Логістика. – 2004. – №499

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"»

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. – № 499 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 364 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 61
 • Item
  Формалізація логістичних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Сорока, Л. А.; Вознюк, І. П.; Саталкін, С. С.; Сорока, М. В.
  Пропонується метод для кількісної оцінки логістичної системи з врахуванням конфлікту цілей її окремих суб’єктів, критерієм якої є кінцевий результат реалізації системи “певний товар, в певному місці, в певний час за оптимальну ціну”. Метод придатний для кількісної оцінки підсистем логістичної системи, а також системи загалом. It is suggested a method for quantitative appraisement of system with consideration a conflict of aims its separate subjects. The criterion of this system is a final result of system’s realization - “some product, at some place, at some time for optimum price”. The method is suitable for quantitative dimension of logistical sub-systems and logistical system on the whole.
 • Item
  Особливості функціонування вітчизняного ринку харчових продуктів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Юринець, О. В.
  Розглянуто основні показники розвитку вітчизняного ринку харчових продуктів та проаналізувовано їх рівень. Досліджені особливості ринку розглядаються як джерела диференційованого підходу до формування стратегії підприємств харчової промисловості. The main parameters of development domestic market of articles food and carried out analysis of their level are reviewed. The investigated(stud features of the market are esteemed as a source of the differentiated approach to formation policy firms of a food-processing industry.
 • Item
  Інтеграція управлінських завдань в логістичному ланцюгу поставок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шевців, Л. Ю.
  Розглянуто питання інтеграції концепцій менеджменту, маркетингу і логістики в реалізації завдань ланцюгом поставок. Викладено тенденції розвитку логістичного управління підприємством. The article deals with the research intégrations of consetions in management, marketing and logistics in réalisations works in logistic supply chain are proposed . The tendencies of development of logistical management of enterprise are outlined.
 • Item
  Партнерський маркетинг у постачанні: світовий і вітчизняний досвід
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Чухрай, Н. І.; Хтей, Н. І.; Патора, Р.
  Розглядаються теоретичні засади партнерського маркетингу у сфері постачання промислових підприємств. Проаналізовано результати маркетингового дослідження рівня співпраці промислових підприємств Львівщини з постачальниками. Обгрунтовано можливі переваги і недоліки налагодження партнерських стосунків з постачальниками. Theoretical principles of partnership marketing in the supply sphere are considered. The results of the marketing research of the level of the collaboration with the suppliers are analyzed. The main advantages and disadvantages of forming partnership are investigated.
 • Item
  Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Хом’як, Р. Л.; Юрчак, Ю. А.; Доненко, Т. В.
  Розглянуто особливості бухгалтерського та податкового обліку надходження, ремонту, реконструкції, модернізації, ліквідації та продажу основних засобів, що регламентуються Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” та Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. На основі проведеного розгляду розроблені пропозиції щодо узгодження обох видів обліку, шляхом вдосконалення Плану рахунків та внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. The features of account of receipt, repair, reconstruction, modernization, liquidation and sale of basic facilities, that are regulated by Statute (By a standard) of record-keeping 7 "Basic facilities" and Law of Ukraine "About taxation of income of enterprises" book-keeping and tax are considered. On the basis of the conducted consideration the suggestions in relation to the concordance of both types of account are developed, by perfection of Card of accounts and bringing of changes to Law of Ukraine "About taxation of income of enterprises".
 • Item
  Нетрадиційна енергетика як чинник впливу на зовнішні витрати
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Сухін, Є. І.; Частоколенко, І. П.
