Mathematical Modeling And Computing. – 2019. – Vol. 6, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України. Виходить двічі на рік з 2014 року.

Mathematical Modeling and Сomputing : [the scientific-technical journal] / Lviv Politechnic National University, Centre of mathematical Modeling of IAPMM hamed after Ya. S. Pidstryhach Ukrainian National Academy of Sciences ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv, 2019. – Volume 6, number 1. – 158 p. : il.

Зміст


1
14
21
30
37
44
58
69
77
85
92
101
109
116
129
137
144
152

Content (Vol. 6, No 1)


1
14
21
30
37
44
58
69
77
85
92
101
109
116
129
137
144
152

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Chebyshev approximation of the steel magnetization characteristic by the sum of a linear expression and an arctangent function
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Малачівський, П.; Пізюр, Я.; Malachivskyy, P.; Pizyur, Ya.; Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України; Українська академія друкарства; Національний університет “Львівська політехніка”; Centre of Mathematical Modelling of Ukrainian National Academy of Sciences; Ukrainian Academy of Printing; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено властивості чебишовського наближення сумою лінійного виразу й функції арктангенсу. Встановлено умову, за якої чебишовське наближення сумою лінійного виразу й функції арктангенсу з найменшою абсолютною похибкою і відтворенням значення функції у крайній лівій точці існує і єдине. Запропоновано й обґрунтовано метод визначення параметрів такого наближення. Подано результати чебишовської апроксимації характеристики намагнічування електротехнічної сталі сумою лінійного виразу й функції арктангенсу.
 • Item
  Generalized Cattaneo–Maxwell diffusion equation with fractional derivatives. Dispersion relations
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Костробій, П.; Маркович, Б.; Візнович, О.; Зелінська, І.; Токарчук, М.; Kostrobij, P.; Markovych, B.; Viznovych, O.; Zelinska, I.; Tokarchuk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Інститут фізики конденсованих систем НАН України; Lviv Polytechnic National University; Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Отримано нове немарковське рівняння дифузії частинок у просторово неоднорідному середовищі з фрактальною структурою та узагальнене рівняння дифузії Кеттано–Максвелла з урахуванням просторово-часової нелокальності. Знайдено дисперсійні співвідношення для рівняння дифузії типу Кеттано–Максвелла з урахуванням просторово-часової нелокальності у дробових похідних. Розраховано частотний спектр, фазову та групову швидкості й показано його хвильову поведінку зі стрибкоподібними розривами, які проявляються також у зміні фазової швидкості.
 • Item
  Optimal control of the electrical mode of an arc furnace on the basis of the three-dimensional vector of phase currents
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Лозинський, О.; Лозинський, А.; Паранчук, Я.; Білецький, Ю.; Lozynskyi, O.; Lozynskyi, A.; Paranchuk, Y.; Biletskyi, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі на основі рівняння Фоккера–Планка–Колмогорова та статистичної теорії керування отримано математичну модель оперативного синтезу оптимальних керуючих впливів для стабілізації електричного режиму дугової сталеплавильної печі в двоконтурній структурі з швидкодіючим електричним контуром регулювання струмів дуг.
 • Item
  Analysis of mean function discrete LSM-estimator for biperiodically nonstationary random signals
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Яворський, І.; Дзерин, О.; Юзефович, Р.; Javorskyj, I.; Dzeryn, O.; Yuzefovych, R.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Технологічно-природничий університет, Бидгощ; Національний університет “Львівська політехніка”; Karpenko Physico-Mechanical Institute of National Academy of Sciences of Ukraine; UTP University of Sciences and Technology, Bydgoszcz; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано дискретні оцінки детермінованої складової біперіодично нестаціонарних випадкових сигналів, отриманих за допомогою методів найменших квадратів (МНК). Показано, що МНК-оцінювання дає можливість уникнути ефектів просочування. Визначено умови слушності дискретних оцінок. Проаналізовано формули для дисперсії оцінок, які описують її залежність від довжини реалізації, інтервалу дискретизації та кореляційних компонентів сигналу.
 • Item
  Generalized Fokker–Planck equation for the distribution function of liquidity accumulation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Гнатів, Б.; Дідик, А.; Токарчук, М.; Hnativ, B.; Didyk, A.; Tokarchuk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський університет бізнесу та права; Інститут фізики конденсованих систем НАН України; Lviv Polytechnic National University; Lviv University of Business and Law; Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
  За допомогою методу нерівноважного статистичного оператора Зубарева отримано узагальнене рівняння Фоккера–Планка для функції розподілу ліквідних накопичень. Визначено узагальнену швидкість та ядра переносу, що описують динамічні кореляції між ліквідними накопиченнями різних категорій сімей. Отримано систему немарковських рівнянь переносу для нерівноважних середніх значень ліквідних накопичень для різних категорій сімей. Ефекти пам’яті проаналізовано із застосуванням апарату дробового числення, що привело до системи рівнянь переносу для нерівноважних середніх значень ліквідних накопичень для різних категорій сімей у дробових похідних.
 • Item
