Проблеми української термінології. – 2018. – №890

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 890. – 92 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
15
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
20
24
30
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
36
42
46
50
55
62
66
70
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
75
81
ПОВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ, РЕЦЕНЗІЇ
85
87
88
89
90
92

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMINOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
15
LEKSYKOHRAFIIA TA MIZHMOVNI ZVIAZKY
20
24
30
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
36
42
46
50
55
62
66
70
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
75
81
POVIDOMLENNIA, MATERIALY, RETSENZII
85
87
88
89
90
92

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії «інформативність»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Єщенко, Тетяна; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  Розглянуто медичний термін в аспекті сучасної теорії тексту. Описано його потенційні можливості у вираженні текстової категорії «інформативність», що витворює національну мовну картину світу і віддзеркалює специфіку наукового мислення українців
 • Item
  Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Зубченко, Володимир; Мішура, Юлія; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  У статті заналізовано тренди страхового ринку України й висвітлено проблеми побудови та стандартування актуарної термінології, що стосується видів страхування, інших ніж страхування життя.
 • Item
  Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «суднові трубопровідні системи»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Філіппова, Ніна; Мітєнкова, Віра; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
  У статті розглянуто деякі особливості процесу створення українсько-російсько-англійського термінологічного онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи». Основну увагу приділено навчальній функції словника.
 • Item
  Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Германович, Галина; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У статті проаналізовано українські медичні терміни-композити з міжнародними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та українським відповідником на позначення соматичного поняття шкіра. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем українськими відповідниками. Виявлено їхню продуктивність та мобільність.
 • Item
  Фавст в англійській літературі: міт чи симбол?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Альбота, Соломія; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті розглянуто питання співвідношення понять симболу й міту. Основну увагу звернено на тлумачення симболу й міту різними філософами та мовознавцями, яке уможливлює виявляння особливостей цих термінів. Розглянуто експлікації та імплікації Фавста як міту й симболу у творі-першоджерелі К. Марло і в инших творах англійської фавстіяни. Виявлено взаємозв’язок термінів «симбол» і «міт» у проаналізованих творах англійської літератури кінця XVI – початку XXI ст.
 • Item
  Принципи укладання словника узагальнювальних виознак
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дуцяк, Ігор; Національний університет «Львівська політехніка»
  Проаналізовано принципи спрощення/ускладнення виознак1 (дефініцій). Викладено структуру виознак без родових понять, які є доступними для дітей дошкільного віку. Обґрунтовано принципи укладання тлумачного словника для дітей із різним ступенем пізнавального розвитку.
 • Item
  Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Павлова, Ольга; Рівненський державний гуманітарний університет
  Статтю присвячено узагальненню й інвентаризуванню досягнутих у рамках зіставного термінознавства теоретичних і практичних результатів. У статті уточнено об’єкт і предмет зіставного термінознавства; схарактеризовано його завдання і розділи; визначено аспекти, параметри та одиниці термінологічного зіставлення. А також зінвентаризовано й коротко проаналізовано наявні дисертаційні дослідження України в цій царині, визначено завдання для дальшого розвитку цієї науки
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гінзбург, Михайло; Інститут транспорту газу, ТК 133 «Газ природний», м. Харків
  Стаття розвиває попередні авторові розвідки про синтаксичні конструкції у фахових текстах. На базі визначень новітнього міжнародного стандарту ISO 5127:2017 показано особливості фахової мови проти загальновживаної та пов’язана з цим відмінність критеріїв оцінювання мовних явищ. Запропоновано українські відповідники до типових синтаксичних конструкцій, якими в англійськомовних і німецькомовних стандартах передають вимогу, заборону, рекомендацію, дозвіл, можливість чи здатність.
 • Item
  Термінографічна серія
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Абетковий покажчик прізвищ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Латинськомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Фецко, Іванна; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У статті розглянуто питання латинськомовної термінолексики як невід’ємного компонента фахової мови музейників. Визначено особливості функціювання препозитивних і постпозитивних компонентів латинського походження в мові-реципієнті. Розглянуто найуживаніші терміни, утворені за допомогою словотвірних елементів латинського походження, проаналізовано їхню семантику й формальну структуру
 • Item
  Термінологія гендерної лінгвістики як система
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чуєшкова, Оксана; Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
  Статтю присвячено розглядові гіперо-гіпонімії в терміносистемі гендерної лінгвістики. Наголошено на системності як одній з основних характеристик терміна, проаналізовано поняття термінології та терміносистеми. Зазначено, що гіпонімічна парадигма є однією з найважливіших категорій, що формують термінологічні структури. З-поміж розглянутих гіпонімічних груп виділено дво- й багаторівневі структури, наявність яких є однією з вагомих підстав для віднесення термінології гендерної лінгвістики до категорії систем
 • Item
  Слово на пошану знаній науковиці (до 90-річчя народин Марії Ганіткевич)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Старчевський, Володимир; Никипанчук, Михайло; Національний університет «Львівська політехніка»
 • Item
  Військова термінологія в романі юрія щербака «зброя судного дня»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Панасюк, Клавдія; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  «Зброя Судного дня» – це документально-фантастичний роман про уявне відтворення ракетно-ядерної зброї в час, коли вирішується доля України. Предметом аналізу статті є аналізування сучасних військових термінів і номінацій цього твору.
 • Item
  Тематична класифікація української фармацевтичної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Хирівська, Галина; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  У статті тематично досліджено українську фармацевтичну термінологію та здійснено спробу її тематичного класифікування. Проаналізовано особливості тематичних груп української фармацевтичної термінології.
 • Item
  Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика та прагматика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Нікуліна, Неля; Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  Досліджено номенклатурно-номінаційні процеси найменування і продукування технічних кольорономенів автомобільних фарб, в основу яких покладено засіб вторинної номінації та трансонімізації. Систематизовано й докладно розглянуто основні й найчисельніші групи автомобільної фарбової номенклатури, визначено мотиваційні аспекти номінування цих одиниць, а також їхню структуру, семантичне поле та прагматичний рівень уживаності.
 • Item
  Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кочан, Ірина; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У статті розглянуто слова з компонентом електро- в українській мові, простежено фіксацію таких лексем у лексикографічних працях різного часового зрізу, виявлено тематичні групи таких слів, їхня належність до різних наукових сфер, а також простежено динаміку змін семантичної структури – її звуження чи розширення – деяких термінів. Зіставлено такі слова з їхніми аналогами в інших слов’янських мовах.