Логістика. – 2016. – №848

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обгрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 848. – 196 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Логістика" № 848
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Зміст до Вісника «Логістика» № 848
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Foreign and national implementation practice of the state policy of railway indusry restructuring for strengthening its competitive position
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Mnykh, O.; Polovska, V.; Kholyavka, V.
  The generalization of the foreign and national practice of the state policy of the railway industry restructuring with identification of its key provisions was performed. The originating sources of the railway industry market position degradation issue were identified. The topical tasks of Ukrzaliznytsia PJSC on the today’s stage of its reforming for strengthening of its market position were defined. The potential opportunities and peculiarities of the public and private companies’ interaction in the rolling stock repairs and modernization process were explored. Проведено узагальнення закордонної та вітчизняної практики державної політики реструктуризації у сфері залізничного транспорту і визначено її ключові положення. Ідентифіковані джерела походження проблеми погіршення ринкових позицій галузі залізничного транспорту. Визначено актуальні задачі ПАТ “Укрзалізниця” на сучасному етапі його реформування для зміцнення його ринкових позицій. Досліджено потенційні можливості та особливості взаємодії державних та приватних підприємств під час ремонту й модернізації рухомого складу.
 • Item
  Logistics of recycling and the procedure of marketing communication explanation of energy saving with the use of alternative energy sources
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Kasian, S.
  This paper is devoted to the enhancement of theoretical, methodological provisions and practical scientific approaches to the organization of logistics of recycling and forming of the procedure of a marketing communication explanation of importance of energy saving with the use of alternative energy sources. In the article compared approaches of scientists and practices in the sphere of marketing concerning of energy efficient development due to the corresponding integrated marketing communication and logistic providing. Determined features of marketing communication ensuring process of waste distribution and the organization of logistics of recycling on the industrial and service enterprises. In the article determined the semantic principles of marketing communication explanation of energy saving in industrial and household spheres and developed the procedure of marketing communication explanation for the enterprises and physical persons of importance of energy saving with the use of alternative energy sources, ecologically safe housekeeping of economic agents in Ukraine. In this scientific research characterized application of marketing and logistics in the sphere of implementation of innovative energy-saving technologies at the national level, in work of local government departments, industrial enterprises and housing and municipal sector, in Ukraine and the world. Удосконалено теоретико-методологічні положення і практичні наукові підходи до організації логістики рециклінгу та формування процедури комунікаційного роз’яснення важливості енергозаощадження з використанням альтернативних джерел енергії. Порівняно підходи науковців і практиків у сфері маркетингу щодо енергоефективного розвитку за рахунок відповідного інтегрального маркетингового комунікаційного і логістичного забезпечення. Окреслено особливості маркетингового комунікаційного забезпечення щодо розподілення відходів та організації логістики рециклінгу на промислових і сервісних підприємствах. Визначено змістові засади маркетингового комунікаційного роз’яснення енергозбереження у промисловій та побутовій сферах та розроблено процедуру маркетингового комунікаційного роз’яснення для підприємств та фізичних осіб важливості енергозаощадження з використанням альтернативних джерел енергії, екологічно безпечного господарювання економічних агентів в Україні. У цьому науковому дослідженні охарактеризовано застосування маркетингу і логістики в сфері впровадження інноваційних енергозбережних технологій на державному рівні, у роботі органів місцевого самоврядування, промислових підприємств та житлово-комунального сектору в Україні та світі.
 • Item
  Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ilchuk, P.; Kots, О.
