Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2013 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 5-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Збірник містить матеріали 5-ї Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки та застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 5-ої Науково-практичної конференції, 19–21 листопада 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 152 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Огляд комп’ютерних систем для організації електронних бібліотек
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Спірін, О.; Олексюк, О.
  У статті на основі вивчення практики використання, спеціальної літератури, сайтів розробників відповідних програмних платформ і власного досвіду впровадження інституційного репозитарію, проведено порівняльний аналіз найпоширенішого програмного забезпечення для створення електронних бібліотек. Розглянуто основні характеристики і функціональні особливості програмних продуктів з метою вивчення можливостей їх використання у вищих навчальних закладах і наукових установах. This article investigates an experience of institutional repositories implementing. It contains comparative analysis of the most popular software (platform) for organization of digital library. The authors of the article defined different approaches of digital libraries development. The basic functional features of digital library software management are considered aiming to investigate opportunities of their usage in higher educational establishments. The digital archives and institutional repositories changed access methods of retrieving relevant information on students’ scientific work.
 • Item
  Засоби мультимедіа в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні користувачів з особливими потребами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Кунанець, Н.; Малиновський, О.
  В роботі наведено опис засобів мультимедіа щодо надання послуг в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні користувачів з особливими потребами. Проаналізовано доцільність використання мультимедійних засобів для відтворення інформації відповідно до виду нозології у користувачів з особливими потребами. This paper describes the means to provide multimedia in information and library service for users with special needs. It was analyzed the feasibility of using multimedia resources for media playback according to the type of nosology of users with special needs.
 • Item
  Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Анохін, В.; Ковальова, К.; Анохін, Д.; Шевченко, А.
  В роботі наведені вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ - закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Приведені приклади тренувальних вправ з різних підручників, які створювались у середовищі Adobe Captivate під керівництвом Анохіна В. М. The paper describes the requirements for interactive exercises of electronic textbooks for higher education. The purpose of these exercises - to consolidate the theoretical material by performing tasks in interactive communication with e-books. There are the examples of training exercises from various textbooks that are created in Adobe Captivate environment under V. M. Anokhin leadership in the article.
 • Item
  Концепція підготовки «магістрів з управління навчальними закладами» до застосування інформаційних технологій в управлінській діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Атаманчук, Ю.
  У статті автор подає основні моменти які висвітленні у концепції по підготовці «магістрів з управління навчальними закладами» та необхідності застосування ними у роботі інформаційних технологій. The author submits that highlights the coverage of concepts for the preparation of "Masters of the management of educational institutions" and the need for them in the information technology.
 • Item
  Проблема «розриву» між IT-освітою і потребами ринку та cпівробітництво з львівським кластером «IT-BPO»
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Алєксєєв, В.
  Проведено аналіз проблеми узгодження вимог ринку праці в IT-галузі та змісту професійної підготовки IT-спеціалістів в університетах Львова. На підставі досвіду співпраці із львівським кластером інформаційних технологій та бізнес-послуг (IT-BPO) сформульовано рекомендації щодо ключових напрямів та перспективних можливостей для вирішення проблеми. The analysis of the problem of reconciling of labor market in the ITindustry and content of training IT-professionals in universities of Lviv. Based on the experience of cooperation with Lviv cluster of information technology and business process outsourcing (IT-BPO) there were formulated recommendations on key trends and future possibilities for solving the problem.
 • Item
  Досвід організації та проведення олімпіад з програмування в Національному університеті "Львівська політехніка"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Цимбал, Ю.
  В роботі розглянуто особливості проведення змагань з програмування на прикладі студентської олімпіади Національного університету «Львівська політехніка». Проаналізовано зміни, що відбулися в роботі оргкомітету та журі і в процесі змагань з погляду учасників в результаті впровадження системи онлайн-тестування, вказано на позитивні та негативні наслідки цих змін. The features of student programming contests at Lviv Polytechnic National University have been described in this paper. The changes in activities of organizing committee and jury and during the competition in views of participants as a result of the introduction of online testing have been analyzed. The positive and negative consequences of these changes also have been considered.