  Mathematical modeling in thermomechanics of electroconductive bodies under the action of the pulsed electromagnetic fields with modulation of amplitude
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Гачкевич, О.; Мусій, Р.; Hachkevych, O.; Musij, R.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Політехніка Опольська; Національний університет “Львівська політехніка”; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine; Opole University of Tecnnology; Lviv Polytechnic National University
  У роботі запропоновано математичну модель опису та методику визначення термо- напруженого стану неферомагнітних електропровідних тіл під дією зовнішніх нестаціонарних електромагнітних полів імпульсного типу, які мають характер запровадженого в інженерній практиці режиму з модуляцією температури за імпульсного модулівного сигналу. Ця модель є розвитком відомих у літературі моделей для квазістаціонарного та імпульсного електромагнітних полів. Як приклад наведено результати досліджень термомеханічної поведінки суцільного і порожнистого циліндрів за дії на них електромагнітного імпульсу.
 • Item
  Method of decision-making the proactive project management of organizational development
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Домбровський, М.; Домбровський, З.; Саченко, А.; Саченко, О.; Dombrowski, M.; Dombrowski, Z.; Sachenko, A.; Sachenko, O.; Тернопільський національний економічний університет; Технолого-гуманітарний університет в Радомі ім. Казимира Пулавського; Ternopil National Economic University; Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  Сучасні вимоги до конкурентоспроможності, особливо в провідних галузях промисловості, вимагають пріоритетного розвитку підприємств у енергетичному секторі. Проекти організаційного розвитку енергопостачальних компаній - складна проблема з різними технічними та організаційними компонентами, реалізація яких передбачає нетривіальні підходи та збільшення витрат. Тому для управління цими проектами доцільно використовувати проактивний підхід та розробляти спеціально адаптовані моделі та методи в межах активного управління. Щоб забезпечити прийняття рішень щодо управління проектом трансформації енергопостачальної компанії, необхідно розробити параметри, що забезпечують передбачуваність процесу впровадження проекту. Стан реалізації проекту оцінюється за вартістю показника - суми проектної роботи. В експериментальному дослідженні розглянуто продуктивність та ефективність проактивного управління проектом організаційного розвитку трансформації енергопостачальних компаній України для перевірки адекватності запропонованого методу. Отже, експериментальне дослідження доводить, що вирішення проблеми проактивного управління проектом організаційного розвитку на основі запропонованого методу полягає не у визначенні виявлених відхилень. Саме визначення їх величини та прийнятності з погляду досягнення мети проекту дає змогу встановити мінімальну верхню межу для відносних відхилень від усіх максимальних значень цільових функцій, отриманих у результаті вирішення, що ефективніше за відомі методи. Отже, запропонований спосіб сприяє розвитку спостережень за відхиленнями в області “хаотичної близькості”, їх ідентифікацією щодо фактичного стану системи та керованістю реалізації проекту розробленням відповідних заходів: стабілізації, балансування або маневрування для досягнення мети.
 • Item
  Assessment of suitability of screen tubes with damages for further use on the basis of mathematical modeling
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Дробенко, Б.; Будз, С.; Drobenko, B.; Budz, S.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine
  Здійснено комп’ютерне моделювання процесів деформування екранних труб котлоагрегатів теплоелектростанцій з потоншенням стінок внаслідок інтенсивного впливу топкових газів. Побудовано залежності між максимальними напруженнями в екранних трубах з експлуатаційними потоншеннями і геометричними параметрами пошкоджених ділянок труб, що дають змогу визначити мінімальну товщину труб, за якої експлуатаційні напруження не перевищують заданого допустимого рівня. Встановлено мінімальну допустиму товщину труби в серединній зоні пошкодженої ділянки. Показано, що температурні напруження в трубі за ї ї зовнішнього обігрівання дещо компенсують силові напруження від внутрішнього тиску.
 • Item
  The shell model of electron structure of negative hydrogen ion
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Ваврух, М.; Дзіковський, Д.; Стельмах, О.; Vavrukh, M.; Dzikovskyi, D.; Stelmakh, O.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  У межах нерелятивістського наближення одержано компактний наближений розв’язок рівняння Шредингера для іона H− у вигляді розкладу за поліномами Лежандра і варіаційними функціями типу Шулля–Льовдіна. Точність розрахунку енергії іона відповідає результатам, одержаним за допомогою багатопараметричних функцій Гіллєраса і Пекеріса.
 • Item
  Instructions to the authors
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26)
 • Item
  Efficient method of M-PSK demodulation based on particle filtering
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Семенов, В.; Круглик, О.; Semenov, V.; Kruhlyk, O.; ТОВ “Дельта СПЕ”; Delta SPE LLC
  Запропоновано ефективний алгоритм демодуляції M-PSK-сигналів у присутності негаусівського шуму на основі багаточасткової фільтрації. Побудовано модель спостережуваного сигналу, що враховує динаміку зміни параметрів каналу зв’язку. У результаті цього, оцінювання інформативних символів та параметрів каналу здійснюється двома незалежними контурами. Моделювання на прикладі QPSK-сигналу продемонструвало, що, за умови використання достатньої кількості часток, запропонований метод ефективніший порівняно із класичним підходом до демодуляції з використанням петель Гарднера і Костаса.