  In a globalized economy and increasing linkages between national economies around the world, understanding of internationalization is the key to effective doing business in foreign markets. Theoretical researches of internationalization by Ukrainian scientists are at an early stage. Today remain the unexplored question of regulatory framework and institutional regulation of enterprises internationalization. The economic studies are not detected systematization of legislation Ukrainian enterprises internationalization. In foreign sources of these issues are not covered at all. The main purpose of this study is definition and systematization of regulatory support of Ukraine enterprises internationalization. A special task is research of institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization that provides building a promoting system their internationalization in the future. The theoretical bases of this article are researches of Ukrainian scientists in issues of internationalization and Ukraine legislation. In the article the regulatory support and institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization were investigated. The review and the characteristics of existing and developed (but not accepted) regulations acts were completed. These acts regulate Ukrainian enterprise activities on foreign markets. Characteristics of institutions at the state level promote the internationalization enterprises has been executed. Also, has been singled out their goals and objectives in this segment of activity. It should be noted that in Ukraine legal regulation of enterprises internationalization is applied only at specialized export products (depending on the type of economic activity, which internationalization promotion is a priority). Instead, Ukraine has no programs that would take into account the level of enterprises internationalization and / or time of entry into foreign markets and / or enterprises size. The exclusive formation programs for specific target groups of enterprises that would differ in terms of internationalization, will provide the appropriate level of individualization such programs and, therefore, will increase the effectiveness of theirs implementation. Institutional regulation of enterprises internationalization in Ukraine is sufficiently developed and, in our view, in terms of improvement of legal regulation of enterprises internationalization can ensure effective implementation of theirs provisions in the practical sphere. Established that must been taken into account the level of internationalization, enterprises size at legal regulation of Ukrainian enterprises internationalization. It is also necessary to be taken into account all forms of penetration and presence in foreign markets, which are used by enterprises to expand the areas of promotion internationalization. In further studies, it is important to identify barriers that prevent entry of Ukrainian enterprises on foreign markets and categories of measures that should be used to promote the Ukrainian enterprises internationalization. Досліджено нормативно-правове забезпечення та інституціональне регулювання інтернаціоналізації українських підприємств. Виконано огляд та наведено характеристику чинних та розроблених (але не прийнятих у дію) нормативно-правових актів, що регламентують діяльність українських підприємств на закордонних ринках. Наведено характеристику інституцій, що на державному рівні сприяють інтернаціоналізації підприємств, виокремлено їхні цілі і завдання у цьому сегменті діяльності. Визначено необхідність законодавчого врегулювання інтернаціоналізації українських підприємств з урахуванням рівня інтернаціоналізації та величини підприємств, розширення сфер сприяння інтернаціоналізації з виключно експорту до інших форм проникнення та присутності на закордонних ринках, що їх використовують підприємства.
 • Item
  Evaluation and analisis of market conditions of demand indicators of automotive products of Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Terletska, V.
  In most developed countries automobile industry covers the leading sector of civil engineering and industrial production over the world. In the developed countries, the industry is strategic because it provides the development of many related industries, promotes the assimilation of high technologies, creation of final products with high added value, and contributes to the employment and bring appropriate charges to budgets. It is reasonable to develop automobile industry in Ukraine as a strategic industry. The main problems of the domestic automobile industry is relatively low technical and economic level, poorly developed production of components, improper implementation capacity of international scientific and technical cooperation, the lag in implementing environmental standards, the unresolved problem of recycling old cars, although the development of automobile industry in Ukraine has all the necessary resources, namely industrial base, skilled workforce, but the current domestic automobile industry is underdeveloped. The current domestic market of automotive products is characterized by instability, unpredictability and tough competition. Research, analysis and evaluation of automotive indicators of market conditions demand of Ukraine is an important and a urgent matter because the industry is a strategic and promising. Given the above, it is reasonable to search for theoretical and practical approaches to analyzing and evaluating indicators of market conditions demand on domestic automotive products. The structure of the production of most domestic enterprises specialized, but for sustainable development and competitive advantage, they are trying to maintain the technological and industrial capacity production of different segments. In the article has been investigated, analyzed and evaluated the indicators of the market conditions demand of automotive products of Ukraine. The levels of the hierarchy of market conditions and indicators of market conditions have been presented according to the market conditions at each level. The demand in the primary market in general automotive products of Ukraine, as well as domestic and imported products has been studied, analyzed and characterized for the years 2010–2014. The dynamics of the market implementation of new cars in Europe has been displaying for the years 2014–2015. The volume of exports and imports in the automotive Ukraine products in general, as well as cars, trucks and buses has been studied for the years 2009–2015. The dynamics of foreign trade balance of Ukraine and foreign automotive products has been identified and analyzed for the years 2009–2015. The dynamics of sales of automotive products, dynamics of absolute growth, dynamics of the pace of change, dynamics of growth rate and the dynamics of the absolute value of 1 % growth in Ukraine has been displayed for the years 2010–2014. The dynamics of the market implementation of new cars in Europe has been presented for the years 2014–2015.
