Логістика. – 2007. – №594

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 594 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 512 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 80
 • Item
  Синергетика і суспільні науки - діалог класиків
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2006) Беззуб'як, Мирослав
  Виконано критичний аналіз новітньої науки (методології) ідеології синергетики на підставі теоретичних уявлень класиків синергетики, кібернетики і соціальної науки. The new science/methodology/ideology of synergetic is regarded in this article on the ground of traditional approaches and visions of the classics of synergetic, cybernetic and social science.
 • Item
  Соціальний капітал української діаспори у Франції Третьої республіки (1875-1940)
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2006) Дорошенко, Сергій
  На основі архівних документів і матеріалів розглянуто мережу добровільних асоціацій смігрантів з України, створену у Франції в 1875-1940 рр. Висвітлено концепт соціального капіталу П'єра Бурдьє. Досліджено складові соціального капіталу, накопичено представниками української діаспори у Франції в період Третьої республіки. On the basis of the archived documents and materials the network of voluntary associations of emigrants of Ukraine, created in France in 1875-1940. The concept of social capital of Pierre Bourdieu is considered. The constituents of the social capital accumulated by the representatives of the Ukrainian Diaspora in France in the period of the Third republic are investigated.
 • Item
  Культурно-пропагандистський вимір сучасної зовнішньої політики США
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2006) Розумюк, Володимир
  Досліджується культурно-пропагандистська зовнішньополітична активність Сполучених Штатів Америки. Розглянуто формування цілеспрямованої "культурної зовнішньої політики" США в ході "холодної війни", проаналізовано причини значного скорочення державних асигнувань в постбіполярний період, простежено форсоване нарощування культурно-пропагандистсько потенціалу після терористичного нападу 11 вересня 2001 року. The article is on study of culture-propagandist aspects of American modern foreign policy. The process of shaping of "culture foreign policy" of United States in a time of "Cold war" is depicted. The reasons for cutting down on expenses of "culture foreign policy" in a post-bipolar period is analyzed. Description of accelerated build up of "culture foreign policy" after terrorist attack 11.09.2001 is given.
 • Item
  Логістика електронної комерції: стан та перспективи розвитку в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Чорнописька, Н. В.; Солодка, О. В.
  Узагальнено розвиток логістики електронної комерції у світі. Встановлено залежність між розвитком електронної комерції та розвитком ринку логістичних послуг. Проаналізовано ринок логістичних послуг в Україні. Уточнено термін “логістичний оператор 5 PL” та здійснено позиціонування його поряд із іншими логістичними операторами. In the article the development of logistics of electronic commerce in a world is generalized. Dependence between development of electronic commerce and development of market of logistic services is proved. Market of logistic services in Ukraine is analized. Term logistic operator 5 PL is specified and positioned.
 • Item
  Оцінка ролі інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної економіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шмігельська, З. К.
  Розглядаються проблеми інноваційного розвитку країни для підвищення конкурентоспроможності економіки. Відображено зарубіжний досвід індустріальних країн та обґрунтовано необхідність удосконалення методичної бази для порівняльного аналізу інноваційних моделей вітчизняної економіки та її досягнень на міжнародному рівні. This article reveals problems of innovative development of the country for the increase of economy competitiveness. The foreign experience of the industrial countries is depicted and the necessity to improve the methodological basis for comparative analyses of the innovative models of domestic economy as well as its achievements on the international level is grounded.
 • Item
  Програма партнерства в дистрибуції як чинник допродажного сервісу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шарчук, Т. В.
  Управління господарськими зв’язками – це порівняно нова і водночас стара сфера бізнесу, зміст якої полягає у встановленні ділових стосунків у логістичному ланцюзі і управління ними. В статті пропонуються конкретні заходи із впровадження програми партнерства у логістичному ланцюзі, розглядаються форми добровільних об’єднань, а також конкретні переваги учасників цієї програми. Management by economic communications – this there is a relatively new and old sphere of business, sense of which consists in to establishment of business relations in a logistic chain and management by them. In the article concrete measures on introduction of the program of partnership in a logistic chain are offered, the forms of voluntarily unions, and also concrete advantages of participants of this program are considered.
 • Item
  Особливості формування регіональних логістичних систем автотранспортного комплексу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Чорноус, О. І.
  Висвітлено теоретичні аспекти і роль системного підходу до формування регіональних логістичних систем автотранспортного комплексу, запропоновано засоби державного регулювання логістичними системами в галузі автомобільного транспорту. The theoretical aspects and role of systems approach lighted up forming of the regional logistic systems of motor transport complex, the offered facilities of the state adjusting by the logistic systems in industry of motor transport.
 • Item
  Стратегічний ефект корпоративного страхування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Таранський, І. П.; Рикованова, І. С.; Білик, М. В.
