Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 3

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 12, number 3. – P. 279–424. : ill.

Chemistry & Chemical Technology

Зміст (том 12, № 3)


279
285
290
296
300
305
310
318
326
331
337
341
346
355
365
372
379
386
391
400
405
410
419
421
423

Content (Vol. 12, No 3)


279
285
290
296
300
305
310
318
326
331
337
341
346
355
365
372
379
386
391
400
405
410
419
421
423

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Antifrictional polymer composites based on aromatic polyamide and carbon black
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kabat, Oleg; Sytar, Vladimir; Sukhyy, Konstiantin; Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine
  Отримано та досліджено полімерні компо- зиційні матеріали (ПКМ) на основі ароматичних поліамідів та технічного вуглецю. Встановлено, що наповнювач покращує триботехнічні властивості ПКМ при фрикційній взаємодії із сталюю в режимі тертя без змащування. Визначено оптимальні концентрації технічного вуглецю у ПКМ та досліджено вплив різних його марок на триботехнічні властивості розроблених ПКМ.
 • Item
  Researches of amphiphilic properties of copolyesters with chromophore groups
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Yakoviv, Mariia; Fihurka, Nataliia; Nosova, Nataliya; Samaryk, Volodymyr; Vasylyshyn, Taras; Hermanovych, Svitlana; Voronov, Stanislav; Varvarenko, Sergiy; Lviv Polytechnic National University
  Визначено коефіцієнти розподілу макромолекул амінофункційних кополістерів з хро- мофорними групами в системі н-октанол-вода та експериментальні і розрахункові характеристики їх гідро- фільно-ліпофільного балансу(HLB). Проведено множинний регресійний аналіз та отримано інтерполяційне рівняння коефіцієнту ліпофільності від параметрів, які харак- теризують якісний та кількісний склад кополіестеру. Виявлено чинники, які мають найбільш суттєвий вплив на коефіцієнт ліпофільності та HLB одержаних флуо- ресцеїнвміснихкополіестерів.
 • Item
  Modification of silicon surface with silver, gold and palladium nanostructures via galvanic substitution in DMSO and DMF solutions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kuntyi, Orest; Shepida, Mariana; Sus, Lubov; Zozulya, Galyna; Korniy, Serhiy; Lviv Polytechnic National University; Karpenko Physico-Mechanical Institute, National Academy of Sciences of Ukraine
  Наведено результати досліджень процесу осадження нанорозмірних частинок срібла, паладію та золота на поверхню кремнію в середовищі DMSO та DMF. Описано вплив молекул органічних апротонних розчинників на геометрію металевих частинок та їх розподіл на підкладці. Показано, що розчини стійких комплексів металів ([Ag(CN)2]-, [AuCl4]-) є головним чинником формування дискретних наночастинок з невеликим діапазоном за розмірами та рівномірним розподілом по поверхні підкладки, а також наноструктурних плівок. Встановлено, що з підвищенням температури від 313 до 343 К спостерігається зміна структури осаду золота від плівкової до дисперсної, що зумовлено значним збільшенням швидкості електрогенеруючої реакції на мікроанодах кремнієвої поверхні та десорбцією молекул органічних розчинників із металевих зародків.
 • Item
  Polymeric nanocomposites for dehydration of isopropyl alcohol–water mixtures by pervaporation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kittur, Arjumandbanu Abdulwahab; Madhu, Gattumane Motappa; Rashmi, Sudhina Hulagurmath; Rajanna, Sowmya Surapanhalli; Yaranal, Naveenkumar Ashok; SDM College of Engineering and Technology, Karnataka, India; M. S. Ramiah Institute of Technology,Karnataka, India; Indian Institute of Technology Guwahati
  Досліджено полімерні нанокомпозитні мембрани полівініловий спирт/ZnO. З використанням методів ІЧ-Фур‘є- і УФ-спектроскопії, рентгено-дифракційного аналізу та скануючої електронної мікроскопії проведено аналіз нанокомпозитних мембран. Встановлено, що мембрани є переважно водосорбційними і водопроникними. Показано що одержані плівки можуть бути ефективно використані для руйнування азеотропної суміші ізопропіловий спирт–вода.
 • Item
  Proton-initiated conversion of dithiocarbamates of 9,10-anthracenedione
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Stasevych, Maryna; Zvarych, Viktor; Khomyak, Semen; Lunin, Volodymyr; Kopak, Nazarii; Novikov, Volodymyr; Vovk, Mykhailo; Lviv Polytechnic National University; Institute of Organic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  Досліджено протон-ініційоване перетво- рення дитіокарбаматних похідних 9,10-антрацендіону за умов кислотно-каталізованої циклодегідратації при дії суміші H2SO4-АсОН та подальшому обробленні перхлоратною кислотою. На основі даних спектральних методів (1Н, 13С ЯМР, ІЧ-, УФ-спектроскопії) встановлено, що реакція зупи- няється на стадії протонування атома Сульфуру тіокар- бонільної групи з утворенням перхлоратних солей. УФ спектри одержаних перхлоратів характеризуються гіпсохромним зсувом з чітко вираженим максимумом поглинання.
 • Item
  Degradation oxirane ring kinetics of epoxidized palm kernel oil- based crude oleic acid
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Jalil, Mohd Jumain; Jamaludin, Siti Khatijah; Daud, Ahmad Rafizan Mohammad; Universiti Teknologi Mara, Cawangan Pulau Pinang, Jalan Permatang Pauh, Malaysia
