Проблеми української термінології. – 2008. – №620

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 620 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 308 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми української термінології" № 620
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 620
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Лексема гріх у системі термінології етики в українській мові XVI–XVII ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Безпала, Наталія
  У статті проаналізовано лексему гріх як одну з основних термінологічних одиниць у системі морально-етичної лексики. На матеріалі писемних пам’яток ХVІІ ст. проаналізовано особливості сполучуваності слова гріх, а також специфіка його функціювання у спеціальних та художніх текстах. The article deals with the word “sin” as one of the main terminological units of moralethic vocabulary in XVII century written booklets. The combination particularities of the word “sin” and its functioning in special and art works are analyzed.
 • Item
  Назви Бога та Ісуса Христа у прозових текстах періоду бароко
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Зелінська, Оксана
  У статті розглянуто назви на позначення Бога та Ісуса Христа у прозових творах української писемності періоду бароко. Дослідження показало, що в писемних пам’ятках ХVІІ ст., які не є канонічними текстами, крім усталених, широко засвідчено образні, індивідуально-авторські найменування. Вони виконували не тільки номінативну функцію, а їх також уживали зі стилістичною метою. The article deals with the appellations for denoting God and Jesus Christ in baroque Ukrainian writing prose works. The research has shown that in XVII century written booklets, which are not canon texts, figurative individual-author appellations are found. They performed not only nominative function but also were used with stylistic aim.
 • Item
  Ступінь складності термінологічних одиниць як чинник розвитку смислу науково-технічного тексту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мачай, Тетяна
  Стаття продовжує цикл публікацій автора з характеристики термінологічних одиниць в семантичній організації науково-технічного тексту. У ній встановлено найчастотніші форми реалізації термінологічних сполук у технічному тексті. The article continues the cycle of author’s published work on the problem of semantic construction characterization of terms in Ukrainian scientific technical texts. The author has stated the frequency realization terminologic word phrases in technical engineer texts.
 • Item
  Найменування еліптичних конструкцій в системі лінгвістичної термінології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Коломийцева, Вікторія
  У статті комплексно проаналізовано синтаксичні категорії повноти / неповноти реченнєвих структур та причин, що зумовлюють неповноту. Зроблено спробу уніфікувати терміносистему, яка описує цю категорію: поняття «еліпсис» та «неповнота» ототожнено, а серед різновидів неповних речень поряд із контекстуальними та ситуативними запропоновано вирізняти стаціонарно (традиційно) неповні. Розглянено проблему так званого синтаксичного нуля, здійснено семантичну й граматичну кваліфікацію абстрактної дієслівної зв’язки в імпліцитній та експліцитній формі. The article provides a comprehensive analysis of ellipsis as syntactic category and the conditions that cause this phenomenon. The terminology, which describes ellipsis, was corrected: the terms incomplete sentence and ellipsis are treated as identical, three types of incomplete sentences were defined – contextual, situational and stable (traditional) incompletion. The specific function of amorphous copula was displayed.
 • Item
  Синонімія в сучасній українській термінології цукрового виробництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Задояна, Лариса
  У статті проаналізовано терміносиноніми предметної галузі цукрового виробництва. Узагальнено теоретичні позиції щодо суті явища синонімії. Визначено типи термінологічних синонімів (дублети, структурні синоніми), описано також словотвірну варіантність. Terminology synonyms of sugar-production branch are analyzed in the article. Theoretical groundings regarding the essence of synonymy are generalized. Types of terminology synonyms (duplicates, structural synonyms) are outlined. The word-formation variety is also described in the article.
 • Item
  Базові елементи терміносистеми сільського господарства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Семко, Надія; Гошко, Людмила; Польна, Леся; Якобенчук, Тетяна
  У статті йдеться про роль базових елементів у формуванні терміносистеми сільського господарства. Виділено й описано найчастотніші елементи land, soil, ground, earth, -man, які представляють базові поняття сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що найпродуктивнішим серед них є soil; -man, на відміну від -er, утворює лише назви осіб. The article deals with the role of key-elements in formation of agricultural term system. The most frequent key-elements like land, soil, ground, earth, -man presenting the basic factors of agricultural production are elucidated, and their description is suggested. It is stated that soil is the most productive while -man produces only names of persons.
