Інформатизація вищого навчального закладу. – 2018. – № 903

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику відображено результати теоретичних досліджень в області інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 903. – 124 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу

Зміст


1
3
10
18
26
34
42
49
58
67
75
81
88
98
106
111
122

Content


1
3
10
18
26
34
42
49
58
67
75
81
88
98
106
111
122

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Аналіз алгоритму двостороннього сліпого рецензування в контексті впровадження принципів відкритої науки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Березко, Олександр; Ковалик, Лілія; Berezko, Oleksandr; Kovalyk, Lilia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано типовий алгоритм закритого рецензування. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються учасники процесу рецензування на конкретних кроках алгоритму. Також запропоновано можливі шляхи вирішення конкретних проблем впровадженням відкритого рецензування.
 • Item
  Регламентація процесу подання Львівської політехніки у WWW шляхом розміщення новинного інформаційного наповнення на офіційному веб-сайті університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Березко, Олександр; Жежнич, Павло; Левченко, Олександр; Зуб, Христина; Berezko, Oleksandr; Zhezhnych, Pavlo; Levchenko, Oleksandr; Zub, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано новинне інформаційне наповнення офіційного веб-сайта Львівської політехніки та можливостей промоції новин у його межах. Запропоновано критерії для ранжування новин за важливістю та принципи їхнього розміщення на головній сторінці.
 • Item
  Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття ґрантів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стефанович, Тетяна; Шаховська, Наталія; Щербовських, Сергій; Stefanovych, Tetyana; Shakhovska, Natalya; Shcherbovskykh, Serhiy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Використання засобів автоматизації для ефективної взаємодії між учасниками команди з підготовки ґрантових запитів передбачає виділення ролей, виконання яких є необхідним для команди, та описання етапів підготовки ґрантового запиту з прив’язкою до ролей.
 • Item
  Розроблення структури бази даних навчально-методичного комплексу кафедри вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шелестова, Анна; Shelestova, Anna; Харківська державна академія культури; Kharkiv State Academy of Culture
  Побудовано інформаційно-логічну модель БД та схему даних, що дозволяє прослідкувати зв’язки та відношення між елементами навчально-методичного комплексу (НМК) кафедри ВНЗ. Виявлено реквізити документів, які підлягають зберіганню у базі даних. Визначено функціональну залежність між виявленими реквізитами. Виділено ключові та залежні реквізити із подальшим їх групуванням. Описано отримані інформаційні об’єкти. Реалізовано зв’язки між таблицями для отримання схеми даних. Окреслено перспективні напрямки дослідження.
 • Item
  Використання можливостей персонального навчального середовища у навчанні студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Химиця, Наталія; Морушко, Олександр; Khymytsia, Nataliia; Morushko, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему індивідуалізації навчання студентів на базі персонального навчального середовища (PLE). Вивчено можливості оптимізації навчального процесу з використанням індивідуалізації підготовки майбутніх спеціалістів. Розглянуто перспективи розвитку PLE, переваги та недоліки його впровадження.
 • Item
  Інформаційні технології в управлінні закладами освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Отамась, Інна; Otamas, Inna; ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук; SHEI “University of Educational Management”
  Розглянуто інформаційні технології в управлінні закладами освіти. Проаналізо- вано наявні електронні ресурси в межах виконання Національної програми інформатизації.
 • Item
  Відеолекція: психолого-педагогічні особливості підготовки та використання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бущак, Галина; Bushchak, Halyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Застосування новітніх інформаційних технологій в поєднанні з активними методами навчання активізує пізнавальну діяльність студентів. Об’єктом нашого дослідження є одна з форм дистанційного навчання, а саме відеолекція, особливості її підготовки та використання в навчальному процесі. Виділено сильні і слабки сторони цієї форми навчання; психологічні бар’єри з боку викладачів щодо використання відеолекцій в навчальному процесі.
 • Item
  Використання електронного освітнього відеоресурсу для вивчення систем комп’ютерної математики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Глинський, Ярослав; Ряжська, Вікторія; Hlynsky, Yaroslav; Riazhska, Viktoriia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано створений і апробований авторами відеоресурс “Основи комп’ютерної математики з Microsoft Mathematics”, який дає змогу створити відповідну тему у робочій навчальній програмі дисципліни “Вища математика” і реалізувати її. Розглянуто можливості, особливості і недоліки програми Microsoft Mathematics 4.0, а також методику використання відеозасобу у навчальному процесі.
