Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Volume 3, number 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59730

Науковий журнал

Науковий журнал “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” є правонаступником Вісника Національного університету “Львівська політехніка” Серії “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Виходить двічі на рік з 2019 року.

Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. – Volume 3, number 1. – 224 p.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал

Зміст (том 3, № 1)


1
13
24
39
51
59
82
96
104
119
131
138
146
153
161
167
177
183
193
204
212
223

Content (Vol. 3, No 1)


1
13
24
39
51
59
82
96
104
119
131
138
146
153
161
167
177
183
193
204
212
223

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 22
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання у сфері вантажних перевезень: амбівалентність управлінських рішень в умовах карантинних обмежень та економічної конкуренції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Двуліт, З. П.; Мазник, Л. В.; Данилюк, І. А.; Dvulit, Z. P.; Maznyk, L. V.; Danyliuk, I. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний університет харчових технологій; Lviv Polytechnic National University; National University of Food Technologies
  Запропоновано методику, яка забезпечує обґрунтованість управлінських рішень в умовах економічної конкуренції та амбівалентності дій уряду. Вона складається з шести етапів: формулювання мети; формування відповідної інформаційної бази; формування експертної групи; безпосереднє проведення опитування; вибір найперспективніших варіантів рішень щодо стабілізації ситуації у сфері вантажних залізничних перевезень; оцінювання однорідності експертної групи. Застосування цієї методики дає підприємствам залізничного транспорту додаткові конкурентні переваги, навіть в умовах зростання невизначеності та ризику.
 • Thumbnail Image
  Item
  Пріоритетні проблеми роботи митних органів України в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Юринець, О. В.; Yurynets, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано актуальність та нагальність вирішення пріоритетних проблем у роботі митних органів України задля активізації процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. Ідентифіковано та комплексно досліджено проблеми, які існують у митній сфері, за національним та міжнародним вимірами. Доведено невідкладність ліквідації митних перешкод під час здійснення експортно-імпортної діяльності в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції за допомогою аналогового порівняння параметрів роботи вітчизняних та зарубіжних митних органів. На підставі одержаних результатів окреслено пріоритетні напрями удосконалення митних процедур задля активізації євроінтеграційних процесів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості ідентифікації ризиків ринку Big Data
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Шандрівська, О. Є.; Кириленко, А. А.; Shandrivska, O. Ye.; Kyrylenko, A. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено стан та тенденції розвитку глобального ринку Big data. Проаналізовано динаміку місткості глобального ринку Big Data за 2011–2020 рр. та ідентифіковано основні сегменти цього ринку за джерелами доходу, проаналізовано динаміку доходів п’ятірки лідерів країн глобального ринку Big data. Окрему увагу зосереджено на аналізуванні цільового сегмента персональних даних осіб. Для аналізування глобального ринку Big Data застосовано концепцію п’яти сил конкуренції за М. Портером та виконано SWOT-аналіз глобального ринку Big Data із виокремленням стратегічних напрямів розвитку для комбінацій сильних і слабких сторін функціонування ринку Big Data, а також загроз та можливостей впливу на нього чинників зовнішнього середовища. Ідентифіковано основні ризики та організаційні процедури щодо запобігання їм у діяльності підприємств на глобальному ринку Big Data, здійснено оцінювання ризику витоку даних внаслідок кібератак.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система показників оцінювання гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Харчук, В. Ю.; Kharchuk, V. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто міжнародні та вітчизняні напрацювання із проблеми виокремлення показників оцінювання гармонійного розвитку підприємств. На основі систематизації різних підходів до формування та складу індикаторів, наведених у міжнародних стандартах та наукових дослідженнях за окресленою проблематикою, розвинено систему показників оцінювання гармонійного розвитку, адаптовану для потреб вітчизняних підприємств. Запропоновано формувати систему показників оцінювання гармонійного розвитку суб’єктів господарювання відповідно до сфер та критеріїв “результативність”, “розвиток”, “взаємодія із стейкхолдерами”. Останнє дасть змогу повною мірою врахувати як специфіку досліджуваного явища, так і особливості адаптації ідей гармонійного розвитку в бізнес-практиці.
 • Thumbnail Image
  Item
  The role of modern management technologies in ensuring competitiveness of the enterprise