  Розглянуто проблеми та тенденції розвитку корпоративного страхування в Україні. Розглянуто особисте страхування як механізм мотивування висококваліфікованого кадрового потенціалу та залучення інвестицій у розвиток бізнесу. Доведено, що запропонований механізм може бути одним із основних інструментів вирішення соціальних проблем, зниження інфляційних процесів, зниження вартості капіталу та кредитних ресурсів, і як наслідок – формування позитивного іміджу України на світових ринках. The problems and trends of corporation insurance in Ukraine are investigated. The personal insurance as an instrument of high quality personal motivation and getting investments for business development is analyzed. It was proved that the suggested mechanism can be one of the main instruments of social problems solving, cooling down inflation processes, decreasing of capital value and credit resources, and, as a result, formation of positive image of Ukraine on international markets.
 • Item
  Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Петецький, І.
  Досліджуються типи, форми та різновиди організації виробництва у взаємозв’язку із реалізацією базових логістичних процесів у сфері виробництва. Здійснено систематизацію різновидів організації виробництва та встановлено умови подолання конфлікту цілей між часом реалізації замовлення та рівнем використання виробничої потужності системи. Types, forms and varieties of organization of production, in intercommunication with realization of base logistic processes in the field of production are explored. Systematization of varieties of organization of production is conducted and the terms of removal of conflict of purposes are set between time of realization of order and level of the use of production capacity of the system.
 • Item
  Об’єкти логістичних витрат промислових підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Нікшич, С. М.
  Аргументовано потребу в економічно-ефективному дослідженні об’єктів логістичних витрат підприємств з виробництва мінеральних добрив в Україні. Проаналізовано об’єкти логістичних витрат підприємства за допомогою інструментарію логістичного управління як передумова для впровадження АВС системи. Показано необхідність і можливість застосування відповідних систем для аналізу практично усіх видів об’єктів, як-то покупців, витрат, як у загальному обсязі, так і окремих видів продукції. The necessary of economical and of effective illustration objects of logistics costs are justified. It is analyzed objects of logistics costs with the helping of logistic instruments, as a need for the creation ABC system at the enterprises. The necessity and possibility of application of the proper systems for the analysis practically of all types of objects, as of buyers, charges, here both in a general volume, and separate types of products are shown.
 • Item
  Управління закупівельною діяльністю в ланцюгу поставок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Наконечний, І.
  Розглянуто питання управління закупівлями у ланцюгу поставок. Досліджено субординацію між ланцюгом поставок і ланцюгом вартості. Виявлено сучасні тенденції в управлінні закупівлями у ланцюгу поставок. Доведено ефективність формування міжфункціональних команд у ланцюгу поставок та зміни пріоритетів у закупівельній діяльності у ланцюгу поставок. The question of purchases management in supply chain is considered in the article. The rank between the supply chain and the value chain is explored. Modern tendencies in the purchases management in the supply chain are discovered. Efficiency of forming of interfunctional commands in the supply chain is proved. The main changes of priorities in purchase activity in the supply chain are given.
 • Item
  Логістика торговельного підприємства: зміст, напрямки, проблеми
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Міщук, І. П.
  Розглядаються проблеми суті і змісту логістики торговельного підприємства, визначається склад та особливості основних потоків – об’єктів управління в сфері логістики торговельного підприємства, наголошується на ролі та специфіці опрацювання інформаційних потоків у загальному комплексі діяльності з управління логістикою торговельного підприємства, пропонується застосування економіко-математичного моделювання для потреб управління логістикою торговельного підприємства як складової інтегрованого логістичного ланцюга. The problems of essence and substance of trade enterprise logistics, the store and peculiarity of the main torrent-objects of management in trade enterprise logistics are determined, the role and specific work with informational torrents in the general complex of work in management of trade enterprise logistics are emphasised, the administration of economic-mathematic modeling for needs of trade enterprise logistics management as the part of integrated supply chain is proposed.
 • Item
  Тенденції розвитку інфраструктури українського села
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мамчин, М. М.; Жагаляк, І. І.; Добуш, Ю. Я.
  Описано і проаналізовано сучасний стан інфраструктури села. Виділено причини відставання у реформуванні сільськогосподарського виробництва українського села. Запропоновано напрями можливих перетворень у розвитку виробничої і соціальної складових інфраструктури для досягнення високих стандартів якості життя у сільській місцевості України. In this article the contemporary state of the village infrastructure is described and analyzed. The reasons of poor reformation of agricultural production are shown. There are suggested the ways of possible changes in the development of the productive and social constituents of the infrastructure for achievement of high standards of life quality in the rural areas.
 • Item
  Засади функціонування ринку житлово-комунальних послуг України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Люльчак, З. С.; Тригобюк, С. С.; Сопільник, Л. І.
  Впорядковано категорійний апарат у сфері послуг, запропоновано класифікацію послуг відповідно до специфіки виду діяльності. Обгрунтовано напрямки впровадження концепції маркетингу у діяльність підприємств сфери послуг. Визначено критерії сегментування ринку житлово-комунальних послуг України. In the article well-organized vehicle in the field of services, classification of services is offered according to the specific of type of activity. Grounded directions of introduction of marketing conception in activity of enterprises of sphere of services. Certainly criteria of segmentation of market of services of Ukraine.
 • Item
  Планування серійної продукції за ланцюг методом “дослідження – виробництво – збут”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Паливода, Т. В.