  Проаналізовано можливий вплив однієї з нетрадиційних енергетичних технологій - газифікації біомаси на розмір зовнішніх витрат. Запропоновано методологічний підхід до кількісної оцінки впливу застосування нетрадиційних енерготехнологій на розмір зовнішніх витрат, яким передбачено, зокрема, використання для розрахунків моделі міжгалузевого балансу. На прикладі міжгалузевого балансу України показано можливий ефект застосування зазначеної технології з урахуванням впливу на тарифне регулювання суб'єкта електроенергетичного ринку. The content of possible influence one of the new energy technologies - supplying with biomass on the value of external expenditures was analyzed. The methodological approach to quantitative estimation of influence application of new energy technologies on the value of external expenditures was proposed. In particular, this approach provides for using model of inter-branch balance. By the example of inter-branch balance of Ukraine, the possible effect of using indicated technology with regard for influence on tariff regulation of subjects electric power market was showed.
 • Item
  Конкурентоспроможність туристичної галузі як чинник формування туристичної привабливості території
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Мельник, О. В.
  Проаналізовано доцільність створення туристичного кластера, його переваги та недоліки для отримання конкурентних переваг на міжнародному ринку туристичних послуг. Пропонується система заходів для його створення. Наводиться формула для розрахунку економічного ефекту від створення туристичного кластера. In this article the expediency of creation of a tourist cluster, its advantages and lacks for reception of competitive advantages in the international market of tourist services is analyzed. The system of measures of its creation is offered. The expression for definition of economic benefit from its functioning is offered.
 • Item
  Особливості формування логістичної системи комерційного банку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Кубів, С. І.; Косар, Н. С.; Кузьо, Н. Є.
  Розглядаються особливості формування логістичної системи комерційних банків та підвищення рівня обслуговування клієнтів банківських установ. The features of formation of the logistic system of commercial banks and rise of level of maintenance of clients of bank institutions are considered.
 • Item
  Логістична концепція “побудови” системи теплозабезпечення міста
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Крикавський, Є. В.; Люльчак, З. С.; Брухаль, Б. С.
  Розглянуто необхідність створення ефективних великих систем централізованого обігрівання та їх застосування з нововведеннями, зокрема з використанням логістичної концепції. The article conciders the necessity of creating large efficient central heating systems and their application with innovations, including employing logistic concept.
 • Item
  Надійність енергогенеруючих підприємств та їх конкурентоспроможність
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Коцко, Т. А.
  Проаналізовано можливості інтеграції різнопрофільних підприємств для стабілізації паливозабезпечення ТЕС. Розглядаються напрями підвищення надійності роботи ТЕС. The possibilities of enterprises from different branches integration for the stabilization of HEPS energy supply.
 • Item
  Проблеми виміру якості системи першочергових програмних заходів планування розвитку регіону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Король, B. C.
  Зроблено спробу математичної формалізації практичних підходів до розв’язання однієї з найважливіших задач, що виникають у процесі розробки державних цільових програм соціально-економічного розвитку регіонів -задачі добору групи пріоритетних інвестиційних проектів. The beginnings of the try of mathematical formalization of practical approaches to the solving of one of the main tasks which occur in the process of development of state target programs of social economic development of regions", i.e. selection of the priority investment projects are presented in the article.
 • Item
  Роль та принципи управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Коваль, З. О.
  Розглянуто поняття управління взаємозв’язками підприємства із споживачами, здійснено класифікацію факторів, які необхідно враховувати при їх плануванні. Запропоновано модель процесу управління взаємозв’язками підприємства із споживачами продукції і матрицю порівняння величин витрат і обсягів реалізації продукції. The term of mutual relationship management between enterprises and customers is ravened. The classification of factors that should be considered in the process of planning is proposed. The model of mutual relationship management between enterprises and customers as well as comparing matrix of corporate costs and revenues are developed.
 • Item
  Особливості формування каналів розподілу вітчизняними виробниками продуктів харчування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Дмитрук, М. М.
  Проаналізовано основні схеми формування каналів розподілу на ринку продуктів харчування України. Висвітлено їх головні переваги та недоліки. Здійснено прогноз розвитку існуючих підходів до організації збутової діяльності з врахуванням можливостей та загроз досліджуваного ринку. The analysis of the basic schemes of formation of channels of distribution in the market of foodstuffs of Ukraine has been made. Their main advantages and lacks are shown. The forecast of development of existing approaches to the organization of marketing activity is accomplished in view of opportunities and threats of the researched market.
