Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2012. – № 730

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 730 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 140 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Аналіз систем орієнтації вітроколіс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Корендій, В. М.
  Розглянуто існуючі сьогодні конструкції систем орієнтації горизонтально-осьових вітроколіс за напрямком повітряного потоку. Проаналізовано можливості їх застосування у різних типах вітроустановок та вказано на переваги і недоліки. The actually existing constructions of the orientation systems of horizontal axis wind-wheels after the direction of air-flow are considered. The possibilities of their application in different types of wind turbines are analyzed and the advantages and faults are shown.
 • Item
  Динаміка систем орієнтації вітроколіс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузьо, І. В.; Корендій, В. М.
  На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки та з використанням рівнянь Лагранжа другого роду побудовано диференціальне рівняння руху гондоли за орієнтації вітроколеса за напрямком вітрового потоку. Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводились з урахуванням змінних у часі швидкості та напрямку повітряного потоку. The differential equation of nacelle motion when orientation of the wind-wheel after the wind-flow direction was built on the basis of the simplified kinematic scheme of horizontal axis wind turbine and with the help of Lagrange second-order equations. The determination of motion parameters and the construction of appropriate time diagrams were realized taking into consideration time dependencies of wind-flow speed and direction.
 • Item
  Встановлення умов експлуатації підземних великогабаритних поліетиленових труб з пустотілою (стільниковою) будовою стінки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дорош, М. І.
  Враховано вплив ґрунту на напружено-деформований стан поліетиленових труб з пустотілою (стільниковою) будовою стінки. На основі цього запропоновано співвідношення для встановлення величини укорочення вертикального діаметра підземних поліетиленових труб з пустотілою стільниковою будовою стінки. Встановлено рекомендації для забезпечення терміну надійної експлуатації таких труб, укладених у ґрунт. Influence of soil is taken into account on the tensely-deformed state of polyethylene pipes with the hollow (cellular) structure of wall. On the basis of it correlation is offered for establishment of size of shortening of vertical diameter of underground polyethylene pipes with the hollow cellular structure of wall. Recommendations are set for providing of term of reliable exploitation of such pipes, celled in soil.
 • Item
  Зумовлені зволоженістю дороги, акустичним випромінюванням та проковзуванням шин складові коефіцієнта опору коченню колеса транспортної машини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гащук, П. М.; Нікіпчук, С. В.
  На підставі відомої експериментальної інформації розглянуто апроксимаційний інструментарій аналітичного відображення енергоперетворювальних властивостей колеса у симуляційних моделях транспортних засобів. В енергетичних термінах проаналізовані явища аквапланування, акустичного випромінювання, неупорядкованого проковзування, що супроводжують кочення колеса. Показано, що у поліномінальних описах цих явищ необхідно передбачити члени, які містять швидкість пересування колеса у дробових степенях. On the basis of the known observational information the approximating tooling of analytical representation energy reformative properties of a wheel in Simulation models of transport facilities is observed. In energy terms wheels of an appearance of hydroplaning accompanying rolling motion, acoustical radiation, disorder slippage are analyzed. It is shown, that in polynomial expositions of these appearances it is necessary to provide the terms containing a travel speed of a wheel in nonintegral extents.
 • Item
  Застосування методу суперелементів під час розрахунків на міцність кузовів автобусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Горбай, О. З.
  Наведено алгоритм порівневого розбиття моделі каркаса кузова автобуса методом суперелементів. Розглянуто вплив обшивки каркаса кузова для розрахунку і оцінки його напружено-деформованого стану під час перекидання. The level of laying out for bodyframe of buses is presented by the finite superelement method (FSEM). he influence of exterior panel of framework s described for calculation and estimation of stress strain behavior of basket of buses in rollover simulation.
 • Item
  Силовий аналіз процесу вимикання кулькової обгінної муфти стартерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Глобчак, М. В.; Малащенко, В. В.
  Описано конструктивні особливості, принцип дії та проведено силовий аналіз нової кулькової обгінної муфти стартерів, яка розроблена і запатентована. Наведено конструкцію цієї муфти, розрахункову схему для початку виходу кульки із зачеплення з пазом веденої півмуфти та отримані аналітичні залежності силової взаємодії. Structural features are described, principle of action and it is conducted power analysis of new ball-shaped overtaking muff of starters, which is developed and patented an author. The construction of this muff is resulted in the floor, calculation chart for the beginning of exit of marble from hooking with a slot slave half-muff and analytical dependences of power cooperation are got.
 • Item
  Розробка математичних моделей та дослідження демпфуючої здатності електроприводу крана
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гелетій, В. М.
