Логістика. – 2001. – №424

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – № 424 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 367 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Управління виробничими ресурсами та функціональний поділ виробничої системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ярошевич, Н. Б.
  Проаналізовано різні погляди на складові менеджменту як виду діяльності. З позиції системного підходу до управління ресурсами виробничої системи обґрунтовано поділ менеджменту як діяльності на п’ять складових. The article contains the analisis of different points of view of the management- activity elements. There are proofs of management-activity sharing into five parts, based on system approach to production system resources management, in the article.
 • Item
  Логістика в адаптивних системах управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ухачевич, Я. П.; Плоткін, Я. Д.
  Розглядаються аспекти застосування адаптивних систем управління конкурентоспроможністю продукції та роль логістики у формуванні додаткової корисності товару в сучасних ринкових умовах. This article is dedicated to the aspects of the usage of the adaptive systems control of the competitive abilits of production and the role of logistics in the formation of the additional usefullness of goods in contemporary market conditions.
 • Item
  Проблеми становлення транскордонного співробітництва між Україною та Польщею
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Федосова, О. А.
  Показана необхідність транскордонного співробітництва між прикордонними територіями України та Польщі на шляху до європейської інтеграції. Сьогодні роль транскордонного співробітництва зростає у зв’язку з входженням України в міжнародне економічне співтовариство. This article shows the necessity of the transfrontier collaboration between near frontier territories of the Ukraine and of the Poland on the way to European integration. At this time the role of the transfrontier collaboration increases in tie with entrance of the Ukraine in the international economic concord.
 • Item
  Конкурентоспроможність підприємства в логістичній площині
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Скоробогатова, Т. Н.
  З погляду логістики, здобули подальший розвиток основні положення теорії конкурентоспроможності: рушійні сили ринку, національний ромб, конкурентний статус підприємства, типи ринкових структур. Визначено вплив логістизації на стратегію підприємства. Розглянуто умови конкурентоспроможності логістичної системи. Показано концептуальні положення логістики як фактора конкурентоспроможності. From the point of view of logistics, main rules have received the further development of the theory of competitiveness: driving forces of the market, national rhombus, competitive status of the enterprise, types of market structures. The influence of logistization on strategy of the enterprise is defined. The conditions of competitiveness of a logistical system are considered. The conceptual rules of logistics as the factors of competitiveness are shown.
 • Item
  Застосування логістнчних і маркетингових підходів для обґрунтування інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Скворцов, І. Б.; Ріжко, Л. І.; Скворцов, Д. І.
  Розглядаються основні методи обґрунтування інвестиційного проекту. Пропонується вивід функції пропозиції з використанням аналітичних методів економетрії. In clause the basic methods of a substantiation of the investment project are considered (examined). The conclusion of function of the offer with use of analytical methods econometrics is offered.
 • Item
  Особливості діяльності торговельних підприємств в умовах розосередженості цільового контингенту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ситник, Н. С.
  Досліджено особливості діяльності торговельних підприємств в умовах розосередженості цільового контингенту. Проаналізовано діяльність торговельних підприємств на сільському ринку. Розглянуто тенденції і перспективи споживчої кооперації як системи забезпечення селян товарами першої необхідності. Узагальнено особливості і напрямки розвитку торговельного обслуговування територіально розосереджених контингентів споживачів. Features of Trade Enterprise Activity under Conditions of Principal Contingent Dispersal. Activities of trade enterprises in the rural market are analyzed. The tendencies and prospects of a consumer's co-operative society as system of providing the countrymen with essential consumer goods of the barest necessity are considered. The particular features and directions of development of trade services for territorially dispersed consumer contingents are generalized.
 • Item
  Особливості маркетингу інноваційної діяльності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Пуліна, Т. В.
  Розглядаються основні аспекти ринку інновацій, які необхідно враховувати при формуванні єдиної маркетингової політики підприємства заради створення переваг у конкурентній боротьбі. Basic reculiarities of innovation market has been analysed. Which are to be considered while formation of marketing policy of enterprises to create competitive advantages.