 • Item
  Веб-платформа “ICenter” для організації online-тестування знань студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Тушницький, Руслан; Tushnytskyy, Ruslan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто веб-платформу “ICenter” для супроводу online-тестування знань студентів у Національному університеті “Львівська політехніка”. Наведено призначення системи, її основні функціональні можливості, а також особливості використання.
 • Item
  Особливості створення Віртуального навчального середовища у Національному лісотехнічному університеті України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Соколовський, Ярослав; Сторожук, Олександр; Рожак, Петро; Sokolovskyy, Yaroslav; Storozhuk, Oleksandr; Rozhak, Petro; Національний лісотехнічний університет України; Ukrainian National Forestry University
  Наведено гібридну модель, яка описує зв’язки та відношення інформаційно- комунікаційних технологій, на основі яких створено Віртуальне навчальне середовище Національного лісотехнічного університету України. Запропонована гібридна модель дозволяє застосовувати інформаційні технології у навчальному процесі за будь-якою формою навчання. Обґрунтовано застосування системи управління проектами Worksection для планування завдань та контролю їх виконання під час впровадження дистанційного навчання в НЛТУ України.
 • Item
  Особливості проведення олімпіад для абітурієнтів засобами LMS Moodle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чайківський, Тарас; Озірковський, Леонід; Chaykivskyy, Taras; Ozirkovskyy, Leonid; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Показано особливості проведення багатоетапного тестування з декількох предметів у дистанційному режимі з використанням складних додаткових обмежень у LMS Moodle без застосування стороннього програмного забезпечення.
 • Item
  Створення та використання віддаленої лабораторії як відкритого онлайн-ресурсу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Туленков, Артем; Соколянський, Олександр; Пархоменко, Анжеліка; Гладкова, Ольга; Залюбовський, Ярослав; Tulenkov, Artem; Sokolyanskii, Oleksandr; Parkhomenko, Anzhelika; Gladkova, Olga; Zalyubovskiy, Yaroslav; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhia national technical university
  Розглянуто особливості застосування віддалених лабораторій як відкритого онлайн-ресурсу для інженерної освіти. Представлено досвід розроблення та впровадження в навчальний процес спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для практично-орієнтованого навчання вбудованим системам та технологіям “Розумний будинок”.
 • Item
  Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у формі стартапу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Слюсарчук, Юрій; Слюсарчук, Ольга; Slyusarchuk, Yuriy; Slyusarchuk, Olga; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Пропонуються шляхи вирішення проблеми підвищення якості освіти бакалаврів ІТ-спеціальностей. Формування компетентностей майбутніх фахівців реалізується на основі технологій проектного навчання у формі стартапу. Оцінювання показників сформованості компетентностей при проектно-орієнтованому навчанні базується на Скрам-методології.
 • Item
  Використання освітніх інтернет-платформ у навчанні іноземної мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Карпушина, Майя; Шумило, Іванна; Karpushyna, Maiia; Shumylo, Ivanna; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького; National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi
  Розкрито навчальний потенціал використання навчальних інтернет платформ на заняттях з англійської мови і проаналізовано можливості таких інтернет ресурсів, як Hot Potatoes, Quizlet, Wordle, ментальних карт Venn Diagram, T-chart, Problem and Solution Map, Fishbone graph тощо. Особливу увагу приділено різноманітним тренувальним вправам, квазікомунікативним та комунікативним завданням, потенціал яких успішно використовується завдяки інтернет-ресурсам. Практика запровадження навчальних інтернет-ресурсів здійснювалася разом з використанням прогресивних методів технологій інтерактивного і проблемного навчання, що відчутно підвищувало ефективність навчання.
 • Item
  Аналіз впливу лінгвістичних особливостей назв дисциплін на вибір окремих навчальних дисциплін студентами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Жежнич, Павло; Морушко, Олександр; Химиця, Наталія; Zhezhnych, Pavlo; Morushko, Oleksandr; Khymytsia, Nataliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проведено лінгвістичний аналіз назв окремих навчальних дисциплін, які пропонувалися студентам Національного університету “Львівська політехніка” для вибіркового вивчення. Цей аналіз ґрунтується на такій особливості поведінки, що переважно студенти здійснюють вибір навчальної дисципліни на основі її назви, оскільки назва дисципліни повинна максимально відображати суть предмета. Під час дослідження виявлено такі найпривабливіші ключові фрази, як “стартап” та “управління проектами”, які найбільш істотно впливають на рішення студентів. Тобто студенти віддавали перевагу тим дисциплінам, назви яких містять ключові фрази, пов’язані з сучасними привабливими сферами практичної діяльності.