Проблеми української термінології. – 2010. – №676

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 676 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 134 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 676
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Словоскладання у творенні сучасних німецьких економічних термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Дружбяк, Світлана
  У статті розглянуто словоскладання та його роль у творенні нових економічних терміноодиниць, досліджено семантичні відношення між компонентами складного терміна, визначено продуктивні словотвірні моделі термінів-композитів. The article describes word composition and its role in creating new economic terms; semantic correlation between components of compound term are researched; productive wordbuilding models of term-composites are defined.
 • Item
  Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику Słownik terminologii medialnej (Краків, 2006)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Сербенська, Олександра
  У статті розкрито засади, якими керувалися автори словника польської медійної термінології. Звернено увагу на добір гасел, що охоплюють систему понять науки про засоби комунікації, характер гасел, спосіб опрацювання словникової статті. Беручи до уваги значення медіа в сучасному світі, підкреслено соціальну значущість словника, його важливе освітнє призначення. Досвід спроектовано на українські реалії. The article examines principles used by the authors of Polish media terms dictionary. Attention is paid to the selection of dictionary entries which describe system of concepts in mass communication, as well as the nature of terms and the way concepts are represented in the dictionary articles. Given the role of media in the modern world, a social significance of the dictionary and its important educational purpose is stressed. The experience is projected onto Ukrainian realities.
 • Item
  Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Юзвяк, Ірина
  У статті розглянуто питання лексичної омонімії між неспорідненими мовами — українською та турецькою. На підставі структурно-семантичного аналізу українсько- турецьких омонімів, цей вид омонімії може бути кваліфікований як самостійне явище діалінгвальної лексико-семантичної системи. The article analyses question of lexical homonymy between unrelated languages — Ukrainian and Turkish. On the base of structural-semantic analysis, this kind of homonymy can be qualified as a selfsufficient phenomenon of dialingual lexically-semantic system.
 • Item
  Варіантність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття компенсація (труднощі юридичного перекладу)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Олена, Шаблій
  У розвідці розглянуто засадничі особливості перекладу в галузі права. На основі чинних джерел права вперше побудовано й контрастивно зіставлено розгорнуті й диверсифіковані варіативні ряди німецьких юридичних термінів, які позначають різні види такого засадничого поняття цивільного права ФРН, як «компенсація», при цьому наголос зроблено на розбіжностях, які досі не були відображені у перекладних словниках. The article investigates, from the point of view of legal translation, intra- and extralinguistic discrepancy of German and Ukrainian law terms denoting the key concept of the Civil Law, namely that of compensation. The studies of terminology systems in both languages demand these lexemes to be included in dictionaries with regard to their semantic and extralinguistic discrepancies.
 • Item
  Англійсько-український глосарій: українські мовні засоби на позначення утямків сфери інформаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пшенична, Людмила; Володимир, Шевченко; Наталія, Шишкіна
  Проаналізовано мовні засоби позначення утямків сфери інформаційних технологій (українська локалізація англійськомовного програмного статку виробів Майкрософт) в англійськомовному глосарії. Спостережено — в іншо-українських перекладних словниках українська частина словника (цільова мова) зазнає впливу іншої мови (вихідної), перебираючи коли-неколи властивості вихідної мови. Автори дійшли висновку, що в часи відродження мови перевагу треба надавати словникам українсько-іншомовним. The language means for concept designation from the field of information technologies in English glossary (Ukrainian localization of Microsoft software) are analyzed. It is noticed that in Foreign-Ukrainian dictionaries, their Ukrainian part (target language) is affected by another language (original) acquiring sometimes the properties of original language. The authors came to the conclusion, that in the days of revival of the language the preference should be given to Ukrainian-Foreign dictionaries.
 • Item
  Словник-довідник з термінології музейної справи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Микульчик, Роман; Слободян, Петро
  Статтю присвячено укладанню словника-довідника з термінології музейної справи. Проведено короткий аналіз термінологічної ситуації в музейній справі. У статті описано структуру словника і словникової статті. The paper is devoted to construction of museum terminology glossary. There is a short analysis of nowadays situation of museum terminology. In the paper the structure of glossary and structure of glossary article are described.
 • Item
  Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кочан, Ірина
  Словники «золотого десятиліття» привертають увагу наших сучасників. Одним із авторів цих словників є Іван Шелудько — інженер за фахом, термінолог за покликанням. Лінгвістичному аналізу його словників і присвячена ця стаття. The dictionaries of «gold decade» come into the notice of our contemporaries. One of authors of these dictionaries is Ivan Shelud’ko — engineer on speciality, terminolog after calling. To the linguistic analysis of his dictionaries and this article is devoted.
 • Item
  Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Дужа-Задорожна, Мирослава; Задорожний, Петро
  У статті досліджено систему німецьких термінів соціальної педагогіки як структурно-організоване ціле, проаналізовано особливості цієї терміносистеми у структурно-семантичному аспекті, з’ясовано специфіку її елементів. In this article the system of German terms in social pedagogy as a structurally organized integrity is studied, the peculiarities of this term system are analyzed in the structural-semantic aspect, the particular features of the elements are defined.