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Подра, О. П.; Петришин, Н. Я.; Podra, O. P.; Petryshyn, N. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто роль сучасних управлінських технологій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Здійснено ґрунтовне дослідження теоретичних положень і підходів до визначення управлінської технології та чинників, що впливають на успішність її реалізації. Узагальнено класифікацію інноваційних управлінських рішень, до складу якої зараховано впровадження, тренінг або підготовку кадрів, консалтинг, трансферт та інжиніринг, аудит. Встановлено, що використання інноваційних технологій в управлінні приводить до підвищення продуктивності та гнучкості підприємства; скорочення тривалості виробничого циклу та/або підвищення швидкості надання послуг; поліпшення якості товарів та послуг, що надаються; розширення присутності на ринку. Визначено, що інноваційні технології управління охоплюють: систему управління взаємовідносинами з клієнтами; бенчмаркінг; аудит залучення персоналу; стратегічне планування та стратегічне управління; аутсорсинг; збалансовану систему показників тощо. Досліджено особливості використання технології ризик-менеджменту в діяльності підприємств в умовах здійснення зовнішньоекономічних операцій. Технологія ризик-менеджменту – це технологія управління ризиками, що виникають в процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Основний результат застосування технології ризик-менеджменту полягає у зниженні можливого впливу і мінімізації ступеня ризику до нижньої межі. Запропоновано послідовне здійснення основних операцій з управління ризиками, яке спрямоване на визначення сутності ризиків, з’ясування того, з чим вони пов’язані, як вони проявляються; виявлення, аналіз та оцінювання ступеня ризику; виявлення загрозливих наслідків ризику; моніторинг ризиків; забезпечення управлінських комунікацій для управління ризиками. З метою оптимізації ризику доречно використовувати різноманітні комбінації методів управління ризиками. Водночас потрібно зауважити, що ключовим критерієм вибору повинно бути оптимальне співвідношення між допустимим рівнем ризику та обсягом витрат, які пов’язані із запобіганням ризику, тобто необхідно вміти віднайти баланс між очікуваною вигодою та загрозою збитків/втрат.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вітчизняний та зарубіжний досвід формування і розвитку івент менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Мисик, В. М.; Mysyk, V. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо особливостей формування та розвитку івент-менеджменту та івент-індустрії загалом. Розглянуто особливості історичного ракурсу розвитку івент-менеджменту. Охарактеризовано стан світового ринку івент-індустрії та здійснено порівняльний аналіз його стану на вітчизняних теренах. Досліджено зміни івент-індустрії під впливом COVID-19. Розглянуто основні проблеми івент-індустрії та проаналізовано перспективи подальшого розвитку івент-менеджменту в Україні.
 • Thumbnail Image
  Item
  Заходи соціально відповідального бізнесу в реалізації концепції маркетингу цінності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Косар, Н. С.; Яричевська, Я. І.; Kosar, N. S.; Yarychevska, Ya. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі вивчення статистичної інформації проаналізовано рівень задоволення потреб населення України відповідно до класифікації потреб А. Маслоу та теорії спіральної динаміки. Встановлено, що їх задоволено лише на нижніх рівнях. Рекомендовано заходи соціальної відповідальності компаній, які дадуть їм змогу реалізувати загальнолюдські цінності та потреби людей на вищих рівнях, які надалі об’єднано у чотири групи суспільних потреб, таких як екологія, розвиток, безпека та допомога.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25)
 • Thumbnail Image
  Item
  Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Руда, М. В.; Яремчук, Т. С.; Бортнікова, М. Г.; Ruda, M. V.; Yaremchuk, T. S.; Bortnikova, M. G.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито сутність циркулярної моделі економіки і визначено основні переваги внаслідок її імплементації в Україні. Проаналізовано стан поводження із ресурсами в Україні та ЄС, зокрема із відходами. Встановлено, що у сфері поводження з відходами Україна істотно відстає від розвинених європейських країн. Проаналізовано нову політику ЄС і політику України у сфері циркулярної економіки. Враховуючи кращі європейські практики, надано рекомендації щодо переходу України від традиційної (лінійної) економіки до циркулярної економіки. Встановлено, що загалом політика України у сфері циркулярної економіки має формуватися і реалізовуватися комплексно в контексті глобальних трендів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Співпраця України та Європейського Союзу у сфері сталого розвитку: огляд перспектив
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Руда, М. В.; Мазурик, М. М.; Ruda, M. V.; Mazuryk, M. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено результати дослідження складових концепції сталого розвитку та переваг її упровадження в Україні на основі досвіду Європейського Союзу. Встановлено, що передумовою формування базових принципів сталого розвитку є взаємозв’язок екологічних, економічних та соціальних чинників розвитку людства, досягнення яких можливе тільки на комплексній основі з урахуванням балансу інтересів розвитку природи і суспільства. Проаналізовано особливості співпраці між Україною та ЄС у сфері сталого розвитку.