Логістика. – 2010. – №669

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – № 669 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 344 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Ефективність методів податкового планування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Атаманенко, І. Б.
  Виділено основні механізми зменшення податкових платежів. Досліджено окремі аспекти податкового планування, проведено аналіз основних методів податкового планування та їх класифікацію. Розглянуто поділ податків з метою їх оптимізації. Основну увагу приділено обґрунтуванню власної систематизації методів податкового планування з погляду їх ефективності для розв’язання конкретних задач з оптимізації оподаткування. The basic mechanisms of diminishing of tax payments are selected. Investigational separate aspects of the tax planning, the analysis of basic methods of the tax planning and their classification is conducted. The division of taxes is considered for their optimization. Basic attention is spared the ground of own systematization of methods of the tax planning from the point of view their efficiency for the decision of concrete tasks from optimization of taxation.
 • Item
  Особливості моделювання системи екологічного менеджменту лісопромислового підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Лебедевич, С. І.; Мамчин, М. М.; Кінді, М. В.
  Відображено результати дослідження з розроблення економіко-математичних моделей основних задач керуючої підсистеми системи екологічного менеджменту лісопромиcлових підприємств. Results results of research on the development of the economy - the mathematical models of the main tasks of the control subsystem environmental management forestry enterprises.
 • Item
  Маркетинг відносин у системі “Промислове підприємство – інвестор”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сорока, М. В.; Мельниченко, О. С.; Мархевка, І. І.
  Висвітлено особливості та роль концепції маркетингу відносин у стратегії комунікацій промислового підприємства з наявними та потенційним інвесторами. Розглянуто переваги цієї концепції над іншими формами взаємодії у системі “промислове підприємство – інвестор” та адаптовано її до процесу формування ресурсно-інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності в умовах ІРО (Initial Public Offering). The article is devoted to problems of describing of features and role of conception of the relationship marketing in strategy of communications of industrial enterprise with existent and potential investors. Advantages of this conception are considered above other forms of cooperation in the system “industrial enterprise – investor” and it is adapted to the process of forming resource-infrastructural providing of investment activity in the conditions of IPO (Initial Public Offering).
 • Item
  Цивільний аутсорсинг військової логістики як чинник національної безпеки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сапіга, Р. І.
  Подано рекомендації щодо управління діяльністю підприємств сфери оборони і безпеки на засадах логістики, обґрунтовано умови та очікувані наслідки використання логістичного потенціалу держави, необхідного для реалізації процесу логістичного забезпечення Збройних сил; наведено критерії вибору зовнішніх постачальників логістичних послуг і загрози, які можуть виникати при логістичній підтримці ЗС, які беруть участь у сучасних військових операціях. There were recommendations for the management of enterprise defense and security on the basis of logistics, grounded conditions and expected impacts of logistics capacity, necessary for the implementation process of logistic support to the Armed Forces presented criteria for the selection of external providers of logistics services and threats that may occur logistics support to the Armed Forces participating in modern military operations.
 • Item
  Формування прикладних та методологічних аспектів R-теорії мотивації на підприємстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Подольчак, Н. Ю.
  Науково обґрунтовано необхідність формування нової системи мотивації, яка розглядає ризик як істотний фактор впливу на поведінку працівника підприємства. Автором запропоновано методологічні та прикладні аспекти R-теорії мотивації. Зокрема, запропоновано формувати матриці для визначення суми премій та стягнень за прийняття ризикових рішень. Також автор пропонує використовувати криві зростання для визначення рівня премій та стягнень за результатами прийняття ризикових управлінських рішень. In the article was researched the necessity of forming the new motivation system that consider a risk as a important factor of influence on human behavior. Author proposed the methodological and applied aspects of R-theory of motivation. Indeed it was elaborated to forming the matrixes that afford to define the salary bonus and penalties in the case of decision making process with different level of risk. Also author proposed to use the development curve for define the level of salary bonuses and penalties basing on getting results of decision making process.
 • Item
  Засади взаємовідносин у структурі кластера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Похильченко, О. А.
  Проаналізовано ключові відмінності кластера від інших форм інтегрованих утворень, зокрема мережевих структур. Основний акцент зроблено на уточненні особливостей взаємовідносин між учасниками кластера. Вперше виокремлено новий тип відносин між господарюючими суб’єктами всередині кластеру, побудований на засадах поєднання кооперації та конкуренції -кооперенційний. Також окреслено ефекти, що виникають за цієї форми організації бізнесу. In the article an author is analyse the key differences to the cluster from other forms of integrated structures, in particular, network structures. The basic accent is done on clarification the characteristics of relationships between members of cluster. The new type of relations is first selected between being in a charge subjects within of the cluster, built on principles of combination of co-operation and competition – co-opetition. Also outlined effects which arise up at this form of organization of business.
