Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2000. – №384

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До восьмого збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих закладів освіти, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей..

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – № 384 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 344 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 68
 • Item
  Еволюція концепції маркетингу та формування соціально-етичного маркетингу освіти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Оболенська, Т. Є.
  Розглядається еволюція концепції маркетингу та формування соціально-економічного маркетингу освіти, головним завданням якого є забезпечення поєднання задоволення споживачів і довгострокового суспільного благополуччя. Thesis depicts the éducation marketing concept évolution. The main goal of the system is the development of the society.
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" №
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Item
  Аукціони квот на викиди забруднень у системі фінансування оздоровлення довкілля
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Стадницький, Ю. І.; Воловець, Я. В.
  Розглядаються фінансові аспекти використання аукціонів щодо продажу квот на право забруднення довкілля при управлінні оздоровленням довкілля у регіоні. Розроблена кваліфікація причин і наслідків фіаско такого аукціону. In this article analysing of finances aspects use auctions for sale quotes on right pollution when management of improve environment in region. In article made classification of causes and consequences fiasko of such auctio (table 1).
 • Item
  Питання моделювання зайнятості на підприємствах агропромислового комплексу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Соколова, Е. О.
  Розглядається моделювання зайнятості на підприємствах аграрного сектора економіки на підставі дослідження розподілу робочого часу, запропоновано принципи формалізації часових понять та ідентифікація величин, що використовуються в моделі. This article deals with making up models of employment at the firms of agreeculture sector of the economy which based on work time sharing research. There are principles of rate standartization and identification in the model.
 • Item
  Науково-технічний прогрес і економічне зростання: дослідження спадної фази розвитку і кризових явищ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Ріжко, Л. І.
  Розглядаються основні тенденції розвитку технічного прогресу та їх вплив на економічний розвиток в умовах переходу до ринкової економіки. Пропонується новий підхід до дослідження кризових явищ з використанням виробничих функцій. In the article is examinated the main trends of the development technical progress and their influence on the economic development during transformation to the market economy. The author suggests new approach to research of crisis by means of productive functions.
 • Item
  Вплив страхування від безробіття на зайнятість населення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Ратнічихіна, В. М.
  Розглядаються проблеми страхування від безробіття, аналізується політика захисту доходів працівників, що втратили роботу. Пропонується програма страхування від безробіття, спрямована на соціальний захист безробітних. The article is connected with questions of unemployment insurance - a policy of income protection for workers who lose their jobs. Unemployment insurance programs affect the rate of unemployment because they make it less burdensome for people to become and stay unemployed. This problem in a transitional economy has definite differences, but unemployment insurance still is a necessary component of employment’s state regulation.
 • Item
  Процес інтелектокористування як важлива складова економічного розвитку регіону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Петренко, В. П.; Ревтюк, Є. А.
  Розглядається рівняння результату управління економічним розвитком, яке дозволяє визначити вплив інтелектуально-ресурсного потенціалу працівників на виконання запланованої цілі. Thesis propose the equalation for the results of economic development process, which helps us to estimate the intellectual potential of human resources influence on the goal-reaching process.
 • Item
  Економічний розвиток міста: інформаційний аспект
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Олійник, Р. В.; Сендега, Т. О.; Фещур, Р. В.
  Розглянуто проблемні питання вибору стратегії економічного пост- індустріального розвитку міста, описані структура, функції та завдання автоматизованої інформаційної системи м. Львова та однієї з її основних підсистем - містобудівного кадастру. The problems of choice of a strategy of an economical post-industrial development of the city are reviewed in the article. Besides that the article describes the structure, functions, objectives of an automated information city of Lviv and one of its subsystems city building cadastral.
 • Item
  Державне регулювання зовнішньої торгівлі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Олексів, І. Б.
  Висвітлено основні завдання, які стоять перед Україною щодо регулювання проблем зовнішньої торгівлі. The main tasks of the Ukrainian foreign trade regulation are explored in this article.
 • Item
  Про показники зовнішньої торгівлі України та Польщі за 1995-1997 роки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Михайлів, В. В.
  Розглядаються загальні та взаємні показники зовнішньої торгівлі України та Польщі. Подається порівняння результатів експорту, імпорту обох держав. Аналізуються розбіжності статистичних даних щодо обсягів українсько-польського зовнішньоторговельного співробітництва. Пропонується удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю через зміцнення національних господарств України і Польщі. This article deals with the general and special Ukrainian and Polish external trade indicators. There is comparing of import and export the both countries (states). Statistic date differencies of Ukrainian and Polish external trade partnership are analised here. Improvement of external management by national and Polish economy’s increasing are proposed in the article.
