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Яремчук, Сергій
  У статті йдеться про українські богословські терміни «Апостол», «Біблія», «Євангеліє», розглянуто їх значення, походження, простежено історію дослідження богословських термінів. Тhis article is about Ukrainian theological terms “Apostle”, “Bible”, “Gospel”. It deals with their meanings, ethymology and the history of exploration of the theological terms.
 • Item
  Іншомовна лексика в косметиці та косметології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гимер, Надія
  У статті розглянуто чотири групи слів-термінів іншомовного походження, що входять до терміносистеми косметики та косметології, на позначення структури шкіри, її хвороб та вад зовнішності, назв товару та іноземних косметичних фірм, з’ясовано їхнє походження та значення у сучасній науці. The article describes four groups of words-terms of foreign origin that are included to the termsystem of cosmetics and cosmetology and mean the structure of skin, its diseases and defects of appearance, product names and foreign cosmetics firms, clears up their origin and meaning in modern science.
 • Item
  Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Міщенко, Надія
  У статті розглянуто особливості творення українською мовою низки термінів на позначення властивостей програмних систем, які уможливлюють здатність програмних систем піддаватися діянню, вираженому перехідними дієсловами. In the article some peculiarities of Ukrainian terms composition used to characterize the capabilities of software systems and components to be undergone the action put into transitive verb are discussed.
 • Item
  Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Джура, Марія; Нікіпчук, Сергій
  Йдеться про філософське обґрунтування необхідности витвору наукової термінології мовними засобами рідної мови та про шкідливість запозичень. Запропоновано деякі практичні поради щодо витвору термінів. Подано терміни, що існували раніше, та ті, що використовують сьогодні, а також запропоновано нові вирази в царині транспорту та шляхів. The authors of the article treat the issue of the philosophical background for creating scientific terminology on the basis of the Ukrainian language as well as that of the linguistic damage caused by borrowings. Some practical pieces of advice concerning the creation of terms are suggested. Some terms which were used in the past along with those used nowadays, as well as new terms in the field of transport and roads created by the authors of the article are given in it.
 • Item
  Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Цісар, Наталія
  У статті здійснено спробу виокремити основні критерії розмежування метафори та метонімії як художніх та мовних феноменів; проаналізовано медичні терміни, що виникли внаслідок метонімії; виділено найпродуктивніші моделі метонімічних транспозицій у медичній термінології, що є актуальним для систематизації, стандартизації та уніфікації медичної термінології. Main criteria of distinction between metaphor and metonymy as literary and language phenomenon are found in the article; medical terms arisen as the results of metonymy are analyzed; the most productive models of metonymy transpositions in system of medical terms are singled out. The research work is directed to the medical terminology systematization, standardization and unification.
 • Item
  Будова складних і складених епонімів української фізичної термінології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Микульчик, Роман
  У статті досліджено сполучуваність складних і складених епонімів. З’ясовано, що для складних епонімів характерною є словотвірна сполучуваність з міжнародними терміноелементами. Виділено лексеми, які найчастіше входять у складені епоніми. The goal of this paper is the research of connectivity in compound and complex eponymes. It has been cleared, that word building connectivity is typical for compound eponymes with international term elements. Lexemes, most frequently connected with complex eponymes are found out.
 • Item
  Метафора у термінології холодильної техніки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Южакова, Олена
  У статті репрезентовано найвідоміші теорії метафори (семантична та когнітивна), висвітлено специфіку наукової, зокрема технічної, метафори порівняно з художньою і побутовою, а також на матеріалі термінології холодильної техніки виокремлено тематичні групи метафор, зроблено їх семантичний аналіз та запропоновано метафоричну модель у зазначеній галузі знань. The article represents the most well-known metaphor theories (semantic and cognitive ones), it considers peculiarity of the scientific (including technical) metaphor compared to fiction and everyday life metaphors and on the basis of the refrigeration engineering terminology it also singles out the metaphor topical groups, gives their semantic analysis and offers the metaphor model in the above-mentioned branch of knowledge.
 • Item
  Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дерев'янко, Віктор
  Проаналізовано причини неоднозначного розуміння і тлумачення термінів та понять, які використовують в стандартизації лісоматеріалів. Дано рекомендації щодо термінологічного забезпечення типів і розмірів круглих лісоматеріалів і пиломатеріалів з урахуванням архітектоніки дерев, та розроблення відповідних термінологічних стандартів. The reasons of ambiguous understanding and interpretation of terms and notions, using in timber standardization is analyzed. It was made recommendations about necessity of supplying with terminology types and sizes of round timber and saw timber, taking into account architectonics of trees. Also recommended elaboration of corresponding standards.
