Логістика. – 2001. – №424

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – № 424 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 367 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 69
 • Item
  Управління виробничими ресурсами та функціональний поділ виробничої системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ярошевич, Н. Б.
  Проаналізовано різні погляди на складові менеджменту як виду діяльності. З позиції системного підходу до управління ресурсами виробничої системи обґрунтовано поділ менеджменту як діяльності на п’ять складових. The article contains the analisis of different points of view of the management- activity elements. There are proofs of management-activity sharing into five parts, based on system approach to production system resources management, in the article.
 • Item
  Логістика в адаптивних системах управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ухачевич, Я. П.; Плоткін, Я. Д.
  Розглядаються аспекти застосування адаптивних систем управління конкурентоспроможністю продукції та роль логістики у формуванні додаткової корисності товару в сучасних ринкових умовах. This article is dedicated to the aspects of the usage of the adaptive systems control of the competitive abilits of production and the role of logistics in the formation of the additional usefullness of goods in contemporary market conditions.
 • Item
  Проблеми становлення транскордонного співробітництва між Україною та Польщею
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Федосова, О. А.
  Показана необхідність транскордонного співробітництва між прикордонними територіями України та Польщі на шляху до європейської інтеграції. Сьогодні роль транскордонного співробітництва зростає у зв’язку з входженням України в міжнародне економічне співтовариство. This article shows the necessity of the transfrontier collaboration between near frontier territories of the Ukraine and of the Poland on the way to European integration. At this time the role of the transfrontier collaboration increases in tie with entrance of the Ukraine in the international economic concord.
 • Item
  Конкурентоспроможність підприємства в логістичній площині
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Скоробогатова, Т. Н.
  З погляду логістики, здобули подальший розвиток основні положення теорії конкурентоспроможності: рушійні сили ринку, національний ромб, конкурентний статус підприємства, типи ринкових структур. Визначено вплив логістизації на стратегію підприємства. Розглянуто умови конкурентоспроможності логістичної системи. Показано концептуальні положення логістики як фактора конкурентоспроможності. From the point of view of logistics, main rules have received the further development of the theory of competitiveness: driving forces of the market, national rhombus, competitive status of the enterprise, types of market structures. The influence of logistization on strategy of the enterprise is defined. The conditions of competitiveness of a logistical system are considered. The conceptual rules of logistics as the factors of competitiveness are shown.
 • Item
  Застосування логістнчних і маркетингових підходів для обґрунтування інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Скворцов, І. Б.; Ріжко, Л. І.; Скворцов, Д. І.
  Розглядаються основні методи обґрунтування інвестиційного проекту. Пропонується вивід функції пропозиції з використанням аналітичних методів економетрії. In clause the basic methods of a substantiation of the investment project are considered (examined). The conclusion of function of the offer with use of analytical methods econometrics is offered.