Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – №851

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/37287

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 851. – 224 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 31
 • Thumbnail Image
  Item
  Spółki typu spin jako forma aktywności przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Hołda-Wydrzyńska, A.; Lichosik, A.
  W ostatnim czasie trwa ożywiona dyskusja na temat transferu technologii z uniwersytetów oraz innych jednostek badawczo-rozwojowych do sektora gospodarczego. W dobie globalizacji informacji oraz komercjalizacji dóbr intelektualnych budowa platformy komunikacyjnej między przedsiębiorcami a przedstawicielami środowiska naukowego nie może zostać odsunięta na dalszy plan. Odmienne podejście oznacza zaprzepaszczenie szansy rozwoju uczelni wyższych. Toczący się dyskurs poświęcony przedsiębiorczości akademickiej otwiera nowe możliwości praktycznego zastosowania wypracowanego kapitału intelektualnego. W praktyce występują dwa modele transferu technologii. Pierwszym jest uzyskiwanie wyłączności na określone dobra intelektualne przez uniwersytety, a następnie sprzedawanie licencji przedsiębiorcom. Natomiast drugim sposobem komercjalizacji dóbr jest tworzenie przez pracowników naukowych nowych przedsiębiorstw badawczych, których celem jest opracowanie zastosowań dla nowatorskich pomysłów [1]. Firmy wyodrębniające się z uniwersytetów, tzw. firmy odpryskowe typu spin, zakładane przez pracowników naukowych lub studentów, tworzone są w celu rozwijania opracowanego przez założycieli pomysłu. Tworzone podmioty gospodarcze mogą być niezależne, bądź zależne w pewnym stopniu od swojej jednostki macierzystej. Kwestie wzajemnych powiązań określają regulaminy wewnętrzne danej instytucji. Dostrzegając obopólne korzyści płynące z tego typu współpracy, władze uczelni coraz przychylniej odnoszą się do prezentowanego tematu. Zauważono, że poprawa współpracy sektora naukowego z przemysłem w zakresie badań i transferu technologii przyczynić się może do zwiększenia konkurencyjności uniwersytetów na arenie międzynarodowej. Niezbędnym jest jednak określenie jednolitej procedury oraz zasad tworzenia spółek celowych. Niezwykle pomocnym może okazać się przyjmowanie programów pomocowych wspierających idee komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez zapewnienie zaplecza finansowego. Ramy prawne funkcjonowania polskich akademickich spółek typu spin określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z prawem polskim uczelnie zostały zobligowane do podejmowania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, czyli spółki typu spin. Przedsiębiorczość akademicka ma znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych, ma wpływ na transfer sfery badawczo-rozwojowej oraz naukowej do praktyki gospodarczej. Akademickie spółki spin-off są narzędziem skutecznego wykorzystania kapitału intelektualnego stworzonego w ramach pracy naukowo-badawczej na uczelniach wyższych. Od pewnego czasu innowacja stała się ekonomicznie opłacalna, gospodarczo uzasadniona i oczekiwana. Szkoda zaprzepaścić zachęcająco kształtującą się politykę w tym zakresie, tym bardziej, że przedsiębiorczość akademicka jest doskonałym łącznikiem między nauką a praktyką gospodarczą, dzięki czemu sprzyja podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. The article to improve scientific collaboration with the industry sector in research and technology transfer had been dedicated. It will increase the competitiveness of universities in the international arena. There are two models of technology transfer. The first is getting exclusive rights to certain intellectual goods by universities, and then selling licenses to entrepreneurs. The second way is to create commercialization of goods by scientific research of new companies whose aim is to develop applications for innovative ideas. The author in more details spin as a form activity academic entrepreneurship in Poland has been researched. Polish academic enterprise is mainly small and medium-sized enterprises operating in the technology sector. In considering the companies in its narrow definition distinguishes between: company's spin-off, these are independent projects and unintended by the parent organization; company's spin-out, they are project dependent, linked by capital or otherwise with the parent. What connects the above mentioned entities is that a spin-off / spin-out stands entity it assumes, may it be a researcher, student or graduate school, and the fact that the use of intellectual property university, which was established in close connection with science or the work of the company's founder in college or scientific institution. The main objective of the company's spin is the commercialization of intellectual property, the knowledge and technology generated at the university or another research institution. As a result, companies of this type may be only those companies whose purpose is to implement already produced intellectual property, in particular in the field of industrial property to protect, among others, inventions, utility models and industrial products, whether in the field of copyright. Academic entrepreneurship has a significant impact on the development of innovative enterprises, it affects the transfer of research and development and science to business practice. Academic spin-off companies are a tool for the effective use of intellectual capital created within the framework of scientific and research work at universities. Academic entrepreneurship is the perfect bridge between science and business practice, so it promotes innovation and economic competitiveness. It is clear that the level of cooperation and links between science and business is still insufficient. Creating spin-offs in the environment of scientific institutions is a new look at the role and place of higher education in the region's economy and the country. In the article the academic entrepreneurship in public institutions in Poland, academic spin-off, the legal basis for the existence of the company's spin in Polish higher education; university of the third generation and Polish examples of spin off (the company PHARMENA and BTT AUTOMATION) had been investigated. The author in necessary to take action towards the elimination of barriers to the creation of mechanisms and the transfer of innovation from the academic sector entities has been focused.
