Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №686

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010 . – № 686: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 303 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Вимушена кластеризація електричних схем з використанням швидкого алгоритму згортки ланцюгами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Базилевич, Р. П.; Влах, М.; Пелих, Н.
  Пропонується алгоритм кластеризації, призначений для прискорення процесу формування дерева згортки електричних схем високої розмірності. Algorithm for clustering designed for acceleration of reduction tree forming process for electronic circuits is described.
 • Item
  Перспективи розвитку інформаційних технологій на векторних монолітних кодах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Різник, В. В.
  Розглядається новий різновид позиційних завадостійких кодів - монолітних, перевагою яких є простота виявлення помилок, завдяки гуртуванню однойменних символів у вигляді монолітних блоків, сформованих за принципом “оптимальних структурних пропорцій” (ОСП). Досліджується теоретичний зв'язок монолітних кодів з комбінаторними структурами та розкриваються перспективи розвитку векторних інформаційних технологій. A new class of the positional noise immunity codes – monolithic, which advantage is detecting simplicity due to grouping the same symbols as the monolithic blocks formed by “Optimum Structural Proportions” (OSP) principle is regarded. Theoretical connection of the monolithic codes with combinatorial structures is researched, and perspective for vector information technologies is developed.
 • Item
  Програмно-апаратна реалізація багатошарового перцептрона з неітераційним навчанням на базі різницевого вертикального таблично-алгоритмічного методу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ткаченко, Р. О.; Цмоць, І. Г.; Скорохода, О.; Балич, Б. І.
  Розроблено метод і структуру нейроелемента з різницевим вертикально-алгоритмічним обчисленням, синтезовано на базі нейроелемента та функціонально-орієнтованого процесора пристрій для реалізації багатошарового перцептрона з неітераційним навчанням. The model of multilayer perceptrons with non-iterative training has been considered, vertical-tabular principles of neural elements work have been analyzed. Basic structure of neural element with vertical-tabular implementation of even products sum has been developed.
 • Item
  Розроблення автоматизованої системи обліку продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пелешко, Д. Д.; Пелех, Ю.; Кустра, Н. О.; Свірідова, Т. В.
  Розроблено програмне забезпечення для реалізації системи обліку продукції на виробництві. Розглянуто алгоритми обробки зображень, на яких ґрунтується робота системи. Описано інтерфейс програмного продукту та результати його роботи. In this paper software for releasing of system for accounting of industrial goodsis developed. Algorythms of images processing is discussed. User interface of software is presented.
 • Item
  Убудований контроль спецпроцесорів для оброблення цифрових підписів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Глухов, В.С.; Еліас, Р.
  Оцінено ефективність убудованого контролю помилок при множенні елементів поля GF(2m) у гауссівському нормальному базисі типу 2 для спецпроцесорів оброблення цифрових підписів, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Гауссівський нормальний базис типу 2 рекомендований Державним стандартом України ДСТУ 4145-2002. Для таких базисів парність арифметичного (у полі GF(2m)) добутку двох елементів поля дорівнює парності їхнього логічного добутку, що покладено в основу методу. Також описано засоби проектування спецпроцесорів, які дають змогу оцінювати ефективність вбудованих вузлів виявлення помилок. In the article efficiency of concurrent error detection for elements of the Galois field GF(2m) multiplication in Gaussian normal basis of type 2 which used in elliptic curves digital signature algorithm is estimated. Gaussian normal basis of type 2 is used according to State standard of Ukraine DSTU 4145-2002. For such basis parity of arithmetic (in the GF(2m)) multiplication of two field elements is equal to parity of their logical product, that is laid in basis of method. Also in the article the development environment for dedicated processors which allow concurrent error detection efficiency estimating is described.
 • Item
  Протоколи кешування WEB-трафіку у локальних мережах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кузьмін, О. В.; Городечний, О.
  Наведено протоколи кешування web-трафіку. Описані основні їхні властивості, переваги та недоліки. In this article were described the protocols caching web-traffic. The basic properties, advantages and lacks are described.
 • Item
  Архітектура інструментального комплексу для моделювання інтелектуальних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Буров, Є. В.