 • Item
  Європейська модель оцінки діяльності в галузі якості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Лісовська, Л. С.
  Висвітлено досвід оцінки досягнень в галузі якості Європейського фонду з управління якістю. Методологічною основою такої оцінки є європейська модель самооцінки претендентів на Європейську премію якості. Модель охоплює 9 критеріїв, які входять у розділ "Результати" та "Можливості". In the article elucidated the experience of estimate achievements in a field of quality from European fund of quality's management. Methodological base of this estimate is a european model of self - estimate. The model includes 9 criterion, what enter to a part "Results" and "Possibilities".
 • Item
  Метод розподілу прибутку між працівниками як чинник регулювання діяльності ПФГ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Колісник, М. К.
  Запропоновано метод розподілу чистого прибутку між членами трудового колективу на засадах регулювання діяльності ПФГ. The method of net income distribution among the working personnel based on IFG regulation is presented in this paper.
 • Item
  Моделі встановлення рівня ефективності вітчизняного фондового ринку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Колісник, М. В.
  Наведено основні концепції та науково обґрунтовані гіпотези інформаційної ефективності ринку капіталів. Коротко обговорено основні характернетики та класифікації інформаційної сукупності. Запропоновано нову ідею декларування торгових операцій з цінними паперами корпоративними управлінцями вищої та середньої ланки менеджменту, а також іншими відповідальними особами. The basic concepts and sophisticated efficient capital market hypotheses are noted in this article. The number of major features and classifications for information set are briefly discussed. The new idea to declare trading activities for corporate insiders and other responsible persons has been proposed.
 • Item
  Банківський маркетинг і державне регулювання економіки: завдання та проблеми перехідного етапу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Алєксєєв, І. В.; Ландіна, Т. В.; Петрашко, І. Р.
  Розглядаються актуальні проблеми регулювання в системі банківського менеджменту, з якими стикаються суб’єкти в сучасних умовах перехідного періоду в Україні. Наведено порівняльні характеристики підходів до підвищення ефективності продажу банківських послуг. The article deals with urgent problems of banking management system régulation and subjects facing these problems in transitional economy conditions in Ukraine. The comparative characteristics of approaches to increasing of banking services sales efficiency are presented.
 • Item
  Застосування депозитарних розписок у системі іноземного інвестування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Тарновецька, О. С.
 • Item
  Інвестування освіти через промислово-фінансові групи як засіб регулювання економіки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мороз, А. С.
  Розглядаються питання впливу фінансових відносин між ПФГ та освітніми закладами на регулювання економіки. This article is devoted to problem of finance education from financial-industry group.
 • Item
  Вибір стратегії інвестиційної діяльності автобудівного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Маслак, О. О.; Кузь, А. В.; Маслак, В. О.
  Наведено рекомендації щодо вибору стратегії інвестиційної діяльності автобудівного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Авторами розглянуто фактори, що впливають на конкурентний статус підприємства, а також дано рекомендації щодо вибору стратегічних зон господарювання на основі матричних розрахунків. The recommendations about investment strategical choice in the condition of uncertainty of external environment have been given in this article. The factors of inpact on the competetiveness and some related recommendations based upon matrix calculations briefly discussed.
 • Item
  Управління інвестиційними процесами на підприємствах легкої промисловості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мартиненко, М. М.; Резнік, М. Л.
  На прикладі підприємств легкої промисловості розглядається управління інвестиційними процесами. Аналізується зовнішнє середовище механізму організаційно-інвестиційної діяльності підприємств. In this article the process investment management is analised the case of light industry. The mechanism of the organisational-investment activity is learned.
 • Item
  Фінансовий механізм стимулювання інновацій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Лапко, О. О.
  Сформульовано проблеми, розв’язання яких сприятиме фінансуванню інноваційних ідей. Наведено ретроспективнии аналіз фінансування інновацій за період 1991-98 pp. в Україні, на підставі якого зроблено відповідні висновки і рекомендації. Thesis is devoted to the problem of innovative ideas financing. The retrospective analysis of financing innovations in 1991-1998 in Ukraine offered is the base for recommendations.
 • Item
  Методи порівняльної оцінки і вибору привабливих об’єктів інвестицій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Кулініч, Т. В.
  Розглядаються різні методи інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Пропонується включити в методику такі групи показників, як макроекономічна, інноваційна, виробничо-управлінська, маркетингової стратегії, психологічної оцінки, екологічної та соціальної ефективності проекту. There is examined different integral evaluation’s methods of the investment preference of firms in the article. It is suggested to include in the method the following sides of the diagnosis of problem as macrofactors, the complex aspect of its production and management activity, the marketing strategy, psychology factors, ecological, social and innovation aspects.