Логістика. – 2016. – №848

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34840

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обгрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 848. – 196 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 28
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Логістика" № 848
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника «Логістика» № 848
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Foreign and national implementation practice of the state policy of railway indusry restructuring for strengthening its competitive position
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Mnykh, O.; Polovska, V.; Kholyavka, V.
  The generalization of the foreign and national practice of the state policy of the railway industry restructuring with identification of its key provisions was performed. The originating sources of the railway industry market position degradation issue were identified. The topical tasks of Ukrzaliznytsia PJSC on the today’s stage of its reforming for strengthening of its market position were defined. The potential opportunities and peculiarities of the public and private companies’ interaction in the rolling stock repairs and modernization process were explored. Проведено узагальнення закордонної та вітчизняної практики державної політики реструктуризації у сфері залізничного транспорту і визначено її ключові положення. Ідентифіковані джерела походження проблеми погіршення ринкових позицій галузі залізничного транспорту. Визначено актуальні задачі ПАТ “Укрзалізниця” на сучасному етапі його реформування для зміцнення його ринкових позицій. Досліджено потенційні можливості та особливості взаємодії державних та приватних підприємств під час ремонту й модернізації рухомого складу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Logistics of recycling and the procedure of marketing communication explanation of energy saving with the use of alternative energy sources
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Kasian, S.
  This paper is devoted to the enhancement of theoretical, methodological provisions and practical scientific approaches to the organization of logistics of recycling and forming of the procedure of a marketing communication explanation of importance of energy saving with the use of alternative energy sources. In the article compared approaches of scientists and practices in the sphere of marketing concerning of energy efficient development due to the corresponding integrated marketing communication and logistic providing. Determined features of marketing communication ensuring process of waste distribution and the organization of logistics of recycling on the industrial and service enterprises. In the article determined the semantic principles of marketing communication explanation of energy saving in industrial and household spheres and developed the procedure of marketing communication explanation for the enterprises and physical persons of importance of energy saving with the use of alternative energy sources, ecologically safe housekeeping of economic agents in Ukraine. In this scientific research characterized application of marketing and logistics in the sphere of implementation of innovative energy-saving technologies at the national level, in work of local government departments, industrial enterprises and housing and municipal sector, in Ukraine and the world. Удосконалено теоретико-методологічні положення і практичні наукові підходи до організації логістики рециклінгу та формування процедури комунікаційного роз’яснення важливості енергозаощадження з використанням альтернативних джерел енергії. Порівняно підходи науковців і практиків у сфері маркетингу щодо енергоефективного розвитку за рахунок відповідного інтегрального маркетингового комунікаційного і логістичного забезпечення. Окреслено особливості маркетингового комунікаційного забезпечення щодо розподілення відходів та організації логістики рециклінгу на промислових і сервісних підприємствах. Визначено змістові засади маркетингового комунікаційного роз’яснення енергозбереження у промисловій та побутовій сферах та розроблено процедуру маркетингового комунікаційного роз’яснення для підприємств та фізичних осіб важливості енергозаощадження з використанням альтернативних джерел енергії, екологічно безпечного господарювання економічних агентів в Україні. У цьому науковому дослідженні охарактеризовано застосування маркетингу і логістики в сфері впровадження інноваційних енергозбережних технологій на державному рівні, у роботі органів місцевого самоврядування, промислових підприємств та житлово-комунального сектору в Україні та світі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ilchuk, P.; Kots, О.