 • Item
  Стратегія формування стосунків “постачальник-покупець” на нафтовому ринку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) 􀀀 Гірна, О. Б.
  Розглянуто модель оцінки стосунків “постачальник-покупець” та види взаємозв’язків, які при цьому виникають. На основі запропонованої моделі охарактеризовано стратегію взаємозв’язків “постачальник-покупець” на українському ринку нафти. Наведено світовий досвід впровадження інтеграційних процесів на цьому сегменті ринку. The model of an estimation of the relations “supplier-buyer” and kinds of interrelations which thus arise is considered. On the basis of the offered model the strategy of interrelations “supplier-buyer” in the ukrainian oil’s market is characterized. The world experience of introduction the processes of intégration on the given segment of the market is submitted.
 • Item
  Аналіз зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування фінансово-промислових груп в Росії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Віблий, П. І.
  Розглянуто проблему залучення зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування фінансово-промислових груп (ФПГ). Дано детальний аналіз законодавчого регулювання створення та діяльності ФПГ у Росії. Висвітлено та проаналізовано заходи державної підтримки ФПГ в Росії, джерела зовнішнього та внутрішнього фінансування ФПГ, зокрема зовнішнє кредитування та консолідована звітність як форма самофінансування ФПГ. In the article the main attention is given to a problem of attraction of external and internal sources of financing of financial and industrial groups. The detailed analysis of legislative regulation of creation and activity FIG in Russia is given. Is described and is analysed measures of state support FIG in Russia. The detailed analysis of sources external and internal financing FIG, in personally of external crediting and consolidated reporting, as the forms of self-financing FIG is made.
 • Item
  Планування аудиторської діяльності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Вакаров, В. М.
  Досліджуються теоретичні аспекти планування аудиторського процесу, вплив факторів на обсяг робіт з планування аудиту. Наводиться перелік основних показників планування аудиторської перевірки та визначення аудиту. Також розглянуті питання стратегічного і поточного планування. Звертається увага на необхідність розмежування процесу планування на планування аудиторської діяльності як одного із видів бізнесу і на планування аудиту та інших послуг як конкретне виконання робіт. The article explores theoretical aspects of planning of auditor activity and influence of factors on amount of tasks within audit planning. The basic parameters of the auditor check planning and the definition of the cost of the audit are given. Strategic and day-to-day planning are also considered in the article. Significant attention is paid to how the planning process is divided: the planning of auditor activity as a kind of business and the planning of audit and other services as concrete work performance.
 • Item
  Регулююча роль фінансів в інтеграції інтересів щодо інноваційного розвитку організацій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Алексеев, І. В.
  Розглядаються питання щодо вирізнення інтересів суб’єктів господарювання і державних органів управління та формування механізму фінансових впливів на суб’єктів господарювання з урахуванням цього вирізнення для реалізації інноваційного типу розвитку організації. This article devoted for different interesting of business organization and government’s administration and constructing the financial mechanism for innovation type development of organization.
 • Item
  Рентоутворюючі фактори та їх вплив на орендну плату за використання земель
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шуст, О. А.
  Обгрунтовано рентоутворюючі чинники, досліджено механізм утворення ренти та сутність орендної плати за користування землею. Factors that generate rent are proved, the mechanism of rent creation, the essence of rent for land usage are investigated.
 • Item
  Програмування соціальних функцій інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шумлянська, О. В.
  Розглянуто питання щодо складу соціальних функцій інноваційного розвитку підприємства та їх програмування. This article devoted for innovation development of plant social function consistence and it’s planning.
 • Item
  Коефіцієнт дисконтування при обгрунтуванні вибору оптимального варіанта довготермінових інвестицій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Франів, І. А.
  Показано існуючі підходи до визначення дисконтної ставки. Описано і охарактеризовано складові дисконтної ставки. The present approach of decide discounting rate are presented. Described and characterized components of discount rate.