Інформатизація вищого навчального закладу. – 2012. – № 731

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/15052

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику відображено результати теоретичних досліджень у галузі інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатиці, педагогіці.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 731 : Інформатизація вищого навчального закладу / відповідальний редактор Д. В. Федасюк. – 95 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 19
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання програми VISIO для виконання компонувальних креслень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Лудин, А. М.
  Розглянуто використання програми VISIO для виконання компонувальних креслень. Аpplication of Microsoft Visio program for the implementation of the arrangement drawing.
 • Thumbnail Image
  Item
  Засоби для дистанційного вивчення теоретичних основ синхронної цифрової технології передавання інформації у ВНС ЛП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Колодій, Р. С.
  Описано можливості віртуального навчального тренажера для вивчення теоретичних та технологічних аспектів синхронної цифрової технології (Synchronous Digital Hierarchy – SDH). Проаналізовано доцільність використання віртуального тренажера при вивченні дисципліни “Канали та системи передавання інформації” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації” та запропоновано метод тестового контролю щодо вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1]. In this work describes the features of virtual training simulator for the study of theoretical and technological aspects of synchronous digital technology (Synchronous Digital Hierarchy – SDH). Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “channels and the transmission of information” for students in training “Telecommunications” and test control of learning material according to the recommendations of the regulations of the Lviv Polytechnic.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проведення аудиторних занять з використанням віртуального навчального середовища Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чайківський, Т. В.
  Описано методику проведення аудиторних занять всіх типів з використанням засобів інформаційної системи “Віртуального навчального середовища Львівської політехніки”. Основну увагу приділено викладанню лекційного матеріалу. Method for all types of classroom training with the use of LMS ‘Lviv Polytechnic Virtual Learning Environment’ was described. Special attention is paid to teaching lectures.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Інформатизація вищого навчального закладу" № 731
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Thumbnail Image
  Item
  Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Триус, Ю. В.
  Розглянуто питання, пов’язані з використанням інноваційних інформаційних технологій у навчанні математичних дисциплін, зокрема вільно поширюваних web-орієнтованих систем комп’ютерної математики і технологій мобільного навчання математики. Considered issues related to the use of innovative information technology in learning mathematics, particularly open source web-oriented computer systems and mobile technology learning mathematics.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вимоги до сучасних електронних навчальних видань і можливості їх реалізації у середовищі Adobe Captivate
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Анохін, В. М.
  Наведено вимоги до сучасних електронних навчальних видань (ЕНВ). Класифіковано типи навчальних матеріалів в електронних навчальних виданнях. Наведено рекомендації із створення ЕНВ, які автор використав для розроблення навчально-методичного комплексу за допомогою середовища Adobe Captivate. There are the requirements for modern electronic training edition (ETE) in the work. There is the classification of types of ETE training materials in the work. The recommendations for the creation of ETE were performed, which the author has embodied to training method complex by means of Adobe Captivate environment.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концепція створення веб-сайта Національного університету “Львівська політехніка”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Березко, О. Л.; Пелещишин, А. М.; Жежнич, П. І.
  Розглянуто концепцію створення та розвитку офіційного комплексного веб-сайта Львівської політехніки як засобу подання сучасного університету у глобальному інформаційному середовищі. In this paper we consider the main points of Lviv Polytechnic National University website development conception as the means of modern university positioning in the global information environment.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методологія створення інноваційних технологій навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чорноус, В. М.; Боднарчук, А. П.; Храпач, І. М.
  Викладено та проаналізовано методи створення і концепції впровадження інноваційних комп'ютерних технологій навчання, зокрема відео- та аудіозасобів навчання та навчально-наочних посібників з електротехнічних дисциплін, які інтегрують різноманітні форми представлення та опрацювання навчального матеріалу. На основі сучасних комп'ютерних технологій і ліцензованого програмного забезпечення показано методи динамічної візуалізації процесів в електричних колах у дво- та тривимірних просторах. Розроблено організаційну структуру електронних засобів навчання, які максимально забезпечують сприйняття студентами навчальної інформації. Creating methods and innovational studying computer technologies implementation conception such as video- and audio tool and electrical studying visual manual which integrates different studying material representation and treating forms are introduced. Dynamic process visualization methods in electrical devices and circuits in double and triple space are shown based on modern computer technologies and licensed software. Оrganization structure of electronic tutorials which maximally provide student’s studying information perception channels and give an opportunity to control it’s assimilation operatively.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю під час комп’ютерного тестування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шкіль, О. С.; Кучеренко, Д. Ю.
  Розглянуто питання перевірки ІКТ-компетентності претендентів під час вступу до магістратури (аспірантури). Як тестові завдання під час комп’ютерного тестування запропоновано використовувати завдання з розгорнутою відповіддю. Оцінювання виконання таких завдань грунтується на експертному оцінюванні за обраними критеріями з використанням правил та процедур нечіткої логіки. Запропоновано методику складання продукційних правил нечіткого виводу. Розроблено інструментальні засоби експертного оцінювання та порівняно результати їх роботи з наявними системами нечіткого виведення.