  Наведено опис архітектури інструментального комплексу для моделювання керованих моделями інтелектуальних систем. Визначено структури даних моделі, головні операції інструментальної системи, зокрема ініціалізація, перевірка релевантності та пошук моделі. Детально розглянуто архітектуру взаємодії моделей. Paper describes architecture, data structures and basic operations of instrumental modeling tool for building model-driven intellectual applications. Based on modeling system use case analysis, detailed description of model metadata structure, relevance checking, model initialisation along with model interaction are provided.
 • Item
  Дослідження можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Степаняк, М. М.; Скальський, В. Р.; Степаняк, М. В.
  Виконано дослідження методів та можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів. Розроблено кристалооптичний метод, що дає змогу вимірювати температуру для випадків її швидкої і циклічної зміни та забезпечити дистанційні вимірювання з мінімальним тепловідведенням, а також за наявності електричного потенціалу на об’єктах з одним вікном.A study of methods and improve the accuracy of temperature measurements of rotating objects. A crystal optical method that enables measurement of temperature for the cases of rapid and cyclic changes and provide distance measurements with minimal heat transfer and the presence of electric potential on the objects from one window.
 • Item
  Архітектура та особливості інформаційних ресурсів відкритих систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Берко, А. Ю.
  Розглянуто питання класифікації та аналізу складу, змісту і способів побудови інформаційних ресурсів відкритих систем. Запропоновано загальну типову структуру та базові архітектурні принципи організації даних у відкритих інформаційних системах. This article examine issue of classification and analysis of content, matter and methods of open systems information resources construction. Generalized typical structure and basic architectural principles of data organization in open information systems were proposed.
 • Item
  Система розроблення технологічних схем магістральних газопроводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Притула, Н.; Гринів, О.; Ямнич, В.; Притула, М.; Химко, О.
  Побудована математична модель структури газотранспортної системи, яка дала можливість сформулювати вимоги до програмних засобів створення технологічних схем. Розроблено швидкі алгоритми аналізу, синтезу та еквівалентування технологічних схем. Наведено функціональні можливості розробленого автоматизованого робочого місця розробника технологічних схем. The mathematical model of gas-transport system structure that made it possible to formulate requirements for technological schemes creation software was constructed. Fast analysis, synthesis and equivalence algorithms were developed. The technological schemes creator developed automated workstation functionality is presented.
 • Item
  Пошук образів за розподіленими ознаками об'ємів інтенсивності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мельник, Р. А.; Каличак, Ю.
  Розглянуто застосування методу отримання розподілених ознак графічних образів за допомогою сканування, що проникає до розв’язання задачі індексації та пошуку зображень. Запропоновано коефіцієнти структуризації інтенсивності, інтегральні та розподілені структурні властивості. Продемонстровано експериментальні результати виконання пошуку із застосуванням методу. The “X-ray” algorithm for indexing and searching of visual patterns is considered. Distributed features of intensity of segments are formed. The last are taken as pattern keys for searching them in databases. Some experimental results of using selected algorithm for searching are presented.
 • Item
  Використання математичних статистик для суміщення зображень набору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Рашкевич, Ю. М.; Пелешко, Д. Д.; Ковальчук, А. М.; Кустра, Н. О.
  Розроблено швидкий метод суміщення зображень у наборі однотипних зображень на основі розв’язання задачі майже факторизації простору топології зображень з подальшим звуженням цього простору через розв’язання задачі пошуку кореляційного максимуму. Задача майже факторизації формулюється через введення напівметрики стосовно дисперсії кольору елементів топології зображення. There is developed the method of image combining in the one type image set based on the solution of the problem of almost factorization of image topology space with the further constriction of the space through the solution of the correlation maximum searching task. The problem of almost factorization is solved through introduction of semimetrisc in conformity with the dispersion of image topology fragment colors.
 • Item
  Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термопертворювачів на основі танталату літію
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Степаняк, М. М.; Степаняк, М. В.
  Досліджено метрологічні характеристики чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів (ЧЕ КОТП) із танталату літію. Для дослідження вибрано однорідні монокристали без внутрішніх дефектів і напружень. Основними вимогами до монокристалів є якісна обробка граней та правильна їх орієнтація. The conducted researches of metrological descriptions of sensible elements of crystaloptic temperature sensors (SE COTS) from tantalat lithium. For research homogeneous monocristal without internal defects and tensions got out. High-quality treatment of his verges is the basic requirements to the crystals SE COTS that correct orientation.
 • Item
  Аналіз та класифікація програмних засобів тестування знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Басюк, Т. М.; Павелко, В. В.