  Для одержання епоксидованої олеїнової кислоти проведено її епоксидування з використанням in situ пероксимурашиної кислоти (HCOOOH). Пероксимурашину кислоту одержано внаслідок змішування мурашиної кислоти (як кисневого носія) та пероксиду водню (як донора кисню). Встановлено, що епоксидне кільце є дуже реакційним, особливо в присутності кислоти, що дає можливість використовувати епоксид для синтезу інших сполук. Показано, що найбільш ймовірною побічною реакцією, яка виникає при епоксидуванні in situ, є реакція оксиранового кільця з мурашиною кислотою, що призводить до утворення побічних продуктів діола та α- гліколю. Досліджено розклад оксирану епоксиду та встановлено, що реакція є першого порядку щодо оксирану та другого порядку – щодо мурашиної кислоти.
 • Item
  One-pot synthesis, antioxidant activity and toxicity evaluation of some hydroxyxanthones
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Yuanita, Emmy; Pranowo, Harno Dwi; Siswanta, Dwi; Swasono, Respati Tri; Mustofa; Zulkarnain, Abdul Karim; Syahri, Jufrizal; Jumina; Universitas Mataram, Indonesia; Universitas Gadjah, Mada, Indonesia; Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
  За допомогою одностадійої реакції цикло- дегідрування похідних гідроксибензенової кислоти (саліцилова або резорцилова кислота) з флороглюціном або пірогалолом у присутності реагенту Ітона (P2O5/MeSO3H) одержано нові сполуки гідроксиксантону. Для визначення інгібуючої концентрації (IC50) синтезованих сполук їх антиокиснювальну активність перевірено за допомогою 2,2-дифеніл-1-пікрилгід- разилу. Цитотоксичність отриманих сполук оцінено MТT- тестом на лінії клітин Vero. Встановлено, що положення та кількість гідроксильних груп можуть суттєво вплинути на потенційну антиокиснювальну активність приготовлених сполук. Показано, що синтезовані сполуки гідроксиксантону можна класифікувати як сильні антиоксиданти та їх можна використовувати в промисловості.
 • Item
  IXth International scientific-technical conference “Advance in petroleum and gas industry and petrochemistry” (APGIP-9)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Grynyshyn, Oleg; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Olena Shyshchak – 50th anniversary
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Bratychak, Michael; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Professor Vasyl Shevchuk – 90th anniversary
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Babyak, Liudmyla; Matsyak, Olexandra; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Grape pomace extract as green vapor phase corrosion inhibitor
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Vorobyova, Viktoria; Chygyrynets’, Olena; Skiba, Margarita; Trus, Inna; Frolenkova, Svitlana; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; Ukrainian State Chemical-Engineering University, Dnipro, Ukraine
  Екстракт жмиху винограду досліджено як новий екологічно безпечний леткий інгібітор атмосферної коро- зії сталі. Протикорозійні властивості оцінено масометричним та електрохімічними методами. Методом ІЧ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектрометрії досліджено компонентний складу ізопропанольного екстракту жмиху винограду. Дослід- жено морфологію захисної плівки. Для оцінки адсорбційної здат- ності головних компонентів рослинного екстракту проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекул
 • Item
  Aqueous extracts of Opuntia Ficus-Indica as green corrosion inhibitor of A283C carbon steel IN 1N sulfuric acid solution
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Krid, Ferial; Zouaoui, Emna; Medjram, Mohamed Salah; Laboratoire de Recherche de Génie Chimique et Environnement, LGCE, Algérie
  З використанням поляризаційної та елект- рохімічної імпедансної спектроскопії вивчено вплив концент- рації та температури на інгібуючу здатність екстракту опунції індійської. Встановлено, що адсорбція досліджуваного екстракту на поверхні вуглецевої сталі відповідає ізотермі адсорбції Ленгмюра. адсорбція, діаграма Найквіста, екологічно-безпечний інгібітор
 • Item
  Production of corrosion inhibitors for oil refining equipment using natural components
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Topilnytskyy, Petro; Romanchuk, Victoria; Yarmola, Tetiana; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано застосування рослинної та тваринної сировини для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання. Проведено синтез інгібіторів корозії на основі олій та тваринного жиру з ди- та триетаноламіном, одержано нітрогенвмісні інгібітори корозії, визначено їх фізико-хімічні показники. Гравіметричним методом визначено ступінь захисту одержаних інгібіторів на сталі Ст20 в двофазному корозійному середовищі, що імітує середовище установок електрознесолення та зневоднення за умов підготовки нафти до перероблення. Показано, що інгібітори на основі рослинної та тваринної сировини, одержані за певних умов синтезу, здатні захищати металеву поверхню нафтопереробного обладнання.
 • Item
  Electrophilic intramolecular cyclization of 1-(N-Alkenyl)-6-methylpyrimidine-2,4-diones