 • Item
  Проблеми кодифікації української логопедичної термінології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Іваненко, Ірина
  У статті зроблено огляд наявних джерел кодифікації української логопедичної термінології. З’ясовано, що спеціальних лексикографічних видань, присвячених ЛТ, в Україні немає. Вона зафіксована в контексті терміносистем корекційної педагогіки, спеціальної психології. Виявлено й описано особливості фіксації логопедичних термінів у загальномовних словниках. Означено етапи подальшого вивчення стану кодифікації української ЛТ. The article deals with the sources of codification of Ukrainian terminology used in speech therapy. The analysis of scientific literature shows that there are no special publications in lexicography devoted to this kind of terminology in Ukraine. It is fixed in the context of correction pedagogy terminological system and special psychology Ukrainian Terminology Used in Speech Therapy: Problems of Codification. The stages of problem further investigation as well as peculiarities of the terminology fixation in the different dictionaries are shown and described in the article.
 • Item
  Функціонування українських номенклатурних лексем у гомеопатичній галузі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Луковенко, Тетяна
  Статтю присвячено вивченню української гомеопатичної лексики. Розглянуто функціонування українських номенклатурних лексем у галузі гомеопатії, зокрема, проаналізовано аспекти формування номенклатурних найменувань гомеопатичних препаратів. The article devotes to the studying of the Ukrainian homeopathic lexis. It deals with the functioning of the Ukrainian nomenclature lexemes in the branch of the homeopathy, in particular, the aspects of the nomenclature designations’ forming of the homeopathic preparations are analyzed.
 • Item
  Фразеологізми з назвами-анатомічними в українській мові XVI–XVII ст. (на прикладі номена нога)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Денисюк, Василь
  У статті розглянуто особливості функціювання фразеологізмів із номеном нога в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. Відзначено, що фразеологічні одиниці можуть вступати в синонімічні та антонімічні зв’язки, розширювати свою семантичну структуру через появу контекстних додаткових конотацій. The article deals with peculiarities of functioning the phraseologism with unit нога in Ukrainian language at XVI–XVII centuries. It is emphasized that there phraseology units can have synonymic and antonymic connection, enlarge their semantic structure via context supplementary connotation appearance.
 • Item
  Українська наукова мова в академічному російсько-українському словникові за редакцією А. Кримського та С. Єфремова
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Карпіловська, Євгенія; Кочерга, Ольга; Мейнарович, Євген
  З нагоди оприлюднення електронної версії Російсько-українського словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова здійснено спробу проаналізувати можливості його використання як джерела інформації про питомо українську фахову лексику, взірцеві словотворчі моделі, мовні конструкції та усталені вислови, шляхи запозичування іншомовних слів тощо. On the occasion that the electronic version of the Russian-Ukrainian Dictionary edited by A. Krymsky and S. Yefremov is now available, an attempt is made to consider its resources of inherent Ukrainian professional language, master models of word formation, linguistic structures and standard phrases, ways of penetration and adaptation of foreign words etc.
 • Item
  Антонімія української гірничої термінології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Колган, Олена
  Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених вивченню лексико-семантичних особливостей української гірничої термінології. У ній розглянуто проблему внутрігалузевої антонімії, зокрема зосереджено увагу на різновидах антонімів та шляхах їх творення в термінології гірничої справи. The article continues the collection of the author’s publications that devoted to studying of lexical-semantical peculiarities of Ukrainian mining terms. It deals with the problem of the inner branch antonymy, especially attracts the attention on the varieties of the antonymy and the ways of the formation in the mining terminology.