 • Item
  Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Бук, Соломія
  У статті подано основні статистичні характеристики тексту роману І. Франка «Основи суспільності», отримані на матеріалі частотного словника твору. А саме, індекси різноманітності (багатство словника), винятковості, концентрації, співвідношення між рангом слова та величиною покриття тексту тощо. Словник укладено за методикою та принципами, розробленими у проекті створення комплексного корпусу текстів І. Франка. In the article, the main statistical parameters of Osnovy suspil’nosty (Pillars of Society), a novel by Ivan Franko, are calculated: variety, exclusiveness, concentration indexes, correlation between word rank and text coverage, etc. They are obtained from the frequency dictionary for this text, which was compiled due to the methodology and the principles developed in the project of Ivan Franko complex text corpus.
 • Item
  Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ярошевич, Ірина
  У статті простежено формування вчення про дієприкметник і дієприслівник та їхнє термінологічне вираження в наукових джерелах від найдавніших часів у розвиткові граматичної думки в Україні до сьогодення, зосереджено увагу на тих змінах у поняттєво-термінологічному вираженні зазначених класів слів, які зумовлені традицією вживання та різними науковими підходами до їхнього вивчення. In the article forming of studies is traced about participles and verbal adverbs and them terminology expression in scientific sources from the oldest times in to development of grammatical idea in Ukraine to the modern state, concentrated attention on those changes in to concept-terminology expression of the noted classes of words, which are predefined by the different scientific going near their study.
 • Item
  Ще раз про емоційність терміна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Туровська, Людмила
  У статті запропоновано ще раз поглянути на одну з характеристик терміна як мовного знака, проаналізовано можливість емоційного, експресивного навантаження термінологічних одиниць. In the article once again it is suggested to give a glance on one of descriptions of the term as linguistic sign. It is analysed possibility of the emotional, expressive loading of terminology units.
 • Item
  Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної: структурно-семантичний підхід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Туркевич, Оксана
  У статті проаналізовано основні ознаки термінолексеми методики викладання української мови як іноземної згідно із структурно-семантичним підходом. З’ясовано поняття термінізації; запропоновано визначення методичної термінолексеми. На прикладі термінолексеми мовленнєва ситуація показано процес її становлення в терміносистемі методичних понять. The author of the article analyses basic features of the terms of according to the structural-semantic approach. The term “terminisation” is explained and the definition of methodical term is proposed. Using the example of terms “communicative situation” the author describes the process of its development within terminology.
 • Item
  Особливості трикомпонентних складених назв із семою `вода`
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Теглівець, Юлія
  Статтю присвячено аналізові трикомпонентних складених назв із семою ‘вода’ із застосуванням ономасіологічного підходу. The article is dedicated to the analyses of the three-component compound names with the seme ‘water’ from the point of view of onomasiological approach.
 • Item
  Родинні подібності та визначення термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Старко, Василь
  У статті розглянуто переваги й вади застосування підходу на основі родинних подібностей як альтернативи до визначення термінів на прикладі терміна мистецтво. The articles discusses the advantages and disadvantages of applying the family resemblances approach as an alternative to defining terms at the example of the term art.
 • Item
  Дискусії щодо терміна «номен» в українському та зарубіжному мовознавстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Нікуліна, Неля
  У статті йдеться про номен як другий за значущістю різновид спеціальної лексичної одиниці термінологічної системи, зокрема про проблему виокремлення номенів із загального масиву термінологічної лексики й параметри їх класифікації, що в українському й зарубіжному мовознавстві досі не вирішена однозначним порядком. The article deals with a nomen as the second by meaning variety of the special lexical unit of the terminology system, namely with the problem of outlining nomens from the general bulk of terminology lexis and parameters of their classification, which until now have not received an unequivocal interpretation either in Ukrainian or international linguistics.
 • Item
  Терміни та виознаки дійових (процесових) утямків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Моргунюк, Виталь; Пшенична, Людмила; Шевченко, Володимир
  Подано повний виклад термінів та виознак загальних утямків, пов’язаних з будь-якими діями (процесами), що їх доводиться описувати в наукових текстах. The paper presents the full exposition of terms and definitions of common concepts connected with any processes supposed to be described in scientific papers.
 • Item
  Транслітерація власних назв як лінгвістичний ідентифікатор
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ментинська, Ірина
  Статтю присвячено транслітерації українських власних назв латинськими літерами, проаналізовано офіційну постанову, яку затвердив Кабінет Міністрів, указано на позитивні зміни та недоліки нової транслітерації. The article is dedicated to transliteration of Ukrainian proper names with the Latin letters. The official resolution on the issue confirmed by the Cabinet of Ministers is analysed. The positive changes and drawbacks of new transliteration are pointed out.
 • Item
  Динамічність складу наукової термінології (на прикладі української термінології граматики)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Медведь, Олена
  Статтю присвячено дослідженню теоретичного підґрунтя сучасного термінознавства; зокрема на прикладі термінології української граматики проаналізовано динамічність складу наукової термінології як сутнісну рису цього феномену. The article is devoted to the theoretical bases of the modern terms investigation. Particularly, taking Ukrainian grammar terminology as the example, dynamics of the syllable as the essential characteristics of this phenomenon was analyzed.