 • Thumbnail Image
  Item
  Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Передало, Х. С.; Стасів, Н. В.
  Встановлено, що внаслідок нестабільної економічної та політичної ситуації в країні контрабанда набуває розмірів масового негативного явища та становить реальну загрозу економічним інтересам держави. Висвітлено сутність поняття контрабанди та механізм класифікації дій, що підлягають визначенню цього терміна. Сформовано групи товарів, що перевозяться контрабандистами та охарактеризовано основні способи здійснення контрабанди. Визначено основні причини контрабанди в Україні та встановлено шляхи протидії. In the article we explain the essence and the concept of smuggling and which actions to take in order to solve the problem. The purpose of the article is to analyze the characteristics of smuggling and identifying the main ways to combat this phenomenon. We consider 5 main groups of goods transported by smugglers, namely particularly valuable goods, goods that pose a threat to human health, items that pose a threat to personal and public safety, items that pose a threat to public morality, things that threat personal integrity of the person and highlight two main methods of smuggling operations. Physical methods include attempts to hide smuggled goods in another product or not declare all the smuggled items to the authority or hide the goods from customs inspection or threaten the officers for permission to import/export of contraband/transport a large number of goods. Economic methods include bribery, using of diplomatic protection and understatement of customs value of goods. The results of a poll display that the main causes of smuggling into the country are: corruption in customs, border and other regulatory bodies, excise import duty, excise duty and VAT, imperfection of the legislative, regulatory and legal framework for the regulation of imports and to combat smuggling, violations of customs rules, lack of cooperation of law enforcement and controlling bodies in Ukraine with relevant bodies of neighboring states to share information on combating the movement of goods out of customs control or concealed from customs control, prevailing unemployment among residents of border areas, lack of proper control over the sale of goods in the internal market, lack of effectiveness of customs and border control, advantageous geographical position and transport into the state. These polls established that to combat smuggling , we must solve several problems: install tight parliamentary and public control over the actions of customs and border agencies and ensure punishment for corruption; optimize import duty, excise duty and VAT includes ensuring the necessary protection of the domestic market; simplify procedure of customs clearance, strengthen the interaction between the Security Service, Interior Ministry, State Border Service of Ukraine and law enforcement and regulatory authorities of neighboring countries and customs authorities to exchange information; ensure the maintenance of customs with modern means of customs control, establish surveillance systems, electronic scales, devices for scanning and others; promote the development and use of Dog Training service, search for methods to detect drugs based on international experience; issue counterparts narcotics training for dogs, as for training with the use of substitutes that have a smell different from the original; report on the media actions of public authorities relating to the fight against smuggling and customs violations. Gradual implementation of the set of measures to combat smuggling will lead to the protection of economic interests of the country, it will improve the state budget and impact the criminal situation in the country, which together leads to the formation of strong reserves to strengthen the economic security. However, even if the domestic market state will take all necessary measures to overcome the smuggling, do not forget that the problem exists across the border and, unfortunately we can not avoid it on the international market, it's impossible to fight it everywhere, one must start with his country .
 • Thumbnail Image
  Item
  Міжнародна конкурентоспроможність аграрного сектору України: теоретичний базис і проблеми розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мустафаєва, Л. А.; Босак, А. О.