 • Item
  Methodological principles of definition of economic entity’s competence to forming of innovative-investment industry clusters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Safonov, Yu.; Maslennikov, E.
  In the article the essence of economic entity’s competencies, the importance of creating innovation-investment clusters, methodology and sequence of determination of economic entity’s key competencies to create innovative investment clusters are considered. Розглянуто сутність компетенцій суб’єктів господарювання, важливість створення інноваційно-інвестиційних кластерів, методологія і послідовність визначення ключових компетенцій підприємств для формування інноваційно-інвестиційних кластерів.
 • Item
  Strategic supply chain management models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Petryk, I.
  The most used management models of supply chain were described in the article. The role of partnerships in the supply chain were clarified, models of the supply chain as an economic system characterized purpose of development, a set of parameters and initial results were analyzed. Areas of the overall impact of business processes as supply chain management parameters on the performance evaluation of the use of models were identified. Описано найбільш використовувані моделі управління ланцюгами поставок. Проаналізовано роль партнерства в мережі поставок, розроблено модель розвитку ланцюга поставок як економічної системи за сукупністю параметрів та вихідним результатом. Визначено межі загального впливу бізнес-процесів як параметрів управління ланцюгами поставок на основі оцінювання ефективності використання моделей.
 • Item
  Government marketing: selective support for national producers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Oklander, M.; Oklander, I.; Krapyva, I.
  This article shows that the government marketing could be a mechanism that would implement the strategy of finding new market outlets in the situation of social, political, and economic instability. In order to provide further insight into the world practices of conducting the government marketing, this article examines the history of various countries (Denmark, Australia, New Zealand, Canada) in the context of supporting respective domestic producers upon their entries into the global market. The article proves that the first step in implementing the concept of government marketing on the domestic level is conducting a Foresight research. After analyzing the procedural specifics of the Foresight researches conducted in Ukraine in 2008 and in 2015 the authors presented the practical aspect of the research implementation. Показано, що державний маркетинг є механізмом, який у ситуації соціально-політичної та економічної нестабільності може допомогти реалізувати стратегію пошуку нових ринків збуту. Для з’ясування світової практики здійснення державного маркетингу розглянуто досвід різних країн (Королівства Данії, Австралії, Нової Зеландії, Канади) в сфері державної підтримки національного виробника в разі виходу на глобальний ринок. Показано, що першим кроком у реалізації концепції державного маркетингу в країні є проведення Форсайт-досліджень. У результаті аналізу методичних характеристик Форсайт-досліджень, проведених в Україні в 2008 і 2015 рр., представлено практичний аспект реалізації даних досліджень.
 • Item
  Accounting logistic service through data quantification
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Rusanovska, O.
  The importance of logistics enterprises was established for their overall economic result (profit). Emphasized that effective management of logistics activities of enterprises allows enterprises to improve the image and increase its competitiveness not only in the current time period, but also in the future. The importance of logistics services to companies was revealed and research papers based on domestic and foreign scientists, found a lack of theoretical and practical framework for the logistics service of company stressed the need for quantifying the logistic service and found free of developments on the chosen topic. Research scientists share Importance possible to identify indicators of services, among which an important place occupied by figures of logistics services, namely receiving orders 4.2 % return of 2.6 % replacement of goods 1.6 %, 1.1 repair products, technical consultancy 2 % et al., particles ranging importance of service companies show that ranks first performance of logistic service companies. The key objectives of the article include: identification of possible goals and objectives of logistics services and establish ways of quantifying the logistic service company. Why was this study the possible objectives and tasks of logistic service companies on the example of PC “Almazinstrument” and suggested ways of keeping logistic service through an existing quantification data service and built plans. Highlighted two methods of accounting logistics services: first – account already existing services, which includes compliance with these rules – formation table of the existing plan logistics services, the box in front of the customer and the specific item of logistic service put the number “1” after he was executed; If the client does not need the realization on the part of the enterprise service a particular item, it also put the number “1” (to simplify maintenance of general accounting software logistics services); where there was a need to perform certain maintenance item, but it was not implemented for various reasons, put the number “0”; under “amount” for the period necessary to put down the result of calculating the following formula: the ratio of the value in each cell to the amount of served customers. Second – accounting plans logistics service that requires compliance with the following rules: set time limits specific tasks aimed at achieving the objectives are recorded in the plan; installation planned values controlled rate; strict observance of periods of monitoring and recording actual values, using the scale of logic (Boolean) data type; in case of deviation, which does not fit the defined limits, conduct a detailed study of the problem, followed by the formation of advisory opinion to guide. The results of the study allow to formalizing and concretizing plans logistics service there by improving logistics management services and processes associated with controlling and adjusting plans for logistics services. Taking into account the results of the research as well as modern advances in information technology, possible to emphasize the need to develop automated accounting software company logistics service. Визначено важливість логістичної діяльності підприємств для їхнього загального економічного результату (прибутку). На основі дослідження праць вітчизняних та зарубіжних науковців встановлено недостатню теоретичну та практичну базу щодо логістичного обслуговування підприємства, виявлено необхідність кількісного обліку логістичного обслуговування та відсутність напрацювань щодо обраної тематики. Досліджено можливі цілі та завдання логістичного обслуговування підприємств на прикладі ПАТ “Алмазінструмент” та запропоновано способи обліку логістичного обслуговування через квантифікацію даних уже наявного обслуговування та побудованих планів.
 • Item
  Prospects of implementation and practice compliance with marketing standards in Ukraine and the EU
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Zhaldak, G.; Shulgina, L.
  In the presented article the prospects for implementing marketing standards in Ukraine and the EU are examined. Investigated the practice compliance with such standards in our country and the EU. Systematized approach to standardization and the main prospects for further integration into the European space. It is determined, that implementing marketing standards in the practice of domestic enterprises is connected with the necessity of forming the country's favorable conditions for participation in international cooperation, access to international markets, and cooperation with foreign investors. Implementing marketing standards in Ukraine and the EU are examined. To standardizing mostly belong high-tech products and related products such as cars, computers, audio and video equipment, etc., as well as products from the category of luxury, focused on the emotional and imaginative perception (perfume, clothes, jewelry). In addition, standardized strategies and advertising campaigns are more effective when the product has a utilitarian purpose and advertising information or the attractive features of the product closely associated with the national peculiarities. A procedure for transition to EU marketing standards is suggested, taking into account the fact that marketing standards do not affect the regulatory process technology and production techniques, they are different in different countries, corresponding to national standards. They regulate only the basic, fundamental aspects that affect the formation of the marketing policy of the company, displaying the results of marketing and communication policy of the company. Based on the new understanding of the role and place of standardization in the marketing activities and successful implementation of EU standards by creating appropriate institutional environment, the attention is accented on marketing standards which may be an important factor in the formation of a market economy model, contribute to the achievement of sustainability development and establishment of equivalent relations between the trading partners in the common market. The algorithm of formatting a model of EU marketing standards in Ukraine is suggested, taking into account the introduction of the practice of marketing standards in EU. The potential barriers to the implementation of EU marketing standards in Ukraine, which are presented as a SWOT-analysis of standardization policy in terms of its adaptation to the EU are analyzed. In conclusion the main directions of implementation of international standards (create an international image of the product, reducing development costs and production of advertising, accelerating simultaneous entering the markets of different countries, improving the efficiency of voice as the benefits of a product or service are equally perceived in any country and supported by identical positioning) are indicated and is determined that the use of marketing standards – is a kind of tactical tool for promoting products to overseas markets and is seen as the willingness of the state to reform and integration into the world economic community. Впровадження маркетингових стандартів у практику діяльності вітчизняних підприємств пов’язано із необхідністю формування у країні сприятливих умов для участі у міжнародній співпраці, виходу на міжнародні ринки, співпраці з іноземними інвесторами. Розглянуто особливості впровадження маркетингових стандартів в Україні та ЄС. Досліджено практику дотримання таких стандартів у нашій державі та країнах Євросоюзу. Систематизовано підходи до стандартизації та визначено основні перспективи подальшої інтеграції нашої країни у європейський простір. На основі вивчення практики впровадження маркетингових стандартів у ЄС запропоновано алгоритм формування моделі розвитку маркетингових стандартів ЄС в Україні.
