Проблеми української термінології. – 2015. – №817

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 817. – 112 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Зміст до Вісника " Проблеми української термінології " № 817
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Пам’яті Софії Денисенко
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сербенська, Олександра
 • Item
  Рецензія на «Словник-довідник музейного працівника»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Микульчик, Роман; Слободян, Петро
 • Item
  Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Южакова, Олена
  У статті розглянено семантичні моделі номінацій, що називають динамічні процеси, зміни, трансформації в різних царинах людської діяльності та які на мовному рівні подано словосполуками зі стрижневим словом «революція». Зазначені номінації проаналізовано на підставі запропонованих ознак революцій і наявності компонентів у словосполуках, ужитих у прямому й переносному значеннях. Зроблено також спробу з’ясувати ступінь відповідності між революційною подією та її назвою. The article investigates semantic models of nominations denoting dynamic processes, changes and transformations in various fields of human activity that are represented at the language level as collocations with “revolution” as the basic word. These nominations are analysed on the ground of suggested signs of revolution and presence of components in the collocations used in their direct and figurative sense. Besides, the article aims at establishing degree of correspondence between the event and its name.
 • Item
  Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Фецко, Іванна
  У статті досліджено словотвірну організацію українських термінів музейництва, зокрема термінів, утворених суфіксальним способом. Окреслено основні тенденції суфіксального способу термінотворення, проаналізовано найпродуктивніші моделі суфіксації термінів музейної справи. In the article, the word-formative organization of Ukrainian term system of Museum Studies, specifically those formed by means of a suffix is explored. Major tendencies of termformation suffix means are identified, and the most productive models of suffixation of term system of Museum.
 • Item
  Родо-видова організація української музичної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Булик-Верхола, Софія; Теглівець, Юлія
  У статті досліджено родо-видові відношення між українськими музичними термінами, з’ясовано типи опозицій між термінами, визначено особливості структури гіперонімів і гіпонімів. Herein the subsumption relations between Ukrainian musical terms are investigated, the types of oppositionens between the terms, the peculiarities of the structure of hyperonyms and hyponyms are clarified.
 • Item
  Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Нікуліна, Неля
  Сформульовано основні принципи побудови структурної моделі транспортної термінологічної мегасистеми з урахуванням методології системного підходу і прагматичних засад формування типових термінологічних систем споріднених галузей. The basic principles of developing a structural model of the transport terminological megasystem taking into account the methodology of systematic approach and pragmatic principles of forming standard terminological systems of related industries are summarized.
 • Item
  Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ментинська, Ірина
  У статті розглянуто функціювання синонімії та варіантності в комп’ютерній термінології. Проаналізовано різновиди синонімних пар та варіантних форм, з’ясовано характер синонімних відношень термінів цієї галузі. Дослідження дає можливість виявити особливості синонімії та варіантності в сучасній комп’ютерній термінології та простежити тенденцію розвитку таких явищ, а також сприяє вивченню шляхів і способів унормування термінних синонімів і варіантів. The functioning of synonymy and variability in computer terminology have been examined in the article. Types of synonymous pairs and variant forms have been analyzed, the character of the synonymous relations between the terms of this branch have been reviewed. The investigation enables to reveal the peculiarities of the synonymy and variability in modern computer terminology, to follow the development tendency of these phenomenon, and contributes to the observation of ways and means of normalization of synonymous terms and variants.
 • Item
  Аналіз законодавчо закріпленої термінології царини цивільного захисту (на матеріалі «Кодексу цивільного захисту України»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кучеренко, Олена
  У статті заналізовано внормовані термінологічні одиниці сучасної української термінологічної системи царини цивільного захисту, що містить «Кодекс цивільного захисту України». Цей основний для фахівців цивільного захисту нормативний документ України містить чимало невідповідностей щодо норм української літературної мови. In article terminological units of modern terminological system of sphere of the civil protection, presented in «Code of civil protection of Ukraine» are analysed. Considered the basis for experts of civil protection he document of Ukraine has many discrepancies to norms of the Ukrainian literary language.
 • Item
  Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Вус, Марія
  У статті розглянуто українську біологічну термінологію на тлі процесів семантичної деривації як продуктивного способу поповнення словника української мови. Визначено особливості термінологізації, детермінологізації та ретермінологізації та їхнього значення у біологічній терміносистемі. In the article Ukrainian biological terminology is reviewed in aspects of semantic derivation as a productive way of replenishment Ukrainian dictionary. The features of terminologization, determinologization and reterminologization and their importance in biological terminology are described.
 • Item
  Обґрунтування методу усунення колових дефініцій у тлумачних словниках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дуцяк, Ігор
  Виконано пошук шляхів уникнення колових дефініцій у тлумачних словниках. Запропоновано такий розв’язок цієї проблеми. Для частини слів, які є назвами простих ознак, сформувати дефініціями наочно-образне чи предметно-дієве значення. За допомогою цих слів треба сформувати дефініціями таке ж значення складних ознак. За допомогою назв простих і складних ознак треба сформувати дефініціями абстрактне значення назв об’єктів. Ways to avoid circular definitions in the dictionaries are searched. Such decision is offered. For a parts of words which are names of simple features, should be formulated by means of definitions visual or operating meanings. By these words it is necessary to formulate definitions of complex features. By means of names of simple and complex features it is necessary to formulate abstract meanings of object names by means of a definitions.