  Визначено основні фактори конкурентоспроможності аграрної продукції вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. Враховано основні положення класичних і неокласичних теорій міжнародної торгівлі щодо визначення конкурентних переваг аграрного сектору. На основі відкритих статистичних джерел проаналізовано тенденції і динаміку виробництва та експорту сільськогосподарських культур та визначено основні напрямки розвитку галузі з урахуванням чинників внутрішньорегіонального і глобального впливу. Сформовано пропозиції щодо удосконалення системи підготовки спеціалістів аграрного сектору та реформування системи державного управління галуззю. Place in global market and role in international division of labor is important for every national economy. An important element of development of the country is structure of public production sector, through which the economy is gaining new capacities and expanding its operation prospects in the international market. Overall, the national economy is defined as a single integrated system of relationships between economic actors, a set of economic sectors and industries aimed at improving the welfare of the population. Currently, the agricultural sector of Ukraine is the main source of foreign currency earnings through the export of agricultural products. This situation is caused by the drop in production in steel and chemical industries, which traditionally were leaders of exports. The development of agriculture in Ukraine is spontaneous and export growth is based purely on price competition. In order for domestic producers of agricultural products to be competitive in the global market in the long term, new technologies should be developed, but also the conceptual basis of the industry at the state level should be created. The relevance of the study follows from the need to develop the theoretical basis of the strategic concept of agricultural development in Ukraine, and creation of effective tools to protect the domestic market and the expansion of its own agricultural products on the global market. To determine the factors of the international competitiveness of agricultural sector of Ukraine, in the article the following objectives have been achieved: studied international competitiveness theory and international trade theory; studied the factors shaping the international competitiveness of the products of the agricultural sector and evaluated their impact in terms of Ukraine; conducted a statistical analysis of production and export of agricultural products in Ukraine in terms of areas and product groups; formed directions of agricultural sector of Ukraine and identified the strengths and weaknesses of its export potential. Agriculture is the traditional manufacturing sector and, therefore, best meets the laws of classical political economy, a huge contribution to the development of which have been made by Karl Heinrich Marx, David Ricardo, Adam Smith, A. Marshall, John Stuart Mill, William Petty, François Quesnay, and others. They proclaimed the idea of natural order and the effect of economic laws. Important contributions to the formation of theoretical basis of the international competitiveness of the agricultural products also have been made by John Maynard Keynes, Joseph Alois Schumpeter, Michael E. Porter, Sir John Richard Hicks, Paul Anthony Samuelson. Although Ukraine is one of the world's largest producers and exporters of agricultural products, agricultural sector may face significant challenges in the further development due to the decline of its own machinery, lack of technical innovation, financial resources and more. The impact of various negative factors on the agricultural sector of Ukraine stimulates the search for alternative solutions aimed at eliminating the problems. For solving the problem of increasing competitiveness of the agricultural products in domestic and foreign markets, it is needed to develop a strategy of balanced development of agricultural enterprises, which will focus on the production of innovative high quality products. In particular: encouraging foreign investors, implementing new production technologies and upgrading material and technical bases, reducing the regulatory pressure on the agricultural sector, preserving tax benefits and monitoring their provision, amalgamating or eliminating inefficient companies, focus on world prices, solving the logistics problem, searching for and developing new markets, improving the competitiveness of small and medium-sized farms, improving the system of training specialists and so on.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Моторнюк, У. І.; Теребух, М. І.; Ціхановський, А. О.