 • Item
  Використання самоорганізації суспільства у бібліотечній справі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Стефанович, Т.; Щербовських, С.
  Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності роботи бібліотек з допомогою буккросингових технологій. The ways of improving library efficiency based on BookCrossing are suggested.
 • Item
  Використання інтелектуальних карт (Mind Maps) в супроводі навчального процесу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Качан, С.; Катренко, А.
  В роботі наведено методи побудови інтелектуальних карт та їх застосування у вищих навчальних закладах для супроводу навчального процесу. Проаналізовано доцільність використання інтелектуальних карт викладачами та студентами з метою покращення подання та розуміння навчального матеріалу. In this paper the methods of construction and application of Mind Maps for education at the university are described. The work analyzes the expediency of using Mind Maps by teachers and students to improve the presentation and understanding of learning.
 • Item
  Структура навчальної консультативної роботи викладача у віртуальних середовищах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Новгородська, Л.
  Визначено структуру навчальної консультативної роботи викладача у віртуальному навчальному середовищі вищого навчального закладу та запропоновано механізм визначення суспільної цінності проведеної викладачем навчальної роботи. The structure of teacher's academic-advisory work in a virtual academic environment of higher education institution have been determined, and the mechanism determining the social value of ongoing academic's teaching activities has been suggested.
 • Item
  Особливості створення індивідуальних завдань у електронних дисциплінах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Чайківський, Т. В.; Озірковський, Л. Д.; Федасюк, Д. В.
  Показано варіанти створення індивідуальних завдань засобами електронної дисципліни ВНС «Львівської політехніки». Основну увагу приділено автоматизації роздачі індивідуальних завдань, прийманню відповідей та оцінюванню з використанням стандартних і додаткових компонентів Moodle. Shown ways to create personal assignments in the electronic course of VNS «Lviv Polytechnic». Based attention is given to the automatic distribution personal assignments, receiving responses and grading using standard and optional components Moodle.
 • Item
  Застосування програми «CLUSTERMAKER» у процесі вивчення методів та моделей нечіткої кластеризації об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Самковський, Т.; Катренко, А.
  В роботі досліджено методи нечіткої кластеризації об’єктів. Розроблено систему нечіткої кластеризації об’єктів, яка наочно демонструє процес розбиття множини на кластери. Дана система призначена для покращення розуміння процесу кластеризації студентами у вищих навчальних закладах. In this paper the methods of fuzzy clustering objects are researched. The system of fuzzy clustering objects, which demonstrates the process of partitioning a set into clusters, is developed. This system is designed to improve understanding of clustering process and make new material much easier for students.
 • Item
  Perspectives of ukrainian mechanical engineering development
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Dyrda, E.; Schepetkova, A.; Galushko, O.
  Theses are devoted to problems and perspectives of Ukrainian mechanical engineering development. Role of mechanical engineering in national economy is described. Problems of mechanical engineering, such as losing the cometetive advantages, production decreasing, debts growing, ineffective assets structure, are investigated. Influence of European integration process on mechanical engineering enterprises is discussed.
 • Item
  Методика створення електронної лабораторної роботи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Жарких, Ю.; Лисоченко, С.; Сусь, Б.; Третяк, О.
  В роботі розглянута методика швидкого створення віртуальних лабораторних робіт орієнтованих на вивчення функціонування унікального та складного обладнання. На прикладі створеної віртуальної лабораторної роботи показано, що використання відкритого програмного забезпечення і бази отриманих експериментальних даних дозволяє створювати віртуальні роботи наближені до реальних. Доповнення навчального матеріалу відеозйомкою, моделюванням фізичних процесів та комп’ютерними тестами дозволяє використовувати такі роботи в курсах для дистанційного навчання та для навчання протягом життя.