 • Item
  Mathematical model for carbon monoxide oxidation: influence of diffusion effects
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Рижа, І.; Гайдучок, О.; Ryzha, I.; Gaiduchok, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено двовимірну математичну модель окиснення монооксиду вуглецю на поверхні платинового каталізатора згідно з механізмом Ленгмюра–Гіншелвуда, яка враховує вплив дифузійних ефектів на перебіг реакційно-дифузійних процесів. Встановлено, що адсорбовані атоми кисню можна вважати нерухомими, а структурні зміни поверхні каталізатора істотно впливають на характер коливного режиму реакції.
 • Item
  On an invariant of a non-stationary model of pipelines gas flow
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) П’янило, Я.; Притула, Н.; Притула, М.; Химко, О.; Pyanylo, Ya.; Prytula, N.; Prytula, M.; Khymko, O.; Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; “Науково-дослідний інститут транспорту газу” ПАТ “Укртрансгаз”; Centre of Mathematical Modelling of Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics NAS of Ukraine; Research and Design Institute of Gas Transport of PJSC “Ukrtransgaz”
  Розглянуто проблему аналізу балансу газу в об’єктах газотранспортної системи та фактори впливу на точнiсть його встановлення. Показано, що проблему точності розрахунку окремих балансових показників можна ефективно розв’язати, використовуючи встановлені інваріанти математичної моделі руху газу. Проведені числові експерименти підтвердили достатню точність запропонованого підходу.
 • Item
  Hechth–Nielsen theorem for a modified neural network with diagonal synaptic connections
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Пелещак, Р.; Литвин, В.; Пелещак, І.; Дорошенко, М.; Оливко, Р.; Peleshchak, R.; Lytvyn, V.; Peleshchak, I.; Doroshenko, M.; Olyvko, R.; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка; Національний університет “Львівська політехніка”; Ivan Franko Drogobych State Pedagogical University; Lviv Polytechnic National University
  У роботі запропоновано модифіковану тришарову нейронну мережу з архітектурою, яка має тільки діагональні синаптичні зв’язки між нейронами, внаслідок чого отримано трансформовану теорему Хехт–Нільсена. Така архітектура тришарової нейронної мережі (m = 2n + 1 - кількість нейронів прихованого шару нейромережі, n - кількість вхідних образів) дає змогу апроксимувати функцію від n змінних із заданою точністю " > 0 за допомогою однієї операції агрегування. Тришарова нейронна мережа, яка має як діагональні, так і недіагональні синаптичні зв’язки між нейронами, апроксимує функцію від n змінних за допомогою двох операцій агрегування. Крім цього, діагоналізація матриці синаптичних зв’язків приводить до зменшення обчислювального ресурсу і відповідно до зменшення часу налаштування вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків під час навчання нейронної мережі.
 • Item
  Surface plasmon polaritons in dielectric/metal/dielectric structures: metal layer thickness influence
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Костробій, П.; Польовий, В.; Kostrobij, P.; Polovyi, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано та досліджено модель, яка дає змогу пояснити експериментальні дані щодо впливу товщини металевого прошарку на спектр SPP хвиль у гетерогенних структурах “діелектрик–метал–діелектрик”.
 • Item
  Guaranteed predictive estimation of solutions of system of differential equations with the Gompertzian dynamics
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Наконечний, О.; Зінько, П.; Шевчук, Ю.; Nakonechnyi, O.; Zinko, P.; Shevchuk, I.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  У роботі досліджено математичну модель у формі системи нелінійних диференціальних рівнянь із динамікою Гомперца, яка може бути застосована для моделювання процесів, що швидко зростають за часом. Сформульовано та розв’язано задачу знаходження гарантованих прогнозних оцінок для систем диференціальних рівнянь з динамікою Гомперца для випадку неперервних спостережень. Як приклади подано результати визначення гарантованих прогнозних оцінок динаміки математичної моделі поширення одного виду інформації в соціумі.
 • Item
  Features of determining controlling effects in functionally-stable systems with recovery of control
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Машков, О.; Чумакевич, В.; Сокульський, О.; Чірун, Л.; Mashkov, O.; Chumakevych, V.; Sokulsky, O.; Chyrun, L.; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Національний університет “Львівська політехніка”; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management; Lviv Polytechnic National University; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Розглянуто особливості застосування методу зворотних задач динаміки для відновлювального керування. Отримано вираз для керуючої сили та проведено моделювання для етапу визначення керуючих сил.
 • Item
  Interpolation integral continued fraction with twofold node
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Демків, І.; Івасюк, І.; Копач, М.; Demkiv, I.; Ivasiuk, I.; Kopach, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Lviv Polytechnic National University; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  Для функціонала, заданого на континуальній множині вузлів на підставі раніше побудованого інтерполяційного інтегрального ланцюгового дробу типу Ньютона, побудовано та досліджено інтерполянт з k-им двократним вузлом. Доведено, що побудований інтегральний ланцюговий дріб буде інтерполянтом типу Ерміта.