Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2014 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 6-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Збірник містить матеріали 6-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки та застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 6-ої Науково-практичної конференції, 18–20 листопада 2014 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Віртуальне інноваційне середовище як засіб підтримки підприємництва IT-студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Федасюк, Дмитро; Сердюк, Павло; Яковина, Віталій; Жежнич, Павло
  Розвиток сучасного постіндустріального суспільства, ставить нові задачі до змісту та форми підготовки сучасних ІТ фахівців. Підвищення якості підготовки ІТ фахівців України в галузі підприємництва та інновацій є метою міжнародного проекту NEFESIE, що виконується за програмою TEMPUS. Однією з задач цього проекту є розвиток співпраці за моделлю компанії-університет-студенти. Один із засобів, що допоможе наблизити проект до цілі – портал, який повинен забезпечити віртуальну інфраструктуру та механізми, що підтримують передачу знань між студентами, їхню взаємодію з університетами та компаніями, а також інформаційно-просвітницькі кампанії, служби підтримки та навчання. The development of modern industrial society, a new challenge to the content and form of training today's IT professionals. Improvement the quality of IT experts Ukraine in entrepreneurship and innovation is the goal of the international project NEFESIE, performed by the program TEMPUS. One of the tasks of this project is to develop a model of cooperation for company-university students. One way to help bring the project to the target - the portal that should provide a virtual infrastructure and mechanisms that support the transfer of knowledge between students and their cooperation with universities and companies, and public awareness campaigns, customer support and training.
 • Item
  Підготовка фахівців спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку» з використанням віртуального навчального середовища компанії Cisco
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Климаш, Михайло Миколайович; Стрихалюк, Богдан Михайлович; Костів, Орест Любомирович
  В роботі наведено інтеграцію курсів локальної мережевої академії Cisco у навчальні плани підготовки бакалаврів за напрямом «Телекомунікації» та фахівців спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку». Проаналізовано доцільність використання віртуального навчального середовища компаніії Cisco при вивченні дисциплін «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації». The paper depicts the integration process of Cisco academy curriculum into the learning plans of bachelor degree courses in Telecommunications and master degree courses in Information and communication networks. The utilization advisability of Cisco virtual learning environment had been analyzed for studying the course "Telecommunication and information networks", which is recommended for students of bachelor degree in Telecommunications.
 • Item
  Актуалізація навчально-методичного забезпечення в інформаційних системах підтримки навчального процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Новгородська, Людмила
  В роботі розглянуто проблему формування навчально-методичного наповнення інформаційних систем підтримки навчального процесу. Показано можливість актуалізації навчально-методичного забезпечення на основі аналізу активної комунікативної взаємодії учасників навчального процесу. This paper deals with the problem of the teaching content formation of training process information systems support. The paper shows the courseware updating possibility which is based on the analysis of the active communicative interaction of the educational process partners.
 • Item
  Інформаційно-аналітична система для автоматизації підготовки наукових звітів підрозділів Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Макар, Володимир; Тушницький, Руслан
  В роботі розглянуто інформаційно-аналітичну систему автоматизації підготовки наукових звітів підрозділів в Національному університеті “Львівська Політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, модель сховища даних, а також технології реалізації системи. In the paper the information-analytical system of scientific reports for units preparing at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The architecture of the system, its major functions, the storage data model and system implementation technology are presented.
 • Item
  Інтелектуальна інформаційна система розподілу педагогічного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Верес, Олег Михайлович; Верес, Юрій Олегович; Князик, Юрій Михайлович
  У роботі наведено опис компонент інтелектуальної складової системи розподілу педагогічного навантаження. Проаналізовано концептуальну модель системи і описано застосування алгоритмів прогнозування, класифікації та ранжування для вирішення проблеми розподілу навантаження. The paper describes a component of the intellectual component of the distribution of teaching load. Analysis of the conceptual model of the system and describes the application of prediction algorithms, classification and ranking to address the problem of load distribution.
 • Item
  Реалізація функції авторитетного контролю на базі АБІС Aleph 500 у ЛННБ України ім. В. Стефаника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бутитер, Олександр; Козидра, Юлія; Кондур, Надія; Паславський, Тарас
  Обґрунтовано важливість авторитетного контролю в процесі формування електронного каталогу бібліотеки. Представлено досвід та напрацювання співробітників ЛННБ України ім. В. Стефаника у реалізації цієї функції на прикладі створення авторитетного файлу "Ім'я особи". The importance of authority control in the library online catalogue creation was proved. The experience and achievements of Library workers in the implementation of this function by creating Authority file of Personal names were presented.