 • Item
  Specialities of using marketing mix by professional organizations
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Prynko, M.
  А lot of foreign and Ukrainian scholars analyze role of nonprofit organizations in modern civil society. However, there is lack of literature about nonprofit organizations marketing in such developing countries as Ukraine. Marketing strategies and appropriate tools, that are the most commonly used in business sphere, in most cases, need to be adapted for using by nonprofits. We suggest NGO classification based on their spheres of influence. In particular, we suggest classifying them into such groups: professional, universal, charity and volunteer organizations. This article analyses specialities of using marketing mix by professional organizations. Ролі некомерційних організацій в сучасному громадянському суспільстві присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених. Однак, існує дуже мало літератури щодо маркетингу некомерційних організацій в країнах, що розвиваються. Маркетингові стратегії та відповідний інструментарій, що найчастіше використовується в бізнес середовищі, як правило, потребують адаптації для використання некомерційними організаціями. Ми пропонуємо класифікацію НГО на основі сфери впливу. А саме, ми пропонуємо поділяти їх на фахові (професійні), універсальні, благодійні та волонтерські. В даній статті аналізуються особливості застосування маркетингового комплексу саме фаховими (професійними) організаціями.
 • Item
  Relationship of competitiveness of entrepreneurship and internet-marketing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Naumik-Gladka, К.; Ptashchenko, O.
  In the presented article the authors analyze the current state of the formation of the information economy in Ukraine, make grounded conclusions regarding the submitted questions. Also, the authors identify the relationship of information space with the appearance of new communication tools in marketing. Internet marketing now is the such kind of communication tool. Internet Marketing is primarily providing consumers with an opportunity to receive information about products. Any potential customer can use the Internet to get information about the product and buy it. However, if there is no information about a product, or he did not find it, then most likely he will buy another product from a competitor. The usage of internet marketing methods is aimed at saving money (on sales staff salary and advertising), as well as the expansion of the company (the transition from the local market at the national and international market). The usage of new marketing tools of Internet marketing will provide an opportunity to improve the efficiency of doing business on the Internet, that is to reduce production costs, to make more effective marketing research, to automate the process of sale and purchase and informing the customers, to conduct market analysis, to increase process communication link between buyers and sellers. Проаналізовано сучасний стан формування інформаційної економіки в Україні, зроблено обґрунтовані висновки щодо розгляду поданого питання. Також автори виокремлено взаємозв’язок розвитку інформаційного простору з появою новітніх комунікаційних інструментів у маркетингу. Таким комунікаційним інструментом сьогодні є інтернет-маркетинг. Інтернет-маркетинг передовсім надає споживачеві можливість отримати інформацію про товари. Будь-який потенційний споживач може, використовуючи Інтернет, отримати інформацію про товар, а також купити його. Хоча, якщо там не буде інформації про один товар, або він її не знайде, то, швидше за все він придбає інший товар у конкурента. Застосування методів інтернет-маркетингу націлене на економію коштів (на заробітній платі працівників відділів продажів і на рекламі), а також на розширення діяльності компаній (перехід з локального ринку на національний та міжнародний ринок).
 • Item
  University company cooperation development in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Shcherbata, T.
