Проблеми української термінології. – 2009. – №648

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 648 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 152 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми української термінології" № 648
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 648
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Відповідь на лист М. Вакуленка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рицар, Богдан; Рожанківський, Роман; Микульчик, Роман
 • Item
  Щодо хемічної термінології (лист голові Відділення хімії НАН України академікові В. Гончаруку)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рицар, Б.
 • Item
  Кілька зауваг про українську мову взагалі і наукову зокрема
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кратко, Мирослав
 • Item
  Транслітерація і трансплагіатація (лист до редакції)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Вакуленко, Максим
 • Item
  Щодо вживання термінів пов’язаних із поняттям магнетизму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Локтєв, В. М.; Рицар, Б.
 • Item
  Музична термінологія англійської, французької, російської та української мов у сфері функціювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Павлова, Ольга
  Статтю присвячено дослідженню сфери функціювання музичних термінів англійської, французької, російської та української мов. У статті аналізовано різні класифікації текстів сфери функціювання, подано короткий огляд різномовних спеціалізованих музичних журналів світу, визначено їх провідні функції, виявлено основні підсистеми музичної термінології й характерні риси її функціювання. The article deals with the study of the English, French, Russian and Ukrainian musical terms functioning sphere. In the article different classifications of the functioning sphere texts are analyzed, a short survey of world specialized musical journals in different languages is done, its main functions are determined, the main subsystems of musical terminology and the characteristic features of its functioning are revealed.
 • Item
  Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Булик-Верхола, Софія
  Статтю присвячено класифікації музичних термінів української мови за словотвірною структурою. У процесі дослідження описано терміни-однослови, терміни-словосполуки, а також графеми-символи; виявлено низку граматичних особливостей музичних термінів. Article is devoted to Ukrainian language musics terms classification by word-formative structure. During the research one-word terms, multy-word terms and graphic symbols are described. The number of musics term geammar peculiarities are found.
 • Item
  Народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Карпець, Любов; Шпанько, Тетяна
  У статті висвітлено й охарактеризовано народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення. Для того, щоб мати повну картину щодо розвитку спортивно-ігрового назовництва в Україні, потрібно дослідити номени, поширені в побуті, народні назви, адже сучасній науковій термінології передувала переважно народна термінологія. The article reveals and characterizes folk sports-games nomenclature as element of sports terms creation. To have a full picture of the sports-games nomenclature development in Ukraine one must research denominations, used in common life, fork names as folk terminology anteceded modern scientific terminology mainly.
 • Item
  Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Андрейчук, Надія
  У статті представлено аналіз тлумачень терміна код у різних галузях технічного та гуманітарного знання. Особливу увагу звернено на формування розуміння терміна в антропології та лінгвістиці й запропоновано визначення культурного та мовнокультурного кодів. Останній розглядається як основне поняття спеціального підрозділу антропологічних студій – антропокультурної лінгвістики. The article deals with the term code as used in different subdivisions of science and humanities. Special attention has been paid to the formation of the term comprehension in anthropology and linguistics. Definitions of cultural and linguocultural code have been suggested. The latter is viewed as the principal notion of the special subdivision of anthropological studies – anthropological linguistics.
 • Item
  Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Біловус, Галина
  Розглянуто обсяг понять варіантність та трансформація фразеологічних одиниць у сучасній лінгвістичній науці. На підставі ретроспективного аналізу українських перекладів російськомовних повістей Т. Шевченка простежено подібні та відмінні тенденції у фіксуванні фразеологічних відповідників у перекладних словниках. The scope of the phraseological units variance and transformation notion in modern linguistic studies was considered. Analogous and distinct tendencies at the fixation of the phraseological correspondences in the foreign dictionaries in translation were observed on the grounds of retrospective analysis of the Ukrainian translations of T. Schevchenko’s Russian narratives.
