Логістика. – 2002. – №446

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42906

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу та співробітників Національного університету «Львівська політехніка», українських та зарубіжних вищих навчальних закладів. Висвітлено сучасні проблеми теорії логістики і маркетингу та їх адаптацію до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовано методи маркетингового та логістичного управління, розглянуто механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 446 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 428 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 79
 • Thumbnail Image
  Item
  Фінансові аспекти збутової діяльності газотранспортної компанії (на прикладі ВАТ “Львівгаз”)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Шандрівська, О. Є.; Пастухова, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведена інтерпретація фінансових результатів ВАТ "Львівгаз" в контексті оцінки втрат газу комерційного характеру. Рекомендовані положення щодо вдосконалення дистрибуційної політики газотранспортних компаній проведенням аналізу фінансових результатів підприємств. Interpretation of financial results of activity of open joint-stock company "Lvivgas" in a context of an estimation of losses of gas of commercial character is carried out. Recommendations are given and positions on improvement of a marketing policy of the company through realization of the analysis of financial results of activity are proved
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформатизація управління логістичними системами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Чорнописька, Н. В.; Матвій, Ї. Є.; Марценюк, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядається стратегічна роль інформаційних технологій, аналізуються результати досліджень інформаційних систем вітчизняних підприємств, пропонується інформаційна модель логістичної системи, містяться рекомендації щодо втілення запропонованих принципів побудови інформаційних систем підприємств. The strategic role of information technology is shown. The result of research of information systems Ukraine enterprises are analyses, information model of logistics system is created and recommendations of implementation principles of creation information systems in enterprises are considered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі аспекти впровадження регіональної електронної торгової системи на фондовому ринку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Хтей, Н. Ї.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто впровадження регіональної електронної торговельної системи з метою вдосконалення регіональних ринків цінних паперів. The implementation of the regional system of e-commerce for the development of regional stock markets is proposed in this article.
 • Thumbnail Image
  Item
  Створення туристично-рекреаційних сез як пріоритетний напрям реалізації державної інвестеційної політики в сфері туризму України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Хлопяк, С. В.; Київський національний торговельно-економічний університет
  В контексті пошуку шляхів вирішення проблеми регіоналізації дії державного інвестиційного механізму в туристичній галузі розглянуто об’єктивні передумови формування в Україні мережі спеціальних економічних зон туристично-рекреаційного призначення. Проаналізовано ефективність встановлених у теперішній час основних організаційно-правових параметрів процесу їх створення та функціонування, визначені перспективні заходи щодо його активізації та якісного удосконалення. In a context of search of ways of the decision of a regionalization problem of action of the state investment mechanism in tourist branch the objective preconditions of formation in Ukraine of a network of tourist-recreative special economic zones are considered. The efficiency of the established now basic organizational-legal parameters of process of their creation and functioning is analysed, the perspective measures on his activization and qualitative improvement are determined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль деяких інтеграційних дій у стосунках місто - підприємство
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Тріппнер, М.; Громадська вища школа підприємства і управління, м. Лодзь
  Розглядаються суть та види інтеграційних процесів у стосунках “регіон - підприємство”. Визначаються напрями делегування повноважень під час інтеграції. Processes of integration in mutual relation region - enterprise are considered. The directions of powers are during integration are determined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Огляд створення та розвитку промислово-фінансових груп в економічно розвинутих країнах, в Росії та в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Тревого, Л. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто розвиток промислово-фінансових груп у Росії, США, Південній Кореї, Німеччині, Японії та перспективи розвитку промислово-фінансових груп в Україні. Наведені найбільш відомі промислово-фінансові групи даних країн та шляхи їх створення. In the given article the development of industrial - finanrial groups іп Russia, USA, Southern Korea, Germany, Japan and perspective of development of rndustrial - finandal groups Іп Ukraine are considered. The most known rndustrial - finandal groups of this countries and ways of their creation are shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування алгоритму обґрунтування прийняття господарських рішень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Теребух, А. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються питання формування алгоритму обґрунтування управлінських рішень на етапах до початку їхньої реалізації. Оволодіння викладеним алгоритмом в практиці господарювання дасть змогу піднести на якісно новий рівень процес прийняття і попереднього обґрунтування управлінських рішень з метою зменшення ризику на етапі безпосередньої їхньої реалізації. Is devoted to problems of shaping of algorithm of the substantiation of administrative solutions at stages prior to the beginning their realization. The mastering by the stated algorithm in practice of managing will allow to lift on qualitative a new level process of acceptance and substantiation of administrative solutions with the purpose of a diminution of risk at a stage of their direct realization.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізації запасів підприємства з врахуванням взаємозамінності факторів виробництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Селюченко, Н. Є.; Кічор, В. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядається питання взаємозамінності факторів виробництва, зокрема, робочої сили та виробничих запасів. Пропонується спосіб оптимізації запасів за критерієм мінімізації витрат на фактори виробництва. The questions of mutual substitutes, specifically, workers and production reserves are considered. It suggests the way of optimization of reserves, which make it possible to reduce to the minimum expenses for the factors of production.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз структури АСК "Укррічфлот" та її відповідність корпоративній формі власності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Ревенко, B. E.; Славов, H. A.; Міжнародний науково-навчальний центр 7інформаційних технологій та систем
  Проаналізовано зміни організаційної структури акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот» в напрямку використання методів і засобів логістики, які разом із сучасним менеджментом та маркетингом на внутрішньому та зовнішньому ринках забезпечили прибутковість та продуктивність цієї компанії. The changes of organizational structure of the joint-stock navigable company "Ukrrechflot" in direction of use of methods and ways logistic are analyzed, that together from modern management and marketing in the internal and external markets have ensured productivity of this company.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стратегія обслуговування клієнта в організації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Поплавська, Ж. В.; Радзейовська, Г.; Національний університет “Львівська політехніка”; Сілезька політехніка
  Дослідження, проведені на аналогічних українських і польських підприємствах, дали можливість з’ясувати умови досягнення та утримання конкурентної переваги. Прийнятий авторами алгоритм дослідження дав можливість визначити потреби споживачів і на основі SWOT-аналізу сформувати стратегії обслуговування клієнтів досліджуваних підприємств. Research on similar Ukrainian and Polish firms showed conditions of gaining and maintaining of competitive preferences. Proposed algorithm helped to investigate consumer’s needs and on the basis of SWOT-analysis to formulate strategies of consumer service for the investigated firms.