  Розглянуто комп’ютерне моделювання динамічних процесів довговимірних металоконструкцій з гнучкими елементами з врахуванням демпфуючої здатності електроприводу. Наведено метод визначення параметрів демпфування дискретних моделей таких систем на прикладі баштових кранів. Описано методику оцінки ефективності демпфуючої здатності електроприводу на різні форми коливань крана. The long-sized metal constructions with flexible filaments and computer simulation of its static and dynamical processes are considered. The paper concerns the static and dynamical sensitivity analysis this systems and calculation-experimental determination of loads metal constructions. In this work the method of determination of damping parameters of discrete mechanical systems has been presented. The described method is effective in determining of parameters and position of dampers.
 • Item
  Вплив поодиноких перешкод на коливання гусеничних транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Величко, Л. Д.; Чаган, Ю. А.
  Досліджено вплив поодиноких перешкод на коливання гусеничних транспортних засобів (ГТЗ). В основу досліджень покладено чисельний аналіз диференціальних рівнянь, які описують динаміку ГТЗ. Він дає змогу встановити залежність амплітуди вертикальних коливань від характеристики підвіски та кінематичних параметрів руху. Influence of single obstacles is in-process probed on the vibrations of caterpillar transport vehicles. The numerical analysis of differential equalizations which describe the dynamics of caterpillar transport vehicles is fixed in basis of researches. It enabled to set dependence of amplitude of vertical vibrations on description of pendant and kinematics parameters of motion.
 • Item
  Методика дослідження нелінійних згинних коливань гнучких елементів систем приводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Андрухів, А. І.; Сокіл, М. Б.
  Запропоновано методику дослідження впливу нелінійних сил на згинні коливання гнучких елементів систем приводу. В її основу покладено: а) принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; б) хвильову теорію руху; в) узагальнення на основі наведеного асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського (КБМ) на нові класи динамічних систем. Сукупно це дає змогу отримати двопараметричну множину розв’язків, які визначають вплив на динамічний процес швидкості повздовжнього руху та фізико-механічні характеристики гнучких елементів систем. The paper proposes a method of studying the influence of nonlinear forces on the bending vibration of the flexible elements of matter. It is based on: a) the principle of onefrequency oscillations in nonlinear systems, b) the wave theory of motion, c) generalization on the asymptotic method of Krylov-Bogoliubov-Mitropol'ski (KBM) for new classes of dynamical systems. It provides a two-parameter set of solutions that determine the impact on the dynamic process of the longitudinal velocity of motion and physical-mechanical characteristics of flexible elements of the systems.
 • Item
  Вплив випалювального матеріалу на міцність корпусу обертового агрегата
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузьо, І. В.; Дзюбик, А. Р.; Дзюбик, Л. В.
  Отримано вирази для визначення компонент напруженого стану у корпусі великогабаритного обертового агрегата. Досліджено вплив кутів заповнення та зміщення випалювального матеріалу на величину та розподіл діючих напружень. Показано, що спостерігається завантаженість однієї половини корпусу та розвантаження протилежної. Встановлено, що максимальні значення наведених напружень зміщуються на деякий кут стосовно нижньої твірної. The expressions for component stress state in the case of large rotating aggregates. The effect of angle and displacement roasted filling material on the size and distribution of existing tensions. It is shown that there is a load of half shell and unload the opposite. Found that the maximum value of stress shift resulted in a relatively lower angle of generators.
 • Item
  Дослідження напружено-деформованого стану деталей машин під час їх механічного оброблення у зоні стружкоутворення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ступницький, В. В.
  Наведено реологічну модель різання ізоморфної заготовки. Проаналізовано напружено-деформований стан деталей машин під час їх механічного оброблення у зоні стружкоутворення. Встановлені зони впливу згинних, стискаючих та розтягуючих сил під час різання. A reological model of cutting of isomorphic parts is described in the article. The tenselydeformed state of machining parts in the zone of shaving formation is analysed. Set affected of bend zones, squeezing and stretching forces at cutting.
 • Item
  Оптимізація динамічного гасника коливань під час імпульсного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дівеєв, Б. М.; Коник, І. В.; Паращук, Д. Л.
  Розглянуто методи розрахунку і оптимізації конструкції динамічних гасників коливань (ДГК) під час імпульсного навантаження. Представлено дискретно-континуальну модель динамічної системи: базисну конструкцію – ДГК. Розглянуто вплив еластичних та демпфуючих властивостей ДГК. Проаналізовано збіжність теоретичних та експериментальних результатів. The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions with the dynamic vibration absorbers (DVA) by impulse loading. The discrete-continue models of dynamic system: basic construction – DVA’s are offered. The influence of elastic and damping properties of DVA are considered. Theoretical results are compared to experimental.