 • Item
  Інноваційні інфраструктури країн світу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Шотік, Т. М.
  Досліджено науково-теоретичні особливості створення технополісів і технологічних парків у світовому господарстві з урахуванням можливостей застосування цього досвіду в країні. Розглянуто характерні ознаки основних світових моделей розвитку інноваційних інфраструктур. Проаналізовано сучасний стан розвитку інноваційної діяльності та особливості становлення і функціонування технологічних парків у масштабі світової економіки. The article is devoted to research of theoretical and metod aspects of technopolicy and technological parks function in the world economy and possibility of its usage in Ukraine. The work determines the personal touches, specific of the main models of development o innovative infrastructure in the world. It analyses current condition of development of innovation activities and peculiarities of establishment and technoparks`function in the world economy.
 • Item
  Логістичний підхід до організації складування запасних частин на промисловому виробництві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Семчук, Ж. В.; Третякова, Л. І.; Чучмарьова, С. Й.
  Досліджено науково-теоретичні особливості створення технополісів і технологічних парків у світовому господарстві з урахуванням можливостей застосування цього досвіду в країні. Розглянуто характерні ознаки основних світових моделей розвитку інноваційних інфраструктур. Проаналізовано сучасний стан розвитку інноваційної діяльності та особливості становлення і функціонування технологічних парків у масштабі світової економіки. The article is devoted to research of theoretical and metod aspects of technopolicy and technological parks function in the world economy and possibility of its usage in Ukraine. The work determines the personal touches, specific of the main models of development o innovative infrastructure in the world. It analyses current condition of development of innovation activities and peculiarities of establishment and technoparks`function in the world economy.
 • Item
  Класифікація логістичних витрат у формуванні системи управління ними на промисловому підприємстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Помірко, Н. М.
  Наведено та проаналізовано класифікацію логістичних витрат промислового підприємства, аргументовано потребу в їхньому відображенні в обліку витрат діяльності підприємства. Показано необхідність і можливість управління логістичними витратами. In this article logistics costs classification of industrial enterprise are considered and analyzed, the necessary of its researching in enterprise performance costs accounting is argued. The necessity and possibility of logistics costs management are showed.
 • Item
  Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Солодка, О. В.
  Розкрито теоретичний зміст, суть та значення реінжинірингу на промисловому підприємстві, а також висвітлено розуміння сутності бізнес-процесів. Проаналізовано твердження вітчизняних та зарубіжних учених щодо поняття реінжинірингу бізнес-процесів. Розглянуто класифікацію бізнес-процесів підприємства. Досліджено поняття “логістичні бізнес-процеси”. Запропоновано застосування реінжинірингу логістичних бізнес-процесі в як способу їх вдосконалення. In the article theoretical maintenance, essence and value of reinzhiniringu, is exposed on an industrial enterprise, and also understanding of essence of processes of businesses is exposed. Claim of domestic and foreign scientists is analysed in relation to the concept of reinzhiniringu. Classification of processes of businesses of enterprise is considered. Investigational concept “logistic processes of businesses”. Application of reinzhiniringu of logistic processes of businesses is offered as to the method of their perfection.
 • Item
  Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Малолєпши, П.
  Розглянуто елементи механізму оцінювання нерухомого майна, яке є гарантією формування системи відносин з іпотечного кредитування. There is considering the mechanism of evaluation of immovable property, which guarantees the formation of relationships with mortgage lending.
 • Item
  Маркетингові проблеми як відображення рівня ефективності машинобудівних підприємств і міграції людського капіталу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мних, О. Б.; Давидович, І. М.
  Розглянуто причини загострення актульності соціальних і маркетингових проблем, особливо у сфері машинобудування, яке покликано відігравати стратегічну роль у зміні структури попиту і пропозиції як на товарному ринку, так і на ринку праці. Доводиться необхідність збалансування людського потенціалу у стратегії розвитку підприємств машинобудування та удосконалення методичних підходів щодо оцінювання продуктивності праці, які виробила сучасна практика розгортання диверсифікації виробництва і різних схем кооперації праці. The article reviews reasons aktulnosti worsening social and marketing issues, particularly in engineering, which should play a strategic role in changing the structure of supply and demand as the commodity market and the labor market. Proves the necessity of balancing human development strategy in mechanical engineering and improved methodological approaches for evaluating productivity, which puts the modern practice of diversification of production and deployment of various schemes of cooperative work.
 • Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 669
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Добуш, Ю. Я.