 • Item
  Інноваційні аспекти формування ринку освітніх послуг
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Патора P., Р.; Чухрай, Н. І.
  Розглянуто особливості формування ринку освітніх послуг. Досліджується роль держави у становленні ринку освіти. Аргументується необхідність орієнтації на інноваційний тип розвитку в галузі освітніх послуг. Наводяться основні характеристики університетів майбутнього (“університетських корпорацій”). The peculiarities of forming of the educational services market are considered. A role of the government in formation of the education services market is investigated. A necessity of educational service orientation on the innovation development type is argued. The authors explain us the main features of “university corporations».
 • Item
  Непрямі дистрибуційні канали в умовах конкурентної боротьби на прикладі СП «Український мобільний зв’язок»
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Лівшиц, В. Я.
  Розглядаються питання щодо функціонування непрямих дистрибуційних каналів підприємств-операторів мобільного зв’язку. Запропоновано новий вид організаційної взаємодії підприємства-оператора та дилерської структури. The problems of functioning of the indirect distribution channels of the firms¬operators of mobil connections are investigated. The new type of the organizational interaction between firm-operator and dealer structure is proposed.
 • Item
  До питань вдосконалення організаційно -економічних методів регулювання ринку енергоносіїв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Лапко О. О., Безсмертна О.М.
  Розглядається державний ринок енергоносіїв та заходи, спрямовані на підвищення рівня прибутковості ВАТ «УКРНАФТА». The state market of energetic resources and measures directed on increasing a level of profit of enterprise “Ukrnafta” is considered.
 • Item
  Передумови активізації потоків іноземних інвестицій в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ковалишин, П. В.
  Досліджуються передумови збільшення потоків іноземних інвестицій в Україні як на макрорівні, так і на рівні підприємств. Проаналізовано сучасний стан залучення іноземних інвестицій і досліджено рівень оцінки інвестиційної привабливості з позиції донорів. Сформульовано першочергові завдання, які повинні вирішуватись для розширення залучення потоків іноземних інвестицій. The article is devoted to a research of premises of magnification of streams of the foreign investments in Ukraine both on macrolevel, and at a level of the enterprises. The state -of-the-art of engaging of the foreign investments is analyzed and the level of an evaluation of investment attractiveness from an item of the donors is investigated. The prime problems are formulated which should be decided for the extension of engaging of streams of the foreign investments.
 • Item
  Мегатренди і розвиток логістичних послуг
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кіндій, М. В.; Білик, М. В.; Саталкін, С. С.
  Розглянуто тенденцію трансформації логістичних процесів у зв’язку із посиленням трендів глобалізації, стандартизації, індивідуалізації, інформатизації. Досліджено вплив цих чинників на інтенсифікацію розвитку логістичних послуг та створення центрів перевезення товарів. Logistics processes transformation in the aspects of activization of the following megatrends: globalization, standardization, individualization, informatization, is considered in the article. The author investigates influence of these factors on development intensification of logistics services and creation of transporting centers of goods.
 • Item
  Логістизація інноваційних процесів у вищому закладі освіти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Дудкін, П. Д.
  Розглянуто можливості логістизації інноваційних процесів, зокрема, у вищій школі. Проаналізовано деякі проблеми розвитку інновацій стосовно вузівської науки. Запропоновано шляхи поглиблення інтеграції науки з виробництвом через поступальний розвиток системи “освіта - наука - виробництво”. Possibilities of innovation processes logistization, particularly, in higher school are considered in the article. Same problems of higher school innovations development have been analyzed. The ways of scientific-product ional integration strengthening through progressive development of the “education-science-production” system are suggested.
 • Item
  Проблеми управління розвитком підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Довбенко, В. І.
