Computational Problems Of Electrical Engineering. – 2022. – Vol. 12, No. 1

Permanent URI for this collection

Науково-технічний журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2011 року.

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : науково-технічний журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. – Volume 12, number 1. – 74 p.

Зміст


1
7
17
22
30
37
44
48
55

Content (Vol. 12, No 1)


1
7
17
22
30
37
44
48
55

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  The Shift of the Constant Energy Level After the Interaction of Particles with the Polarizing Phonons
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Товстюк, Корнелія; Tovstyuk, Cornelija; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено зсув енергетичного рівня частинки, що взаємодіє із поляризаційними фононами. Енергія частинки і частота фонона постійні – вони не залежать від хвильового вектора (квазіімпульсу) частинок. Показано, як зменшується енергетичний рівень залежно від електрон-фононної константи зв’язку та енергії фонона. У роботі використано метод діаграм Фейнмана та метод подвійної перестановки, що дало змогу ідентифікувати подвійні перестановки, що відповідають діаграмам Фейнмана, без перетину фононних ліній. Виконано перестановки, що відповідають виразам, які утворюють масовий оператор, та виявлено спільні риси для DPs, що утворюють ряди для одного, двох і трьох фононних наближень.
 • Item
  Preparation of Papers for CPEE (English)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04)
 • Item
  Differential Equations of a Nonlinear Multipolar Element
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Василь, Чабан; Tchaban, Vasyl; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано метод формування нелінійних диференціальних рівнянь багатополюсного елемента, які пов’язують між собою його незалежні полюсні струми і незалежні полярні напруги. Складність аналізу полягає у тому, що частина як внутрішніх, так і зовнішніх невідомих можуть перебувати під символом диференціювання. Стартовою інформацією для цього формування є спільні диференціальні рівняння системи внутрішніх і зовнішніх струмів та напруг. Метод продемонстровано на випадку формування відповідних диференціальних рівнянь системи як такої, що утворена двополюсними елементами. Аналіз істотно спрощується за наявності внутрішніх D вироджень системи або резистивних кіл.
 • Item
  Transport Phenomena in Copper Doped Cadmium Telluride: Calculation from the First Principles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Малик, Орест; Петрович, Ігор; Кеньо, Галина; Malyk, Orest; Petrovych, Ihor; Kenyo, Halyna; Lviv Polytechnic National University
  У роботі розглянуто метод визначення енергетичного спектра, хвильової функції важкої дірки та кристалічного потенціалу в CdTe за довільно заданої температури. За допомогою цього підходу в межах методу суперкомірки розраховано температурні залежності енергій іонізації різних типів дефектів, спричинених впровадженням домішки міді в телурид кадмію. Також запропонований метод дає змогу визначити температурну залежність оптичного та акустичного потенціалів деформації, а також залежність від температури параметрів розсіювання важких дірок на іонізованих домішках, полярних оптичних, п’єзооптичних та п’єзоакустичних фононах. У межах близькодіючих моделей розсіяння розглянуто температурні залежності рухливості важких дірок і коефіцієнта Холла.
 • Item
  Quantum Accumulation of Electrical Energy at Interfacial Boundaries in Heterophase Inorganic/Organic Clathrates
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-04-04) Максимич, Віталій; Швець, Роман; Іващишин, Федір; Maksymych, Vitalii; Shvets, Roman; Ivashchyshyn, Fedir; Lviv Polytechnic National University; Politechnika Czestochowska, Czestochowa, Poland
  Розглянуто актуальну сьогодні проблему пошуку нових способів та механізмів накопичення електричної енергії високої густини. В результаті здійснених досліджень запропоновано систему, яка дає змогу накопичувати електричний заряд за рахунок квантових ефектів та явищ без використання хімічних реакцій. Основна ідея полягає у формуванні матеріалу з колосальною площею внутрішньої активної поверхні із різко анізотропним хімічним зв’язком. Відповідно, основною метою було створення та дослідження електродних матеріалів на основі інтеркалантних гетерофазних структур із різним типом ієрархії, здатних накопичувати електричну енергію на квантовому рівні. Методом інтеркаляційної наноінженерії сформовано структури на основі монокристалів селеніду галію та впроваджених між його шарами тіосечовиною і хлоридом самарію. На підставі отриманих результатів імпедансної спектроскопії встановлено, що одержані клатратні структури перспективні для використання як кавітандні електроди у квантовому акумуляторі, а також, що найважливіше, дають змогу значно підвищити його ємність.