  Визначено критерії оцінки економічної ситуації регіону, встановлено статистичні показники, які характеризують економічні критерії. Встановлено основні фактори, що впливають на значення економічних критеріїв. Охарактеризовано ключові індикатори сталого розвитку рекреаційних територій в економічному напрямі. Criteria for evaluation of the economic situation in the region defined statistics that characterize the economic criteria. The main factors affecting the value of economic criteria. Characterize the key indicators of sustainable development of recreational areas in the economic area.
 • Item
  Концептуальні засади управління відносинами машинобудівних підприємств у мережі взаємозв’язків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Довгунь, О. С.
  Досліджено взаємовідносини між підприємствами, їхні види, форми співпраці. Обґрунтовано важливість врахування машинобудівними підприємствами властивостей та чинників широкої мережі взаємозв’язків. Виділено концептуальні засади управління відносинами з суб’єктами господарювання з метою їх ефективності для підприємств. Investigated mutual relations between enterprises, their kinds, forms of collaboration. Substantiated the іmportance of accounting by machine-building enterprises properties and factors of wide network of intercommunications. Highlighted the conceptual foundations of relationship management with the different business actors to their effectiveness for enterprises.
 • Item
  Причини виникнення фінансових та маркетингових ризиків у діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Диба, М. І.
  Запропоновано виокремлювати причини виникнення маркетингових та фінансових ризиків за рівнем їх утворення: макроекономічні, мікроекономічні, специфічні (усі ті, які притаманні діяльності певного підприємства, що визначаються організаційно-правовою формою, сферою діяльності тощо). Проаналізовано, які чинники творення фінансових та маркетингових ризиків входять до макроекономічних, мікроекономічних та специфічних груп у діяльності державного підприємства в Україні. In the article it was elucidated the sources of risk-appearing considering the level of its creation: macroeconomical, microeconomical and specific (all of them that appearing in activity of state corporation considering the organization form, sphere of business). It was considered the main sources of risk-appearing that joins in macroeconomical, microeconomical and specific groups in activity of state corporation in Ukraine.
 • Item
  Залучення іноземних інвестицій для розвитку машинобудування Закарпаття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Петрович, Й. М.; Феєр, О. В.
  Одним із найважливіших чинників прискорення розвитку економіки країни є модернізація і технічне переоснащення основних секторів національного господарства. Вирішальну роль у виконанні цього важливого стратегічного завдання повинна відігравати галузь машинобудування як основний постачальник сучасної високопродуктивної техніки, застосування якої повинно забезпечувати зростання обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та підвищення ефективності виробництва. One of major factors of acceleration of development of economy of Ukraine there is modernization and technical retooling of basic aspects of national economy. Decision role is the decision of this important strategic task must play industry of engineer as a basic supplier of modern highly productive technique application of which must provide growth of volumes of output of competitive products and increase of efficiency of production.
 • Item
  Інформаційне та фінансове забезпечення інвестиційних логічних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Савіна, Н. Б.
  Із врахуванням видів ефективності та етапів оцінки інветиційного проекту показано концептуальну схему оцінки ефективності інвестиційного проекту. Ідентифіковано фінансові та інвестиційні потоки системи реального інвестування. Виділено особливості логістичного потоку. Відповідно до сутності інформаційних та фінансових потоків визначено завдання кожного із елементів логістичної інвестиційної структури. Для кожного елемента логістичної структури визначено вхідні ті вихідні інформаційні та фінасові потоки. With the account of types of efficiency and stages of estimation of invetitsiynogo project, the kontseptual'a chart of estimation of efficiency of investment project is resulted. The financial and investments streams of the system of the real investing are identified in the article. The features of logistic stream are selected. In accordance with essence of informative and financial streams certainly task each of elements of logistic investment structure. For every element of logistic structure certainly those weekend entrances informative and finasovi streams.
 • Item
  Об’єкт, предмет та принципи регіональної логістики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мороз, О. Д.
  Досліджено сучасні теорії та концепції регіонального розвитку, що дало змогу визначити регіон з позицій регіональної логістики, виявити її об’єкт, предмет та основні принципи. Investigational modern theories and conceptions of regional development are investigated in the article, that allowed to define a region from positions of regional logistic, to find out its object and basic principles.
 • Item
  Людський потенціал машинобудівного підприємства: аспекти ідентифікації та оцінювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Крикавський, Є. В.; Леонова, С. В.
  Розглядаються основні питання ідентифікації людського потенціалу окремого індивідума та машинобудівного підприємства загалом. Обґрунтовано можливість оцінювання потенціалу окремої людини, який виявляється під дією інвестування та мотивації, та загального людського потенціалу машинобудівного підприємства як суперпозиції локальних потенціалів окремих ресурсних складових. This article discusses the basic issues of identification of human potential and individual indyviduma engineering company as a whole. The possibility evaluation capacity of the individual, which appears under the influence of investment and motivation, and general human engineering company as a superposition of local potentials of the individual resource components.