Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 667 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 459 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 108
 • Item
  Амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Хоменко, О. І; Воронов, С. А.
  Синтезовано нові амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери ацилуванням метоксиполіокиетилену альтернатним поліангідридом 1-додецен-ко-малеїновий ангідрид, здатні у водних і неполярних середовищах утворювати супрамолекулярні самоорганізовані нанореактори, які вткористано для одержання нанорозмірного колоїдного срібла. New amphiphilic invertible comb-like copolymers chains have been synthesized via acylation of methoxypolyoxyethylene by alternating polyanhydride 1-dodecene-co-maleic anhydride, which are able to form supramolecular nanoreactors used for the synthesis of silver nanoparticles.
 • Item
  Дослідження складу продуктів осадження колоїдного розчину на основі рідкого скла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Вахула, І. Я.; Москаль, Б. З.
  Досліджено можливість осадження складових колоїдного розчину на основі рідкого скла електрофоретичним методом. Досліджено структуру сформованого шару та визначено склад продуктів осадження. The possibility of deposition of colloidal solution components based on liquid glass by electrophoretic method has been investigated. The structure of formed layer and the composition of deposited products have been determined.
 • Item
  Розроблення оптимального режиму формування склокристалічного покриття на металевому підкладі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Романів, А. С.; Вахула, Я. І.; Козій, О. І.
  На основі результатів диференційно-термічного аналізу скла та електронно-мікроскопічного аналізу структури покриття, встановлено оптимальний режим кристалізації склопокриття системи SiO2–BaO–Al2O3– B2O3–Li2O–K2O на металевому підкладді. Based on the differential thermal and electron-microscopic analysis of structure coverage the optimal mode of crystallization of the glass coating system SiO2–BaO–Al2O3–B2O3–Li2O–K2O of metal lining has been determined.
 • Item
  Алюмомагнезіальна нанодисперсна шпінель, легована йонами хрому (ІІІ)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Луцюк, І. В.; Борщишин, І. Д.
  Розглянуто можливий механізм ізоморфного заміщення в структурі шпінелі. Цитратно-гелевим методом одержано нанодисперсний порошок шпінелі. Встановлено, що монофазність порошку досягається за співвідношеня Al2O3/MgO=3:1. It was analysised the possible mechanism of the isomorph in the spinel structure. The spinel ultraline powder is obtained by citrate-gel method. It was determined that monophase of the powder attain under the correlation Al2O3/MgO=3:1.
 • Item
  Еколого-еономічна характеристика перероблення вітчизняної фосфатної сировини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сакалова, Г. В.; Василінич, Т. М; Петрук, Г. Д.
  На основі розрахованого економічного ефекту та величини відведеного екологічного збитку визначено коефіцієнт економіко-екологічного значення розроблення, внаслідок впровадження технології перероблення фосфатної сировини гідросульфатним методом. On the basis of calculated economic effect and the size of prevented ecological loss was determined the economic-ecological coefficient of the introduction the processing technology of the phosphate raw material with the help of hydrosulphate method.
 • Item
  Експериментальне визначення кінетичних коефіцієнтів міграції мінеральних речовин за профілем грунту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сабадаш, В. В.; Гумницький, Я. М.; Венгер, Л. О.
  Наведені дані експериментальних досліджень очищення кислих стічних вод, що одержуються під час виробництва харчової олії. Встановлені оптимальні режими розділення забруднених стічних вод методом центрифугування та окислення а допомогою гіпохлориту натрію. Data of experimental studies of acidic wastewater treatment process, derived in the production of food oil submitted. The optimum wastewater separation modes by centrifugation and oxidation with sodium hypochlorite set.
 • Item
  Оцінка факторів, що впливають на специфічну активність процесу Анамокс
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мальований, А. М.; Ятчишин, Й. Й.; Мальований, М. С.
  Досліджено залежності продуктивності процесу Анамокс від рівнів загального азоту, температури, та відношенням між вільним амонієм та вільною азотистою кислотою з використанням методу визначення специфічної активності Анамокс вимірюванням тиску газоподібного азоту. Досліджено індивідуальні та кумулятивні ефекти зміни факторів. The study on finding dependence of performance of Anammox process on the levels of total nitrogen, temperature and the ratio between free ammonia and free nitrous acid was made using the method of determination of specific Anammox activity by measuring the pressure of nitrogen gas. Both separate and cumulative effects of factors’ change have been investigated.
 • Item
  Теплотехнічний розрахунок цементної обертової печі з використанням альтернативного палива
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Круць, Т. М.; Федунь, Б. В.; Саницький, М. А.
