Computational Problems Of Electrical Engineering. – 2022. – Vol. 12, No. 1

Permanent URI for this collection

Науково-технічний журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2011 року.

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : науково-технічний журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. – Volume 12, number 1. – 74 p.

Зміст


1
7
17
22
30
37
44
48
55

Content (Vol. 12, No 1)


1
7
17
22
30
37
44
48
55

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Preparation of Papers for CPEE (English)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04)
 • Item
  The Shift of the Constant Energy Level After the Interaction of Particles with the Polarizing Phonons
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Товстюк, Корнелія; Tovstyuk, Cornelija; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено зсув енергетичного рівня частинки, що взаємодіє із поляризаційними фононами. Енергія частинки і частота фонона постійні – вони не залежать від хвильового вектора (квазіімпульсу) частинок. Показано, як зменшується енергетичний рівень залежно від електрон-фононної константи зв’язку та енергії фонона. У роботі використано метод діаграм Фейнмана та метод подвійної перестановки, що дало змогу ідентифікувати подвійні перестановки, що відповідають діаграмам Фейнмана, без перетину фононних ліній. Виконано перестановки, що відповідають виразам, які утворюють масовий оператор, та виявлено спільні риси для DPs, що утворюють ряди для одного, двох і трьох фононних наближень.
 • Item
  Differential Equations of a Nonlinear Multipolar Element
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Василь, Чабан; Tchaban, Vasyl; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано метод формування нелінійних диференціальних рівнянь багатополюсного елемента, які пов’язують між собою його незалежні полюсні струми і незалежні полярні напруги. Складність аналізу полягає у тому, що частина як внутрішніх, так і зовнішніх невідомих можуть перебувати під символом диференціювання. Стартовою інформацією для цього формування є спільні диференціальні рівняння системи внутрішніх і зовнішніх струмів та напруг. Метод продемонстровано на випадку формування відповідних диференціальних рівнянь системи як такої, що утворена двополюсними елементами. Аналіз істотно спрощується за наявності внутрішніх D вироджень системи або резистивних кіл.
 • Item
  Transport Phenomena in Copper Doped Cadmium Telluride: Calculation from the First Principles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Малик, Орест; Петрович, Ігор; Кеньо, Галина; Malyk, Orest; Petrovych, Ihor; Kenyo, Halyna; Lviv Polytechnic National University
  У роботі розглянуто метод визначення енергетичного спектра, хвильової функції важкої дірки та кристалічного потенціалу в CdTe за довільно заданої температури. За допомогою цього підходу в межах методу суперкомірки розраховано температурні залежності енергій іонізації різних типів дефектів, спричинених впровадженням домішки міді в телурид кадмію. Також запропонований метод дає змогу визначити температурну залежність оптичного та акустичного потенціалів деформації, а також залежність від температури параметрів розсіювання важких дірок на іонізованих домішках, полярних оптичних, п’єзооптичних та п’єзоакустичних фононах. У межах близькодіючих моделей розсіяння розглянуто температурні залежності рухливості важких дірок і коефіцієнта Холла.
 • Item
  Buck Converter with Magnetic Coupled Inductors for Power Factor Corrector
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Лупенко, Анатолій Миколайович; Lupenko, Anatolii; Ternopil Ivan Puluj National Technical University
  Запропоновано та проаналізовано знижувальний перетворювач постійної напруги для застосування у коректорі коефіцієнта потужності. На відміну від традиційного знижувального перетворювача, який містить одну індуктивність та вихідний конденсатор, пропонований перетворювач має дві магнітно-зв’язані індуктивності та два послідовно з’єднані вихідні конденсатори. Вихідна напруга пропонованого знижувального перетворювача дорівнює сумі напруг на цих конденсаторах. Безпосередня взаємодія вхідної напруги здійснюється із напругою одного конденсатора, тобто лише з частиною вихідної напруги. Це дає змогу збільшити кут провідності в коректорі коефіцієнта потужності на основі запропонованого перетворювача і, як наслідок, зменшити коефіцієнт гармонік та збільшити коефіцієнт потужності, щоб задовольнити вимоги чинних стандартів. Перетворювач працює у режимі переривчастого струму на постійній частоті. Детально проаналізовано роботу запропонованого перетворювача. Достовірність аналізу підтверджено малою розбіжністю між результатами розрахунку, моделювання та експерименту.