  In a globalized economy and increasing linkages between national economies around the world, understanding of internationalization is the key to effective doing business in foreign markets. Theoretical researches of internationalization by Ukrainian scientists are at an early stage. Today remain the unexplored question of regulatory framework and institutional regulation of enterprises internationalization. The economic studies are not detected systematization of legislation Ukrainian enterprises internationalization. In foreign sources of these issues are not covered at all. The main purpose of this study is definition and systematization of regulatory support of Ukraine enterprises internationalization. A special task is research of institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization that provides building a promoting system their internationalization in the future. The theoretical bases of this article are researches of Ukrainian scientists in issues of internationalization and Ukraine legislation. In the article the regulatory support and institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization were investigated. The review and the characteristics of existing and developed (but not accepted) regulations acts were completed. These acts regulate Ukrainian enterprise activities on foreign markets. Characteristics of institutions at the state level promote the internationalization enterprises has been executed. Also, has been singled out their goals and objectives in this segment of activity. It should be noted that in Ukraine legal regulation of enterprises internationalization is applied only at specialized export products (depending on the type of economic activity, which internationalization promotion is a priority). Instead, Ukraine has no programs that would take into account the level of enterprises internationalization and / or time of entry into foreign markets and / or enterprises size. The exclusive formation programs for specific target groups of enterprises that would differ in terms of internationalization, will provide the appropriate level of individualization such programs and, therefore, will increase the effectiveness of theirs implementation. Institutional regulation of enterprises internationalization in Ukraine is sufficiently developed and, in our view, in terms of improvement of legal regulation of enterprises internationalization can ensure effective implementation of theirs provisions in the practical sphere. Established that must been taken into account the level of internationalization, enterprises size at legal regulation of Ukrainian enterprises internationalization. It is also necessary to be taken into account all forms of penetration and presence in foreign markets, which are used by enterprises to expand the areas of promotion internationalization. In further studies, it is important to identify barriers that prevent entry of Ukrainian enterprises on foreign markets and categories of measures that should be used to promote the Ukrainian enterprises internationalization. Досліджено нормативно-правове забезпечення та інституціональне регулювання інтернаціоналізації українських підприємств. Виконано огляд та наведено характеристику чинних та розроблених (але не прийнятих у дію) нормативно-правових актів, що регламентують діяльність українських підприємств на закордонних ринках. Наведено характеристику інституцій, що на державному рівні сприяють інтернаціоналізації підприємств, виокремлено їхні цілі і завдання у цьому сегменті діяльності. Визначено необхідність законодавчого врегулювання інтернаціоналізації українських підприємств з урахуванням рівня інтернаціоналізації та величини підприємств, розширення сфер сприяння інтернаціоналізації з виключно експорту до інших форм проникнення та присутності на закордонних ринках, що їх використовують підприємства.
 • Thumbnail Image
  Item
  Evaluation and analisis of market conditions of demand indicators of automotive products of Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Terletska, V.
  In most developed countries automobile industry covers the leading sector of civil engineering and industrial production over the world. In the developed countries, the industry is strategic because it provides the development of many related industries, promotes the assimilation of high technologies, creation of final products with high added value, and contributes to the employment and bring appropriate charges to budgets. It is reasonable to develop automobile industry in Ukraine as a strategic industry. The main problems of the domestic automobile industry is relatively low technical and economic level, poorly developed production of components, improper implementation capacity of international scientific and technical cooperation, the lag in implementing environmental standards, the unresolved problem of recycling old cars, although the development of automobile industry in Ukraine has all the necessary resources, namely industrial base, skilled workforce, but the current domestic automobile industry is underdeveloped. The current domestic market of automotive products is characterized by instability, unpredictability and tough competition. Research, analysis and evaluation of automotive indicators of market conditions demand of Ukraine is an important and a urgent matter because the industry is a strategic and promising. Given the above, it is reasonable to search for theoretical and practical approaches to analyzing and evaluating indicators of market conditions demand on domestic automotive products. The structure of the production of most domestic enterprises specialized, but for sustainable development and competitive advantage, they are trying to maintain the technological and industrial capacity production of different segments. In the article has been investigated, analyzed and evaluated the indicators of the market conditions demand of automotive products of Ukraine. The levels of the hierarchy of market conditions and indicators of market conditions have been presented according to the market conditions at each level. The demand in the primary market in general automotive products of Ukraine, as well as domestic and imported products has been studied, analyzed and characterized for the years 2010–2014. The dynamics of the market implementation of new cars in Europe has been displaying for the years 2014–2015. The volume of exports and imports in the automotive Ukraine products in general, as well as cars, trucks and buses has been studied for the years 2009–2015. The dynamics of foreign trade balance of Ukraine and foreign automotive products has been identified and analyzed for the years 2009–2015. The dynamics of sales of automotive products, dynamics of absolute growth, dynamics of the pace of change, dynamics of growth rate and the dynamics of the absolute value of 1 % growth in Ukraine has been displayed for the years 2010–2014. The dynamics of the market implementation of new cars in Europe has been presented for the years 2014–2015.
 • Thumbnail Image
  Item
  Methodological principles of definition of economic entity’s competence to forming of innovative-investment industry clusters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Safonov, Yu.; Maslennikov, E.
  In the article the essence of economic entity’s competencies, the importance of creating innovation-investment clusters, methodology and sequence of determination of economic entity’s key competencies to create innovative investment clusters are considered. Розглянуто сутність компетенцій суб’єктів господарювання, важливість створення інноваційно-інвестиційних кластерів, методологія і послідовність визначення ключових компетенцій підприємств для формування інноваційно-інвестиційних кластерів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Strategic supply chain management models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Petryk, I.