  Проаналізовано підходи до трактування понятя “імпортозаміщення”. Досліджено тенденції експортно-імпортної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів, а також динаміку коефіцієнта покриття товарів та послуг. Узагальнено стратегії імпортозаміщення у перерізі окремих галузей та пропозиції щодо напрямів їх реалізації. Проаналізовано переваги та недоліки політики імпортозаміщення. Виокремлено проблеми реалізації моделей імпортозаміщення в Україні. а також особливості реалізації політики імпортозаміщення у контексті стимулювання розвитку малого підприємництва. The approaches to interpretation concepts of “import substitution” were analyzed in this article. The tendencies of export-import activities in Ukraine in the context of European integration, and the dynamics of the absorption factor goods and services. Overview of import substitution strategies in individual sectors and proposals for their іmplementation areas. Advantages and disadvantages of the policy of import substitution were analyzed as well. Thesis there is determined the problem realization import models in Ukraine. and also features import substitution policy іmplementation in the context of stimulating small business development. Іmport substitution should be considered more widely, particularly as management not only trade flows, and all tangible and intangible assets, values that have and have materialized forms, which can be imported on the territory of the state and affect the volume of domestic production, supply, development and, respectively, consumption. The basis for national economic growth is the development of industry, certain activities which may be export-oriented, import-substituting or neutral. Entities engaged in import, contribute to balancing trade flows and economic growth. Implementation in Ukraine classical model of import substitution, based only on their own resources and technologies in the near future is connected with great difficulties due to loss of competitive position of many economic activities. Another model of import substitution can be import-substituting industrialization, for the implementation of which should actively involve international companies and foreign direct investment of transnational corporations. As decisive implementation of industrial import substitution model considered foreign direct investment (FDI), the government must deal with improving Ukraine's image to potential investors. By this time in the international format Ukraine is still a few attractive to potential investors and FDI are characterized by weak capitalization. The main obstacles for FDI, vital for economic modernization in view of the limited financial resources of their own, are inefficient public administration, uncertainty about contract enforcement and corruption. Import substitution aimed at systemic effect obtained by the public or separate economic entity and is appropriate when the process is a prerequisite for the effective functioning of the national economy, giving the possibility of national producers to align its position in the domestic market. The analysis shows that Ukraine has not fulfilled mechanisms to stimulate importsubstituting production. The use of instruments of exchange rate policy was ineffective, including devaluation of the hryvnia not significantly affect the process of import substitution. Tools of monetary policy did not contribute to stimulate import-substituting production. With the right trade policy, as Ukraine could export services at competitive prices. Currently, Ukrainian exports based on agro-commodities that make up two-thirds of exports of goods from the country. However, exports of services belongs to the priorities of Ukraine. Thus, the development of efficient services sector is vital. Implementation of import substitution policy in the context of stimulating small business development should take place, taking into account its level of development, import-substituting strategies, sectoral specialization of small businesses in regions of certain economic activities.
 • Thumbnail Image
  Item
  Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Литвин, І. В.
  Розглянуто кластерний підхід як один із дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності ВНЗ, регіонів їх розташування та країн загалом в умовах глобалізації. Визначені фактори досягнення ефективної взаємодії у межах інноваційно-технологічних кластерів, роль та значення ВНЗ у їх формуванні. Досліджено провідні глобальні рейтинги країн світу за критеріями конкурентоспроможності їх економік, освіти та науки, розвиненості кластерів та ефективності інноваційної діяльності. Вивчено рейтинги найкращих ВНЗ світу, зроблено висновки за результатами порівняння рейтингових позицій країн світу про наявність істотного зв’язку між наявністю провідних інноваційних ВНЗ, науково-технологічних кластерів у країні та її позиціями у глобальних рейтингах конкурентоспроможності. In the article the cluster approach as one of the most effective mechanisms to improve the competitiveness of universities, regions and countries of their location in the context of globalization is revealed. The factors of effective cooperation achievement interaction within the innovation and technology clusters, the role and importance of universities in their formation are defined. Leading global rankings of the countries in the world according to the criteria of competitiveness of their economies, education and science, development of clusters and innovation activity efficiency, rankings of the best universities in the world are examined. The comparison of ranking position revealed significant connection between the presence of leading innovative universities, scientific and technological clusters in the country and its position in global competitiveness rankings. Globalization promotes that own and sole entities cannot achieve a high and effective results of which become available to them on terms of cooperation and joint efforts to realize the growth potential and increase its competitiveness. In many cases the innovation capacity of companies and organizations is revealed in the possibilities of their participation in clusters in their operation region. Efficient cluster should operate on a “triple helix” – “science-business-community.” It is known that universities are best suited for the role of integrator scientific and technological, operational, managerial knowledge and formation of the basis of the cluster. In addition, the role of institutions in shaping lace organizational structure of the cluster also seems reasonable. Universities have the right to perform educational function for all members of the cluster, including the exchange of knowledge, experience, new methods and successful management models to improve sustainability of cluster formation, increase staff potential participants in the cluster. Global competitiveness of countries deals with the level of its science and higher education. Table 1-3 confirm the relationship between the level of global competitiveness, innovation countries and the presence of their leading universities. In particular, countries such as Switzerland, the USA, UK, Singapore, Canada, with powerful world-class universities, confirm its high level of competitiveness and innovativeness of the economy, show rapid economic growth. Given this,governments should consider such important role of science and universities in formulating and implementing an effective competition policy in the context of globalization. The following research methods: analysis and synthesis, The actuality of the articles and insufficient scientific study of the problem forms the prospects for further scientific research and studies of the author towards improving the management of higher education institutions. Specifically, further research will deal with the key factors of global competitiveness identifying and achieving, the possibility to consider these factors for the development of strategic directions of domestic institutions development in the context of globalization of education.
