Теоретико-правові аспекти стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами України

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті визначено теоретико-правові аспекти актуальних проблем стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами та запропоновано практичні шляхи їх вирішення. Визначено, що інтегроване управління кордонами України є цілісною системою державного управління у сфері охорони та захисту кордонів України, що ґрунтується на міжнародних правових стандартах та поєднує адаптовані між собою системи управління усіх державних органів, які реалізовують діяльність у цій сфері з метою забезпечення відкритості та безпеки кордонів України. Базисом інтегрованого управління кордонами України є основоположні міжнародні правові принципи та стандарти у цій сфері. На підставі окресленої у Стратегії до 2025 р. дефініції інтегрованого управління кордонами виокремлено його характерологічні ознаки: специфічний суб’єктний склад, що включає в себе певні державні органи; діяльність є скоординованою, позаяк суб’єкти інтегрованого управління кордонами взаємодіють на відомчому, міжвідомчому, державному і міжнародному рівнях; інтегроване управління кордонами передбачає собою систему політичних, правових, економічних та організаційних заходів; основна мета – створення та підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону для законного транскордонного співробітництва, а також для осіб, які подорожують. Висновується, що процес удосконалення механізмів реалізації державної політики зі стратегічного планування у сфері охорони та захисту кордонів України вимагає чіткої координації, цілеспрямованої на досягнення загальноєвропейських вимог.
The article identifies the theoretical and legal aspects of current issues of strategic planning in the field of integrated border management and suggests practical ways to solve them. It is determined that the integrated border management of Ukraine is an integrated system of public administration in the field of protection and protection of Ukraine’s borders, based on international legal standards and combines adapted management systems of all state bodies implementing activities in this area to ensure openness and security of borders. Of Ukraine. The basis of integrated border management of Ukraine is the fundamental international legal principles and standards in this area. On the basis of the definition of integrated border management outlined in the Strategy until 2025, its characteristic features are singled out: specific subject composition, which includes certain state bodies; activities are coordinated, as the subjects of integrated border management interact at the departmental, interagency, state and international levels; integrated border management involves a system of political, legal, economic and organizational measures; the main goal is to create and maintain a balance between ensuring an adequate level of border security and maintaining the openness of the state border for legal cross-border cooperation, as well as for travelers. It is concluded that the process of improving the mechanisms of implementation of state policy on strategic planning in the field of protection and protection of Ukraine’s borders requires clear coordination aimed at achieving European requirements.
Description
Keywords
державний кордон, суверенні права України, Державна прикордонна служба України, стратегічне планування, інтегроване управління кордона суб’єкти інтегрованого управління кордонами, Стратегія інтегрованого управління кордонами, державна політика, state border, sovereign rights of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine, strategic planning, integrated border management, subjects of integrated border management, Integrated border management strategy, public policy
Citation
Гарасимів Т. Теоретико-правові аспекти стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами України / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 7–14.