  The university company cooperation (UCC) plays great role in economic, innovative, technological and scientific development. For more than 25 years, many Ukrainian business and academic leaders have high interest in cooperation and mutual research between their companies and universities. Only a few universities had cooperation with enterprises, mostly in technical area. The aim of the article is to underline the key points of UCC and to present proposition of mutual cooperation development in Ukraine. The article presents the ecosystem model that includes main types of partnership relations (in R&D, mobility of students, commercialization of R&D, curriculum development and delivery, lifelong learning, entrepreneurship and governance), target audience (stakeholders) and strategic factors of cooperation creating (strategies, structures, activities and framework conditions). Cooperation development in Ukraine depends on ages of academics working in the university, ages of leaders working in business, the area of knowledge, the type of university, the location of representatives. The main barriers of cooperation between university and company and their influence on the Ukrainian environment are presented. The key barriers of cooperation development in Ukraine include: lack of financial resources, lack of contact people, corruption and bureaucracy. Also in Ukraine most academics are not engaged in cooperation with business. The win-win partnership benefits for students, academics, companies, government, society are shared in the article. They include economic development, better performance of the business, equipment modernization, high level of knowledge transfer, stability on the labor market, innovation activity, practical knowledge and skills of the graduates, achieving the mission of the HEI. One of the best practices of successful strategic university company cooperation development in Ukraine was TEMPUS project of NEFECIE (National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship). The results of the project were creating a Virtual Innovative Space, promotion of students entrepreneurship and innovation projects IT-Eureka! Ukraine, creating new educational courses and others. The propositions for future partnership relation that was increase in Ukraine are given and contained encouraging students and academics to take part in Erasmus, Horizon 2020 programs; developing activities to support students in innovation entrepreneurship; promotion a good practice and success in existing UCC; developing different tools for better partnership relations; inviting business delegates to the universities and create common courses; informing academics about possible cooperation; creating development programs, agencies for supporting cooperation; increasing collaboration with the HR department of companies to offer students greater opportunities for practices and others. Future strategic partnership will force economic growth, competitiveness and make challenges in Ukrainian society. Кооперація між підприємством та університетом відіграє важливу роль в економічному, інноваційному, технологічному та науковому розвитку країни. Подано модель екосистеми, що містить основні типи партнерських стосунків, контактні аудиторії, стратегічні фактори розвитку кооперації. Зазначено основні бар’єри розвитку взаємодії в Україні, а також вплив партнерства на навколишнє середовище. Наведено переваги партнерства типу “win-win” для студентів, викладачів, науковців, компаній, уряду та суспільства. Розроблено можливі варіанти розвитку кооперації між підприємством та університетом в Україні.
 • Item
  Analysis of the grain market problems in Ukraine based on logistics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Shandrivskа, O.; Romanus, I.; Shandrivskyi, V.
  There is made a comprehensive analysis of market conjuncture of grain in Ukraine, analyzed the problems of functioning and development of the grain industry on the work. There are highlighted factors of influence on the market conjuncture of grain during the formation of grain exports in comparison with the world leader. Before consideration are taken: the main pricing factor, the principle of pricing, cost structure availability of export duties, specificity of logistics, the structure of production and consumption e.g. There are systematized grain industry issues, their causes and way of resolving. Problems identified in the following areas: problems with the storage and transportation of grain by different modes of transport, information and technological support of transportation and warehousing cargo handling, quality control, entry barriers and functioning, inefficient logistics management agricultural companies etc. Problems are grouped by such the factors: problems as regards storing and transporting grain, quality control problems and another environmental problems. We have concluded regarding the perspective of development, the main of which are development of logistics infrastructure, improving the quality control system in accordance with international requirements and renovation of fixed assets of enterprises of agricultural complex. Комплексно проаналізовано кон’юнктуру ринку зернових в Україні, проблеми функціонування та розвитку зернової галузі. Висвітлено чинники впливу на кон’юнктуру ринку зернових під час формування експорту зерна порівняно з світовим лідером. До розгляду взято такі чинники: основний ціноутворювальний чинник, принцип формування ціни, рівень цін, наявність експортного мита, структура собівартості, специфіка виробництва та споживання, особливості логістики. Систематизовані проблеми зернової галузі, причини їх виникнення та способи розв’язання на засадах логістики. Проблеми ідентифіковано за такими напрямами: проблеми із зберіганням та транспортуванням зерна різними видами транспорту, інформаційне та технологічне забезпечення транспортно-складської вантажопереробки, контроль якості, бар’єри входу та функціонування, неефективне логістичне управління сільськогосподарськими компаніями тощо. Зроблено висновки щодо перспектив розвитку, основними з яких є розвиток логістичної інфраструктури, вдосконалення системи контролю якості відповідно до міжнародних вимог та оновлення основних фондів підприємств агропромислового комплексу.
 • Item
  The significance and diversification of pricing decisions of companies operating on the polish market (results of research)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Hadrian, P.