 • Thumbnail Image
  Item
  Єврорегіони: характеристика та принципи функціонування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Куцин, А. Р.; Передало, Х. С.
  Розглянуто тлумачення поняття “транскордонне співробітництво” та єврорегіонів у міжнародному праві та українським законодавством, проаналізована діяльність єврорегіонів, що функціонують в Україні на цьому етапі розвитку транскордонного співробітництва. Сформульовано принципи здійснення транскордонного співробітництва. The article investigates the theoretical aspects of cross-border cooperation. The aim of the article is to create principles of cross-border cooperation and to consider euroregions and it’s features. The analysis of the term definitions showed that cross-border cooperation is joint actions aimed on deepening and strengthening good neighbor relations between territorial communities or authorities within the jurisdiction. The article specifies the characteristic features of such euroregions as: “Carpathian euroregion”, “Bug”, “Lower Danube”, “Upper Prut”, “Dnipro”, “Slobozhanschyna” and “Dnister”. It is shown that common purpose and activities of these euroregions is organization and coordination of measures to promote cooperation in the fields of economy, science, culture, health, education and sports. After analyzing the patterns of the existence and development of euroregions and crossborder cooperation in general, we can see that it’s implemented in the following stages: 1. Investigation of existing links between partners; 2.Choosing and implementation of development strategy; 3.Creating and providing development programs; 4.Analysis and evaluation. According to these stages principles of cross-border cooperation are identified. They are the principle of partnership, the principle of attraction, the principle of participation, the principle of didacticism, the principle of informativeness, the principle of objectivity. As it’s shown in article Ukraine has some achievements in the development of crossborder cooperation. This positive side is that Ukraine started program of training staff for cross-border cooperation, formed the basis of the legal framework of cross-border cooperation, which always requires changes to the relevant international law, the development and implementation of new laws. Also country realised and improved state regional policy on crossborder cooperation, created seven euroregions, organised cooperation with border areas. The problem is that there is no single, unified organisational and financial platform of implementation of regional policy on cross-border cooperation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз критеріїв, що впливають на вибір автозаправного комплексу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Карпій, О. П.; Васильців, Н. М.; Михайлик, Н. І.
  Розглянуто основні критерії, які впливають на вибір водієм автозаправної станції. Подано детальну структуру автозаправного ринку України. Проаналізовано залежність якості палива від джерела його походження. Розглянуто ціну палива, зокрема у Львівській області. Подано кількісне розташування автозаправних станцій по усіх областях України та структуру послуг, пропонованих автозаправними комплексами. In the article the basic criteria that influence the driver`s choice of the petrol station are considered. The main criteria, that drivers give maximum evaluation to, are: the quality of fuel, the price of fuel, location of the petrol complex, loyalty programs offered by petrol complexes, offered services, additional services and promotions. The detailed structure of petrol market of Ukraine is presented, where 68 % of fueling market controls ten companies, namely the group of companies Privat, which is represented on the market under such brands as Avias, Ukrtatnafta, ANP, Maveks, Sentosa Oil, Yukon and others, WOG, OKKO, AMIS, BRSM-Nafta, Shell, TNK, SunOil, Market, Tarnett. The second largest participant at the fueling market of Ukraine is a network of Ukrnafta, which belongs to the state company “Naftogaz Ukraine”. Its share is 32 % of all petrol stations` market and it is represented by such brands as: ANP, AVIS, Ukrnafta, Sentora, Maveks and others. The dependence of a petrol quality from the source of origin is analyzed, despite the fact that the fuel at the petrol complexes in Ukraine comes both from Ukraine and abroad. Domestic refineries have high project capacity and optimal territorial location, but the volumes of refining annually fall. This leads to increasing supplies from abroad, namely Russia, Belarus, Greece, Poland, Lithuania, Israel, Romania and Bulgaria. The price of petrol, in particular A-95, in the Lviv region in 2011–2016 is considered, and determined that the maximum rates in UAH equivalent of all grades of petrol were installed in early February 2015. However, given the exchange rate of the euro, there were two peak periods: the first in June and July 2012, when prices were highest at the A-95, A-98 and LPG (gas); second in March 2015 for A-92 and diesel fuel. The quantitative location of petrol stations in all regions of Ukraine as well as their geographic concentration is presented. The structure of the services offered by filling complexes is presented; this structure is formed of four elements: the root of the services – the basic petrol station that offers only refiling, additional paid services, auxiliary paid services and useful free services.