 • Item
  Сучасні програмні рішення для процесу інвентаризації бібліотечного фонду (з досвіду роботи ЛННБ України ім. В. Стефаника)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бутитер, Олександр; Кінаш, Надія; Паславський, Тарас
  Розглянуто можливості та переваги використання сучасної АБІС для проведення інвентаризації бібліотечного фонду. Описано технологічний процес документальної перевірки на наявність у ЛННБ України ім. В. Стефаника на базі Aleph 500. Представлено кількісні та часові показники з досвіду роботи. The possibilities and advantages of modern integrated library system usage for library stock inventory were considered. The workflow of its documentary check for the item in the Library based on Aleph 500 was described. Quantitative and time data of the work were presented.
 • Item
  Впровадження комп’ютерних технологій у процес підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна робота»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Вінтюк, Юрій
  Обґрунтовано необхідність створення, наведено дані про розробку, а також представлено програму навчального курсу для фахівців спеціальності «Соціальна робота», що має за мету надати їм необхідні знання про застосування сучасних комп’ютерних технологій (КТ) в їхній майбутній діяльності за обраним фахом. The necessity of creation shows the development and also the programme of the training course for professionals of the speciality "Social work", which aims to provide them with the necessary knowledge of the use of modern computer technology (CT) in their future activities in the selected speciality.
 • Item
  Засади створення електронного комплексу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Вознюк, Г. Л.; Василишин, І. П.
  Розглянуто основні засади створення електронних комплексів з гуманітарних дисциплін, зокрема з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», описано базові принципи й систему укладання тестових завдань різного рівня складності та алгоритм їхнього оцінювання. Considered the basic principles for the creation of electronic systems of humanities, particularly the course «Ukrainian language (for professional purposes)», describes the basic principles and system of stacking test problems of different difficulty levels and an algorithm for their evaluation.
 • Item
  Засоби прийняття рішень в управлінні освітніми веб-проектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Алєксєєва, К. А.; Алєксєєв, В. І.
  У статті описано спосіб прийняття організаційних рішень у процесі управління освітніми проектами. Також описано вплив характеристик замовника проекту на прийняття виконавцем рішень у різних сферах управління освітнім веб-проектом. The paper describes the method of organizational decision making in management of educational projects. The influence of project customer's characteristics on decisionmaking in different spheres of management of educational projects is also described in the paper.
 • Item
  Створення індивідуального інформаційного простору для навчання студента правника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Іванов, С. М.; Карасюк, В. В.; Глинянський, С. В.
  У статті викладені результати дослідження особливостей формування індивідуального освітнього інформаційного середовища. Проаналізовані компоненти освітнього середовища. Сформульований висновок, що LMS Moodle, комунікаційні послуги мережі, хмарові сервіси, автоматизований бібліотечний комплекс та інші інформаційні служби є складовими інтеграції різноманітних інформаційних ресурсів у єдину систему. Визначені напрямки подальшого вдосконалення структури інформаційного наповнення освітнього середовища правознавця. The article describes the research results of the Personal Learning Environment (PLE) formation features. There are analyzed components of PLE in the article. The conclusion of the article is that LMS Moodle, communication network services, cloud services, automated library complex and other informational services are the integration part of the different informational resources into whole system. There are also defined directions for further development of the lawyer students’ PLE informational content’s structure in this article.
 • Item
  Оцінювання можливостей студента при виборі фаху
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Федорчук, Є. Н.; Личковський, Е. І.
  Розглянуто підхід до оцінювання можливостей задачі вибору фаху. Запропоновано моделі оцінювання на основі бінарних нечітких відношень. Запропонована методика оцінювання вибору фаху за допомогою алгоритму max-min. Наведено чисельні результати. The approach to evaluation capacity problem choosing a specialty. A evaluation model based on fuzzy binary relations. The technique of evaluating choice of profession using the algorithm max-min.
 • Item
  Електронний навчальний курс «Нечіткі моделі і методи в системах прийняття рішень» для студентів комп’ютерних спеціальностей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Галасун, Катерина
  У роботі обґрунтовуються необхідність і важливість вивчення нечіткої логіки та її застосувань студентами комп’ютерних спеціальностей. Розглядається авторський електронний навчальний курс з використання нечітких моделей і методів у системах прийняття рішень. The paper addresses the necessity and importance of the study of fuzzy logic and its applications by students of computer specialists. The author's e-learning course with the using fuzzy models and methods in decision-making systems is considered.
 • Item
  Розробка інтерактивних тренажерів з теоретичної механіки засобами Flash-технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кархут, Володимир; Кудін, Анатолій
  Робота присвячена виготовленню сучасного навчально-методичного забезпечення призначеного для підтримки процесу викладання дисципліни "Теоретична механіка" в педагогічних університетах на спеціальності "Математика". Також в статті представлено процес виготовлення та методику використання інтерактивних тренажерів створених на основі flash-технологій. The work is dedicated to the production of modern teaching methods designed to support the teaching "Theoretical mechanics" in pedagogical universities in the specialty "Mathematics". Also, the paper presents the process of making and methods of using interactive simulators that based on flash-technologies.