  Розкрито особливості застосування ланцюг-методу “дослідження–виробництво–збут” у плануванні випуску серійної продукції легкої промисловості. Цей метод сформований на принципах гнучкості, оперативності, результативності і складається із трьох розділів, а саме: план дослідження для забезпечення виробничо-збутового процесу – план виробництва серійної швейної продукції – план збуту продукції швейної промисловості. Кожен розділ повинен формуватися із використанням економічного, адміністративного і психологічного методів. Reveals peculiarities of application of chain-method “reseach–manufacture–sale” in the planning of outputof mass products of light industry. This method on the principles of flexibility, efficiency and productivity and consists of three parts: plan of the research to ensure production – sale process – plan of manufacture of mass sewn clothing industry products. Formation of each of these parts must be ensured with the use of economic, administrative and psychological methods.
 • Item
  Розвиток глобального маркетингового інформаційного середовища як рушійна сила розвитку курортно-рекреаційної та туристичної галузі України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Новаківський, І. І.; Гавран, В. Я.
  Розглядається створення глобальної багатоієрархічної інформаційної структури координування діяльності туристичного та курортно-рекреаційного комплексу в окремих курортних регіонах. Така структура має формуватися на базі чотирирівневого інформаційного середовища. У статті на концептуальному рівні розглядаються завдання, методи реалізації та засоби формування кожного рівня регіонального інформаційного середовища. Article is devoted to creation of global multihierarchical information structure of coordination of activity of a tourist and resort recreational complex in separate resort regions. Such structure should be formed on the basis of the information environment of four levels. In article at a conceptual level the task, methods of realization and means of formation of each level of the regional information environment are considered.
 • Item
  Використання маркетингових досліджень продавцями біологічних засобів захисту рослин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мінчук, В. М.
  Виділено та проаналізовано проблеми, пов’язані із формуванням стратегії діяльності підприємства в секторі виробництва та продажу біологічних засобів захисту рослин з використанням маркетингового підходу. Визначено основні специфічні фактори, характерні для галузі, які впливають на діяльність підприємства. Проаналізовано їхній вплив та визначено стратегічні кроки підприємства для оптимізації позиції на ринку. The article stresses on definition and analysis of formation of enterprise functioning strategy in the sphere of production and distribution of biological pest management devices and substances problems, using marketing approach. The article stresses on main specific factors typical for the branch that influence on enterprise activity, gives analysis of their influence and proposes strategic steps for optimization of enterprise position at the market.
 • Item
  Інтеграційні процеси на страховому ринку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кривцун, І. М.; Панченко, А. В.
  Проаналізовано горизонтальну і вертикальну інтеграцію капіталів на страховому ринку України. Виділено причини посилення популярності операцій злиття і поглинання страховиків, зокрема загострення конкуренції, економічні зміни та можливість досягнення ефектів синергії. Згруповано та охарактеризовано основні види синергетичних ефектів. Розроблено етапи діяльності компанії під час диверсифікації портфеля за рахунок залучення нового активу. In article it is analyses horizontal and vertical integration of the capital on insurance market of Ukraine. Are allocated, reаsons of growth of popularity of operations of merge and absorption, such as a competition, economic changes and an opportunity of achievement of effects of a synergy. It is carried out groupings and the characteristic of the basic kinds of synergic effects. The algorithm of actions of the company is developed at a foresight a portfolio, due to purchase of a new active. Постановка проблеми. Формування ринкових
 • Item
  Маркетингове забезпечення введення нової послуги на пасажирському залізничному транспорті
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мельник, Т. С.; Христофор, О. В.
  Виконано маркетингове дослідження умов введення нової послуги у сфері сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті, визначено організаційні аспекти її забезпечення на базі застосування логістичних принципів управління потоковими процесами. Marketing study of the conditions of the introduction new facilities is organized In article in sphere of the servicing on rail-freight traffics, are determined organizing aspects of her(its) provision on the base of the use of logistic principle of management stream process.
 • Item
  Методичні підходи до оцінювання інтегрального впливу інновацій на діяльність підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Макаревич, Т. Т.; Гавриляк, А. С.; Петрушка, Т. О.
  Опрацьовано системний підхід до джерел, класифікації та взаємозв’язку інноваційних процесів (нововведень) для підвищення ефективності виробництва. Запропоновано комплексний метод оцінки технічних та організаційних заходів виробництва, який дасть змогу значно підвищити рівень ефективності управління реалізацією інноваційних проектів підприємства. Такий підхід дасть змогу повніше та оперативніше оцінювати доцільність інноваційних проектів з урахуванням технологічних особливостей підприємства, його потужності та номенклатури продукції. Systems approach is worked to the sources, classification and intercommunication of innovative processes (innovations) with the purpose of increase of efficiency of production. The complex method of estimation of technical and organizational measures of production, which will enable considerably to promote the level of efficiency of management by realization of innovative projects of enterprise, is offered. Such approach will allow more fully and operatively to estimate expedience of innovative projects taking into account the technological features of enterprise, his power and nomenclature of products.