Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2008. – №615

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 615 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 204 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Коефіцієнт чутливості за швидкістю поляризованого електродвигуна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Харчишин, Б. М.
  Наведено результати дослідження коефіцієнта чутливості за швидкістю магніто-електричного перетворювача поляризованого типу за допомогою математичної моделі розрахунку його магнітного стану. The results of the angular speed sensitivity research of electromagnetic polarized transformer are provided calculated with the help of the mathematical model of its magnetic state.
 • Item
  Розрахунок рівноважниковим методом перехідних процесів у колі другого порядку при періодичній складеній напрузі живлення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Фільц, Р. В.; Лябук, М. Н.
  Показано застосовування рівноважникового методу розв’язування лінійних інтегральних рівнянь з постійними коефіцієнтами до розрахунку усталених і перехідних процесів у лінійних електричних колах другого порядку за періодичної складеної напруги чи живлення. Analytical method of calculating steady states and transients in linear circuits with periodical inputs has been developed. The method is based on using integral equations and on description of functions by the terms of equivalents.
 • Item
  Вплив геометрії магнітного шунта на перехідні процеси в асинхронному двигуні з екранованими полюсами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гавдьо, І. Р.; Гладкий, В. М.; Маляр, В. С.
  Розглянуто питання впливу геометрії магнітного шунта на перехідні процеси в асинхронному двигуні з екранованими полюсами на підставі використання математичної моделі двигуна, в якій магнітопровід поданий розгалуженою заступною схемою. The influence of magnetic shunt geometry of shaded-pole induction motor on transient processes has been considered. The motor magnetic circuit is presented by the ramified equivalent circuit.
 • Item
  Аварійні режими в енергоблоці зі статичною системою самозбудження синхронного генератора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Куцик, А. С.
  Проаналізовано аварійні режими коротких замикань на виході генератора та несправностей в статичній системі самозбуждення генератора енергоблока електростанції. Результати досліджень отримано методами математичного моделювання, а також експериментально з використанням реальної системи збудження, під’єднаної до комп’ютерної моделі силової частини генераторної установки, яка функціонує в реальному часі. The emergency regimes of short circuit on the synchronous generator’s output and of the disrepair in the semiconductor excitation systems of the power plant’s generator have been analyzed. The research results have been obtained by mathematical modeling method and, also, with the use of the physical excitation systems connected to the real-time computer model of the power scheme of generator plant.
 • Item
  Особливості вибору силових фільтрів для систем електропостачання змінних нелінійних навантажень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Варецький, Ю. О.; Наконечний, Т. І.
  Розглянуто особливості вибору фільтро-компенсувальних пристроїв у системах електропостачання змінних нелінійних навантажень на прикладі системи електро- постачання з частотно-регульованими електроприводами. Обґрунтовано необхідність врахування можливих відхилень параметрів фільтрів від номінальних під час проектування та вибору фільтро-компенсувальних пристроїв. The paper describes the peculiarities of multiply filters and capacitor selecting procedure for industrial power systems supplying nonlinear time-varying loads by example of power system consisting of variable speed drives. Necessity of considering possible variation of filter parameters at the time of design of multiply filters is shown.
 • Item
  Математичні та структурні моделі асинхронних двигунів, побудованих на основі однофазних заступних схем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Костинюк, Л. Д.; Мороз, В. І.
  Розглянуто математичні та структурні моделі асинхронних двигунів, які побудовані на підставі Г- і Т-подібних однофазних заступних схем. Виконано порівняння з моделлю асинхронного двигуна у фазних координатах. The mathematical and structure models of asynchronous machines based on the Г- and T-like one-phase equivalent circuits are described in this article. The model was compared with the model based on the Park equations.
 • Item
  Математична модель асинхронізованого турбогенератора у фазних координатах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Міняйло, О. С.; Маврін, О. І.; Покровський, К. Б.; Чабан, А. В.
