Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2008. – №615

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 615 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 204 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 34
 • Item
  Коефіцієнт чутливості за швидкістю поляризованого електродвигуна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Харчишин, Б. М.
  Наведено результати дослідження коефіцієнта чутливості за швидкістю магніто-електричного перетворювача поляризованого типу за допомогою математичної моделі розрахунку його магнітного стану. The results of the angular speed sensitivity research of electromagnetic polarized transformer are provided calculated with the help of the mathematical model of its magnetic state.
 • Item
  Розрахунок рівноважниковим методом перехідних процесів у колі другого порядку при періодичній складеній напрузі живлення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Фільц, Р. В.; Лябук, М. Н.
  Показано застосовування рівноважникового методу розв’язування лінійних інтегральних рівнянь з постійними коефіцієнтами до розрахунку усталених і перехідних процесів у лінійних електричних колах другого порядку за періодичної складеної напруги чи живлення. Analytical method of calculating steady states and transients in linear circuits with periodical inputs has been developed. The method is based on using integral equations and on description of functions by the terms of equivalents.
 • Item
  Вплив геометрії магнітного шунта на перехідні процеси в асинхронному двигуні з екранованими полюсами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гавдьо, І. Р.; Гладкий, В. М.; Маляр, В. С.
  Розглянуто питання впливу геометрії магнітного шунта на перехідні процеси в асинхронному двигуні з екранованими полюсами на підставі використання математичної моделі двигуна, в якій магнітопровід поданий розгалуженою заступною схемою. The influence of magnetic shunt geometry of shaded-pole induction motor on transient processes has been considered. The motor magnetic circuit is presented by the ramified equivalent circuit.
 • Item
  Аварійні режими в енергоблоці зі статичною системою самозбудження синхронного генератора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Куцик, А. С.
  Проаналізовано аварійні режими коротких замикань на виході генератора та несправностей в статичній системі самозбуждення генератора енергоблока електростанції. Результати досліджень отримано методами математичного моделювання, а також експериментально з використанням реальної системи збудження, під’єднаної до комп’ютерної моделі силової частини генераторної установки, яка функціонує в реальному часі. The emergency regimes of short circuit on the synchronous generator’s output and of the disrepair in the semiconductor excitation systems of the power plant’s generator have been analyzed. The research results have been obtained by mathematical modeling method and, also, with the use of the physical excitation systems connected to the real-time computer model of the power scheme of generator plant.
 • Item
  Особливості вибору силових фільтрів для систем електропостачання змінних нелінійних навантажень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Варецький, Ю. О.; Наконечний, Т. І.
  Розглянуто особливості вибору фільтро-компенсувальних пристроїв у системах електропостачання змінних нелінійних навантажень на прикладі системи електро- постачання з частотно-регульованими електроприводами. Обґрунтовано необхідність врахування можливих відхилень параметрів фільтрів від номінальних під час проектування та вибору фільтро-компенсувальних пристроїв. The paper describes the peculiarities of multiply filters and capacitor selecting procedure for industrial power systems supplying nonlinear time-varying loads by example of power system consisting of variable speed drives. Necessity of considering possible variation of filter parameters at the time of design of multiply filters is shown.