  The most used management models of supply chain were described in the article. The role of partnerships in the supply chain were clarified, models of the supply chain as an economic system characterized purpose of development, a set of parameters and initial results were analyzed. Areas of the overall impact of business processes as supply chain management parameters on the performance evaluation of the use of models were identified. Описано найбільш використовувані моделі управління ланцюгами поставок. Проаналізовано роль партнерства в мережі поставок, розроблено модель розвитку ланцюга поставок як економічної системи за сукупністю параметрів та вихідним результатом. Визначено межі загального впливу бізнес-процесів як параметрів управління ланцюгами поставок на основі оцінювання ефективності використання моделей.
 • Thumbnail Image
  Item
  Government marketing: selective support for national producers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Oklander, M.; Oklander, I.; Krapyva, I.
  This article shows that the government marketing could be a mechanism that would implement the strategy of finding new market outlets in the situation of social, political, and economic instability. In order to provide further insight into the world practices of conducting the government marketing, this article examines the history of various countries (Denmark, Australia, New Zealand, Canada) in the context of supporting respective domestic producers upon their entries into the global market. The article proves that the first step in implementing the concept of government marketing on the domestic level is conducting a Foresight research. After analyzing the procedural specifics of the Foresight researches conducted in Ukraine in 2008 and in 2015 the authors presented the practical aspect of the research implementation. Показано, що державний маркетинг є механізмом, який у ситуації соціально-політичної та економічної нестабільності може допомогти реалізувати стратегію пошуку нових ринків збуту. Для з’ясування світової практики здійснення державного маркетингу розглянуто досвід різних країн (Королівства Данії, Австралії, Нової Зеландії, Канади) в сфері державної підтримки національного виробника в разі виходу на глобальний ринок. Показано, що першим кроком у реалізації концепції державного маркетингу в країні є проведення Форсайт-досліджень. У результаті аналізу методичних характеристик Форсайт-досліджень, проведених в Україні в 2008 і 2015 рр., представлено практичний аспект реалізації даних досліджень.
 • Thumbnail Image
  Item
  Accounting logistic service through data quantification
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Rusanovska, O.
  The importance of logistics enterprises was established for their overall economic result (profit). Emphasized that effective management of logistics activities of enterprises allows enterprises to improve the image and increase its competitiveness not only in the current time period, but also in the future. The importance of logistics services to companies was revealed and research papers based on domestic and foreign scientists, found a lack of theoretical and practical framework for the logistics service of company stressed the need for quantifying the logistic service and found free of developments on the chosen topic. Research scientists share Importance possible to identify indicators of services, among which an important place occupied by figures of logistics services, namely receiving orders 4.2 % return of 2.6 % replacement of goods 1.6 %, 1.1 repair products, technical consultancy 2 % et al., particles ranging importance of service companies show that ranks first performance of logistic service companies. The key objectives of the article include: identification of possible goals and objectives of logistics services and establish ways of quantifying the logistic service company. Why was this study the possible objectives and tasks of logistic service companies on the example of PC “Almazinstrument” and suggested ways of keeping logistic service through an existing quantification data service and built plans. Highlighted two methods of accounting logistics services: first – account already existing services, which includes compliance with these rules – formation table of the existing plan logistics services, the box in front of the customer and the specific item of logistic service put the number “1” after he was executed; If the client does not need the realization on the part of the enterprise service a particular item, it also put the number “1” (to simplify maintenance of general accounting software logistics services); where there was a need to perform certain maintenance item, but it was not implemented for various reasons, put the number “0”; under “amount” for the period necessary to put down the result of calculating the following formula: the ratio of the value in each cell to the amount of served customers. Second – accounting plans logistics service that requires compliance with the following rules: set time limits specific tasks aimed at achieving the objectives are recorded in the plan; installation planned values controlled rate; strict observance of periods of monitoring and recording actual values, using the scale of logic (Boolean) data type; in case of deviation, which does not fit the defined limits, conduct a detailed study of the problem, followed by the formation of advisory opinion to guide. The results of the study allow to formalizing and concretizing plans logistics service there by improving logistics management services and processes associated with controlling and adjusting plans for logistics services. Taking into account the results of the research as well as modern advances in information technology, possible to emphasize the need to develop automated accounting software company logistics service. Визначено важливість логістичної діяльності підприємств для їхнього загального економічного результату (прибутку). На основі дослідження праць вітчизняних та зарубіжних науковців встановлено недостатню теоретичну та практичну базу щодо логістичного обслуговування підприємства, виявлено необхідність кількісного обліку логістичного обслуговування та відсутність напрацювань щодо обраної тематики. Досліджено можливі цілі та завдання логістичного обслуговування підприємств на прикладі ПАТ “Алмазінструмент” та запропоновано способи обліку логістичного обслуговування через квантифікацію даних уже наявного обслуговування та побудованих планів.