  This article verifies validity of the theorem described beforehand on the marketing significance of a price and the decisions it involves by doing research on how strongly marketing concepts have been rooted in, and the conduct of companies within the confines of market economy in Poland. This paper is poised to present the results of research done to analyze two issues related to the pricing policy of companies operating on the Polish market. This article verifies validity of the theorem described beforehand on the marketing significance of a price and the decisions it involves by doing research on how strongly marketing concepts have been rooted in, and the conduct of companies within the confines of market economy in Poland. This paper is poised to present the results of research done to analyze two issues related to the pricing policy of companies operating on the Polish market. The first issue concerns the significance of a price as a factor deciding about the success of an enterprise and a component of the marketing mix. The second issue is related to the diversification of decisions on the accepted basis for setting prices, the applied basis for price diversification and the implemented pricing strategy. The obtained results allow verifying seven research hypotheses. The conducted research and the results thereof allow to ascertain that the price – the decisions, strategies, instruments that go with it have become an important market factor for all companies, and the perceived differences in the opinion of companies (across all their sizes) are less significant than it might be expected The first issue concerns the significance of a price as a factor deciding about the success of an enterprise and a component of the marketing mix. The second issue is related to the diversification of decisions on the accepted basis for setting prices, the applied basis for price diversification and the implemented pricing strategy. The obtained results allow verifying seven research hypotheses. The conducted research and the results thereof allow to ascertain that the price – the decisions, strategies, instruments that go with it have become an important market factor for all companies, and the perceived differences in the opinion of companies (across all their sizes) are less significant than it might be expected. Мета цієї статті – представити результати досліджень з двох питань, пов’язаних з ціновою політикою, що провадять компанії, які працюють на польському ринку: 1) важливість ціни як фактора успіху компанії та елементного складу маркетингу; 2) диверсифікація рішень щодо прийняття базової ціни, використання диференціацій базової ціни і впровадження цінової політики. Аналіз оснований на результатах опитування репрезентативної вибірки компаній, що працюють на польському ринку (масштабується відповідно до їхнього розміру), проведеного кафедрою маркетингу в Економічному університеті в Кракові.
 • Item
  Integrated evaluation of national industrial potential
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Stanasyuk, N.
  An industrial potential was defined as a result of interrelation of the following constituents: social and labor, industrial and economic, finance and investment, and innovative potentials. On the basis of studying of contemporary scientific works, indices of industrial potential evaluation are generalized and their classification is accomplished. Statistical factors, which characterize the development of industrial potential, can be divided into two groups: the first group is made up of indices, that represent the conditions necessary for industrial potential development (indices of resources of different types); the second group includes indices that testify the level of industrial potential development (indices of effectiveness and efficiency of the resources utilization). Such division became fundamental for distinguishing basic and realized industrial potential as well as generating input and output indicators of its development. The system of indices of national industrial potential evaluation in view of its main constituents was defined by processing the existing infobase. It was offered to conduct integral evaluation to determine the level of industrial potential development on the basis of standardization indices which represent the progress of its main constituents. Визначено промисловий потенціал як результат від взаємодії наступних складових, а саме соціально-трудового, виробничо-господарського, фінансово-інвестиційного та інноваційного потенціалів. На основі опрацювання сучасних наукових праць узагальнено показники оцінювання промислового потенціалу та проведено їх класифікацію. Визначено систему показників оцінювання національного промислового потенціалу в розрізі його основних складових. Запропоновано проведення інтегральної оцінювання для визначення рівня розвитку промислового потенціалу на основі комплексного аналізу вхідних та вихідних індикаторів. У контексті запропонованої методики проаналізовано рівень розвитку промислового потенціалу за видами промислової діяльності та по Україні.
 • Item
  Functioning of the labour market in the integrating Europe
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ślusarczyk, S.; Ślusarczyk, R.; Ślusarczyk, K.