  Побудовано математичну модель асинхронізованого турбогенератора з розподіленими параметрами у фазних координатах. The mathematical model of asynchronized turbogenerator is in-process developed with the up-diffused parameters in phaze coordinates.
 • Item
  Тепловий насос як елемент енергозбереження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яковчук, П. Є.; Цяпа, В. Б.; Комаров, В. І.; Крохмальний, Б. І.
  Проаналізовано ефективність роботи теплових насосів з приводами різного типу і за різних галузей застосування. Показано високу ефективність збереження первинних енергоносіїв для виконання завдань опалення та гарячого водопостачання під час застосування теплових насосів. Максимальний економічний ефект спостерігається використання у разі привід для теплового насоса поршневого газового двигуна. Efficiency of work of heat-pumps is analyzed with the occasions of different type and at different industries of application. High efficiency of maintenances of primary power mediums is rotined for the performance of objectives of heating and hot water-supply at application of heat-pumps. a maximal economic effect takes place at the use in the internalss of electromechanic for the heat-pump of gas reciprocator.
 • Item
  Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Євтух, П.; Оробчук, Б.; Рафалюк, О.
  Розглянуто особливості побудови автоматизованої системи диспетчерського керування районом електромереж (АСДК РЕМ), її функціональні можливості та обладнання. Така система дає змогу побудувати автоматизовану систему контролю i керування в системах електропостачання. Наведено технічні параметри цієї системи. The features of construction of the automated system of controller’s management of the electric systems a district are considered, it functional possibilities and equipments. Such system enables to build the automated checking and management in the systems of electrosupply system. The technical parameters of this system are resulted.
 • Item
  Вибір параметрів регулятора швидкості системи електропривода для навантаження з кривошипно-шатунним механізмом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Карплюк, Б. Л.; Карплюк, Л. Ф.; Панченко, Б. Я.
  Проаналізовано роботу системи керування частотно-керованим електроприводом кривошипно-шатунного механізму. Розроблено методику налаштування контуру регулювання швидкості. Результати досліджень можна використовувати під час розроблення нових систем електроприводів. The control system of electric drives with Crankshaft mechanism load has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.
 • Item
  Дослідження ефективності компенсації коливань напруги в системі електропостачання дугової сталетопної печі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гапанович, В. Г.; Маврін, О. І.; Олійник, В. П.
  Отримано порівняльну характеристику ефективності роботи різних типів систем регулювання статичного тиристорного компенсатора, обладнаних різними давачами координат регулювання. Obtained compared characteristics of work efficiency of different system types of control static thyristor compensator eguipped with different transducers of control parameter.
 • Item
  Стратегії керування безредукторними електроприводами на базі безконтактних вбудованих електромеханічних модулів з постійними магнітами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Щур, І. З.; Макарчук, О. В.; Черепаняк, М. В.
  Показано переваги безредукторних електроприводів над традиційними редукторними та окреслено перспективні напрямки їх застосування. Сформовано 5 груп безредукторних електроприводів, що відрізняються між собою показниками якості. Розроблено принципи класифікації та систему умовних позначень стратегій керування, враховуючи які відібрані варіанти ефективніших стратегій для безредукторних електроприводів. Advantages of gearless electric drives are shown above traditional gear same and outlined perspective directions for their application. 5 groups of gearless electric drives which differ between itself the indexes of quality are formed. Principles of classification and system of conditional denotations of control strategies coming from which the selected variants of the most effective strategies for gearless electric drives are developed.
 • Item
  Оптимальний розподіл реактивного навантаження між генераторами електростанції з різнотипними енергоблоками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Міняйло, О. С.; Покровський, К. Б.; Гапанович, В. Г.; Дудурич, О. Б.
  Розроблено методику та отримано діаграму оптимального розподілу реактивного навантаження між генераторами електростанції. In work a method is developed and got the diagram of optimum partition of reactive load between the generators of power-station.
 • Item
  Визначення внесених опорів під час взаємодії вихрострумового перетворювача з контрольованим феромагнітним зразком
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мартинов, В. В.; Трушаков, Д. В.
  Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії накладного вихрострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом та контрольованого феромагнітного матеріалу. Отримано формули для інженерного розрахунку внесених у вихрострумовий перетворювач активного та реактивного опорів у разі його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком. Результати досліджень можна використовувати у вихро-струмовій дефектоскопії. In the work there has been presented the results of theoretical research of interaction between a laying-in U-type core eddy-current transformer and tested ferromagnetic material. Received equations for engineering calculation of introduced real resistance and reactance in eddy-current transformer which interacting with testing ferromagnetic material. The results of this research can be used for eddy-current defectoscopy.
 • Item
  Системи збудження генераторів Бурштинської ТЕС та їх модернізація
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тутка, В. В.
  Проаналізовано існуючі системи збудження генераторів Бурштинської ТЕС, обгрунтовано необхідність та наведено рекомендації щодо їх модернізації. The existent excitation systems of generators of Burshtyn power plant are analysed in the paper and the recommendations for their modernization are presented.
 • Item
  Вибір оптимального значення потужності двигуна для приводу верстата-гойдалки штангової глибинонасосної установки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Маляр, А. В.
  Розглянуто питання вибору оптимального значення потужності асинхронного двигуна для електропривода верстата-гойдалки штангової глибинонасосної установки на підставі математичного моделювання її роботи з урахуванням періодичної зміни моменту навантаження та моменту інерції протягом циклу роботи плунжерної помпи. An issue of selecting the optimal capacity for the rod oil-pumping unit’s asynchronous drive, basing on the mathematical modeling of its operation and taking into account periodical change of load moment and inertia moment during the operation cycle of the plunger pump, is considered.
 • Item
  Класифікація технічних станів трансформаторів підстанцій електричних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бахор, З. М.
  Запропоновано класифікацію технічних станів трансформаторів електричних мереж за результатами поточного експлуатаційого контролю, що є одним з перших етапів розв’язання задач розпізнавання режимів та оперативного керування трансформаторами. The classification of technical condition of transformers of electrical networks is offered to be carried out by results of the current control. It is one of the first stages for the decision of tasks of recognition of modes and operative management of transformers.
 • Item
  Визначення виду та місця пошкодження на лініях з відгалуженнями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Баран, П. М.; Кідиба, В. П.; Равлик, О. М.
  Розроблено алгоритм визначення виду та віддалі до місця пошкодження в лініях електропересилання з одним відгалуженням за умови недостатньої вхідної інформації. The algorithm was developed for definition of the character of fault and distance to the fault place in energy transmission lines with single branch under condition of lack of input information.
 • Item
  Підвищення надійності функціонування захисту за однофазних замикань на землю в мережі з пучком кабелів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Базилевич, М. В.; Мардаль, І. М.; Онишкевич, У. З.; Сабадаш, І. О.
  Запропоновано спосіб покращання роботи захисту від замикань на землю в мережі із пучком кабелів та принципи побудови комплексної системи захисту та діагностики. In this article the method of improvement of work of protecting is offered from shorting on earth in a network with the bunch of cables and principles of construction of the complex system of defence and diagnostics are offered.
 • Item
  Чутливість характеристик власних загасаючих коливань перохідної напруги накладного вихрострумового перетворювача над об'єктом контролю у формі пластини до її магнітної проникності і електричної провідності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.
  Досліджено чутливості колової частоти, коефіцієнта загасання, амплітуди і початкової величини перехідної напруги на обмотці збудження накладного екранованого кільцевого первинного перетворювача прямокутного поперечного перерізу над провідною пластиною як об’єктом контролю до її магнітної проникності і електричної провідності після вимикання первинного вимірного кола з конденсатором від джерела постійної напруги. Explored to the sensitiveness of circle frequency, coefficient of fading, amplitude and initial size of transitional tension on the puttee of excitation of the superimposed screened circular primary transformer of rectangular transversal to the cut above a leading plate as control object to its permeance and electric conductivity after the shutdown of primary measurable circle with a condenser from the source of permanent tension.