  Наведено результати теплотехнічного розрахунку теплового агрегату сухого способу виробництва цементу з використанням альтернативних видів палива. Показано енергетичну ефективність реконструкції теплового агрегату мокрого способу виробництва цементу на сухий. The results of heating engineering calculation of thermal aggregate of dry method of production of cement are presented with the use of alternative fuels. Efficiency of thermal aggregate of the wet method of production of cement of dry is shown.
 • Item
  Дослідження мікроструктури нанорозмірного порошку ТІО2, модифікованого сіркою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Бесага, Х. С.; Стадницька, К. М.
  Досліджено фазовий склад і розмірність порошку титан диоксиду модифікованого сіркою(STiO2), приготованого термальним золь-гель синтезом. In this work phase composition and dimension of modified by sulphur and prepared by thermal sol-gel synthesis titanium dioxide powder has been investigated.
 • Item
  Очищення стічних вод виробництва харчової олії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сахневич, Я. М.; Ковальова, О. В.; Дячок, В. В.
  Наведені дані експериментальних досліджень очищення кислих стічних вод, що одержуються під час виробництва харчової олії. Встановлення оптимальні режими розділення забруднення стічних вод методом центрифугування та окислення за допомогою гіпохлориту натрію. Data of experimental studies of acidic wastewater treatment process, derived in the production of food oil submitted. The optimum wastewater separation modes by centrifugation and oxidation with sodium hypochlorite set.
 • Item
  Утилізація відходів як ефективний спосіб захисту навколишнього середовища та важлива складова енергетичного потенціалу регіону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Берлінг, О.Ю.
  Проаналізовано переваги і недоліки основних способів утилізації відходів. Всебічне їх використання у виробництві, як показано у статті, є важливим не тільки з погляду захисту навколишнього середовища, але й розширення власної бази сировини і палива. Analysis of advantages and disadvantages of the main ways of recycling. Comprehensive their use in production as shown in the article is important not only in terms of environmental protection, but in its own database of raw materials and fuel.
 • Item
  Термодинамічний аналіз реакцій перетворення оксидів сульфуру та нітрогену в атмосферному повітрі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"", 2010) Шинкарук, Н. О.; Ковальчук, О. В.
  Наведено результати термодинамічних досліджень хімічних реакцій газофазного перетворення оксидів сульфуру та нітрогену в антропогенно забрудненому атмосферному повітрі. Підтверджено можливість проходження газофазних перетворень оксидів сульфуру та нітрогену в умовах навколишнього середовища. The results are given in the thermodynamic investigations of the chemical reactions of gasphase transformation of oxides sulphur and nitrogen in anthropogenic polluted atmospheric air. It is confirmed the possibility of the origin of gasphase transformation of oxides sulphur and nitrogen under the environmental conditions.
 • Item
  Гідродинаміка системи тверде тіло-рідина-газ під час нанесення покрить у зваженому стані
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Нагурський, О. А.
  Виконано теоретичні та експерементальні дослдіження комплексного впливу рідкої фази на гідродинамічні параметри псевдозрідженого шару дисперсного матеріалу. Встановлено, що рідка фаза, як компонент псевдозрідженого шару і оболонка, яка формується на поверхні частинок матеріалу, вимагають додаткових енергетичних затрат на підтримання заданих гідродинамічних параметрів. Отримана аналітична залежність для розрахунку зміни гідродинамічних показників роботи апарату псевдозрідженого шару. Theoretical and experimental researches of complex influence of liquid phase are conducted on hydrodynamic parameters pseudo the fluidized layer of dispersible material. It is set that liquid phase, as a component pseudo the fluidized layer and shell which is formed on-the-spot particles of material, require additional power expenses on maintenance of hydrodynamic preset a parameter. Analytical dependence is got for the calculation of change of hydrodynamic indexes of work of vehicle pseudo the fluidized layer.
 • Item
  Структурна організація полімерних систем на основі кополімерів хітозан-пр-полівінілпіролідон
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Будішевська, О. Г.; Соломко, Н. Ю.; Попадюк, А. І.; Штомпель, В. І.; Хом’як, С.; Воронов, С. А.
  За допомогою рентгеноструктурного аналізу встановлено, що в гелевоутворювальних полімерних системах на основі кополімерів хітозан-пр-полівінілпіролідон, одержаних прищепленою радикальною кополімеризацією пероксихітозану і 1-вініл-2-піролідону унаслідок утворення інтраполімерних комплексів між комплементарними фрагментами ланцюгів ПВП і Хіт формуються області мікрогетеро генності. Gel-like polymer systems, formed by chitosan-gr-polyvinylpyrrolidone copolymer, were studied using X-ray spectrascopy. Chitosan-gr-polyvinylpyrrolidone copolymer was obtained via grafted coplymerisation of chitosan and 1-vinyl-2-pyrrolidone. It was shown, that inside these gel systems, as a result of creation of new intrapolymeric complexes between complementary fragments of chitosan and polyvinylpyrrolidone chains, new microheterogenic areas are formed.