  This article displays the characteristics of the European labour market in comparison with the American labour market. On average the unemployment in the EU is two times higher than in the USA. It is the result mainly of lower flexibility of the European labour market. We have analysed the fundamental activities of the integrating Europe aiming improvement of the efficacy of functioning of the labour market. We focused also on the factors which delay the process of systemising of this important European market and on the necessity of working out the common policy in the matter of collective negotiating of the salaries, common system of the social insurance and common social and migration policy. Показано особливості європейського ринку праці порівняно з американським ринком праці. У середньому безробіття в ЄС удвічі вище, ніж в США. Це пов’язано переважно з нижчою гнучкістю європейського ринку праці. Ми проаналізували основні види діяльності, що інтегрують Європу на шляху до підвищення ефективності функціонування ринку праці. Ми зосередили свою увагу також на факторах, які затримують систематизацію цього важливого європейського ринку, і на необхідності вироблення спільної політики в питаннях колективних переговорів щодо заробітної плати, загальної системи соціального страхування та загальної соціальної та міграційної політики.
 • Item
  Multi-channel marketing in communication activities of logistics companies
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Reshetnikova, I.; Sahaidak, M.
  The article justifies the feasibility of multi-channel marketing tool in activities of companies that provide logistics services. Specifies the meaning of multi-channel marketing and the scope of its use, generalizing multi-channel marketing tools. Particular attention is paid to the determination and substantiation of the leading role of contact personnel of logistics enterprises in establishing and maintaining of communication with all parties to create customer value chain of logistic services. An interaction of logistics companies' contact personnel at different hierarchical levels and interaction of contact personnel with contact audience are presented. Обґрунтовано доцільність багатоканальним маркетингового інструменту в діяльності компаній, що надають логістичні послуги. Визначено значення багатоканального маркетингу і сфери його використання, що узагальнює багатоканальні маркетингові інструменти. Особлива увага приділяється визначенню та обгрунтуванню провідної ролі персоналу логістичних підприємств, який безпосередньо контактує із клієнтами, у встановленні і підтримці зв'язку з усіма сторонами з метою творення клієнтського ланцюжка створення цінності у логістичному сервісі. Представлено схему взаємодії контактного персоналу логістичних компаній на різних ієрархічних рівнях і взаємодію персоналу з контактною аудиторією.
 • Item
  Characteristic peculiarities of main crowdfunding websites
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ugolkova, O.
  The purpose of this article is to formulate the description of crowdfunding as an alternative financial instrument and to systematize the information about international experience of crowdfunding operations in order to provide the necessary information base for further detailed researches. The practical significance of the research is to develop recommendations for using the crowdfunding models of funds accumulation for small business and entrepreneurship in Ukraine. In current article, author reveals the concept of the crowdfunding and its advantages (opportunity to obtain a significant amount of financial resources in a short period, low fees of using financial recourses, ability to evaluate the potential for the newly created company, ability to realize free analysis of potential product consumers, easy registration of project). The author justifies the need of using this innovative instrument in Ukraine. In developed countries crowdfunding has become a known and effective tool for accumulating financial resources for small and medium enterprises and entrepreneurs. This method of fundraising allows realizing a significant number of projects in various fields: culture, art, IT-sector and business. Many of these projects cannot be implemented by using services of financial intermediaries, because these projects often are not profitable for financial intermediaries and their implementation involves significant level of risks. The article provides the characteristics of crowdfunding as an alternative financial instrument in order to disclosure the difference between the concepts of crowdfunding and crowdinvesting. Crowdfunding is the practice of funding the project or enterprise by the accumulation of small amounts of money from large numbers of people via internet. Crowdinvesting is a type of crowdfunding which is characterized by obligatory financial remuneration of donors of the project. For instance, it can be the investment in exchange for shares or rewarding donors by royalty. The main crowdfunding platforms of the world were analyzed (Kickstarter.com, Indiegogo.com, LendingClub.com, Rrosper.com, Crowdcube.com, Crowdfunder.co.uk and Kisskissbankbank.com) and the key features of each platform were identified. Interest of the research is in the studies of information about international experience of crowdfunding operations in order to provide the necessary information base for further detailed researches. Author formulates the following conclusion: there is a significant demand for microfinance in Ukraine, which can be secured using crowdfunding models of funds accumulation. In conclusion author describes the enabling conditions that must be created in our country: provision visionary regulation of crowdfunding activities, implementation of effective technological solutions, and creation of basis for development of high confidence and culture that are necessary for this innovative instrument.