Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №686

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010 . – № 686: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 303 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 44
 • Item
  Вимушена кластеризація електричних схем з використанням швидкого алгоритму згортки ланцюгами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Базилевич, Р. П.; Влах, М.; Пелих, Н.
  Пропонується алгоритм кластеризації, призначений для прискорення процесу формування дерева згортки електричних схем високої розмірності. Algorithm for clustering designed for acceleration of reduction tree forming process for electronic circuits is described.
 • Item
  Перспективи розвитку інформаційних технологій на векторних монолітних кодах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Різник, В. В.
  Розглядається новий різновид позиційних завадостійких кодів - монолітних, перевагою яких є простота виявлення помилок, завдяки гуртуванню однойменних символів у вигляді монолітних блоків, сформованих за принципом “оптимальних структурних пропорцій” (ОСП). Досліджується теоретичний зв'язок монолітних кодів з комбінаторними структурами та розкриваються перспективи розвитку векторних інформаційних технологій. A new class of the positional noise immunity codes – monolithic, which advantage is detecting simplicity due to grouping the same symbols as the monolithic blocks formed by “Optimum Structural Proportions” (OSP) principle is regarded. Theoretical connection of the monolithic codes with combinatorial structures is researched, and perspective for vector information technologies is developed.
 • Item
  Програмно-апаратна реалізація багатошарового перцептрона з неітераційним навчанням на базі різницевого вертикального таблично-алгоритмічного методу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ткаченко, Р. О.; Цмоць, І. Г.; Скорохода, О.; Балич, Б. І.
  Розроблено метод і структуру нейроелемента з різницевим вертикально-алгоритмічним обчисленням, синтезовано на базі нейроелемента та функціонально-орієнтованого процесора пристрій для реалізації багатошарового перцептрона з неітераційним навчанням. The model of multilayer perceptrons with non-iterative training has been considered, vertical-tabular principles of neural elements work have been analyzed. Basic structure of neural element with vertical-tabular implementation of even products sum has been developed.
 • Item
  Розроблення автоматизованої системи обліку продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пелешко, Д. Д.; Пелех, Ю.; Кустра, Н. О.; Свірідова, Т. В.
  Розроблено програмне забезпечення для реалізації системи обліку продукції на виробництві. Розглянуто алгоритми обробки зображень, на яких ґрунтується робота системи. Описано інтерфейс програмного продукту та результати його роботи. In this paper software for releasing of system for accounting of industrial goodsis developed. Algorythms of images processing is discussed. User interface of software is presented.
 • Item
  Убудований контроль спецпроцесорів для оброблення цифрових підписів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Глухов, В.С.; Еліас, Р.
  Оцінено ефективність убудованого контролю помилок при множенні елементів поля GF(2m) у гауссівському нормальному базисі типу 2 для спецпроцесорів оброблення цифрових підписів, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Гауссівський нормальний базис типу 2 рекомендований Державним стандартом України ДСТУ 4145-2002. Для таких базисів парність арифметичного (у полі GF(2m)) добутку двох елементів поля дорівнює парності їхнього логічного добутку, що покладено в основу методу. Також описано засоби проектування спецпроцесорів, які дають змогу оцінювати ефективність вбудованих вузлів виявлення помилок. In the article efficiency of concurrent error detection for elements of the Galois field GF(2m) multiplication in Gaussian normal basis of type 2 which used in elliptic curves digital signature algorithm is estimated. Gaussian normal basis of type 2 is used according to State standard of Ukraine DSTU 4145-2002. For such basis parity of arithmetic (in the GF(2m)) multiplication of two field elements is equal to parity of their logical product, that is laid in basis of method. Also in the article the development environment for dedicated processors which allow concurrent error detection efficiency estimating is described.