 • Item
  Quantum Accumulation of Electrical Energy at Interfacial Boundaries in Heterophase Inorganic/Organic Clathrates
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Максимич, Віталій; Швець, Роман; Іващишин, Федір; Maksymych, Vitalii; Shvets, Roman; Ivashchyshyn, Fedir; Lviv Polytechnic National University; Politechnika Czestochowska, Czestochowa, Poland
  Розглянуто актуальну сьогодні проблему пошуку нових способів та механізмів накопичення електричної енергії високої густини. В результаті здійснених досліджень запропоновано систему, яка дає змогу накопичувати електричний заряд за рахунок квантових ефектів та явищ без використання хімічних реакцій. Основна ідея полягає у формуванні матеріалу з колосальною площею внутрішньої активної поверхні із різко анізотропним хімічним зв’язком. Відповідно, основною метою було створення та дослідження електродних матеріалів на основі інтеркалантних гетерофазних структур із різним типом ієрархії, здатних накопичувати електричну енергію на квантовому рівні. Методом інтеркаляційної наноінженерії сформовано структури на основі монокристалів селеніду галію та впроваджених між його шарами тіосечовиною і хлоридом самарію. На підставі отриманих результатів імпедансної спектроскопії встановлено, що одержані клатратні структури перспективні для використання як кавітандні електроди у квантовому акумуляторі, а також, що найважливіше, дають змогу значно підвищити його ємність.
 • Item
  Scattering of Plane Waves by an Open Arc with Different Boundary Conditions on its Sides
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Ємець, Володимир; Emets, Volodymyr; Lodz University of Technology, Poland
  У роботі розглянуто підхід до чисельного моделювання проблеми розсіяння електромагнітних плоских хвиль на незамкненій дузі із різними граничними умовами на її сторонах. Відповідна змішана крайова задача зводиться до системи двох сингулярних і гіперсингулярних інтегральних рівнянь. Запропоновано та проаналізовано метод колокації для отримання числових розв’язків одержаних рівнянь. Наведено характеристики поперечного перерізу розсіяння для різних значень кривизни дуги.
 • Item
  Control of Mathematical Modeling Process of Dynamics of Harmful Substances Concentrations on the Basis of Ontological Approach
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Дивак, Микола; Мельник, Андрій; Пукас, Андрій; Досталек, Лібор; Dyvak, Mykola; Melnyk, Andriy; Pukas, Andriy; Dostalek, Libor; West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine; University of South Bohemia, Czech Republic
  Розглянуто проблему побудови математичної моделі динаміки концентрацій діоксиду азоту на різних ділянках міста, особливості побудови таких моделей на основі періодичного вимірювання концентрацій шкідливих речовин та ідентифікації на підставі отриманих вимірювань. У статті також запропоновано онтологічний підхід як інструмент управління, що дає змогу значно спростити систематичні стандартизовані методи зберігання моделей, процес їх побудови та відповідного використання у практичних ситуаціях. Використання онтологічної моделі дає змогу формалізувати процес отримання, зберігання та використання відповідних знань та підходить для інтелектуалізованіших систем, забезпечує визначення завідомо хибних розв’язків на основі моделі, прогнозного контролю моделі, оптимізації процесу прийняття рішень на основі знань та моделювання відповідної технологічної схеми. Описано також особливості побудови відповідної онтологічної моделі, схему вибору нелінійної моделі з “перемиканнями” на різні умови. В роботі висвітлено також відповідні експериментальні дослідження, які дають змогу підтвердити ефективність запропонованого підходу.
 • Item
  Gamification in Educational Process: Realization
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Шаховська, Наталія; Рейман, Кшиштоф; Бобало, Юрій; Бригілевич, Володимир; Shakhovska, Nataliya; Rejman, Krzysztof; Bobalo, Yuriy; Brygilevych, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University; State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Poland
  У статті наведено архітектуру системи освіти з гейміфікацією. Система оцінювання практичних знань і умінь через гру покликана оптимізувати навчально-виховний процес та прояви творчого мислення студентів. Основна мета цієї системи – спрощення та автоматизація процесу навчання в закладах освіти.