 • Item
  Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бурковська, Олена
  У статті простежено явища синонімії та варіантності в українській термінолексиці лісівництва, виявлено специфіку подання синонімічних термінів лісівництва в «Російсько-українському словнику термінів лісівництва» (1980), визначено відмінності між термінами-варіантами й термінами-синонімами лісівництва, поділено синонімічні ряди за лексико-граматичними, фонетичними та словотвірними особливостями й заналізовано синонімічні та варіантні терміни термінології лісівництва. The article traces the phenomena of synonymy and variants in the Ukrainian forestry terminology, reveals the specificity of the terms and the terms variants presentation in “The Russian-Ukrainian dictionary of forestry terms” (1980), distinguishes between synonymous terms and term variants, presents the synonymic rows according to lexico-grammatical, phonetical, word-formative peculiarities, analyzes the synonymic terms and term-variants in the field of forestry.
 • Item
  Дослідження епонімів в українському термінознавстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Микульчик, Роман
  У статті розглянуто історію і стан дослідження епонімних термінів в українській і світовій лінгвістиці. The article describes history and state of research of eponyms in Ukrainian and world linguistics.
 • Item
  Термінологізація та детермінологізація як результат взаємовпливу мовної та наукової картин світу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кримець, Оксана
  У статті досліджено взаємовплив мовної та національної наукової картин світу, що виявляється в таких процесах, як термінологізація та детермінологізація. Проаналізовано семантичні зміни, які відбуваються під час метафоричного переосмислення або метонімного зрушення загальновживаних значень та значень наявних у мові термінів. Схарактеризовано особливості новоутворених одиниць щодо широти їхніх значень, наявності / відсутності оцінно-експресивних компонентів. The article investigates the interinfluence of the language and national scientific pictures of the world, which is revealed in the processes of terminologization and determinologization. Semantic changes that occur during metaphoric reinterpretation or metonymic shift in meanings used generally and meanings of terms existing in the language were analyzed. Peculiarities of newly created units were characterized as to the breadth of their meanings, presence or absence of estimating-expressive components.
 • Item
  Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кочан, Ірина
  Розглянуто з’яву й фіксування у словниках термінів із компонентом гідро- в сучасній українській мові. З’ясовано їхні тематичні й семантичні групи, царину використання, зміну семантичної структури слова, їхню парадигматику та синтагматику, доцільність уживання в сучасних терміносистемах. The article considers the emergence and fixation in the dictionaries of the terms with the component hydro- in the modern Ukrainian language. It clears up their thematic and semantic groups, sphere of usage, the change of the semantic structure of a word, their paradigmatic and syntagmatic, the appropriateness of their usage in the modern systems of terms.
 • Item
  Терміни на означення категорій іменника у граматичних працях 20–30-х років кінця XIX початку XX сторіччя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Козелко, Iрина
  У статті розглянуто терміногрупу іменника у морфологічній терміносистемі української мови кінця ХІХ поч. ХХ ст. Виявлено перехід наукової думки на етапі вдосконалення та утвердження низки морфологічних термінів. Простежено неоднозначність уживання терміна «морфологія», подано приклади варіювання частиномовних назв. Зазначено причини, які перешкоджали зоднаковленню морфологічних термінів. Більшість морфологічних термінів увійшло до слововжитку сучасної морфологічної структури української мови. In the article the term group «noun» in morphological terminology of Ukrainian language at the end of XIX beginning of XX century is considered. The transition of scientific thought on the stage of improvement and consolidation of a number of morphological terms is revealed. Ambiguity of the use of the term “morphology” is traced, examples of varying parts of speech is given. It is marked the reasons that prevented unification of morphological terms. Most morphological terms included in the bosom of modern morphological structure of Ukrainian language and entrenched in it.
 • Item
  Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гінзбург, Михайло
  У статті досліджено виникнення безособових конструкцій із дієслівними формами на -no (-но), -to (-то) та порівняно їхнє вживання в чотирьох слов’янських мовах: польській, чеській, російській та українській. Показано, що з досліджуваних мов лише в польській та українській ці форми, відрізняючись від пасивних дієприкметників, стали особливим морфологічним явищем, тоді як у чеській та російській мовах вони перебувають у межах дієприкметникової парадигми. Із залученням граматичного досвіду інших мов розглянуто проблемні питання щодо вживання українських форм на -но, -то. The article deals with the appearance of impersonal constructions with verbal forms in -no, -to and the comparison of their usage in the four Slavic languages: Polish, Czech, Russian and Ukrainian. It is shown that from the studied languages only in Polish and Ukrainian, these forms, differing from passive participles, became the exclusive morphological phenomenon, while in the Czech and Russian languages they are within participle paradigm. With the assistance of the grammatical experience of other languages the problem questions on the usage of Ukrainian form in -no, -to are considered.