 • Item
  Проблеми стандартизації термінів з інженерії якості програмних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Міщенко, Надія
  У статті проаналізовано причини труднощів творення та стандартизації віддієслівних термінів на позначення якості програмних систем та запропоновано шляхи подолання цих труднощів. Подано приклад англомовної моделі якості програмних систем, затвердженої міжнародною організацією стандартизації (ISO). The focus of this paper is the verb-derived terminology characterizing software systems. Discussed are the difficulties inherent in creating and standardizing such terminology in Ukrainian language. The quality model for software systems established by International Organization for Standardization (ISO) is presented.
 • Item
  Парадигма як термін
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Андрейчук, Надія
  У статті представлено аналіз розвитку смислової структури терміна парадигма. Особлива увага звернена на формування сучасного розуміння терміна як особливого формату наукових досліджень і запропоноване уточнене тлумачення цього компонента, його смислової структури. Створено словникову статтю, що дозволяє виявити значення досліджуваного полісемічного терміна не лише з допомогою визначення всіх його смислів, але й через співвідношення слова з іншими поняттями та їх групами. The article deals with the term paradigm from the point of view of its sense structure development. Special attention has been paid to the formation of modern understanding of this term as a special format of scientific research and a precise definition of this component of its semantic structure has been suggested. Dictionary entry allowing to describe paradigm semantics through not only defining its numerous senses but establishing their correlation with other notions has been worked out.
 • Item
  Творення, вживання та йменування слів, яким властива категорія виду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Моргунюк, Виталь
  На основі правил віддієслівного словотворення і слововживання викладено відмінний від традиційного погляд на сутність граматичної категорії виду і запропоновано нові назви слів, яким вона властива. On the basis of rules of verb-derived word formation and usage, a non-traditional view on the essence of the grammatical category of kind is presented, and new names of words for which it is proper are suggested.
 • Item
  Архітектоніка транспортної термінологічної мегасистеми в українській мові
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Нікуліна, Неля
  У статті йдеться про перспективи розвитку термінологічних систем транспортної галузі, головні принципи побудови, структурування, зв’язок та взаємозумовленість, а саме принципи об’єднання термінологічних систем у єдину транспортну термінологічну мегасистему. The article dwells on the prospects of the development of the terminological systems of the transport domain, the major principles of the construction, structuring, connection and mutual stipulation, that is, the principles of combining the terminology systems into one terminology megasystem.
 • Item
  Особливості синонімії складених назв із семою ‘вода’
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Теглівець, Юлія
  Статтю присвячено дослідженню синонімії в українській науково-технічній термінології на прикладі складених назв із семою ‘вода’. The article is devoted to the study of synonymy in the scientific-technical terminology on the example of the terms-word combinations with the seme ‘water’.
 • Item
  До уточнення характеру та рівневої типології термінологічної системності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Медведь, Олена
  У статті актуалізовано досліди щодо сутності термінологічної системності в її теоретичному аспекті. Систематизовано погляди науковців на характер термінологічної системності (штучний чи природно сформований, такий, що виникає в термінології без втручання спеціаліста), а також рівні системності в термінології – понятійний, лінгвістичний і логіко-лінгвістичний. The peaper is devoted to the study of the terminological systems in theoretical aspect. The views of scientist on the features of terminological systems (whether they are artificial or naturally formed, i.e. the one which appear in terminology without specialist’s interference) are analyzed. We’ve also considered the levels of systems in terminology – conceptual, linguistical and logical-linguistical.
 • Item
  Нове в новому "Українському правописі"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Куземська, Наталя
  У статті порівняльно досліджено останні «Українські правописи» (1993 і 2007 років видання). З’ясовано, що нове в останньому виданні (виправлене, вилучене, долучене й замінене) стосується тільки ілюстративного матеріалу. In this article last «Ukrainian basic speller» (edition of 1993 and 2007 years) are compared. We found out that new information in last edition (corrected, excluded, added and replaced) concerns only to illustrative material.