Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2012 р .

Permanent URI for this collection

Матеріали 4-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Збірник містить матеріали 4-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки та застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 4-ої Науково-практичної конференції, 20–22 листопада 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 218 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Виявлення досвіду споживачів освітніх послуг Національного університету "Львівська політехніка" на веб-форумах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Тимовчак-Максимець, Оксана
  У статті описується підхід до виявлення споживацького досвіду на веб-форумах на основі маркерів досвіду. Побудовано формальні конструкції для виявлення мовної реалізації споживацького досвіду у текстах на веб-форумах. Описується підхід до формування переліку маркерів споживацького досвіду щодо освітніх послуг НУ "Львівська політехніка". The paper presents an approach to identifying consumer experiences on web forums based on experience markers. Formal structures for identifying consumer experience realized by language means in texts on web forums are developed. An approach to forming a list of consumer experience markers concerning educational services of Lviv Polytechnic National University is discussed.
 • Item
  Адміністративно-організаційні аспекти використання онлайн спільнот у навчальному процесі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пелещишин, Андрій; Новгородська, Людмила
  В роботі наведені основні адміністративно-організаційні аспекти комунікативної діяльності учасників навчального процесу у віртуальних спільнотах. The paper deals with main administrative and organization aspects of communicative activity of educational process participants in virtual communities.
 • Item
  Мобільні системи комп’ютерної математики та динамічної геометрії у навчанні математичних дисциплін
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Володимир, Глущенко
  У роботі розглядаються питання, пов’язані з використанням інноваційних інформаційних технологій у навчанні математичних дисциплін, зокрема системи динамічної геометрії і технологій мобільного навчання математики. The paper addresses issues associated with the use of innovative information technology in teaching mathematics courses, including systems of dynamical geometry and mobile technologies learning mathematics.
 • Item
  Автоматизована система аналізу результатів електронного тестування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Диховичний, Олександр; Дудко, Анна; Філіппова, Галина
  У праці проінформовано про розробку в НТУУ «КПІ» автоматизованої системи статистичного аналізу результатів електронного тестування на основі як класичних статистичних методів, так і сучасних математичних моделей тестів. The present paper informs about development of computer-based statistical analysis system of results of online testing. This system is based on classic statistical methods and modern mathematical model of tests.
 • Item
  Статистичний аналіз системи тестових завдання для поточного контролю навчальної діяльності студентів при вивченні курсу фізики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Подласов, Сергій
  В роботі представлені результати статистичного аналізу результатів поточного контролю навчальних осягнень студентів на основі Item Response Theory. Одержані результати використані для удосконалення системи тестових завдань. The Item Response Theory was used for statistical analysis of tests results of current control of the students knowledge and for improvment of the system of test tasks.
 • Item
  Методологія редагування параметрів тестових завдань в форматі Мoodle ХМL
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Міюшкович, Євген; Міюшкович, Юлія
  Розглянуто методологію редагування тестових завдань за допомогою параметрів тегів Moodle XML. The work demonstrates methodology of tests editing with the Moodle XML tag options.
 • Item
  Аналіз надійності тестів в комп'ютерній системі тестування знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шкіль, Олександр; Коротких, Дмитро
  Розглянуто питання аналізу надійності тестів з використанням коефіцієнту α–Кронбаха для розріджених матриць результатів тестування. Запропоновано метод доповнення розріджених матриць та методика розрахунку статистичних показників з використанням табличного процесора Microsoft Excel. The question of the tests security analysis with the use of the α-Cronbach coefficient for the disperse matrix of the testing results is considered. The method of the disperse matrix addition and method of the statistical indexes calculation with the use of the tabular processor Microsoft Excel are offered.
 • Item
  Методи та засоби пошуку протиріч у записах бібліографічної бази даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ярмолюк, Руслан
  У роботі піднімається актуальна проблема якості даних у бібліографічних базах даних (ББД) електронних каталогів бібліотек. Запропоновано підходи до пошуку логічних помилок та протиріч у записах ББД. The paper raised urgent problem of data quality in bibliographic databases (BDB) electronic library catalogs. Approaches to finding logical errors and contradictions in the records BBD.
 • Item
  Використання інтернет-технологій в бібліотечному обслуговуванні користувачів бібліотек вищих навчальних закладів Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гін, Н. П.; Марковець, О. В.
  У роботі розлянуто необхідність використання інтрнет-технологій та інтернет-ресурсів у якісному задовенні потреб користувачів бібліотек вищих навчальних заклідів. Проаналізовано необхідність використання інформаційних продуктів, а саме veb-сайтів у процесі обслуговуванні користувачів бібліотек. The paper demonstrates intrnet need to use technology and internet resources in qualitative zadovenni user needs libraries of higher educational zaklidiv. Analysis of the need for information is produktiv a veb-site during service library users.
 • Item
  Дистанційне навчання і бібліотека вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Грищенко, Тамара; Нікітенко, Олександр
  Бібліотека у системі дистанційного навчання обслуговує читачів (користувачів) повнотекстовими методичними та навчальними матеріалами. Для забезпечення бібліотеки електронними копіями ці копії надаються або видавництвом, або отримують за допомогою сканування друкованих видань. Для кращого інформаційного обслуговування користувачів необхідно синергетично об’єднувати інформаційні ресурси різних підрозділів університету. The library in distance education services the readers (users) by full text methodic and educational books. To supplement the electron copies take both from publisher and from scanning print issues. the better service users’ information needs it is necessary to unite by synergy the information resources of different university departments.
