Група осіб за попередньою змовою, група осіб та організована групи: питання розмежування

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Статтю присвячено розмежуванню понять “група осіб за попередньою змовою”, “група осіб” та “організована група”. Доведено, що чимало труднощів у юридичній науці викликає розмежування групи осіб за попередньою змовою та організованої групи. Зважаючи на це, вважаємо за доцільне встановити відмінності між цими формами співучасті через розкриття ознак групи осіб за попередньою змовою і організованої групи. Розкривати зміст ознак групи осіб за попередньою змовою є зайвим. А розкрити зміст ознак організованої групи можливо завдяки аналізу ч. 3 ст. 28 КК України. Відповідно до цієї норми закону кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три й більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об’єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Із наведеного законодавчого визначення можна виділити такі ознаки, які породжують дискусії серед науковців про складність розмежування групи осіб за попередньою змовою та організованої групи, як стійкість та кількість учасників злочинного об’єднання. Кількість учасників групи за попередньою змовою та організованої групи не викликає труднощів ні в науці кримінального права, ні у судовій практиці. Так, у групі осіб за попередньою змовою можуть діяти дві або більше осіб, які наділені ознаками суб’єкта кримінального правопорушення. А для організованої групи КК України передбачає необхідність об’єднання зусиль не менш як трьох суб’єктів кримінального правопорушення. А щодо іншої ознаки – стійкості, то вона зумовлює проблеми на практиці. Зокрема, у такому її прояві як кількість кримінальних правопорушень, про вчинення яких домовляються співучасники. Через це варто встановити відмінності стійкості досліджуваних форм співучасті. Так, стійкість групи осіб за попередньою змовою на відміну від стійкості організованої групи не є обов’язковою ознакою. Однак, зважаючи на те, що між змовою учасників групи осіб за попередньою змовою до вчинення групового кримінального правопорушення існує певний відрізок часу, протягом якого група не розпадається, можна також стверджувати, що стійкість усе-таки існує і в цій формі співучасті. Але це різного рівня та різної якості стійкість. Стійкість групи осіб за попередньою змовою від стійкості організованої групи відрізняється тим, що в першій формі утворення злочинного об'єднання ще не закінчено і її склад не стабілізувався. Стійкість організованої групи полягає у її стабільність, сталість її складу. Однак основна відмінність полягає в тому, що спільна злочинна діяльність розрахована на тривалий час.
The article is devoted to the delimitation of the concepts of a group of persons by prior agreement, a group of persons and an organized group. It is proved that a lot of difficulties in legal science are caused by the distinction between a group of persons by prior conspiracy and an organized group. In view of this, we consider it expedient to establish differences between these forms of complicity through the disclosure of the characteristics of a group of persons by prior agreement and an organized group. It is superfluous to disclose the content of the features of a group of persons by prior agreement. And to reveal the content of the features of an organized group is possible through the analysis of Part 3 of Art. 28 of the Criminal Code of Ukraine. According to this norm of the law, a criminal offense is recognized as committed by an organized group if several persons (three or more) who were previously organized into a stable association to commit this and other (other) criminal offenses, combined, participated in its preparation or commission. a single plan with the distribution of functions of group members aimed at achieving this plan, known to all group members. From the above legislative definition, we can distinguish such features that give rise to discussions among scholars about the difficulty of distinguishing between a group of persons by prior conspiracy and an organized group, such as the stability and number of members of a criminal association. The number of members of the group by prior agreement and the organized group does not cause difficulties either in the science of criminal law or in judicial practice. Thus, in a group of persons by prior agreement, there may be two or more persons who are endowed with the characteristics of the subject of a criminal offense. And for an organized group, the Criminal Code of Ukraine provides for the need to unite the efforts of at least three subjects of a criminal offense. As for another sign – stability, it causes problems in practice. In particular, in such its manifestation as the number of criminal offenses, the commission of which is agreed by the accomplices. Because of this, it is necessary to establish differences in the stability of the studied forms of complicity. Yes, the stability of a group of people by prior agreement, in contrast to the stability of an organized group, is not a mandatory feature. However, given that there is a certain period of time between a group member's conspiracy to commit a group criminal offense during which the group does not disintegrate, it can also be argued that resilience still exists in this form of complicity. But it is of different level and different quality of stability. The stability of a group of persons by prior conspiracy differs from the stability of an organized group in that in the first form the formation of a criminal association is not yet complete and its composition has not stabilized. The stability of an organized group lies in its stability, the stability of its composition. However, the main difference is that joint criminal activity is designed for a long time.
Description
Keywords
організована група, група осіб, змова, закон, кримінальна відповідальність, право, organized group, group of persons, conspiracy, law, criminal liability, law
Citation
Маськовіта М. Група осіб за попередньою змовою, група осіб та організована групи: питання розмежування / Марія Маськовіта // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 145–152.