  Розглядаються питання управління розвитком підприємства з огляду на можливості його зростання. Основна увага звертається на використання інновацій та інших інтенсивних чинників, які створюють умови для якісних зрушень в діяльності підприємства. The problems of enterprise development management based on its growth potential are considered in this article. The major attention is paid to employment of innovations and other intensive factors creating conditions for qualitative changes in enterprise activity.
 • Item
  Контролінг і його місце у забезпеченні ефективності управління підприємством
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Дейнега, О. В.; Попко, О. В.
  Описано еволюційне становлення механізму контролінгу в практиці господарювання. Розкрито його місце в системі менеджменту підприємства. Обґрунтовано доцільність застосування оперативного та стратегічного контролінгу в забезпеченні підвищення ефективності управління підприємствами. The evolutionary growth of mechanism of controlling in practice of management was described. Its place in system of enterprise management was exposed. The reason of application of operative and strategic controlling in securing of enterprise management growth effectiveness.
 • Item
  Е-торгівля - нова логістика
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Дадьо, Я.; Лассак, В.
  Інтернет - мережа мереж - приніс, безумовно, нові логістичні інструменти. Обмін інформацією за допомогою Інтернету має лише мовний бар’єр, при повній відсутності будь-яких традиційних бар’єрів. Обмін невідчутними товарами, особливо в цифровій формі, також відбувається без перешкод. Але матеріальні, відчутні товари вимагають класичної логістики, оскільки традиційні перешкоди є обмежуючим фактором, особливо у Східній Європі. Для декотрих типів товарів е- торгівля одного дня стане єдиним можливим шляхом реалізації. Internet - network of networks - brought new logistic tools too. Internet exchange of information have only language barriers, no traditional borders. Exchange of intangible products (especially in the digital form) are without barriers too. But tangible product need the classic logistic and here traditional borders are limiting factor, especially in East Europe. For some types of products, e-commerce may be one day the only one logistic way for transaction.
 • Item
  Логістика в системі менеджменту банку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Волохов, В. І.; Ріхтер, О. М.
  Визначено місце банківської системи України в логістичних процесах. Запропоновано використання логістичної концепції для підвищення ефективності діяльності банків. The place of bank system of UKRAINE in logistical processes is revealed. Use of the logistical concept for increase of efficiency of activity of banks is offered.
 • Item
  Ключові зони інформатизації у логістиці підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Васелевський, М.
  Визначено передумови інтеграції і комплексності управління процесами інформаційних потоків у логістичних системах та ключові зони у сфері інформатизації у логістиці підприємств. The preconditions of integration and integrated approach of information flows management of logistics systems and key zones in sphere of information in logistics of the enterprises are determined.
 • Item
  Маркетинговий аналіз розвитку туризму у Львові
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Щур, О. М.; Войцеховська, Ю. В.; Новаківський, І. І.
  Розглядаються питання сучасного розвитку туризму у Львові. Проведено аналіз туристичних потоків і причини їх коливання та динаміку змін. Крім того, досліджено стан рекламної діяльності туристичних фірм та перспективні можливості розвитку туристичної інформаційної інфраструктури міста. In the article the problems of modern development of tourism in Lviv are considered. The analysis of tourist streams both reasons of their oscillation and dynamics of modifications is conducted. Besides the authors investigate a condition of advertising activity of travel companies and perspective possibilities of development of tourism information infrastructure of city.
 • Item
  Ефективність інвестицій як характеристика якості управління системами руху твердих побутових відходів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Хижнякова, Н. О.
  Розглянуто структурну побудову систем переміщення твердих побутових відходів. Висвітлено особливості ефективності інвестицій як характеристики якості стратегічного управління цими системами. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу підходів та показників оцінювання ефективності інвестицій у сферу утилізації твердих побутових відходів. The structure of solid municipal waste moving systems is discovered. Characteristic features of investment effectiveness as a parameter of strategic management quality in these systems are shown. Main attention is given to comparative analysis of approaches and indices of investment effectiveness evaluation in the sphere of solid municipal waste handling.