 • Item
  Розробка віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі MOODLE
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Колодій, Р.; Ромашко, І.
  В роботі наведено розробку віртуального лабораторного практикуму для дослідження основних перетворень, яких зазнає мовний сигнал в системі передачі з часовим ущільненням каналів та імпульсно-кодовою модуляцією з візуалізацією результатів дослідження. Проаналізовано доцільність використання віртуальної лабораторії при вивченні дисципліни «Телекомунікаційні системи передавання» для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації». In this paper the development of emulation of digital transmission systems for the study of basic transformations that is undergoing speech signal in a transmission system with time multiplexing and pulse code modulation with imaging findings. Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects «Telecommunication transmission systems» for students training “Telecommunications” and test control of learning material.
 • Item
  Інтерактивні мовні курси з використанням мобільних технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Шубравий, Б.; Кутельмах, Р.
  В роботі розглянуто програмне забезпечення для проходження інтерактивних мовних курсів з використанням мобільних технологій. Мобільне навчання має ряд своїх особливостей, не притаманних іншим видам навчання за допомогою інформаційних технологій. The paper considers developed software for interactice courses using mobile devices. Mobile learning has number of features are not characteristic of other learning through information technology.
 • Item
  Особливості застосування інформаційно-комунікаційного супроводу при вивченні фізики в технічному університеті
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Дімарова, О.; Панченко, М.; Пономаренко, Л.
  Обґрунтовано та розроблено методику інформаційно-комунікаційного супроводу до курсу «Загальна фізика», на основі якої створено інформаційно-комунікаційний супровідлекції на тему «Магнітне поле в вакуумі».It was developed the method of creation and using of information and communication support for the course “General Physics”, it was created support for the theme «The magnetic field in the vacuum» on the basis of this method.
 • Item
  Особливості лабораторного практикуму з електротехнічних дисциплін
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Бобало, Ю. Я.; Стахів, П. Г.; Гамола, О. Є.
  У роботі подано підхід до проведення лабораторного практикуму з електротехнічних дисциплін. Визначено стратегію проведення лабораторного практикуму у два етапи: натурний експеримент та віртуальний експеримент. Запропоновано використання у натурному експерименті універсального USB осцилографа. The paper presents an approach to conducting laboratory work on electrical disciplines. Defined strategy for laboratory work in two stages: physical experiments and virtual experiment. The use of natural experiments Universal USB oscilloscope.
 • Item
  Використання систем комп’ютерної математики в електронному навчальному курсі «Математична логіка і теорія алгоритмів»
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Триус, Ю.
  У роботі розглядаються проблеми використання систем комп’ютерної математики у навчанні математичної логіки, а також деякі вбудовані засоби цих систем для розв’язування різних класів задач алгебри висловлень. The paper addresses the problem of using systems of computer mathematics for teaching mathematical logic, and also some built-in tools those systems for solving different classes of problems of mathematical logic.
 • Item
  Інформаційні системи оцінки якості навчального процесу у формі комплексних контрольних робіт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Кричковська, А.; Паращин, Ж.; Швед, О.; Губицька, І.; Болібрух, Л.; Новіков, В. П.
  Проаналізовано результати проведення комплексних контрольних робіт і встановлено, що новостворені пакети укладені із врахуванням спрямованості на виявлення рівня базових (залишкових) знань та вмінь студентів, які вони використовуватимуть у своїй подальшій навчальній чи професійній діяльності. Дані пакети дозволяють застосовувати комп’ютерну техніку для виконання та перевірки студентських робіт, та є дієвим засобом діагностики знань і виявлення недоліків в методології викладання. The results of comprehensive tests and found that the newly signed packages with regard to focus on identifying the basic level (residual) knowledge and skills to students that they will use in their future academic or professional activities in the application of computers to perform and verify student work is an effective diagnostic tool of knowledge and reveals flaws in the methodology of teaching.
 • Item
  Титульний аркуш до "Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013)