 • Item
  Мультимедійне забезпечення наочності в електронному навчальному посібнику з електрики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сусь, Богдан; Міночкін, Анатолій; Кравченко, Оксана
  В статті наведені принципи побудови електронного навчального посібника з фізики на основі текстів лекцій і з електронними доповненнями у вигляді анімаційних ефектів, відеокліпів демонстрацій, аудіосупроводу, подання зображень в кольорах, використання словників тощо. The article presents the principles of the virtual textbook , based on Physics lectures and texts with virtual additions, such as animation effects, video clips audio, viewing images in color, dictionaries and more.
 • Item
  Методологія створення електронного посібника з чисельних методів для студентів технічного ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гетьман, Ірина
  У цій статті розглядається вибір форми реалізації електронного посібника з чисельних методів для студентів технічних спеціальностей прискореної форми навчання. This article discusses the choice of the form realization of an electronic book on numerical methods for students of technical specialties accelerated studies.
 • Item
  Электронные учебные издания, основанные на концепт-картах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Водолаженко, Александр; Сизоненко, Евгения
  Електронні навчальні видання мають, як правило, гіпертекстову структуру. При цьому важливо зберігати зв’язність та логіку подання навчального матеріалу. Для досягнення цієї мети в роботі пропонується застосування багаторівневих концепт-карт, за допомогою яких візуалізується структура матеріалу, що вивчається, а також інтегруються тематичні ресурси. Приклади виконано в системі IHMC CmapTools. Electronic educational editions are usually of a hypertext structure. Herewith, it is important to preserve both representation connectivity and logic of the educational material. For this purpose the multilayered concept-maps usage is proposed. The visualization of the educational material structure and the integration of educational resources can be done by means of these maps. All examples in paper are made by means of IHMC CmapTools.
 • Item
  Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника “Економіка підприємства”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Анохін, Віктор; Афанасьєв, Микола; Плоха, Олена
  В роботі наведені базові принципи побудови сучасного електронного підручника для вищої школи та вимоги до нього. Продемонстровані приклади їх втілення у електронному підручнику ”Економіка підприємства” авторів М. В. Афанасьєва та О. Б. Плохої, який створений за методикою, що розроблена В. М. Анохіним. При розробці електронного підручника були використані дослідження за цим питанням В. М. Анохіна, М. В. Афанасьєва, О. Б. Плохої, Я. В. Ромашової. There are the basic principles to construct a modern electronic textbook for high school and requirements for it in the work. Examples of their implementation are demonstrated in the electronic textbook "Business Economics" of N. V. Afanasyev and O. B. Plokha, that was created according to the methodology of V. M. Anokhin. Research on this issue of V. M. Anokhin, N. V. Afanasyev, O. B. Plokha, J. V. Romashova were used in the development of electronic textbook.
 • Item
  Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Жежнич, Павло; Гірняк, Марія
  У роботі наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії. This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.
 • Item
  Електронне видавництво як інноваційний механізм діяльності видавництва Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гнатюк, М. В.
  В роботі проаналізовано наявні можливості видавництва Львівської політехніки для створення електронного видавництва на його базі. Наведено основні переваги та недоліки електронного видавництва. The present work analyzes existing opportunities Lviv Polytechnic publishing office to create electronic publishing at its base. The main advantages and disadvantages of electronic publishing presented .
 • Item
  Презентації лекцій – ефективний спосіб активізації пізнавальної діяльності та самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Слюсарчук, Юрій; Слюсарчук, Ольга
  В роботі розглядаються проблеми активізації пізнавальної діяльності та самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін. Використання презентацій лекцій сприяє підвищенню мотивації навчання, збільшує інформаційну наповненість аудиторних занять, зокрема, застосовуючи технології комп’ютерної математики, дозволяє досягнути кращих результатів навчання. This paper considers the problem of cognitive activity and independent work of students in the study of mathematical disciplines. Using presentations of lectures enhances learning motivation, increases information filling the classroom, including using technology computer mathematics, can achieve better learning outcomes.
 • Item
  Використання SolidWorks/SolidWorks Flow Simulation/SolidWorks Simulation для підготовки фахівців зі спеціальності ІТП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Соколовський, Я. І.; Борецька, І. Б.; Рожак, П. І.
  В роботі наведено основні аспекти вивчення та використання програмного комплексу SolidWorks/SolidWorks Flow Simulation (COSMOSFloWorks)/SolidWorks Simulation для підготовки фахівців зі спеціальності ІТП. Для прикладу здійснено тепловий розрахунок та аналіз фізичних потоків у лісосушильній камері з використанням інформаційних технологій проектування SolidWorks Flow Simulation (COSMOSFloWorks). Для твердотілого моделювання лісосушильної камери та створення тривимірних моделей її компонентів використано систему автоматизованого проектування SolidWorks 2011.Розроблено та реалізовано програмно-орієнтований комплекс “Wood v.1.0” на основі SolidWorks API, з використанням компілятора Microsoft Visual studio 2010, який дає можливість досліджувати параметри камери, а також керувати геометрією лісосушильної камери та штабеля. The main aspects of study and using on the programmatic complex SolidWorks/SolidWorks Flow Simulation (COSMOSFloWorks)/SolidWorks Simulation for preparation of specialists on speciality of ITP. For example, by thermal calculation and analysis of physical steams carried out in forest drying chambers with the use of information technologies of COSMOSFloWorks planning are made in article. A computer aided of SolidWorks design is used for the 3D modeling of forest drying chamber and creation of three-dimensional models of it’s components.