 • Item
  Про неадекватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Войтович, Яромир
  Проаналізовано недоліки в перекладах наукових праць з української та російської на англійську мову. Запропоновано заходи для уникнення запровадження термінів-неологізмів, які спотворюють суть або створюють незручності у сприйнятті. Examples of drawbacks in translations of scientific papers from Ukrainian/Russian are analyzed. Measures for avoiding inadequate sci-tech terms are suggested.
 • Item
  Уживання запозичень у термінології гандболу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Боровська, Ольга; Юрко, Надія
  У статті розглянено вживання іншомовних, зокрема англійських запозичень у термінології гандболу. На основі джерельної бази періодичних видань та фахових текстів, описовим методом та методом системного аналізу вивчено походження та вживання запозичень з англійської мови у термінології гандболу, визначено найчастотніші з них. The article deals with the use of foreign, particularly English loanwords in handball terminology. On the basis of periodical and special literary sources the origin and usage of English loanwords have been analysed and the most frequent ones have been determined by means of literary sources analysis method, descriptive method and system analysis method.
 • Item
  Відображення процесів появи семантично-похідних значень дієслів у ідеографічному словнику дієслів переміщення сучасної української мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Середницька, Анна
  Статтю присвячено описові семантичної структури багатозначних дієслів переміщення. Описано п’ять основних причин появи вторинних, семантично-похідних значень у семантичній структурі дієслів переміщення. Розглянуто, як багатозначність дієслів впливає на структуру ідеографічного словника дієслів переміщення, визначаючи поділ лексико-семантичних варіантів одного слова за різними статтями словника. The article describes the design principles of the ideographic dictionary of Ukrainian verbs (fragment, conceptual field verbs of motion) and examines the related theoretical problems of its creation.
 • Item
  Два штрихи до українського правопису
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Чабан, Василь
  Сформульовано принцип передачі на письмі й у звуці чужоземних слів. На цій підставі запропоновано зберегти оригінальне звучання дифтонгів і найширше вживання літери і звуку ґ у вкраїнській науково-технічній термінології як такій, що тяжіє до інтернаціональної. In the paper the principle of on writing and on labial transfer of foreign terms is formulated. On this base is proposed to save original phonation of diphthongs and the wide using of letter g in Ukrainian scientific and technical terminology, which is nearly international.
 • Item
  Рецензія на монографію М. В. Жуйкової "Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов'янських мов"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Левченко, Олена
 • Item
  Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини XIX – кінця XX століття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тимошик, Галина
  У біблійному тексті антропоніми формують цілісну систему, в якій найменування чітко диференціюються за мовою-джерелом. Виокремлюємо арамейські за походженням біблієантропоніми. Особливістю біблієантропонімів-арамеїзмів є те, що вони не презентують окрему антропосистему (у структурі святописемного тексту вони представлені фрагментарно і неповно), а є компонентом гебрейської системи найменувань Новозавітнього Канону. Біблієантропоніми-арамеїзми мають низку особливостей, які дають змогу упізнати й виокремити їх серед розмаїття антропонімних формул новозавітного тексту. In the biblical text anthroponims form a complete system in which the denomination is clearly differentiated according to the source language. We distinguish separately biblical anthroponims Aramaic by origin. The peculiarity of biblical anthroponims-Aramaisms is that they do not present a separate anthropogenic system (in the structure of the text of the Holy Bible they are represented in a fragmentary and not complete way), but are a component of the Hebrew system of the denomination of the New Testament Canon. Biblical anthroponims-Aramaisms have a number of peculiarities which enable to recognize and distinguish them among the variety of anthroponims formulas of the New Testament Covenant text.
 • Item
  Особливості полісемії та омонімії складених термінів із семою вода
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Теглівеь, Юлія
  Статтю присвячено дослідженню полісемії та омонімії в українській науково-технічній термінології на прикладі складених термінів із семою вода. The article is devoted to the study of policemy the homonymy in the scientific-technical terminology on the example of the terms-word combinations with the seme water.
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 593
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
  Зміст до Вісника Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 593 : Проблеми української термінології. – 112 с.