Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 667 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 459 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 108
 • Item
  Амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Хоменко, О. І; Воронов, С. А.
  Синтезовано нові амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери ацилуванням метоксиполіокиетилену альтернатним поліангідридом 1-додецен-ко-малеїновий ангідрид, здатні у водних і неполярних середовищах утворювати супрамолекулярні самоорганізовані нанореактори, які вткористано для одержання нанорозмірного колоїдного срібла. New amphiphilic invertible comb-like copolymers chains have been synthesized via acylation of methoxypolyoxyethylene by alternating polyanhydride 1-dodecene-co-maleic anhydride, which are able to form supramolecular nanoreactors used for the synthesis of silver nanoparticles.
 • Item
  Дослідження складу продуктів осадження колоїдного розчину на основі рідкого скла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Вахула, І. Я.; Москаль, Б. З.
  Досліджено можливість осадження складових колоїдного розчину на основі рідкого скла електрофоретичним методом. Досліджено структуру сформованого шару та визначено склад продуктів осадження. The possibility of deposition of colloidal solution components based on liquid glass by electrophoretic method has been investigated. The structure of formed layer and the composition of deposited products have been determined.
 • Item
  Розроблення оптимального режиму формування склокристалічного покриття на металевому підкладі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Романів, А. С.; Вахула, Я. І.; Козій, О. І.
  На основі результатів диференційно-термічного аналізу скла та електронно-мікроскопічного аналізу структури покриття, встановлено оптимальний режим кристалізації склопокриття системи SiO2–BaO–Al2O3– B2O3–Li2O–K2O на металевому підкладді. Based on the differential thermal and electron-microscopic analysis of structure coverage the optimal mode of crystallization of the glass coating system SiO2–BaO–Al2O3–B2O3–Li2O–K2O of metal lining has been determined.
 • Item
  Алюмомагнезіальна нанодисперсна шпінель, легована йонами хрому (ІІІ)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Луцюк, І. В.; Борщишин, І. Д.
  Розглянуто можливий механізм ізоморфного заміщення в структурі шпінелі. Цитратно-гелевим методом одержано нанодисперсний порошок шпінелі. Встановлено, що монофазність порошку досягається за співвідношеня Al2O3/MgO=3:1. It was analysised the possible mechanism of the isomorph in the spinel structure. The spinel ultraline powder is obtained by citrate-gel method. It was determined that monophase of the powder attain under the correlation Al2O3/MgO=3:1.
 • Item
  Еколого-еономічна характеристика перероблення вітчизняної фосфатної сировини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сакалова, Г. В.; Василінич, Т. М; Петрук, Г. Д.
  На основі розрахованого економічного ефекту та величини відведеного екологічного збитку визначено коефіцієнт економіко-екологічного значення розроблення, внаслідок впровадження технології перероблення фосфатної сировини гідросульфатним методом. On the basis of calculated economic effect and the size of prevented ecological loss was determined the economic-ecological coefficient of the introduction the processing technology of the phosphate raw material with the help of hydrosulphate method.