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Slyvka, Natalia; Gevaza, Yuri; Saliyeva, Lesya; Lesya Ukrainka Volyn National University; Kyiv National Trade-Economical University
  Cинтезовано N-аліл(цинаміл)заміщені похід- ні 6-метилурацилу та проведено реакції їх бромо- та йодо- циклізації, які приводять до утворення похідних дигідрооксазо- лопіримідинію та дигідрооксазинопіримідинію. Запропоновано чинники, які сприяють регіоселективному протіканню цих реакцій.
 • Item
  Glass-ceramic materials on the lithium disilicate basis: achievements and development prospects
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Savvova, Oksana; Voronov, Gennadii; Topchyi, Vitalii; Smyrnova, Yuliya; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  Проаналізовано сучасний стан розробок і перспективність використання склокристалічних матеріалів на основі дисилікату літію. Обгрунтовано вибір системи R2O–RO–RO2–R2O3–P2O5–SiO2 для модельних стекол. Досліджено структуру стекол після термооброблення у взаємозв’язку з їх фізико-хімічними властивостями. Розроблені літійсилікатні склокристалічні матеріали характеризуються високими експлуатаційними властивостями і можуть бути застосовані як прозора броня.
 • Item
  Theoretical aspects of modification mechanism for sol-gel ceramic oxide powders of technical application
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Lutsyuk, Iryna; Vakhula, Yaroslav; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати розроблення рідко- фазових технологій високодисперсних керамічних оксидних порошків технічного призначення та способи їх модифіку- вання. На основі фізико-хімічних методів досліджень здійснено аналіз різних за механізмами модифікуючих процесів. У складних оксидних порошках відбувається заміщення основних йонів легуючими з утворенням твердих розчинів. Модифіку- вання ТіО2 Сульфуром дає змогу отримати порошок із поверхневим шаром, в якому Сульфур утворює хімічні зв’язки.
 • Item
  Obtaining of coumarone-indene resins based on light fraction of coal tar 3. Coumarone-indene resins with methacrylic fragments
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Bratychak, Michael; Astakhova, Olena; Prysiazhnyi, Yuriy; Shved, Mariia; Shyshchak, Olena; Namiesnik, Jacek; Plonska-Brzezinska, Marta; Lviv Polytechnic National University; Gdansk University of Technology,Poland; University of Bialystok, Poland
  З використанням легкої фракції кам’яно- вугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423-463 К, з додаванням метилметакрилатy розроблено метод одержання інден-кумаронових смол з метакрилатними фрагментами (CIRM). CIRM отримано за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор 2,2’-азобіс(2-метил-пропіонітрилу). Встановлено вплив кіль- кості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід, температуру розм’якшення та молекулярну масу CIRM. Структуру синтезованих CIRM підтверджено ІЧ– та ЯМР- спектроскопічними дослідженнями. Запропоновано використо- вувати CIRM як полімерну складову бітум-полімерних сумішей (БПС). Вивчено вплив кількості CIRM, температури та тривалості на основні характеристики БПС.
 • Item
  Lead adsorption by nano-hydroxyapatite granules in a fixed-bed column
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Khademolhosseini, Mohamad Reza; Mobasherpour, Iman; Ghahremani, Davoud; Department of Engineering, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran; Ceramics Department, Materials and Energy Research Center, Iran
  З використанням гідроксиапатитових наногранул проведено сорбцію йонів Pb2+ в колоні з нерухомим шаром. Визначено, що час проникнення до розривання та вичерпування зменшувався зі збільшенням швидкості потоку, зменшенням глибини шару та збільшенням початкової концентрації свинцю. Запропоновано механізм процесу – часткове розчинення кальцію з наступним висадженням апатиту згідно йонообмінного механізму з формулою Ca10– xPbx(PO4)6(OH)2 і Pb10(PO4)6(OH)2.
 • Item
  Application of vacuum distillation for the used mineral oils recycling
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Korchak, Bohdan; Hrynyshyn, Oleh; Chervinskyy, Taras; Polyuzhin, Igor; Lviv Polytechnic National University
  Вивчено фізико-хімічні властивості та групо- вий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних в результаті їх вакуумного розділення. Наведено результати ІЧ-спектроскопіч- ного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та виділених фракцій. Описано зміну складу й властивостей фракцій виділених з відпрацьованих олив внаслідок їх вакуумного розділення.
 • Item
  Determination of optimum conditions effect of coal oxidative desulfurization to produce pulverized coal
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Prysiazhnyi, Yuriy; Shved, Mariia; Pyshyev, Serhiy; Bilushchak, Halyna; Pyshieva, Anastasia; Lviv Polytechnic National University
  Вивчено вплив складу оксиданту на процес оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля низького ступеня метаморфізму, що здійснювався з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива. На основі сукупності всіх результатів експериментальних досліджень по вивченні вищезгаданого процесу розроблено експериментально- статистичну модель, яка дала можливість встановити оптимальні умови досліджуваного процесу.