 • Item
  Статистичне детермінування швидкісного режиму двигунів автобусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нємий, С. В.
  Теоретично і практично обґрунтовано особливості застосування теорії математичної статистики для детермінування швидкісного режиму двигунів автомобілів та автобусів. Features of the theory of mathematical statistics for determination of high-speed mode motor of cars and buses are theoretically and practically grounded.
 • Item
  Методика визначення умовного модуля пружності сипкого середовища в процесі вібросепарації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Стоцько, З. А; Сокіл, І. Б.; Топільницький, В. Г.; Ребот, Д. П.
  Запропоновано методику визначення умовного модуля пружності сипкого середовища в процесі вібросепарації за його поперечних коливань. В її основу покладено принцип одночастотності коливань нелінійних систем та експериментальне визначення резонансної частоти. The value of conditional elasticity modul of loose environment at transverse fluctuations in vibratory separation is investigated. It is based on the one frequency principle fluctuations in nonlinear systems and experimental determination of the resonance frequency.
 • Item
  Забезпечення міцності довговимірної циліндричної оболонки в умовах локального навантаження ланцюгом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Харченко, Є. В.; Новіцький, Ю. Я.
  Розглянуто питання міцності циліндричних оболонкових конструкцій як основного критерію створення перспективного підіймального пристрою для проведення ремонтних робіт опор надземних переходів магістральних трубопроводів великого діаметра. Наведено розрахункові схеми та рівняння для визначення напружень у місцях контакту роликів ланцюга з довговимірною циліндричною оболонкою. The question of the strength of cylindrical shell structures as the main criterion of a prospective lifting device for repair work above ground supports conversion of main pipelines of large diameter. Given calculation scheme and equations to determine the stresses in the ground contact roller chains with long cylindrical shell.
 • Item
  Математичне моделювання процесів пуску електромеханічної системи пасажирського ліфта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Харченко, Є. В.; Бондарчук, Б. В.
  Розглянуто результати математичного моделювання процесів пуску механічної системи пасажирського ліфта з канатоведучим шківом. Аналіз динамічних процесів виконано на основі сумісного інтегрування рівнянь руху елементів системи і рівнянь електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Досліджено вплив структури і механічних характеристик привідної системи на динамічні зусилля у пружних ланках. Results of mathematical modeling of processes of start-up of passenger elevator with rope driving pulley are analyzed. Calculation of dynamic processes is carried out by joint integration of the equations of movement of elements of systems and the equations of the electromagnetic phenomena in asynchronous engines. Influence of structure of the device and its mechanical characteristics on dynamic efforts in elastic parts is investigated.
 • Item
  Застосування хвильової теорії руху та асимптотичного методу для дослідження динаміки деяких класів поздовжньо-рухомих систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хитряк, О. І.; Сокіл, М. Б.; Андрухів, А. А.
  Запропоновано методику дослідження динамічних процесів у двовимірних гнучких елементах. В її основу покладено: а) принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; б) хвильову теорію руху; в) поширення асимптотичного методу Крилова– Боголюбова–Митропольського на нові класи динамічних систем. У сукупності наведене дає змогу отримати залежності, що описують закони зміни у часі основних параметрів коливань. It is offered the method of investigation of dynamic processes in two-dimensional flexible elements. It is based on: a) the principle of single frequency oscillations in nonlinear systems, b) the wave theory of motion, c) distribution of asymptotic method of Krylov-Bogoliubov-Mitropol'skii new class of dynamical systems. Together lets you complete the dependences describing the laws change over time of key parameters fluctuations.
 • Item
  Узагальнений метод вибору параметрів клинопасових передач з врахуванням їх конструктивних особливостей та режиму навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Предко, Р. Я.; Павлище, В. Т.
  Запропоновано спрощений метод вибору параметрів клинопасових передач. Такий метод дає змогу безпосередньо вибрати тип клинового паса і діаметри шківів для клинопасової передачі залежно від умов її експлуатації. Метод ґрунтується на нормах ISO 5292-80 і національному стандарті ГОСТ 1284.3-96. A simplified method for selecting the parameters of V-belt transmissions is considered. This method allows to choose the type of wedge belt and pulley diameters for V-belt transmission, depending on the conditions of its operation. The method is based on the norms of ISO 5292 – 80 and the national standard GOST 1284.3 – 96.