 • Thumbnail Image
  Item
  Тарифна система пасажирського транспорту у містах світу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Горовий, Д.; Горова, К.
  Проведено аналіз залежності використання тарифу від площі міста і кількості його населення (дані за 2014 р.). Для аналізу було відібрано 46 міст, які мають як спільний тариф на усі види транспорту (тобто увесь міський транспорт оперується єдиною компанією-перевізником), так і ті, де різні види транспорту оперуються різними перевізниками. Усього до розгляду було прийнято 80 різних тарифних планів. Більшість великих міст світу (особливо з чисельністю понад 1 млн осіб) відштовхуються від простого, але неефективного єдиного тарифу на користь більш складніших. З одного боку, це зумовлює наявність додаткових засобів контролю за безквитковим проїздом, а з іншого, – усуває “зрівнялівку” і дає змогу пасажирам самим визначати оптимальну для себе вартість поїздки за критерієм швидкість (час, відстань)/ дешевизна. Крім того, гнучка тарифікація дає змогу уникнути покладання на водія додаткових функцій касира, що унеможливлює приховування виручки, з одного боку, і відволікання від дорожнього руху, – з іншого. The growth of inflation in our country, depreciation of UA hrivna and the further impoverishment of the population make an acute problem of conformity the payment for a transfer in a urban passenger transport to a degree of quality of these carriages, such as the means of transportation, quantity of trips and their distance. The purpose of the article is the search of dependence between quantity of the population (area) of city, system of tariffing a passenger transfer, means of transportation and the document which confirms the implementing a passenger transfer. It is conduct the analysis of dependence of the tariff use from the area of city and quantity of its population (the data for 2014). It was selected 46 cities for the analysis, which have both the blanket tariff for all types of transport (all urban transport is operated by the one company the carrier), and where different means of transportation are operated by different carriers. In total there are 80 different tariff plans were accepted into consideration The majority of the big cities of the world (especially with population above 1 million person) depart from simple, but the inefficient blanket tariff for the benefit of more complex ones. On the one hand it stipulates the availability of additional means of the surveillance of a stowaway transfer, and with other – removes the leveling and allows to the passengers to determine for himself the optimum cost of trip by criterion speed (time, distance) / cheapness. Besides the flexible tariffing allows to avoid putting on the driver the additional functions of the cashier which makes impossible the concealment of receipts on the one hand and derivations from traffic – from other.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив світової кризи на рівень життя населення України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Вербицька, Г. Л.