 • Item
  Модифікація поверхні скла гетеро функціональними пероксидними олігоестерами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Стецишин, Ю.; Жолобко, О.; Дончак, В.; Гаргай, Х.
  Пероксидовмісний олігоксер, синтезований на основі хлорангідриду піромелітової кислоти, поліетиленгліколю-9 та трет-бутилгідроксипероксиду був використаний для хімічної модифікації поверхні скла. Показано, що олігоестер здатний хімічно зв'язуватись з амінованою поверхнею скла. Це підтверджено зміною топографії поверхні та значеннями вільної поверхневої енергії. Модифікована поверхня містить радикалоутворювальні пероксидні групи і характеризуються значно вищою гідрофобністю порівняно з немодифікованою та амінованою поверхнями. Peroxicontained oligoester has been synthesized on the basis of pyromellitic acid chloranhydride, polyethylene glycol-9, tret-bythyl hydroperoxide and was used for chemical modification of glass surface. It is shown, that oligoester is capable to bond with aminated glass surface. It has been confirmed by both surface topography variation and free surface energy changes. Modified surface of this kind contains radical forming peroxide groups and is characterized by considerably higher hydrophobisity than native or aminated glass surface.
 • Item
  Структурні особливості каоліну Майдан-Вильського родовища
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Пона, М. Г.; Дигдалович, А. М.; Боровець, З. І.; Солоха, І. В.
  Виконано комплексне термо-, рентгено-, та мікроскопічне дослідження каолінів та встановлена належність майдан вильського каоліну до групи глин низького ступеня кристалічності. It is conducted complex termo-, rentgeno- and microscopic researches of kaoliniv and belonging of maydan-vil'skogo kaolin is set to the group of clays of low degree of crystalline.
 • Item
  Модель зневоднення сферичної гранули у виробництві гуміново-мінеральних добрив
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Корінчук, Д. М.; Гевліч, К. О.; Воронін, Л. Г.
  Розроблена спрощена модель зневоднення плівки водного розчину на поверхні одиничної гранули під час гранулювання гуміново-мінеральних композитних добрив у псевдозрідженому шарі. The simplified model of process of drying a water solution film on a surface of an individual granule is developed at graining gumin-mineral composit fertilizers in fluidized bed.
 • Item
  Розроблення комплексу заходів щодо запровадження системи збирання відпрацьованих олив
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Чайка, О. Г; Хомко, Н. Ю.; Ільків, І. М.; Малик, Ю. О.
  Правильна організація збирання, регенерації, обліку та аналізу показників регенерації відпрацьованих масел дає можливість виявити резерви подальшого зниження собівартості продукції, і до того ж сприяє економічному використанню такого цінного для народного господарства матеріалу, як нафтова олива. Proper organization of the collection, recovery, record keeping and analysis of the regeneration of waste oils gives the opportunity to discover reserves further reduction of production cost and thus promote economical use of such valuable material for the national economy as petroleum oil.
 • Item
  Вплив технологічних особливостей синтезу на структуру і властивості фосфатного скла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Вахула, Я. І.; Бесага, Х. С.; Луцюк, І. В.; Кос, Н. М.
  Встановлено вплив Na2O і MoO3 на температуру склоутворення фосфатного скла під час використання розчинової технології. Показано, що структура скла залежить від технології його отримання. The influence Na2O and MoO3 on the glass formation temperature of the phosphate glass on the basis of solution technology it was determined. The structure glass dependence of technology its obtaining it was showed.
 • Item
  Аналіз політики передових країн світу у сфері поводження з твердими побутовими відходами та перспективи застосування напрацьованої стратегії для України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Попович, О. Р.; Ятчишин, Ю. Й.; Кіндій, Г. З.; Леськів, М. В.
  Запропоновано шлях до покращення політики держави та вирішення проблеми охорони довкілля, збільшення ринку екологічно чистої продукції через введення пільг у систему оподаткування для підприємств, які використовують еоклогічно читсі технології. It is suggested the way for the improvement of economy of our state, solving the problem of environment protection, increasing of the market of ecological pure production through the introduction of privileges into the system of taxation for enterprises, which use ecological pure technologies.