 • Item
  Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Туркевич, Оксана
  У статті досліджено парадигматичні (синонімічні, антонімічні, гіперогіпонімічні) відношення терміносистеми лінгводидактики. На прикладі лексико-семантичного аналізу окремих термінів показано закономірності творення рядів, мікрополів та своєрідних мікросистем. Аналіз лінгводидактичних термінів сприятиме уточненню обсягу понять науки, а отже упорядкуванню зазначеної терміносистеми загалом. The article deals with paradigmatic (synonymic, antonymic, hyperonym/hyponym ) relations of terminology system in language education. The appropriate creation of range, microfields and specific microsystems is described by semantic analysis of individual terms. The analysis of Flanguage education terms will promote specification of scientific concepts, and thus, regulate terminology system in whole.
 • Item
  Явище синонімії в лексиці косметики та косметології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гимер, Надія
  У статті розглянено проблему синонімії в українській термінології косметики та косметології. Узагальнено теоретичні позиції щодо суті явища синонімії. Проаналізовано семантичну і структурно-граматичну особливості термінологічних синонімічних об’єднань. The article touches upon the problem of synonymy in Ukrainian terminology of cosmetics and cosmetology. Theoretical groundings regarding the essence of synonymy are generalized. The author analyzes semantic and structural particularities of the terminology synonymous combinations.
 • Item
  Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тимошик, Галина
  У статті розглянуто особливу групу давньогрецьких імен новозавітного тексту, а саме – імена-гіпокористики. Ці найменування становлять невеликий відсоток від загальної кількості давньогрецьких імен. Завдяки цим іменам ми сприймаємо давньогрецький іменник як онтологічну складну єдність, яка постійно розвивалася, видозмінюючи громіздкі та незручні для уживання антропоніми, на простіші і придатні для використання. The article analyses special group of ancient Greek names from New Testament text, namely – names-hypocoristics. These names present little percent of Greek personal names total number. Owing to these names we apprehend an ancient Greek noun as a complex system that was constantly developing, transforming bulky and awkward anthroponyms into simpler and communicatively suitable ones.
 • Item
  Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Лисенко, Валентина
  Статтю присвячено визначенню ролі та місця термінів-епонімів у назвах анатомічних утворень, дослідженню структурних особливостей цих термінологічних одиниць. The article deals with the role definition and place of term-eponymes in the names of anatomic formations, structural peculiarities study of these terminology units.
 • Item
  До питання про варіантність і нормативність вторинних медичних найменувань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Цісар, Наталія
  У статті порушено проблему варіантності українських медичних термінів; розглянуто варіантні пари, компонентом яких є вторинна назва; варіанти термінів структуровано за найчастотнішими типами; подано практичні рекомендації щодо унормування варіантності медичної термінології, а також запропоновано принципи відбору нормативної назви із варіантної пари. Problem of Ukrainian medical term variance is raised; two or three variants with component of secondary nomination are considered; term variants are structured by the most frequency types; practical recommendations for normalization in aspect of medical term variance are represented and principles of choosing standard nomination from varieties are proposed in the paper.
 • Item
  Система богословських термінів: симантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Яремчук, Сергій
  У статті йдеться про українські богословські терміни «Архієпископ», «Архієрарх», «Архієрей», «Архімандрит», розглянено їх значення, походження, простежено історію дослідження богословських термінів. Тhis article is about Ukrainian theological terms “Archbishop”, “Archierarch”, “Bishop”, “Archimandrite”. It deals with their meanings, ethymology and the history of exploration of the theologic terms.
 • Item
  З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Краснова, Людмила
  Автор ділиться досвідом укладання термінологічних словників з теорії літератури, літературознавства. Йдеться про порядок добору та ієрархічний порядок термінів, про системні правила укладання словника, про важливість термінів та про їхню специфічну вартісність. The author describes the experience in the work with the terminology vocabularies of theory of literature. The article contains the information on the terms selection, the system of compiling the vocabulary, the importance of terms and their special value.