 • Item
  Підсумковий тестовий контроль з гуманітарної дисципліни в системі ОpenTest: аналіз досвіду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бущак, Галина
  Контроль знань студентів є важливим етапом в навчальному процесі. За умови правильно складених тестів, знання, вміння і навички студентів відображаються в успішності виконання контрольних тестових завдань. Основні етапи роботи викладача з програмою тестування. Особливості організації тестування. Статистичний аналіз результатів тестування та структура знань студентів. Контроль знань в програмі OpenTest - це один з можливих способів підвищення ефективності перевірки знань студентів та продуктивності праці викладача. Monitoring of student learning is an important step in the learning process. If properly drawn up tests knowledge and skills students are displayed in the success of the control tests . Computer program testing knowledge OpenTest designed for current and final evaluation of student learning . The main stages of the program of teacher testing. Features of testing. Statistical analysis of the results and the structure of students' knowledge. Control knowledge in program OpenTest - is to increase testing efficiency and productivity student teacher.
 • Item
  Активне вивчення колірних моделей в електронних курсах з комп’ютерної графіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сусь, Богдан Б.; Сусь, Богдан А.; Тмєнова, Наталія П.
  Показано, що в електронних курсах з комп’ютерної графіки, зокрема при вивченні колірних моделей, з метою активізації навчального процесу слід доступними засобами забезпечувати наочність і активізацію самостійної розумової діяльності студентів через самостійну дослідницьку діяльність. It is shown that in the e-learnig courses of computer graphics (particularly color models topics) the learning process should provide appropriate means of visibility and activation independent mental activity of students through independent experimental research.
 • Item
  Використання SolidWorks/SolidWorks Simulation/SolidWorks Motion для підготовки фахівців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Соколовський, Я. І.; Борецька, І. Б.; Рожак, П. І.
  В роботі наведено основні аспекти вивчення та використання програмного комплексу SolidWorks/SolidWorks Simulation/SolidWorks Flow Simulation/SolidWorks Motion для підготовки фахівців зі спеціальності ІТП. Для прикладу розроблено систему автоматизованого проектування електричного двигуна з використанням інформаційних технологій проектування SolidWorks Simulation/SolidWorks Motion. Для твердотілого моделювання електричного двигуна створення тривимірних моделей його компонентів використано систему автоматизованого проектування SolidWorks 2013. Розроблено та реалізовано програмно-орієнтований комплекс на основі SolidWorks API, з використанням компілятора Microsoft Visual studio 2013, який дає можливість досліджувати параметри електричного двигуна, а також керувати геометрією його компонентів. The main aspects of study and using on the programmatic complex SolidWorks/SolidWorks Flow Simulation (COSMOSFloWorks)/SolidWorks Simulation for preparation of specialists on speciality of ITP. As an example is the system of computer-aided design of electric motor using information technology of SolidWorks Simulation / SolidWorks Motion made in article. A computer aided of SolidWorks design is used for the 3D modeling of electric motor and creation of three-dimensional models of it’s components. Developed and implemented a program-oriented complex based on SolidWorks API, using the compiler of Microsoft Visual studio 2013, which makes it possible to explore the parameters of the electric motor, and manage the geometry of its components.
 • Item
  Особливості впровадження програмних продуктів Autodesk в навчальний процес
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Стефанович, Тетяна
  Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk в процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі проектування та експлуатації машин Національного університету «Львівська політехніка». The paper is devoted to the application of the Autodesk software into studies of mechanical engineers on the Machinery Design and Service Department of Lviv Polytechnic National University.
 • Item
  Аналіз впливу інноваційних технологій на навчальний процес у вищому навчальному закладі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кричковська, А. М.; Паращин, Ж. П.; Лобур, І. П.; Заярнюк, Н. Л.; Губицька, І. І.; Болібрух, Л. Д.; Новіков, В. П.
  Проаналізовано результати анкетування серед студентів базового напряму «Фармація» з метою виявлення рівня активності щодо використання ВНС у навчальному процесі. Доведено доцільність повторного анкетування та проведення аналогічного дослідження серед студентів базового напряму «Біотехнологія». The results of the survey among students of a base direction "Pharmacy" to identify the level of activity on the use of VNS in the learning process. The expediency of resurvey and conduct a similar survey among students base direction "Biotechnology".
 • Item
  Застосування мультимедійних технологій при викладанні чужоземних мов у вищій школі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Висоцька, Ольвія
  Наведено дані про розроблену авторську методику оволодіння чужоземними мовами шляхом адаптації до віртуального мовного середовища(ВМС), яке створюється за допомогою сучасних мультимедійних технологій(СМТ), а також про особливості та накопичений досвід її застосування при навчанні студентів ВНЗ. The data on the developed by the author mastering foreign languages methods by adaptation to the virtual language environment (VLE) that is created by means of modern multimedia technologies (MMT), as well as the features and accumulated experience of its use in HEI (Higher Educational Institutions) students’ teaching are given.