  Здійснено класифікацію відомих програмних засобів тестування знань, наведено основні модулі розробленої системи iLaT. The article makes a classification of known software testing knowledge, are the main modules of the developed system iLaT.
 • Item
  Методи оперативного управління ризиками інформаційно-технологічних проектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Рішняк, І. В.
  Досліджено структуру управління проектною діяльністю в галузі ІТ та методи оперативного управління проектними ризиками ІТ-проектів. The structure of IT-project management and the methods of operational risk management of IT-projects have been investigated in the article.
 • Item
  Декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з алгеброгеометричними кодами на зовнішньому ступені
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Грабчак, В.; Грабчак, З.
  Розглянуто процедури декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з використанням алгеброгеометричних кодів на зовнішньому ступені. Сформульована і доведена теорема, яка дає змогу оцінити часову й ємкісну складності алгоритмів декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з алгеброгеометричними кодами на зовнішньому ступені та оцінити їхню асимптотичну складність. Виконано порівняльний аналіз складності реалізації алгоритмів декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах та еквівалентного двійкового лінійного блокового коду. In the article, procedures of decoding of сodegrams in the generalized codes of cascades with the use of algebraic-geometrical codes on external stage are considered. The result of the investigation is the theorem which allows to estimate temporal and capacitive complications of algorithms of сodegrams decoding in the generalized cascade codes with algebraic-geometrical codes on the external stage and to estimate their asymptotical complication. The article demonstrates the comparative analysis of complication of realization of algorithms of сodegrams decoding in the generalized cascade codes on the one hand and, of equivalent dual linear block code on the other hand.
 • Item
  Оцінка стану адаптаційних резервів організму людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кисельова, О. Г.; Настенко, Є. А.
  Описане застосування нової міждисциплінарної галузі науки – синергетики та теорії стохастичного гомеостазу для визначення рівня адаптаційних резервів організму людини. Актуальність досліджень полягає в тому, що хаотичність процесів серцевого ритму вимагає застосування математичного апарату для уточнення отриманих стандартними методами результатів діагностичних та прогнозних оцінок. Таким математичним апаратом є теорія нелінійної динаміки.The paper describes new methods for estimation of human organism regulatory reserves. For this task we proposed to analyzing of the complexity behavior for 24-hours Heart Rate using the approach of interdisciplinary science Synergetics and the formulated by R. Usupov and R. Polonnikov Stochastic Homeostasis Theory.
 • Item
  Розроблення алгоритму реєстрації та валідації персональних даних учасників веб-спільноти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пелещишин, А. М.
  Запропоновано методи перевірки персональних даних учасників веб-форуму. Ці методи реалізовані в алгоритмі реєстрації та валідації персональних даних про учасника веб-спільноти. This paper deals with the methods of verification of Web-forum members’ personal data, which are implemented in the algorithm of registration and validation of personal data onWeb-community member.
 • Item
  Модель обробки RWTA-нейронною схемою постійних дезкритизованих сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тимощук, П.
  Описується математична модель нейронної схеми типу “K-winners-take-all” (KWTA), призначеної для ідентифікації К максимальних серед N невідомих сигналів, де 1 £ K < N. Аналізується обробка моделлю постійних дискретизованих вхідних сигналів. Розглядається випадок рівних між собою вхідних сигналів. Наводяться відповідні результати комп’ютерного моделювання. Mathematical model of discrete-time K-winners-take-all (KWTA) neural circuit that can identify K maximal from N unknown signals, where 1 £ K < N is described. A processing of constant sampled signals is analyzed. The case of equal input signals is considered. Corresponding computer simulation results are given.
 • Item
  Алгоритм розв'язання комівояжера великої розмірності методом "Тора"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Базилевич, Р. П.; Кутельмах, Р. К.; Кузь, Б.
  Запропоновано метод об’єднання часткових розв’язків, отриманих для локальних областей, утворених кластеризацією робочого поля для задачі комівояжера в загальний розв’язок. Метод зменшує затрати часу на пошуки розв’язку для задач великих та надвеликих розмірностей із незначними втратами якості, порівняно з результатами, отриманими за допомогою найкращих евристичних алгоритмів. Article describes approach to forming TSP solution from partial results. Approach reduces the cost of time to find solution for large size problems with small quality losses with comparison by the best heuristic algorithms.