Проблеми української термінології. – 2015. – №817

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 817. – 112 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Зміст до Вісника " Проблеми української термінології " № 817
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Пам’яті Софії Денисенко
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сербенська, Олександра
 • Item
  Рецензія на «Словник-довідник музейного працівника»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Микульчик, Роман; Слободян, Петро
 • Item
  Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Южакова, Олена
  У статті розглянено семантичні моделі номінацій, що називають динамічні процеси, зміни, трансформації в різних царинах людської діяльності та які на мовному рівні подано словосполуками зі стрижневим словом «революція». Зазначені номінації проаналізовано на підставі запропонованих ознак революцій і наявності компонентів у словосполуках, ужитих у прямому й переносному значеннях. Зроблено також спробу з’ясувати ступінь відповідності між революційною подією та її назвою. The article investigates semantic models of nominations denoting dynamic processes, changes and transformations in various fields of human activity that are represented at the language level as collocations with “revolution” as the basic word. These nominations are analysed on the ground of suggested signs of revolution and presence of components in the collocations used in their direct and figurative sense. Besides, the article aims at establishing degree of correspondence between the event and its name.
 • Item
  Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Фецко, Іванна
  У статті досліджено словотвірну організацію українських термінів музейництва, зокрема термінів, утворених суфіксальним способом. Окреслено основні тенденції суфіксального способу термінотворення, проаналізовано найпродуктивніші моделі суфіксації термінів музейної справи. In the article, the word-formative organization of Ukrainian term system of Museum Studies, specifically those formed by means of a suffix is explored. Major tendencies of termformation suffix means are identified, and the most productive models of suffixation of term system of Museum.