Національно-правова ідентичність та її роль в умовах конституційної трансформації в Україні

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті аналізується національна правова ідентичність та її вплив на формування сучасної конституційної держави. Автор статті акцентує увагу на конституційних процесах та їх особливостях у країнах демократичного транзиту, зокрема, Україні. Акцентовано на тому, що в цих країнах процес конституційної трансформації переплітається з пошуком ідентичності, яка зазнала кризи після розпаду СРСР та відмови від подальшого застосування радянської ідеології. Ключова теза цього дослідження полягає в тому, що національна правова ідентичність може й повинна стати першочерговою умовою ефективного функціонування сучасної конституційної держави, її роль особливо важлива на початковій стадії державотворення. Вона поєднує в собі усталені традиції та культуру народу з універсальними цінностями конституціоналізму і спрямована на формування політичної нації. Зазначається, що роль культурного фактору в цьому процесі є одним із ключових. Чим сильніше почуття культурної єдності, тим сильніше та глибше усвідомлення ідентичності всередині нації, і навпаки ‒ слабкість об’єднуючого культурного елементу чи його відсутність призводять до слабкості нації та її занепаду. Однак робиться висновок про те, що політична нація формується не лише на етнокультурній, але й на правовій ідентичності. Політична нація – це історично сформована спільність людей із високим рівнем політичної організації та правової культури. Це суспільство правосвідомих громадян, яке відкидає будь-яку нетерпимість до “інших”, включно расову. Сучасна національна держава є етнополітичним утворенням, яке ефективно функціонує завдяки правовій ідентичності як окремого індивіда, так і суспільства загалом. Національна – правова ідентичність передбачає ціннісне правове самовизначення, яке визнається всіма зацікавленими членами спільноти і є результатом високого рівня колективної правосвідомості. Запропоновано авторське розуміння національної (правової) ідентичності як стану суспільної правосвідомості, який конструюється з наступних когерентних елементів: 1) відношення до минулого, яке знаходить своє вираження через конституційно-правову традицію (“історія формує ідентичність”); 2) актуальної політико-правової та соціальної диспозиції (“сучасність формує ідентичність”); 3) цілей та намірів побудови легітимного правопорядку (“майбутнє формує ідентичність”). У такому контексті національноправова ідентичність – це стан самовизначення нації як повноцінного суб’єкта права, який базується на правовій традиції, державотворчій дійсності та цивілізаційній перспективі. У статті акцентовано увагу на тому, що відновлення історичної справедливості істотно впливає на правову ідентичність народу, відчуття його національної гідності, на подальші перспективи демократичної трансформації суспільства, формування його як цілісного суспільства здатного до компромісів та здобутків, терпимого до “інших” спільнот. Від цього в кінцевому результаті залежить, яка модель конституційного регулювання – ліберальна чи патерналістська ‒ буде застосована в процесі подальшого держави народу (нації), який знаходить своє формальне вираження через суверенітет держави. Національна конституційна держава є оптимальною формою вираження народного суверенітету. Однак існування такої держави неможливе без почуття патріотизму та національної гідності, які тісно взаємопов’язані. Вони передбачають любов до своєї держави, повагу до її символів та готовність боронити її в разі небезпеки. Автор вважає, що майбутнє української політичної нації безпосередньо пов’язане з європейською ідентичністю та цінностями конституціоналізму, серед яких визначальну роль відіграють: особиста свобода та гідність, народний суверенітет та права меншості, політичний плюралізм, незалежність судової влади та легітимність публічної влади загалом. Національна гідність та конституційний патріотизм стають базовими елементами національно – правової ідентичності і саме вони повинні лягти в основу сучасної правової ідеології Української держави.
The article analyzes the national legal identity and its influence on the formation of a modern constitutional state. The author of the article focuses on the constitutional processes and their features in the countries of democratic transit, in particular Ukraine. It is emphasized that the process of constitutional transformation in these countries is intertwined with the search for an identity that has undergone a crisis since the collapse of the USSR and the rejection of the further application of Soviet ideology. The key thesis of this study is that national legal identity can and should become a primary condition for the effective functioning of the modern constitutional state, its role is especially important at the initial stage of state formation. It combines the established traditions and culture of the people with the universal values of constitutionalism and is aimed at forming a political nation. It is noted that the role of the cultural factor in this process is one of the key ones. The stronger the sense of cultural unity, the stronger and deeper the awareness of identity within the nation, and vice versa – the weakness of the unifying cultural element or its absence leads to the weakness of the nation and its decline. However, it is concluded that a political nation is formed not only on ethnocultural but also legal identity. A political nation is a historically formed community of people with a high level of political organization and legal culture. It is a society of law – conscious citizens that rejects any intolerance of the "Other," including racial intolerance. The modern nation-state is an ethno-political entity that functions effectively due to the legal identity of both the individual and society as a whole. National – legal identity implies a valuable legal self-determination, which is recognized by all interested members of the community and is the result of a high level of collective legal awareness. The author understands the national legal identity as a state of public legal consciousness constructed from the following coherent elements: 1) Relation to the past, which finds its expression through the constitutional tradition (“history forms identity”). 2) Current political legal and social disposition (“modernity forms identity”). 3) Goals and intentions to build a legitimate law and order (“the future shapes identity”). In this context, national legal identity is a state of self-determination of the nation as a full-fledged subject of law, based on the legal tradition, state-building reality and civilization perspective. The article emphasizes that the restoration of historical justice significantly affects the legal identity of the people, their sense of national dignity, which in turn affects the further prospects of democratic transformation of society, its formation as a holistic society capable of compromises and achievements, tolerant of “Other” Communities. Ultimately, it depends on which model of constitutional regulation ‒ liberal or paternalistic, will be applied in the process of further state formation. The actualization of national legal identity at the present stage is the sovereignty of the people (nation), which finds its formal expression through the sovereignty of the state. The national constitutional state is the optimal form of the expression of people's sovereignty. However, the existence of such a state is not possible without a sense of patriotism and national dignity, which are closely interrelated. They presuppose love for one's country, respect for its symbols and a willingness to defend it in case of danger. The author believes that the future of the Ukrainian political nation is directly related to European identity and the values of constitutionalism, among which personal freedom and dignity, people's sovereignty and minority rights, political pluralism, independence of the judiciary and the legitimacy of public power in general play a key role. National dignity and constitutional patriotism are becoming the basic elements of national legal identity and they should be the basis of modern legal ideology of the Ukrainian state.
Description
Keywords
національна правова ідентичність, конституційна трансформація, національна традиція та культура, цінності конституціоналізму, патріотизм та національна гідність, national legal identity, constitutional transformation, national tradition and culture, values of constitutionalism, patriotism and national dignity
Citation
Ковальчук В. Національно-правова ідентичність та її роль в умовах конституційної трансформації в Україні / Віталій Ковальчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 159–166.