  Розглянуто поняття “рівень життя” та “бідність” населення, проаналізовано вплив світових кризових процесів на добробут населення держави. Виокремлено основні ключові поняття багатопланової категорії “рівень життя” у контексті соціально- економічних відносин. Проведено дослідження рівня життя населення України. Висвітлено найвагоміші причини поширення бідності в Україні. Визначено важливі пріоритети подальшої соціальної політики, спрямованої на забезпечення належного рівня життя та стабільності суспільства. The article is the development of theoretical, methodological guidelines and practical recommendations on minimization of the global crisis on the living standards of Ukraine. The theoretical and methodological basis of research is fundamental tenets of modern economic theory, scientific works of scientists, regulatory and legislative acts of Ukraine on social protection. The study used the following methods: Economics and Statistics (the study of life in Ukraine); graphic (for visual presentation of research results); analytical and structural logic (in determining the optimum areas of social policy of the Ukrainian government). The article discusses the concept of “standard of living” and “poverty” population, the influence of the world crisis processes in the welfare state. Thesis there is determined basic key concepts multifaceted category “standard of living” in the context of socio-economic relations. A study of living standards in Ukraine. The most significant causes of poverty in Ukraine. Determined further important priorities of social policies to ensure adequate living standards and social stability. The results of research aimed at solving problems of social security. They can be used in the formation of government social policy. The difficult economic situation, burdened by the armed conflict in the east and the annexation of the Crimea, leads to a decline in living standards, growing poverty and social exclusion among the population of Ukraine, especially among vulnerable groups such as persons vnutrishnoperemischeni, large families, people with disabilities, representatives rural communities, orphans, and others. Many people were limited in their access to basic resources of life, so that there are: chronic malnutrition, increased morbidity and mortality, reduced life expectancy, reduced access to education, health care, cultural values and so on. At this stage, quality of life in Ukraine in terms of household income is very low compared to neighboring countries, minimum and average wages much lower. This suggests that the population lives quite poorly. Uncontrolled spread of the effects of the crisis period and the absence of effective steps by the state to fight can result in higher socio-economic risks and threats to the development of both regions and the country as a whole. In order to improve the welfare of life in our country need to: reduce the rate of price growth, improve living wage, minimum wages, reduce income differentiation, prevent unemployment and to reduce its volume. The implementation of the proposed measures will stabilize living standards, to prevent increased social tension in the country and in the future ensure more harmonious development of economic relations at the stage of market transformation of Ukraine. The European orientation of Ukraine requires software to enter the following indicators: the share of wages in GDP of 55–60 %, the ratio of minimum wage to average no lower than 55 % and increase the minimum wage to a level that is at least officially established living wage at least 2 times. All branches of government must focus on creating stable conditions for both economic development and social support and protection from the effects of global shocks, since the state must fulfill the principal regulator and stabilizer of the national economy, which automatically will improve the welfare and living standards of ordinary people.
 • Thumbnail Image
  Item
  IT-індустрія в Україні як соціальний ліфт та перспективна галузь економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бублик, М. І.; Карп’як, А. О.; Рибицька, О. М.
  Вивчено ринок інформаційних технологій, який в Україні демонструє швидкий ріст за усіма показниками. Виявлено стрімкі тенденції розвитку ІТ-сектору України серед відповідних секторів інших держав. Встановлено високі позиції України у рейтингових списках ІТ-спільнот, де аутсорсингові компанії охоплюють широкий сегмент ринку з найрізноманітнішими технологіями інженерних інновацій. Проаналізовано стан ІТ-ринку, його структуру і динаміку росту. Виявлено, що в Україні сформувалась позитивна тенденція до розроблення готового продукту, а також започаткування стартапів (від ідеї – до її повної реалізації). Зростаючі перспективи зумовлені висококваліфікованим освітнім середовищем, природною потребою молодих українців до реалізації своїх інтелектуальних можливостей, невеликими обсягами необхідних інвестицій, а також певною інертністю до впливу зовнішньої та внутрішньої політичної ситуацій в Україні. In XXI century importance of IT sector of economics for globalization processes in the world is invaluable. In last 10-15 years Ukraine entered the Top 5 of world freelance locations, Top 10 countries with most qualified IT specialists, holds eleventh place in Top 100 outsourcing an high-tech countries and have renowned security experts. The main goal of the research was to gather and organize scattered around the Internet information about IT clusters of Lviv, Kyiv, Odessa, Kharkov, Dnipro and data from State Statistics Service of Ukraine and make predictions about structure of IT sector of market in Ukraine, its size and grow capabilities. The main task of the research was systematization of gathered information and reasoning of grow possibilities of IT sector. The results of research were charts and diagrams, which illustrate state of sector, educational and age image of average employee, dynamic of growth for separate companies and industry in general. Conclusions IT industry is single sector of economics which demonstrate high growth on all parameters in last years. Outsourcing companies propose wide specter of engineering services. Alongside outsourcing companies is growing list of companies which are developing own products and count of small start-up projects is also rising. From research it is clear that this industry has high growth potential. This is thanks to high level of educational institutes, natural necessity of young people in intellectual realization, low requirement for initial investments in case of star-up projects and also high immunity of industry to changes in domestic policies.